Zoeken op trefwoord 'Doelmatig'

De balansdriehoek

Hetty Booijink, Erwin Hans, Jos van Hillegersberg, Jolande van Meer, Rudy Oude Vrielink

2018, nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bestuur | Doelmatig | Studentenbeleid

Sturing op brede opleidingsgebieden met programmeervrijheid en zelfregie

Chiel Renique, Ton van Weel

2012, nummer 2

De macrodoelmatigheid van het opleidingenaanbod is een goed voorbeeld van hoe twee aangrenzende hoger onderwijssystemen de kunst van elkaar proberen af te kijken. Nederland startte in 1993 met de Adviescommissie nderwijsaanbod (ACO) die tot voorbeeld diende voor de Vlaamse Erkenningscommissie die in 2003 het levenslicht
zag. Nederland besloot in datzelfde jaar de ACO op te heffen maar keerde, mede op basis van de Vlaamse ervaringen, op zijn schreden terug en richtte in 2009 de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs op. TH&MA Hoger Onderwijs had een boeiend gesprek met de beide voorzitters over hun ervaringen, verzuchtingen en visies.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doelmatig

Doelmatigheid in het hoger onderwijs: van tombola naar transparantie?

Frank Hendriks, Conny Ouwerkerk

2012, nummer 2

Als adviseurs zijn wij betrokken geweest bij een substantieel aantal initiatieven voor nieuwe opleidingen van hogescholen in Nederland.1 Met onze praktijkervaring als bagage reflecteren wij in deze bijdrage op macrodoelmatigheid in het hoger onderwijs. Wij signaleren dat beoordeling van nieuwe opleidingen karaktertrekken van een tombola vertoont. Het is voor instellingen in hoge mate ongewis wat de uitkomst gaat zijn van ingediende aanvragen. Wij pleiten voor meer transparantie en een beter beoordelingskader.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doelmatig

Stem af in samenwerking met het bedrijfsleven

Paul van Kempen

2012, nummer 2

In een perfect werkende onderwijsmarkt, wanneer instellingen vraaggericht zouden programmeren en waarin studenten bij hun keuze ook marktperspectieven sterk een rol zouden laten spelen, is de macrodoelmatigheidstoets wellicht overbodig. Zover zijn we nog niet. Daarom is een zekere vorm van regie gewenst.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doelmatig

Macrodoelmatigheid is niet alles

Petra Pieck

2012, nummer 2

Er is geen ongebreidelde stroom nieuwe opleidingen in het wetenschappelijk onderwijs. Een nieuwe opleiding wordt pas gestart als er sprake is van een duidelijke wetenschappelijke aanleiding en inbedding van de opleiding, een interesse bij toekomstige studenten en een meerwaarde voor de samenleving. Dit artikel laat zien dat
macrodoelmatigheid slechts één argument uit vele is om te bepalen of een nieuwe opleiding bestaansrecht heeft. Universiteiten zijn zelf het beste in staat een weloverwogen keuze te maken en maken die ook.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doelmatig

Naar een efficiënte en herkenbare kennisinfrastructuur hbo chemieopleidingen

Ellen Hilhorst, Eveline van Hoppe

2012, nummer 2

In navolging van het kennisinfrastructuurplan natuur- en scheikunde voor de universiteiten is begin 2011 een start gemaakt met een kennisinfrastructuurplan voor de hbo chemieopleidingen. Het plan moet leiden tot een onderwijs- en onderzoekaanbod van de hbo-instellingen dat zowel kwantitatief als kwalitatief aansluit bij de (toekomstige)
arbeidsmarktbehoefte. Dit plan sluit goed aan bij de adviezen van de commissie Veerman en de commissie de Boer, later overgenomen in het strategisch plan hoger onderwijs van OCW. Bij het tot stand komen van het plan zijn zowel opleidingsdirecteuren van DAS (Domein Applied Science in het hbo) als brancheverenigingen uit het werkveld betrokken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doelmatig | Kennis

Actueel, doelmatig en transparant; kernwoorden in afstemmingsoverleg onderwijs - werkveld

Ineke Jansen

2012, nummer 2

Het hoger sociaal agogisch onderwijs (hsao) legde in 2008 in overleg met het werkveld de uitgangspunten vast voor een opleidingenstructuur waarmee in de vraag van het werkveld naar sociaal agogische professionals kon worden voorzien. In het verlengde daarvan verscheen in 2010 van de sectorraad hsao1 een nota met uitgangspunten voor overleg met het werkveld over up-to date houden van het onderwijsaanbod. Doel: gezamenlijk verzekeren dat opleidingenstructuur en onderwijsaanbod actueel, doelmatig en transparant blijft.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doelmatig

De regulering van studierichtingen in de eerste helft van de jaren tachtig

Jeroen Huisman

2012, nummer 2

In deze bijdrage wordt teruggeblikt op het overheidsbeleid ten aanzien van het studierichtingen aangeboden door de Nederlandse universiteiten in het begin van de jaren tachtig. Centraal staan twee vragen: hoe werd het geheel aan studierichtingen1 gereguleerd en hoe effectief was het overheidsbeleid? Betoogd zal worden dat de problematiek rond het ‘opleidingenaanbod’ toentertijd niet wezenlijk anders was dan de huidige problematiek zoals die wordt geschetst in de Strategische Agenda voor Het Hoger Onderwijs (2011).

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyse en Commentaar | Doelmatig

Hoger onderwijs als krachtige motor van socio-eco-innovatieve groei biedt kansen

Peter-Paul Knops-Gerrits

2012, nummer 2

De Europese hoger onderwijsruimte (EHEA) is een concept dat door de Europese ministers voor Onderwijs in 1999 in de Verklaring van Bologna werd vooropgezet voor 2010. Nadat deze in 2010 met de Boedapest-Wenen-verklaring werkelijkheid geworden is, zal deze in de toekomst verder geïmplementeerd worden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doelmatig

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.