Zoeken op trefwoord 'Redactioneel'

Hoofdredactioneel - Yes, we are all individuals!

Sijbolt Noorda

2021, nummer 3

Laat me beginnen met een paar herkenbare generalisaties. In ons soort landen horen sociale fragmentatie, een onbekommerde subjectivering en een bij voorkeur onbelemmerde keuzevrijheid tot de belangrijkste karakteristieken van de sociale werkelijkheid. De digitale versie van die werkelijkheid is dankzij een sterke drang tot zelfexpressie en laagdrempelige toegang tot snelwerkende communicatieplatforms een ware kasba geworden van individuele waarnemingen, meningen en tegenwerpingen. Wie daar snel handelt en creatief de aandacht trekt scoort hoog, anders dan wie de tijd neemt en de nuance verkiest. Deze digitale realiteit is op haar beurt effectief werkzaam in de analoge wereld, als motor en maatstaf, met gelijkaardige gevolgen, waarvan uitvergroting, versnelling en vergroving opvallende kenmerken zijn en jezelf zijn het hoogste ideaal. Alles conform de roep van de massa uit Monty Python’s Life of Brian: Yes, we are all individuals!!

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Academische vrijheid en verantwoordelijkheid | Redactioneel

Rubriek: Hoofdredactioneel

Hoofdredactioneel - Lessen voor de toekomst

Bert Hoogewijs

2020, nummer 5

Met Dolcissima mia vita van Carlo Gesualdo en het Collegium Vocale Gent onder leiding van Philippe Herreweghe opnieuw sinds lang een liveconcert meegemaakt. En wat later onder meer ook de wereldcreatie van Arvo Pärts Für Jan van Eyck. Van Eyck, van wie een unieke overzichtstentoonstelling in maart nog abrupt werd afgebroken. Nog even vermelden dat ook het wondermooie Os Justi van Anton Bruckner op het programma stond. Gewoon om te zeggen dat de cultuursector zich
even had herpakt.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Crisis management | Redactioneel

Rubriek: Hoofdredactioneel

Hoofdredactioneel - Rijk als het leven zelf

Sijbolt Noorda

2020, nummer 4

Onlangs was ik in Tbilisi. Dat wil zeggen, op het scherm leek het alsof ik daar aan een vergadertafel zat. Het was een doorsnee universitair zaaltje. Met als enige versiering twee vlaggen, naast de Georgische die van de Europese Unie. Van eerdere bezoeken weet ik dat dit niet uitzonderlijk is. Hoewel geen lid van de unie, zie je in Georgië de Europese vlag heel wat vaker dan in Nederland of Vlaanderen. De EU staat voor moderniteit en ontwikkeling, democratie en onafhankelijkheid. Daarmee wil je je graag afficheren, wanneer je machtige, andersdenkende buren hebt met wie je op gespannen voet leeft.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Europa | Redactioneel

Rubriek: Hoofdredactioneel

Hoofdredactioneel - Toch over studentsucces

Bert Hoogewijs

2020, nummer 3

Een miljoen coronabesmettingen in de Verenigde Staten, meer dan honderdduizend coronadoden in Europa, in Nederland meer dan tienduizend in het ziekenhuis opgenomen coronapatiënten, en een miljoen coronawerklozen in België. Zullen we het dan toch hebben over het verschil tussen studiesucces en studentsucces?
De ceo van een Gents bedrijf dat fairtradeherenhemden produceert, stelde dat het onmogelijk is om te focussen op hemden terwijl de vraag naar mondmaskers zo groot is.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Rubriek: Hoofdredactioneel

Hoofdredactioneel - Afscheid van vertrouwde paden

Sijbolt Noorda

2020, nummer 2

Voor het hoger onderwijs is duurzaamheid als de koele hand van een moeder op het voorhoofd van een koortsig kind. Aangenaam en welkom, maar niet genoeg.

Hoger onderwijs is erop gericht studenten in staat te stellen zich te ontwikkelen tot burgers en beroepsbeoefenaren voor de samenleving van de toekomst. Met gemiddeld genomen een houdbaarheid van ten minste veertig jaren. Deze eenvoudige definitie demonstreert een hoge verantwoordelijkheid maar ook een hoge mate van ongewisheid. Hoe lastig is het immers toekomstige ontwikkelingen goed in kaart te brengen om daarop met passende studiewegen op in te kunnen spelen! Zal wat ons vandaag nuttig en nodig lijkt te wezen inderdaad nuttig en nodig blijken te zijn?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Duurzaamheid | Redactioneel | SDG's

Rubriek: Hoofdredactioneel

Hoofdredactioneel - Leren voor het leven

Sijbolt Noorda

2019, nummer 5

Laat ik om te beginnen eens een oeroude Latijnse zin citeren. Quemadmodum omnium rerum, sic litterarum quoque intemperantia laboramus; non vitae sed scholae discimus. Oftewel: ‘Zoals bij alles, lijden we ook bij de studie aan onmatigheid; we leren niet voor het leven, maar voor de school.’ Ligt er te veel nadruk op kennisverwerving en is leren een doel op zichzelf, dan kan de betekenis ervan voor het leven zomaar uit het zicht raken. Een observatie van een Romein van tweeduizend jaar geleden, maar nog even toepasselijk als destijds.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kennis | Leven lang leren | Redactioneel

Rubriek: Hoofdredactioneel

Hoofdredactioneel - Hoe nieuw zijn onderwijsvernieuwingen?

Bert Hoogewijs

2019, nummer 4

Graag wil ik aansluiten bij het onderwerp van het vorige Th&ma-nummer, ‘leiderschap’, en daarbij kort even teruggrijpen naar een paar citaten waarnaar ik ook verwees bij mijn aantreden als algemeen directeur van de Hogeschool Gent. Er is vooreerst een memorabele uitspraak van de toenmalige rector magnificus van de Technische Hogeschool Eindhoven, Kees Posthumus, die bij de opening van het academiejaar in 1968 stelde: ‘Wie slaagt in zijn pogingen een universiteit te besturen, zal spoedig ervaren dat hij geen universiteit meer heeft.’ Het zegt iets over de complexiteit van de universitaire bestuursorganisatie, of op zijn minst over de ‘mythe’ van de universiteit als een nauwelijks te besturen of te sturen entiteit. Jankarel Gevers, destijds collegevoorzitter van de Universiteit van Amsterdam behandelde hetzelfde thema. Ik citeer: ‘Op alle congressen die ik over het onderwerp bezocht, heb ik nog nooit iemand duidelijk horen uitleggen dat goed bestuur tot goed onderwijs leidt.’ In deze editie van Th&ma willen we het nochtans hebben over goed onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie | Onderwijsvernieuwing | Redactioneel

Rubriek: Hoofdredactioneel

Hoofdredactioneel - Eindelijk

Sijbolt Noorda

2018, nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Rubriek: Hoofdredactioneel

De eeuwige roep om differentiatie

Sijbolt Noorda

2018, nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Differentiatie en Binariteit | Redactioneel

Bij het 25-jarig bestaan

Sijbolt Noorda

2018, nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Hoofdredactioneel - Blinden betasten een olifant

Sijbolt Noorda

2017, nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Opleiding splijt samenleving

Sijbolt Noorda

2016, nummer 2

Ineens zie je het overal, heeft iedereen het erover. Een modieus thema, een buzzword, een kakelverse trend, of een stokoud onderwerp dat een comeback maakt. In Nederland en ook in Vlaanderen is het fenomeen de afgelopen maanden in volle glorie waar te nemen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Hoofdredactioneel

Sijbolt Noorda

2016, nummer 1

Uw hoofdredacteur beschikt over een zoldertje waarop zich in vele tientallen dozen grofweg geordend oude jaargangen van tijdschriften bevinden. Van Schakend Nederland tot Hermeneus. Ook eerdere edities van Th&ma hebben daar hun laatste rustplaats gevonden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Hoofdredactioneel

Sijbolt Noorda

2015, nummer 5

"Meneer, een hoogleraar werkt niet aan een kantoor- meubel.”
Onze faculteit zou binnenkort verhuizen, naar de bovenste verdieping van het nieuwste en grootste gebouw van de stad. Ik had als jong assistent de opdracht gekregen een inrichtingsvoorstel te maken. En geheel in de geest van de nieuwe tijd – we schrijven 1971 – had ik de bru- taliteit alle medewerkers in dezelfde stijl te willen huisves- ten. Op afgemeten toon werd me door de decaan te verstaan gegeven dat ik er niets van begrepen had. Een hoogleraar werkt niet aan een kantoormeubel. Verschil moet er zijn.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Hoofdredactioneel

Sijbolt Noorda

2015, nummer 4

Buitenlandse betrekkingen. Samenwerken over de grens. Leermiddelen van elders. De internationale dimensie is voor docenten, onderzoekers, bestuurders en beleidsmakers in het hoger onderwijs vanzelfsprekend. Gesneden koek. Tegelijkertijd is de wereld van het onderwijs – het tertiair onderwijs incluis – in hoge mate nationaal cultuurgoed, gestempeld en beheerst door eigen tradities en taboes, ingeslepen voorkeuren en verhoudingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Streven naar eenvoud

Wim Leybaert

2015, nummer 3

Tot diep in de twintigste eeuw bemoeide de overheid zich tot in de kleinste details met het hoger onderwijs. Sinds de jaren negentig bezitten de instellingen beduidend meer autonomie en speelruimte. Maar de omslag in het sturingsmodel is onvolledig geweest, betoogt Wim Leybaert. ‘De tijd lijkt mij rijp om het sturingsprincipe te onderwerpen aan een zeer grondige evaluatie door gedegen systeemanalisten.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Hoofdredactioneel

Sijbolt Noorda

2015, nummer 3

Onzekerheid. Ambiguïteit. Onvoorspelbaarheid.
Dit drietal mijden beleidsmakers, bestuurders en be- oordelaars als de pest. Niet weten of doelen worden gehaald, criteria van toepassing zijn of uitkomsten
vaststaan is onaangenaam. Dat deze drie juist van lastige en complexe programma’s en projecten het vaste gezelschap zijn, doet daaraan niet of nauwelijks af.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Zoeken in het woud van data

2015, nummer 3

Th&ma’s dataredactie koos uit de databanken voor het hoger onderwijs haar (voorlopige) favorieten. Waar kun je als onderzoeker of beleidsmaker het beste terecht voor nuttige cijfers en inspirerende grafieken?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Boeken en bladen

2015, nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Boeken en Bladen | Redactioneel

Hoofdredactioneel

Sijbolt Noorda

2015, nummer 2

Toegang tot hoger onderwijs is een kwestie van kiezen of gekozen worden. Een egalitaire samenleving hecht aan vrije keuze en gelijke kansen voor iedereen. In een competitieve samenleving zijn selectie en gekozen worden de gewoonste zaak van de wereld. Zoals het eraan toe gaat in Japan, is in Vlaanderen vooralsnog ondenkbaar. In de praktijk van de meeste open democratieën ligt het niet zo zwart-wit. Het egalitaire gedachtengoed wordt gemengd met allerlei voorkeuren en specifieke doelstellingen om achterstanden te compenseren of uitmuntendheid te stimuleren. Kijk maar naar Nederland. Anderzijds stellen competitieve modellen hun selectiemethoden voortdurend bij om gewenste resultaten te bereiken en introduceren quota om minderheden te bevoordelen. Zoals in de Verenigde Staten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Datarubriek

2015, nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Hoofdredactioneel

Sijbolt Noorda

2015, nummer 1

Onderwijsvernieuwing heeft geen gemakkelijk leven. Haar woon- of verblijfplaats zijn beleidsbrieven of decreten, onderzoeksrapporten en handboeken. Ze staat meestal opgesteld naast andere ing-woorden als flexibilisering, digitalisering en modernisering. Komt ze van hogerhand, dan wordt haar nut en noodzaak steevast betwist. Ontstaat ze in de praktijk van alle dag, dan telt ze niet of nauwelijks mee.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Datarubriek

2015, nummer 1

Meekijken op het dashboard

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Hoofdredactioneel

Sijbolt Noorda

2014, nummer 5

Cijfers liegen niet. Landen en regio’s met een goed opgeleide beroepsbevolking gaat het beter dan daar waar het scholingsniveau lager ligt. Wie zich wil voorbereiden op een welvarende toekomst doet er goed aan in onderwijs te investeren. Een land dat dit nalaat zal er ooit een prijs voor betalen. Klagers over de hoge kosten krijgen steevast het belegen citaat om de oren: “If you think education is too expensive, try ignorance.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Boeken en bladen

Pim Breebaart, Jeroen Huisman, Ib Waterreus

2014, nummer 5

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Hoofdredactioneel

Sijbolt Noorda

2014, nummer 4

Katzina, ze is een uitgever. Dat is wat uitgevers doen. Het is modern. Jij verwacht te veel van mensen, dat is nergens goed voor. Integriteit is een delicatesse. Echt, Pecorino, lach erom. En doe verder precies waar je zelf
zin in hebt.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Rubriek: Hoofdredactioneel

Boekenrubriek

2014, nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Hoofdredactioneel

Sijbolt Noorda

2014, nummer 3

Opleiding en arbeidsmarkt’ leek ons wel een goed onderwerp voor onze jaarlijkse conferentie. Er doken steeds geregelder negatieve cijfers op over de arbeidsmarktkansen van hogeropgeleiden. Zou dat nog een gevolg zijn van de financiële crisis? Of was het de indicatie van een structurele frictie? In beide gevallen een kwestie die opleiders zou interesseren, dachten we.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Het hoger onderwijs mag niet op zijn lauweren rusten

Sijbolt Noorda

2014, nummer 3

Te lang vasthouden aan oude recepten is een van de klassieke oorzaken van functieverlies en stagnatie. Het hoger onderwijs, vindt Sijbolt Noorda, kan zich dat niet permitteren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bestuur | Marketing | Redactioneel

Focus op onderzoek

Duco Adema

2013, nummer 5

In de afgelopen jaren zijn er belangrijke ontwikkelingen geweest op het terrein van onderzoek. Instellingen hebben meer focus gelegd op excellentie van wetenschappelijk onderzoek en rankings. Andere financieringsarrangementen zijn ontstaan. De interactie met het bedrijfsleven is toegenomen. Hogescholen hebben een onderzoekstaak gekregen. In deze uitgave van TH&MA artikelen die deze focus nader toelichten en beschouwen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Goed bestuur

Duco Adema

2013, nummer 4

Het afleggen van verantwoording door de besturen van hoge- ronderwijsinstellingen is net als die van talloze andere semi- publieke organisaties niet meer weg te denken. Goed bestuur omvat de verantwoording aan peers zoals tijdens accreditaties, verantwoording aan stakeholders, zoals vertegenwoordigers van de werkvelden, en verantwoording aan studenten zoals onder andere tot uiting komt in de Nationale Studenten Enquète. Toch blijft er een spanningsveld tussen enerzijds de verwachtingen van vooral politiek en media en anderzijds wat bestuurders kunnen waarmaken, vooral in tijden van incidenten. In deze uitgave van TH&MA enkele beschouwingen over goed bestuur en governance.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bestuur | Redactioneel

Niet aan alle geld zit een luchtje

Hans Uijterwijk

2013, nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Een sociaal leenstelsel

Duco Adema, Hans Vossensteyn

2013, nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Het mbo, een nadere kennismaking

Hans van Hout, Ib Waterreus, Ton van Weel

2013, nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Reputatie, marketing en beeldvorming

Duco Adema, Jeroen Bartelse, Frans de Vijlder, Ton van Weel

2012, nummer 3

Redactioneel

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Macrodoelmatigheid

Duco Adema, Chiel Renique, Ton van Weel

2012, nummer 2

Redactioneel

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Kwaliteit en selectie

Duco Adema, Hans van Hout, Ib Waterreus

2011, nummer 5

Redactioneel

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Speerpunten en topsectoren

Duco Adema

2011, nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Vakmanschap

Duco Adema

2011, nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Studiesucces

Duco Adema, Hans van Hout, Ton van Weel

2011, Nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Valorisatie

Serge Simon

2011, Nummer 1

Redactioneel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel | Valorisatie

Profilering

Duco Adema

2010, Nummer 5

Redactioneel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Profilering | Redactioneel

Zorg voor kwaliteit

Duco Adema

2010, Nummer 4

Redactioneel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Investeren of bezuinigen

Duco Adema

2010, Nummer 3

Redactioneel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Differentiatie en binariteit

Duco Adema

2010, Nummer 2

Redactioneel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Differentiatie en Binariteit | Redactioneel

Leven lang leren

Duco Adema

2010, Nummer 1

Redactioneel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leven lang leren | Redactioneel

Rankings

Duco Adema

2009, Nummer 5

Redactioneel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Waarden van leiderschap in het hoger onderwijs

Duco Adema

2009, Nummer 4

Redactioneel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

25 jaar hogeronderwijspolitiek en verder

Duco Adema, Frans de Vijlder

2009, Nummer 3

Redactioneel.

Trefwoorden: Redactioneel

Vlaamse hogescholen weldra universiteit?

Duco Adema, Ton van Weel

2009, Nummer 2

Redactioneel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Innovatie

Duco Adema

2009, Nummer 1

Redactioneel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie | Redactioneel

Tien jaar bama

Duco Adema

2008, Nummer 5

Redactioneel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Terug naar de campus

Duco Adema

2008, Nummer 4

Redactioneel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Onderwijsvernieuwing revisited

Duco Adema

2008, Nummer 3

Redactioneel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Leren van het bedrijfsleven

Duco Adema

2008, Nummer 2

Redactioneel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Excellentie versus massaliteit

Duco Adema

2008, Nummer 1

Redactioneel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Religie in het hoger onderwijs

Duco Adema

2007, Nummer 5

Redactioneel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

De fusies voorbij?

Duco Adema

2007, Nummer 4

Redactioneel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Shared Service Centers

Duco Adema

2007, Nummer 2

Redactioneel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel | Shared Service Centers

Overhead

Duco Adema

2007, Nummer 1

Redactioneel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Overhead | Redactioneel

Studievoorlichting

Duco Adema

2006, Nummer 5

Redactioneel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Sturen met geld

Duco Adema

2006, Nummer 4

Redactioneel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Financiering | Redactioneel