Zoeken op trefwoord 'Bologna'

Boekbespreking - De dwingende kracht van vrijwillige afspraken

2019, nummer 3

Katja Brøgger:
Governing through Standards: the Faceless Masters of Higher Education. The Bologna Process, the EU and the Open Method of Coordination

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Boeken en Bladen | Bologna

Rubriek: Boekbespreking

Boekbespreking - Twintig jaar na Bologna

Liesbeth van Welie

2019, nummer 3

Bruno Broucker, Kurt De Wit, Jef C. Verhoeven & Liudvika Leišyte· (red.):
Higher Education System Reform. An International Comparison after Twenty Years of Bologna

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Boeken en Bladen | Bologna

Rubriek: Boekbespreking

Boekbespreking - Twintig jaar Bolognaproces

Kurt De Wit

2019, nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Boeken en Bladen | Bologna

Hoger onderwijs als internationale koopwaar

Guy Aelterman, Dirk van Damme

2018, nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyse en Commentaar | Bedrijfsleven-Hoger Onderwijs | Bologna

Planlast in het hoger onderwijs

Adelien Decramer, Jolien Dewaele, Filip De Rynck

2013, nummer 4

Europese hogescholen en universiteiten zijn gevat in gemeenschappelijke hervormingen. Ze kregen een grotere instituti- onele autonomie (inclusief nieuwe organisatievormen van leiderschap en governance). Het hoger onderwijs expandeerde en diversifieerde. Er kwam een harmonisatie van structuren en programma’s (Bologna-verklaring).

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bologna

Bologna en hogeronderwijsbeleid

Noël Vercruysse

2009, Nummer 2

Straks vieren we op verschillende plaatsen tien jaar Bologna. Op 19 juni 2009 is het exact tien jaar geleden dat 31 ministers van hoger onderwijs of hun vervangers van 29 landen de oorspronkelijke Bolognaverklaring in Bologna hebben ondertekend. De ministeriële conferentie op 28 en 29 april 2009 in Leuven en Louvain-la-Neuve komt net voor de tiende verjaardag en de grootse viering in Wenen en Budapest op 10 en 11 maart 2010 komt erna. Het communiqué dat de ministers van hoger onderwijs in Leuven en Louvain-la-Neuve zullen goedkeuren, zal de bakens uitzetten en de strategie bepalen van het Bolognaproces in het tweede decennium. Dat is het grote belang van de Leuven-conferentie die in partnership wordt georganiseerd door vier ministers van hoger onderwijs. Het is dan ook een echte transnationale onderneming. In het artikel zal niet verder ingegaan worden op de viering van 10 jaar Bologna, maar zal vooral getracht worden te reconstrueren wat de relatie is tussen het Bolognaproces, het Vlaamse hogeronderwijsbeleid en het EU-hogeronderwijsbeleid.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bologna

Vlaamse koepels VLIR en VLHORA worden Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR)

Rosette S’Jegers

2009, Nummer 2

Instellingsbesturen hebben zich in Vlaanderen al geruime tijd verenigd in koepels. De Vlaamse universiteiten verenigden zich al halverwege de jaren zeventig. Na het fusieproces van de hogescholen in 1994/1995 bundelden ook zij hun krachten in één koepelorganisatie. De twee ledenorganisaties groeiden in de jaren nadien uit tot officiële adviesorganen en namen verschillende taken op zich. Het Structuurdecreet kende in 2003 nog de rol toe van evaluatieorganen die de visitaties coördineren aan de twee koepels. Hetzelfde decreet voerde ook de associaties in die hogescholen en universiteiten nauw doet samenwerken. De roep om een één gemaakte koepel voor heel het hoger onderwijs – met de minister voorop – klonk sindsdien steeds luider. Op dit moment liggen in het Vlaams Parlement de plannen daarvoor op tafel om voor het einde van 2009 van start te kunnen gaan. In deze bijdrage gaan de secretaris-generaal van de VLHORA en de algemeen directeur (ad interim) van de VLIR dieper in op de wordingsgeschiedenis, de voordelen en de uitdagingen in tijden van economische crisis van de nieuwe koepel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bologna

Kwaliteitszorg in Vlaanderen en de rol van VLIR en VLHORA

Marleen Bronders, Klara De Wilde

2009, Nummer 2

In 2004-2005 werd in het hoger onderwijs in Vlaanderen, naast de bachelor-masterstructuur, een accreditatiestelsel ingevoerd. Aan het bestaande stelsel van interne en externe kwaliteitszorg werd een extra luik toegevoegd, de accreditatie. Vlaanderen heeft bij de invoering van het accreditatiestelsel een aantal bewuste keuzes gemaakt. Zo is er expliciet voor geopteerd om, naast de verantwoordingsfunctie, een sterke nadruk te blijven leggen op de verbeterfunctie van de externe kwaliteitszorg. In dit licht werd er ook voorzien om bij een negatieve accreditatiebeslissing de opleidingen een ‘tweede kans’ te geven in de vorm van een tijdelijke erkenning. Verder werd er bewust voor gekozen om het eigenaarschap van de externe kwaliteitszorg blijvend bij de sector zelf te leggen en om de visitaties clustergewijs te organiseren. Hierna wordt verder ingezoomd op de operationalisatie en consequenties van deze keuzes. De huidige visitatie-accreditatiecyclus eindigt in Vlaanderen in 2012-2013 en de discussie over de toekomst van het Vlaamse kwaliteitszorgsysteem is dan ook volop aan de gang. Verder is er ook een aantal andere ontwikkelingen op het vlak van kwaliteitszorg binnen het hoger onderwijs in Vlaanderen, meer bepaald binnen het hoger beroepsonderwijs en de lerarenopleidingen, dat in onderhavig artikel wordt belicht.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bologna

Katholieke hogescholen kiezen resoluut voor integratie

Wilfried Van Rompaey

2009, Nummer 2

De implementatie van de Bolognaverklaring (1999) door het Structuurdecreet (2003) zorgde ervoor dat een echt begin gemaakt werd met de Vlaamse hogeronderwijsruimte. Voortaan bestond er één kader voor zowel hogescholen als universiteiten. Tevens werd er met brede instemming voor geopteerd om de tweecycli-opleidingen van de hogescholen uit te bouwen tot volwaardige academische opleidingen die gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek. Nu dit academiseringsproces goedweg halverwege is, moet Vlaanderen volgens de katholieke hogescholen de volgende stap in dit proces zetten: de integratie van de geaccrediteerde tweecycli-opleidingen na 2012/2013 in de universiteiten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bologna

Laat de maatschappelijke behoefte het uitgangspunt zijn!

Frans Verheeke

2009, Nummer 2

De rationalisatiecommissie-Soete poneert de ‘integratie’ van de academisch gerichte opleidingen van de hogescholen in de universiteiten. De Unie van de Vlaamse Autonome Hogescholen (UVAH – de vroegere rijkshogescholen) heeft naar aanleiding hiervan al eerder haar bezorgdheid geuit, zowel over de verschraling die dit zou kunnen betekenen voor de professioneel gerichte opleidingen als over de nadelige gevolgen van een ‘universitarisering’ voor de geacademiseerde hogeschoolopleidingen. Vanuit dit perspectief blijft de UVAH voorstander van een volledige integratie van academisch én professioneel gerichte opleidingen in de onderscheiden universiteiten, waarbij de specifieke eindtermen van de geacademiseerde hogeschoolopleidingen behouden blijven. De UVAH stelt evenwel vast dat daarvoor bij de universiteiten vooralsnog geen draagvlak bestaat. In opvolging daarvan wil de UVAH met deze standpunttekst een basis bieden om tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing te komen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bologna

Het samenspel tussen hogescholen en universiteiten

Martine de Clercq

2009, Nummer 2

In deze bijdrage wordt vanuit een historisch perspectief (tegen de achtergrond van de Vlaamse decreten van 1991, 1994, 2003 en 2008) nagegaan hoe de samenwerking tussen universiteit en hogeschool gradueel werd mogelijk gemaakt en uitgewerkt. Er wordt daarbij ingezoomd op een casus, in casu de HUB, de Hogeschool-Universiteit Brussel, als concreet experiment: een unieke samenwerking tussen de hogeschool EHSAL (reeds een fusie van een aantal hogescholen – in 2008 nog met VLEKHO en HONIM) en de universiteit K.U. Brussel, beide ook partners in de Associatie K.U. Leuven. Welke zijn haar uitdagingen en troeven? Hoe kan zij functioneren binnen het LUS (Leuvens Universitair Systeem)? Hoe kan zij in Brussel samenwerken met de partners van de Universitaire Associatie Brussel? In welke mate beantwoordt zij aan het criterium ‘kwaliteit’ en draagt zij op een wezenlijke manier bij aan het wetenschappelijk gefundeerd en praktijkgeoriënteerd onderwijs in het hogeronderwijslandschap? Hoe ervaart zij haar Brusselse missie tegen de achtergrond dat het Brusselse hoger onderwijs qua studentenaantal onder druk staat?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bologna

De casus van verpleegkunde en vroedkunde binnen de Associatie K.U.Leuven

Walter Sermeus

2009, Nummer 2

Het verpleegkundig onderwijs heeft in de voorbije tien jaar een reeks van hervormingen gekend: het Hogeschooldecreet in 1994, de bachelor-masterhervorming in 2003 en recentelijk de hervorming van de vierde graad beroepssecundair onderwijs naar hbo 5 in 2009 (het Vlaamse equivalent van de Nederlandse associate degree). Dit creëert een opleidingscontinuüm voor verpleegkunde van gegradueerde (voorheen gediplomeerde) over bachelor naar master in de verpleegkunde. In de samenwerking tussen hogescholen en universiteiten is vooral het Structuurdecreet van 2003 belangrijk geweest. In artikel 61 is immers voorzien dat hogescholen en universiteiten masteropleidingen in verpleegkunde en vroedkunde, maatschappelijk werk en toerisme kunnen aanbieden. Voor verpleegkunde heeft dit geleid tot een nieuwe opleiding master in verpleegkunde en vroedkunde, die in vier van de associaties (UGent, V.U.Brussel, U.Antwerpen en K.U.Leuven) wordt aangeboden. Dit is een éénjarige opleiding van 60 studiepunten. Overgang tussen de bachelor- en de masteropleiding wordt geregeld via een schakelprogramma van 60 studiepunten. Recentelijk zijn deze vier opleidingen gevisiteerd en geaccrediteerd.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bologna