Zoeken op trefwoord 'Selectie'

Een vrije maar verantwoorde keuze

Mieke Adriaens, Lot Fonteyne, Tinne De Laet, Anna Marconato, Isabelle Melis, Bart Tambuyzer

2020, nummer 3

Het nut van ijkingstoetsen

Bij de vrije toegang tot het Vlaamse hoger onderwijs spelen ijkingstoetsen een belangrijke rol. Ze geven aspirantstudenten handvatten om na te denken over hun studiekeuze. Ze leveren bovendien een bijdrage aan studie- en studentsucces, zo blijkt uit evaluaties.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Selectie | Studentenbeleid

Kiezen, ijken, loten of selecteren?

Dylan Couck, Rens van Hoogdalem

2020, nummer 3

Het toegangsbeleid in de Lage Landen vergeleken

Hoe kan het dat de Vlaamse en Nederlandse selectieprocedures in het hoger onderwijs zo anders zijn? Terwijl de stelsels zelf verder veel op elkaar lijken? Dylan Couck en Rens van Hoogdalem, beiden in eigen land actief als studentvertegenwoordiger, inventariseren de verschillen en brengen de knelpunten in kaart.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Selectie | Studentenbeleid

Anticiperen op het juiste mooie weer

Sebastiaan Steenman

2020, nummer 3

Wat moet een goede selectie voorspellen?

Bij het opstellen van een goede selectiemethode draait het om de vraag wat je precies wilt voorspellen. Sebastiaan Steenman brengt de verschillen in kaart in de definitie van studentsucces en legt uit wat hun betekenis is voor selectieprocedures. ‘Niet iedereen zit te wachten op hetzelfde weer, en we beseffen allemaal dat altijd hetzelfde weertype onvoldoende is voor een succesvol klimaat.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Selectie | Studentenbeleid

Over het effect van maatregelen vóór en na de poort

Koen Declercq, Kristof De Witte

2020, nummer 3

Toelatingsproeven, bindend studieadvies en mentoring

De studentuitval in het hoger onderwijs baart menigeen zorgen. Op basis van recent onderzoek in Vlaanderen en Nederland reiken Kristof De Witte en Koen Declercq drie oplossingen aan. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als je een ‘milde toelatingsproef’ invoert?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Selectie | Studentenbeleid

Column - Van alle tijden

Dylan Couck

2020, nummer 3

Het studietraject van studenten is een van de weinige thema’s in het hoger onderwijs dat op regelmatige basis de Nederlandse en Vlaamse media weet te bereiken. Meestal schetsen die berichten geen rooskleurige situatie: deze of gene universiteit of hogeschool ziet zich genoodzaakt strengere maatregelen voor studievoortgangsbewaking aan te nemen, steeds minder studenten blijken hun diploma binnen de voorziene termijn te behalen, of politici pleiten voor een selectie aan de toegangspoort van het hoger onderwijs. Het is ook niet onbegrijpelijk dat er veel aandacht uitgaat naar de studievoortgang van studenten: de tijd die een student in het hoger onderwijs doorbrengt is sterk bepalend voor zijn toekomst, waarin zowel de student zelf als de maatschappij veel investeert.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column | Selectie | Studentenbeleid

Rubriek: Column

Hoe verdelen we de chocoladetaart?

Sebastiaan Steenman

2020, nummer 1

Toelating en selectie in de Strategische agenda

Hoe zorgen hogeronderwijsinstellingen ervoor dat ze juist die kandidaten selecteren die het meest uit een opleiding halen? ‘Het is in alle gevallen belangrijk om selectie te baseren op goede instrumenten, waarvan het op basis van wetenschappelijke inzichten aannemelijk is dat ze de juiste vaardigheden meten’, schrijft Sebastiaan Steenman.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Selectie | Strategische agenda's

Pleidooi voor de academische plek

Salomé Bentinck

2015, nummer 5

Verandering in huisvesting brengt, ook binnen het hoger onderwijs, steevast onrust en emoties met zich mee. Vooral als die gepaard gaat met de introductie van nieuwigheden als ‘clean desk-beleid’ en ‘flexplekken’. Volgens Salomé Bentinck hebben bestuurders en managers soms te weinig oog voor hoe belangrijk de werkomgeving is voor ieders identiteit. Waar zouden ze op moeten letten?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Huisvesting | Selectie

Selectie- en oriënteringsproeven doorstaan de toetsing niet

Sarah Doumen, Erna Nauwelaerts

2015, nummer 2

In het licht van de lage slaagpercentages van eerstejaarsstudenten en de besparingen in het hoger onderwijs in Vlaanderen staan selectie- en oriënteringsproeven hoog op de agenda. Maar deze proeven hebben heel wat valkuilen en beperkingen. Een alternatieve aanpak om een goede studiekeuze te bevorderen en studierendement te verhogen dringt zich dan ook op. De Universiteit Hasselt wil samen met de secundaire scholen het oriënteringstraject in het secundair onderwijs versterken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Selectie

Begin niet zomaar aan toelatingsproeven

Lilith Roggemans, Bram Spruyt, Peter in 't Veld

2015, nummer 2

In Vlaanderen kent tot nog toe alleen de opleiding tot arts en tandarts een strenge, bindende toelatingsproef. Nu de roep klinkt om die ook bij andere studies in te voeren dringt de vraag zich op: valt er wat te leren uit de ervaringen die daar zijn opgedaan? ‘Bij te haastige invoering van dergelijke proeven zal de sociale kost aanzienlijk zijn.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Selectie

Op zoek naar de perfecte match tussen studie en student

Marieke de Bakker, Leoniek Wijngaards-de Meij, Theo Wubbels

2015, nummer 2

De Universiteit Utrecht biedt aankomende studenten sinds 2013 een ‘matchingstraject’ aan. Past de studie waarop ze hun zinnen hebben gezet wel echt bij hen? De eerste resultaten zijn hoopgevend. ‘Uit de ervaringen tot nu toe blijkt dat hoe eerder in het jaar een scholier meedoet aan matching, hoe effectiever het instrument is.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Selectie | Studentenbeleid

Er is meer nodig dan een goed stel hersens

Marise Born, Sabrine Tierie

2015, nummer 2

Onderwijsinstellingen die aan selectie moeten doen, kunnen veel leren van de bevindingen uit selectiepsychologie. Wat zijn betrouwbare voorspellers voor een succesvolle match? En hoe kom je erachter of de kandidaat de juiste kwaliteiten in huis heeft? ‘Toegepast op het onderwijs, zou het denkproces dus aan de eindstreep van de opleiding moeten beginnen.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Selectie

Net als in het bedrijfsleven

Miriam Sperling

2015, nummer 2

Sinds kort ondergaan kandidaten die zich aanmelden voor Hotelschool The Hague een uiterst intensieve selectieprocedure die een dag lang beslaat. ‘De extra kosten wegen ruimschoots op tegen de kostenbesparing die een lagere uitval van studenten met zich meebrengt.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Selectie

Niemand moet het, bijna iedereen doet het

Riet Callens, Tinne De Laet, Jef Vanderoost, Joos Vandewalle

2015, nummer 2

Deelname is vrijwillig, maar biedt wel grote voordelen. Ziehier de aantrekkingskracht van de Leuvense ‘ijkingstoets’ die vóór het begin van het academiejaar test of een aankomend student het vak wiskunde voldoende beheerst om de opleiding burgerlijk ingenieur aan te kunnen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Selectie

Vraag het SIMON

Wouter Duyck, Lot Fonteyne

2015, nummer 2

Niet alle aankomende studenten hebben een realistisch beeld van wat een opleiding inhoudelijk biedt. Ook beschikken ze niet altijd over de noodzakelijke begincompetenties. De Universiteit Gent ontwikkelde een nieuwe test die hen moet helpen om de juiste studiekeuze te maken. Nog beter, aldus Lot Fonteyne en Wouter Duyck, zou zijn als de test voor iedere scholier in Vlaanderen verplicht werd.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Selectie

Leren zwemmen zonder water lukt niet

Lobke Dedrie, Delphine Goethals, Sofie Vispoel

2015, nummer 2

Leerkrachten voelen zich niet altijd in staat om een rol te spelen in de studiekeuzebegeleiding, vooral nu het hogeronderwijslandschap steeds complexer wordt. De Arteveldehogeschool reikt ze de helpende hand met een stappenplan.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Selectie | Studentenbeleid

Een zesje is geen carrière start!

Chiel Renique

2012, nummer 1

Zolang werkgevers hoge cijfers niet belangrijk vinden en docenten goede studenten niet adequaat belonen, gaan studenten niet beter presteren. Dat was de stelling van professor Harrie Verbon vorig jaar in de Volkskrant. De redactie heeft enkele bedrijven het bewuste artikel voorgelegd voor commentaar.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Excellentie | Selectie

De ratio, de emotie, en het Hawthorne-effect

Th.J. ten Cate

2012, nummer 1

In 1972 begon Nederland met een uniek experiment dat weldra zal worden beëindigd: de toelating van student tot de opleiding tot arts via een systeem van gewogen loting.Veertig jaar heeft dat systeem gefunctioneerd en meerdere generaties artsen zijn via deze route in de studie en het beroep terecht gekomen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Selectie

Kwaliteit, selectie en optimale talentontwikkeling in het hoger onderwijs

Hans van der Meer, Alexander Rinnooy Kan

2011, nummer 5

Kwaliteit en selectie zijn belangrijke thema’s in het advies dat de SER in april heeft uitgebracht over het hoger onderwijs, onderzoek en wetenschap (SER, 2011). Centraal in dit advies staat de noodzaak om het beschikbare talent optimaal te benutten en verder te ontwikkelen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Excellentie | Kwaliteit | Selectie

Kwaliteit, selectie en optimale talentontwikkeling in het hoger onderwijs

Simone de Bakker, Marian Hulshof

2011, nummer 5

In zijn advies Hoger Onderwijs voor de Toekomst stelt de Onderwijsraad versterking van de innovatieve kracht van de samenleving voorop als belangrijk doel voor hoger onderwijsinstellingen. Hierbij is zowel de rol van de instellingen als de rol van de overheid van belang. Dit artikel gaat in op de brede taak van instellingen voor hoger onderwijs en
de implicaties die daaruit volgens de Onderwijsraad voortvloeien voor beleid van overheid en instellingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Excellentie | Kwaliteit | Selectie

Excellentie en selectie in het Nederlandse universitaire onderwijs: tussenstand en perspectief.

Marijk van der Wende

2011, nummer 5

Het internationale debat over hoger onderwijs concentreert zich de laatste jaren sterk op excellentie. Niet in de minste plaats vanwege de toenemende invloed van de internationale rankings. Die definiëren immers het profiel van een topuniversiteit. En hoewel onderzoekskwaliteit daarin een centrale rol speelt, wordt ook de kwaliteit van de
studenten daarbij vaak in een adem genoemd.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Excellentie | Selectie

Toelatingsselectie in het kunstvakonderwijs

Jacob Oostwoud

2011, nummer 5

In de discussie over de introductie van selectie aan de poort in het hoger onderwijs wordt zelden verwezen naar de ervaringen daarmee in het hoger kunstvakonderwijs. Hoewel deze ervaringen niet zondermeer toepasbaar zijn, kunnen er wel lessen uit getrokken worden. De term kunstvakonderwijs wordt gebruikt voor kunstopleidingen in het hbo (hoger kunstonderwijs) ter onderscheiding van universitaire kunststudies als Kunstgeschiedenis, Muziekwetenschappen, Filmkunde et cetera.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Selectie

Is toeleiding wenselijk bij de overgang van technisch secundair onderwijs naar hoger onderwijs?

Isabelle De Ridder, Koen Stassen

2011, nummer 5

In goedkoop en breed toegankelijk hoger onderwijs kan, in tijden van besparingen, de vraag gesteld worden of toeleiding wenselijk is. Toeleiding, selectievere doorstroom, specifieke vooropleidingseisen en toelatingsproeven zijn concepten die meer en meer de kop opsteken in het debat. De discussie over rendement wordt vaker gevoerd vanuit managementperspectief dan vanuit de onderwijskundige of maatschappelijke context.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Rendement | Selectie

Selecteren aan de poort? Niet doen

Henk van Berkel

2011, nummer 5

Het is haast een wetmatigheid. Iedere nieuwe bewindsman die aantreedt, waagt zich er aan: de rendementen in het hoger onderwijs zijn te laag; we moeten strenger gaan selecteren. De rendementen zijn inderdaad voor verbetering vatbaar. Maar ook daarin lijkt wel een wetmatigheid te zitten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Selectie

Naar een efficiënte oriëntering op het hoger onderwijs

Jo Breda

2011, nummer 5

De slaagcijfers van eerstejaarsstudenten zijn al jaren laag. Te laag, vinden de Vlaamse universiteiten. Zij investeren in en innoveren binnen hun bacheloronderwijs, en ontwikkelen almaar meer initiatieven om de overgang tussen het secundair en het universitair onderwijs te begeleiden. Omdat de slaagcijfers desondanks laag blijven, richten de universiteiten zich naar het secundair onderwijs met de vraag om samen de oriëntering van leerlingen op het hoger onderwijs te herbekijken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Selectie