Zoeken op trefwoord 'Leven lang leren'

Hoofdredactioneel - Leren voor het leven

Sijbolt Noorda

2019, nummer 5

Laat ik om te beginnen eens een oeroude Latijnse zin citeren. Quemadmodum omnium rerum, sic litterarum quoque intemperantia laboramus; non vitae sed scholae discimus. Oftewel: ‘Zoals bij alles, lijden we ook bij de studie aan onmatigheid; we leren niet voor het leven, maar voor de school.’ Ligt er te veel nadruk op kennisverwerving en is leren een doel op zichzelf, dan kan de betekenis ervan voor het leven zomaar uit het zicht raken. Een observatie van een Romein van tweeduizend jaar geleden, maar nog even toepasselijk als destijds.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kennis | Leven lang leren | Redactioneel

Rubriek: Hoofdredactioneel

Interview - Daan Roovers

Elma Drayer

2019, nummer 5

Voor filosoof Daan Roovers ligt de kwestie glashelder: de universiteit moet midden in de samenleving staan. ‘Concreet betekent dit dat je zo veel mogelijk mensen inspireert, informeert, aan het denken zet. En dat bestuurders dat moeten faciliteren. Dat is wel onder druk komen te staan, de laatste jaren.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kennis | Leven lang leren

Rubriek: Interview

Column - Neutraliteit is een mythe

Judi Mesman

2019, nummer 5

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column | Kennis | Leven lang leren

Rubriek: Column

Is moral education the universities' business?

Philippe Van Parijs

2019, nummer 5

A reflection on libre examen and the codes of dentology

Much of what a university is about, is the transmission of what we believe to be true knowledge, often combined with research: the attempt to generate more true knowledge. But is it also part of a university’s job to teach its students the ethical values that should guide their professional life?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kennis | Leven lang leren

Kunst in een veranderende wereld

Jan Anthonie Bruijn, Annet Lekkerkerker, Bert Verveld

2019, nummer 5

Het creatieve onderwijs in de 21ste eeuw

Het is de taak van de kunstenaar om het verhaal van de samenleving te vertellen. Dat legt een bijzondere verantwoordelijkheid bij opleiders. Volgens de auteurs moet het kunstonderwijs in een diverse en digitale wereld nieuwe wegen inslaan. ‘Het gebruik van technologie in een creatieve omgeving gaat verder dan het toepassen van technische snufjes.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kennis | Leven lang leren

Column - Geef het goede voorbeeld

Evert van der Zweerde

2019, nummer 5

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column | Kennis | Leven lang leren

Rubriek: Column

De zonne-auto als symbool

Henk Pijlman

2019, nummer 5

Over het belang van maatschappelijke oefenplaatsen

De onderwijsvisie van de Hanzehogeschool komt tot uiting in ‘innovatiewerkplaatsen’, leergemeenschappen waarin studenten, docenten, onderzoekers en opdrachtgevers eendrachtig samenwerken. Zo’n samenwerking komt niet alleen de individuele student ten goede, maar ook de maatschappij.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kennis | Leven lang leren

Wangedrag in de academie

Yvonne Benschop, Marieke van den Brink, Marijke Naezer

2019, nummer 5

Wat valt er tegen te doen?

Geen maatschappelijk probleem is de academische wereld vreemd, dus ook ongewenste intimidatie en pesterijen komen er voor. Recent onderzoek laat zien dat deze fenomenen vele verschijningsvormen kennen. De academische cultuur blijkt misdragingen zelfs deels in de hand te werken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Diversiteit | Kennis | Leven lang leren

Ook hogescholen moeten zich blijven ontwikkelen

Radboud Dam

2019, nummer 5

Vormgeven aan een levensvatbaar LLO-portfolio

Als kennisinstellingen die nauw verbonden zijn met het regionale werkveld spelen hogescholen een cruciale rol bij het opzetten van een Leven Lang Ontwikkelen. Maar hoe zorg je ervoor dat dit goed aansluit op de verschillende doelgroepen? Radboud Dam doet een voorzet.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kennis | Leven lang leren

De juiste weg naar zelfsturing

Geert Speltincx, Stijn Vanhoof, Kristel Vanhoyweghen

2019, nummer 5

Misverstanden rond studentgecentreerd onderwijs

Docenten willen studentgecentreerd leren nog weleens gelijkstellen met studentgestuurd leren. Ten onrechte volgens Geert Speltincx, Stijn Vanhoof en Kristel Vanhoyweghen. Dat de student centraal staat, betekent niet dat hij de touwtjes in handen hoeft te hebben.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kennis | Leven lang leren | Studentenbeleid

Experimenteren met de flipped classroom

Coyan Tromp

2019, nummer 5

Een ommekeer in het onderwijs

De flipped classroom draait de traditionele leervolgorde om: eerst verwerken studenten de inhoudelijke informatie, zodat ze in de les zelf dieper op de stof kunnen ingaan. De theorie klinkt veelbelovend, maar werkt het model ook in de praktijk? Een vakgroep aan de Universiteit van Amsterdam nam de proef op de som.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kennis | Lerende organisatie | Leven lang leren

Constructivisme is een slechte raadgever

Sarah Bergsen, Anna Bosman, Paul Kirschner, Erik Meester

2019, nummer 4

Waarom beginners anders leren dan experts

Twee jaar geleden betoogden Erik Meester, en Sarah Bergsen en Paul A. Kirschner in dit tijdschrift dat de aanhangers van de 21-st century skills-onderwijsfilosofie zich bedienen van ‘holle retoriek’. Die analyse geldt in hun ogen nog steeds. ‘Het idee dat je kennis niet direct kunt overdragen is eigenlijk heel raar.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie | Leven lang leren

De kracht schuilt in de combinatie

Ann De Schepper

2019, nummer 4

Combineer docentgestuurd met studentgecentreerrd onderwijs

Het is aan het hoger onderwijs om ervoor te zorgen dat studenten een stevige kennisbasis opbouwen, leerstrategieën leren ontwikkelen én 21ste-eeuwse competenties verwerven. Dit vraagt om een doordachte curriculumontwikkeling.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leven lang leren | Onderwijsvernieuwing | Studentenbeleid

Een Leven Lang Leren vraagt om flexibiliteit

Hanne ten Berge, Ineke Lam

2019, nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leven lang leren

Interview - Lisa westerveld

Elma Drayer

2018, nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leven lang leren | Studentenbeleid

Van flexibel leren naar persoonlijke leerpaden

Marjolijn Staal-Zwetsloot

2018, nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leven lang leren | Studentenbeleid

Levenslang leren

Paul Adriaanse, Wieger Bakker, Manon Kluijtmans, Ineke Lam, Jan van Tartwijk, Itzél Zuiker

2018, nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leven lang leren

Leven lang leren

Duco Adema

2010, Nummer 1

Redactioneel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leven lang leren | Redactioneel

Gevolgen van de economische crisis voor het hoger onderwijs

Ib Waterreus

2010, Nummer 1

De economische crisis heeft direct en indirect ook gevolgen voor het hoger onderwijs. Op het eerste gezicht lijken de directe gevolgen van de kredietcrisis voor het onderwijs misschien beperkt; onderwijs wordt immers grotendeels publiek bekostigd en is in die zin weinig gevoelig voor verschuivingen in private investeringen. De publieke uitgaven staan echter ook onder druk als gevolg van dalende belastinginkomsten. Daarnaast moeten eventuele hogere onderwijsuitgaven (bijvoorbeeld als gevolg van een te verwachten langere verblijfsduur in het onderwijs) in principe worden gecompenseerd door elders op de onderwijsbegroting te bezuinigen. Tegelijkertijd heeft de crisis ook meevallers in petto voor het onderwijs, zoals een grotere animo voor het beroep van leraar.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leven lang leren

Open en flexibel onderwijs als een strategie voor een leven lang leren

Piet Henderikx

2010, Nummer 1

De kloof tussen beleid en realiteit is in het hoger onderwijs wellicht nergens groter dan in het segment van het leven lang leren. Dit artikel stelt drie pijlers voor om deze kloof te dichten: open kennisdeling, open en flexibele onderwijstrajecten, en flexibel onderwijs op vraag. Elk van deze pijlers is noodzakelijk om een antwoord te bieden op de behoeften en uitdagingen waarmee universiteiten en hogescholen geconfronteerd worden in een kennissamenleving. Daarin ontwikkelen onderzoek en innovatie zich exponentieel, terwijl onderwijs en leven lang leren achterblijven. Universiteiten en hogescholen zullen nieuwe rollen moeten vervullen als knooppunten van kennis, open voor de burger, de wereld van het werk en de samenleving.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leven lang leren

Naar een gevarieerd tertiair onderwijs!

Ferdinand Mertens

2010, Nummer 1

Het moet begin jaren negentig zijn geweest. Ik hield een inleiding op de Hogeschool van Amsterdam over de ontwikkeling van het ho/hbo en aan de orde kwam de vraag naar ‘masteropleidingen’ in het hbo. De aanwezigen begrepen mijn scepsis niet. Ik had de vraag voorgelegd ‘wie in de samenleving daar nu om vraagt’. En: ‘Komen we nu echt bepaalde kennis tekort en zo ja, welke dan?’ Op mijn vraag waarom de docenten dat nu zo graag wilden, kwam een interessant antwoord: ‘Je kunt de goede docenten selecteren en je krijgt heel gemotiveerde studenten, dus dat wordt heel leuk onderwijs.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leven lang leren

Een volwassen hoger onderwijs

Jules Warps

2010, Nummer 1

De economische crisis benadrukt opnieuw het belang van een hoger opgeleide bevolking voor onze economie en samenleving. In die context is de deelname van oudere of ‘volwassen’ studerenden aan hoger onderwijs van groot belang om bijvoorbeeld de Nederlandse doelstelling van vijftig procent hoogopgeleiden in 2020 te realiseren. Ook zijn specifiek voor deze volwassenen doelstellingen geformuleerd: twintig procent zou in 2010 deel moeten nemen aan educatieve activiteiten, terwijl Nederland volgens EU-cijfers nog op driekwart van deze zelf gestelde norm blijft steken.1 Waarin onderscheiden deze volwassen studenten zich van de reguliere instroom en hoe kan hun deelname aan het hoger onderwijs worden vergroot?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leven lang leren

Naar een helder systeem van volwassenenonderwijs

Kathleen Torrance

2010, Nummer 1

Welke mogelijkheden heeft de minister van Onderwijs om het aanbod van onderwijs voor volwassenen op middelbaar en hoger niveau te verbeteren? Deze vraag stond centraal in een medio 2009 verschenen verkenning van de Onderwijsraad. Het volwassenenonderwijs in kwestie is divers en kleurrijk, maar vormt geen transparant geheel. Ook sluit het onvoldoende aan op de wensen en noden van de doelgroep. De raad geeft aanbevelingen gericht op het bereiken van meer transparantie en meer wisselwerking tussen publieke en private aanbieders. Steun van de overheid aan deelnemers zou zich moeten richten op het wegnemen van belemmeringen op het gebied van tijd, geld en informatie.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leven lang leren

Van secundair naar hoger onderwijs: de brug als ontmoetingsplaats

Cis Van den Bogaert, Saskia van Bueren, Joke Denekens

2010, Nummer 1

Beperkte slaagkansen van startende studenten blijven een constante zorg voor het hele onderwijsveld. De impact daarvan is groot op de individuele student, op instellingen voor hoger onderwijs en op onze samenleving, die meer hoogopgeleiden nodig heeft om succesvol deel te nemen aan de kenniseconomie. Dit artikel geeft aan hoe het hoger onderwijs waardevolle initiatieven kracht kan bijzetten door concrete samenwerking met het secundair onderwijs. Hierbij staat het concept van de brug als ontmoetingsplaats centraal. Verder beschrijft het artikel hoe de Universiteit Antwerpen dit concept tracht te concretiseren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leven lang leren

Afstandsleren: een praktijkperspectief

Catherine de Roo, Robin Suykerman

2010, Nummer 1

Wie kent hem niet, de getalenteerde jongeman die veel te vroeg gestopt is met studeren? Het eerste jaar op kot, eindelijk het studentenleven – met nadruk op het laatste deel. In het tweede jaar duikt plotseling faalangst op en haakt hij nog vóór de examens af. Nu is hij al zeven jaar magazijnier. Met zijn knobbel voor cijfertjes doet hij op dit moment niks meer. Hij kan andere taken aan en kijkt dagelijks uit naar mogelijkheden, maar de deur naar promotie blijft potdicht. De onvoltooide hogeschoolopleiding zorgt voor een knagend gevoel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leven lang leren

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.