Zoeken op trefwoord 'Toezicht'

Het verlangen naar zee en andere dromen

Marc Altink, Helmi Greeve, Kees van der Ploeg

2019, nummer 4

Het moreel kompas van organisaties onder de loep genomen

Als bestuur en toezichthouders niet dezelfde taal en principes delen, kunnen er binnen een organisatie problemen ontstaan. Op basis van casussen uit de praktijk analyseren Kees van der Ploeg, Helmi Greeve en Marc Altink waar het vaak fout gaat als het aankomt op het ‘moreel kompas’.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bestuur | Toezicht

Het geweeklaag over het hoger onderwijs verdient nuancering

Hans de Bruijn

2015, nummer 3

Universiteiten lijden onder een te streng afrekensysteem, zijn slachtoffer van het marktdenken, en er lopen veel te veel managers rond. Het zijn zomaar drie veelgehoorde meningen over het hoger onderwijs. Kloppen ze ook? De Delftse be- stuurskundige Hans de Bruijn zoekt naar een antwoord. ‘Het is ongetwijfeld soms waar. Maar het is ook vaak niet waar.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Toezicht

Samen zoeken naar het juiste evenwicht

Anne Flierman

2015, nummer 3

Met de verzelfstandiging van de hogeronderwijsinstellingen in de jaren tachtig kwam er intern en later extern toezicht op de kwaliteit. Dat heeft zich in de loop van de jaren ontwikkeld tot het huidige accreditatiestelsel. Op dit moment is de discussie over een volgende stap in het stelsel volop gaande. ‘Wat waardevol is in het huidige stelsel willen we behouden’, schrijft Anne Flierman, voorzitter van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie. ‘Tegelijkertijd willen we ruimte bieden aan verdere ontwikkeling.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Toezicht

Dring de controlelast terug

Elma Drayer

2015, nummer 3

Wim Touw, accountant en partner bij KPMG, houdt zich al jaren bezig met de controle op het hoger onderwijs. Daarin zou het, meent hij, niet alleen om geld moeten gaan. ‘Het is misschien gek om zoiets uit mijn mond te horen, maar ik vind dat bestuurders en toezichthouders zich te veel laten drijven door financiën.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Toezicht

Kijken naar het geheel, niet naar de delen

Mark Frederiks

2015, nummer 3

Op dit moment telt Europa liefst 4000 zogeheten ‘joint programmes’. Maar in elk land gelden andere accreditatieregels en andere procedures. Het Europees samenwerkingsverband van accreditatieorganisaties zocht samen met experts naar een oplossing. Het is nu aan de nationale overheden om de Europese afspraken uit te voeren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Toezicht

Valide, vergelijkbaar en fair

Peter Hoekstra, Mariska Knol, Fleur Veraart

2015, nummer 3

De afgelopen jaren ontwikkelde de Universiteit van Amsterdam een instrument om het onderwijs beter, eerlijker en controleerbaarder te vergelijken: de UvA Q. ‘De mate waarin docenten evaluatieresultaten willen of kunnen gebruiken hangt mede af van de mate waarin ze bij het evaluatieproces betrokken zijn.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Toezicht

Onderwijs voor een onvoorspelbare toekomst

Roel in 't Veld

2015, nummer 3

De toekomst laat zich per definitie lastig voorspellen, de toekomst van de arbeidsmarkt helemaal. Door technologische en maatschappelijke ontwikkelingen verandert de markt op dit moment zo snel dat niemand weet wat voor soort werkers er over tien, vijftien jaar nodig zijn. Hoe ontwerp je dan toch onderwijscurricula die straks nuttig en zinvol zullen zijn? Roel in ’t Veld doet handreikingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Toezicht

Vroeger was niet alles beter

Marijk van der Wende

2015, nummer 3

Marijk van der Wende, founding dean van het Amsterdam University College, deelt de zorgen om de teloorgang van de humanistische traditie in het wetenschappelijk onderwijs. Tegelijkertijd vindt ze dat het debat lijdt onder valse tegen- stellingen. Een hedendaagse versie van het klassieke humanistische ideaal is volgens haar heel wel mogelijk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Toezicht

Hoe onderzoekers werkelijk valoriseren

Leonie van Drooge, Stefan de Jong

2015, nummer 3

Net als in België worden wetenschappers ook in Nederland geacht bij te dragen aan maatschappelijke ontwikkeling en vooruitgang. Anders dan in België is het beleid van de Nederlandse overheid en wetenschapskoepels niet alleen gericht op economische, maar ook op maatschappelijke valorisatie. Desondanks zijn de ervaringen van onderzoekers in beide landen vergelijkbaar. De invulling van valorisatie hangt af van persoonlijke interesse en onderzoekers ervaren gebrek aan steun en erkenning.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Toezicht | Valorisatie

Zorg dat je zichtbaar bent

Gerdien Vegter, Frank Vonk

2015, nummer 3

Idealiter zouden lectoraten moeten zorgen voor verbinding tussen het onderwijs en onderzoek enerzijds, de beroepspraktijk en de samenleving anderzijds. Dat lukt nog te weinig; ze blijven dikwijls onzichtbaar. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen bedacht een nieuw instrument: panelgesprekken met externe en interne stakeholders. De bevin- dingen tot nu toe zijn bemoedigend.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Toezicht

Het verzilveren van de ICT-belofte

Christien Bok, Marc van Leeuwen

2015, nummer 3

Namens SURF, de ICT-samenwerkingsorganisatie van het hoger onderwijs, spraken Christien Bok en Marc van Leeu- wen met negen universiteiten en hogescholen over hun innovatiestrategie. Op basis daarvan verzamelden zij aandachtspunten die kunnen bijdragen aan het benutten van ICT in de vernieuwing van het hoger onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Toezicht

Kwaliteit en toezicht in hoger onderwijs en bve-sector

Theo Douma

2013, nummer 4

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is zowel in de sector hoger onderwijs als die van de sector beroeps- en volwassenenonderwijs (bve) verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en het toezicht daarop. Het zou daarom voor de hand liggen als er in beide sectoren op een vergelijkbare manier toezicht wordt gehouden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit | Toezicht

Weten wij raad van toezicht? (2)

Peter Kwikkers

2010, Nummer 4

De aanvaarding van het wetsvoorstel Versterking besturing is aanleiding om de besturing van het hoger onderwijs te bezien in bestuursrechtelijk, organisatierechtelijk perspectief en met het oog op de bijzondere kenmerken van het hoger onderwijs- en onderzoeksbedrijf. Ook dit tweede deel van het tweeluik gaat in op 'checks and balances' in bestuur, toezicht en medezeggenschap in de context van de grote publieke belangen die onderwijs en wetenschap dienen. De analyse van de aangebrachte wetswijzigingen in deel 1 wordt in dit deel vervolgd met contouren van een ander bestuursdenken. Dit mondt onder andere uit in de aanbeveling om in plaats van sleetse Rijnlandse en Angelsaksische modellen een open collegiaal bestuursmodel (OCB) te hanteren, ook als rolmodel voor andere sectoren, en om te onderzoeken of universiteiten en hogescholen wel de plaats zijn voor raden van toezicht zoals nu zijn vormgegeven. Zeker nu in de verkiezingscampagne van 2010 alle partijen bezuinigingen zoeken in de gelederen van overheid en semioverheid is ook - eerst - een ander paradigma nodig.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Toezicht

Weten wij raad van toezicht? (1)

Peter Kwikkers

2010, Nummer 3

De aanvaarding van het wetsvoorstel Versterking besturing is aanleiding om de hogeronderwijsbesturing eens te bezien in bestuursrechtelijk, organisatierechtelijk, perspectief, en met het oog op de bijzondere kenmerken van het hogeronderwijs- en onderzoeksbedrijf. Dit artikel gaat over het geheel van 'checks and balances' in bestuur, toezicht en medezeggenschap in de context van de grote publieke belangen die onderwijs en wetenschap dienen: economische, maar ook socio-culturele. Dit artikel verschijnt in twee delen. Dit eerste deel omvat een analyse en bespreking van de nieuwe wetgeving. Het tweede deel, volgende maal in dit blad, gaat in op contouren van een moderner alternatief.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Toezicht

Toezicht en verantwoording in het hoger onderwijs: WHOO cares?

Corrie Snelders

2007, Nummer 1

Krap drie weken voordat hij aftrad als staatssecretaris voor het hoger onderwijs, op 8 juni 2006, stuurde Mark Rutte het al enige tijd aangekondigde voorstel voor de Wet hoger onderwijs en onderzoek1 (verder: het wetsontwerp) aan de Tweede Kamer. Het wetsontwerp regelt onder andere het bestuur en toezicht van universiteiten en hogescholen2. Over dat onderwerp maak ik in dit artikel een aantal opmerkingen. Ik beperk mij daarbij tot de situatie van de bekostigde instellingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Toezicht

Governancecodes bve en hbo tegen het licht

Edith Hooge

2006, Nummer 5

De zogenaamde governancecode is een zeer populair instrument om ‘goed bestuur’ in organisaties te bevorderen. De governancecode gaat dan ook niet voorbij aan het Nederlandse beroepsonderwijs. In januari 2006 stelt het bestuur van de MBO Raad de governancecode bve definitief vast (MBO Raad, 2006). Een maand later, in februari 2006 ziet de branchecode governance voor de hbo-sector het licht (HBO-raad, 2006). In dit artikel, dat gebaseerd is op het rapport ‘Zicht op intern toezicht. Theorie en praktijk van raden van toezicht in de bve-sector’, analyseren we beide governancecodes1 wat betreft de opbouw en de inhoud, de uitgangspunten, de handhaving, het toezichtperspectief en de toezichtrol van de Raad van Toezicht (RvT). Voordat we tot deze analyse overgaan bespreken we de betekenis van goed bestuur voor het onderwijs en het verschijnsel governancecode. We besluiten dit artikel met enkele conclusies.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Toezicht

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.