Zoeken op trefwoord 'Geen'

Wapens en logo’s van Nederlandse universiteiten en hogescholen

Fons van Wieringen

2013, nummer 5

De grondwet voor de Verenigde Nederlanden van 1814 gaf aan dat het openbaar onderwijs op de hoge, middelbare en lage scholen een voorwerp is van aanhoudende zorg van de regering. De grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden van 1815, nu samen met de Belgische provincies, zegt eveneens dat het openbaar onderwijs een aanhoudend voorwerp van de zorg der regering is. De Koning doet uitgebreid verslag van de staat der hoge, middelbare en lage scholen. De aanhoudende zorg voor het hoger onderwijs resulteerde al spoedig in een nieuwe regeling voor het hoger onderwijs. Op 2-8-1815 werd bij Koninklijk Besluit de organisatie van ‘het Hooger-Onderwijs in de Noordelijke Provincien’ vastgesteld. Er zullen drie ‘hooge scholen’ zijn, te weten in Leiden, Utrecht en Groningen. De hoge- scholen van Franeker en Harderwijk werden omgezet in athenea.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Geen

Midwifery science: onderzoek in een

Marianne Nieuwenhuijze, Evelien Spelten

2011, Nummer 1

De opleidingen verloskunde van Maastricht en Amsterdam/Groningen hebben de afgelopen vier jaar intensief gewerkt
aan het ontwikkelen van het onderzoeksdomein midwifery science. In dit artikel wordt de ontwikkeling op hoofdlijnen
samengevat.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Geen

Ontwerpprincipes voor het versterken van de verwevenheid van onderzoek en onderwijs in universitaire bacheloropleidingen

Ria Jacobi, Roeland van der Rijst

2010, Nummer 4

De omvorming van afzonderlijke curriculumelementen tot coherente opbouwende leerlijnen waarin onderzoek en onderwijs zijn verweven, spreekt niet voor zich. In dit artikel staat de vraag centraal welke ontwerpprincipes gehanteerd kunnen worden om constructief opbouwende lijnen te programmeren. Deze opbouwende leerlijnen ondersteunen het doel dat de verwevenheid van onderzoek en onderwijs voor studenten duidelijk aanwezig is in universitaire bachelorcurricula. Er worden vijf principes besproken die gebruikt kunnen worden bij het programmeren van curricula. Deze principes hebben betrekking op (1) de kerncompetenties van studenten, (2) leerlijnen, (3) selectiemomenten, (4) beslismomenten en (5) de latere beroepspraktijk. Recente voorbeelden uit universitaire bacheloropleidingen worden gebruikt ter illustratie van de ontwerpprincipes.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Geen

Nieuwe wetenschap: tien succesfactoren voor de oprichting van een wetenschappelijk onderzoekscentrum

Sanne van Boldrik, Arno Geurtsen, Philippe Sprenger

2010, Nummer 2

Elk jaar worden er nieuwe wetenschappelijke onderzoekscentra opgericht. Tegelijkertijd verdwijnen elk jaar talloze centra geruisloos van de kaart. Dit terwijl het oprichten van zo'n centrum niet makkelijk is. De besluitvorming die leidt tot het oprichten van een centrum is veelal complex. Er kunnen jaren overheen gaan waarin vele stakeholders worden geraadpleegd. Dit roept de vraag op hoe het oprichtingsproces zo effectief mogelijk kan worden vormgegeven.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Geen

Accounting en accountability in universiteiten

Ed Vosselman

2010, Nummer 1

‘Accounting’ wordt meestal direct verbonden met het werk van professionals als accountants, auditors en controllers. Het heeft dan vooral een associatie met het financiële, met klinkende munt. Dat is niet de context van waaruit ik in dit essay vertrek. Ik wil vooral aandacht besteden aan de wijze waarop managers met accounting zijn verbonden; aan de accountingpraktijk van en door managers. Want anno 2009 is accounting verwikkeld in het management van vele organisaties, van private zowel als publieke.

Trefwoorden: Geen

Zeven mythen in de bibliometrie

Wolfgang Glänzel

2009, Nummer 3

In dit artikel worden zeven mythen met een cognitieve en methodologische achtergrond op hun geldigheid onderzocht. Alhoewel er in mythen over bibliometrie altijd wel een kern van waarheid steekt, wordt de algemeenheid van hun beweringen ontkracht door methodologische studies aan te halen en naar typische tegenvoorbeelden te verwijzen. We tonen aan waar de logische fout ligt in de gevolgtrekking die op basis van de realiteit achter de mythen wordt gemaakt en tot onjuiste veralgemeniseringen leidt.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Geen

De effectiviteit van interventies bij organisatieontwikkeling in het publieke domein

Adriaan Bekman, Ben Verleg

2009, Nummer 1

In lopend promotieonderzoek naar de effectiviteit van interventies wordt onderzoek gedaan naar de relatie van besluitvorming en de wijze waarop besluitvorming tot stand komt met veranderingen in de organisatie. Bij bestuurlijke besluitvorming komen niet altijd de organisatorische effecten expliciet naar voren. Een gevolg kan zijn dat interventies daardoor minder effectief zijn dan mogelijk en gewenst is.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Geen

TRENDS V: Universities shaping the European Higher Education Area

David Crosier, Lewis Purser

2008, Nummer 5

For the first time in the series, this Trends report is based on both quantitative and qualitative research, while previous Trends reports relied on one or other of these two methodologies. Trends V analyses the nature and extent of implementation of the Bologna reforms, and attempts to assess the impact that changes are having on a wider range of institutional development processes. Through comparison with the outcomes of earlier Trends projects, and in particular the Trends III results (2003) that to a large degree addressed the same questions, the report is able to measure the progress that has taken place in implementing higher education reforms.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Geen

De Basiskwalificatie Onderwijs als kwaliteitsinstrument

Elise van der Erve, Lief Keteleer

2008, Nummer 5

De certificering van docenten was enige tijd geleden een item dat de landelijke dagbladen haalde. De Volkskrant sprak over de invoering van een ‘lesvaardigheidsbewijs’ voor docenten van universiteiten. Groot nieuws! Aanleiding was de wederzijdse erkenning van de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) voor universitaire docenten door alle rectoren van Nederlandse universiteiten. In Amsterdam kreeg de wederzijdse erkenning een extra dimensie omdat in dezelfde periode door de rector van de UvA, Dymph van den Boom, de eerste 32 BKO-certificaten werden uitgereikt. Er wordt ingegaan op de betekenis van de BKO voor docenten en op het streven om de BKO in te zetten als kwaliteitsinstrument. De invoering bij de UvA staat centraal. Daarnaast worden dilemma’s en knelpunten waar UvA-faculteiten bij de implementatie tegenaan liepen, gekoppeld aan lessen waar ook andere universiteiten hun voordeel mee kunnen doen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Geen

Worden cijfers op waarde geschat?

Peter Hoekstra

2008, Nummer 4

Zijn cijfers nog steeds hetzelfde waard wat ze ooit waren? Of halen studenten makkelijker hoge cijfers? Een Amerikaans debat over de inflatie van cijfers lijkt Nederland te bereiken en wordt hier geïntroduceerd aan de hand van een voorbeeld, de Universiteit van Amsterdam. De UvA analyseerde haar studieresultaten en vond géén toename van het aandeel zessen, géén inflatie van de cijfers rond de voldoendegrens, maar wél een stijging van het gemiddelde cijfer en een verdichting van het aandeel hogere cijfers. Wat betekenen deze uitkomsten?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Geen

De student is niet de enige klant

Marc la Chapelle

2008, Nummer 3

In de afgelopen anderhalf jaar hebben meer dan 15 ROC’s en hbo’s besloten tot het invoeren van een Customer Relationship Management-systeem. CRM in het hoger onderwijs? Duidt dit op een vercommercialisering van de branche, of is er iets anders aan de hand?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Geen | Studentenbeleid

De academische lerarenopleiding primair onderwijs

Karel Stokking, Rachel Streefland, Theo Wubbels

2008, Nummer 3

Op vrijdag 22 februari 2008 kopte Trouw: universitaire opleiding juf en meester. Het bericht meldde dat de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht gezamenlijk een nieuwe opleiding starten per 1 september 2008 waarin studenten via een geïntegreerd programma twee diploma’s kunnen behalen: zowel een universitair bachelordiploma onderwijskunde als een hbo-bachelordiploma PABO. In termen van het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs gaat het echter niet om een nieuwe opleiding.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Geen

Onderzoek in het hbo op de lerarenopleiding primair onderwijs

Gerda Geerdink, Erik Jansen, Els van der Pool

2008, Nummer 1

Onderzoek in het hoger beroepsonderwijs krijgt zowel in de media als binnen de opleidingen zelf steeds meer aandacht. En hoewel we er eigenlijk niet meer omheen kunnen, zijn er op de opleidingen nog veel tegenstanders. De tegenzin lijkt vooral gevoed door de overtuiging dat onderzoek binnen het hbo niet haalbaar en nodig is, en door onduidelijkheid over het hoe dat onderzoek er dan uitziet. ‘Hogescholen moeten geen universiteit willen spelen’, zo wordt gezegd. Vooral dat laatste maakt duidelijk dat onderzoek binnen het hoger beroepsonderwijs nog geen opzichzelfstaand gegeven is, nog geen eigen identiteit heeft. Aan het identificeren van het onderzoek in het hoger beroepsonderwijs willen we een bijdrage leveren. Niet om het af te bakenen of een bepaalde richting uit te sturen, maar om de beroepsbeoefenaren in het hbo handvatten te geven bij het nadenken over en doen van onderzoek. Dit artikel gaat over onderzoek in het hbo waarbij we vanwege de vertrouwdheid daarmee de lerarenopleiding primair onderwijs als case nemen. Achtereenvolgens wordt beschreven waarom onderzoek in het hbo en op de lerarenopleiding nodig is, hoe dat onderzoek omschreven kan worden en eruitziet en tot slot gaan we in op de winst voor studenten, de opleiding en beroepspraktijk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Geen

De Bachelor-Masterstructuur op de schop

Hans van Hout

2007, Nummer 3

In 1999 werd door een groot aantal Europese ministers de zogenaamde Bologna-verklaring ondertekend (The European Higher Education Area, 1999). Hiermee verplichtten zij zich om in hun landen de Bachelor-Masterstructuur (BaMa) in te voeren. Hun belangrijkste doelstellingen waren: bevorderen van verenigbaarheid en vergelijkbaarheid van systemen van hoger onderwijs in Europa, versterken van de internationale concurrentiekracht van het Europese hoger onderwijs en vergroten van de ‘employability’ van de Europese burgers. Met de invoering van de BaMa werden er in principe drie niveaus onderscheiden in het hoger onderwijs, namelijk het bachelorniveau (minimaal drie jaar), het masterniveau (één of twee jaar) en het PhD (doctoraats)niveau. Hoewel er geen aanwijzingen zijn dat er in Nederland veel voorbereidend werk was verricht om de BaMa in te voeren, waren de meeste opleidingen in het wo al volgens die structuur vormgegeven op het moment dat de wet door de Staten Generaal werd geaccordeerd (2002). Na Letland was Nederland het tweede land dat de BaMa had ingevoerd. Heel opmerkelijk, vooral als we bedenken hoe lang meestal over wettelijke veranderingen in het hoger onderwijs wordt gedaan. Denk bijvoorbeeld aan de verkorting van de studieduur in het wo van zes of meer jaar naar vier jaar (idee gelanceerd door Posthumus in 1968, invoering tweefasenstructuur in 1982). Is het oude gezegde ‘Haastige spoed is zelden goed’ hierop van toepassing of is er sprake van een bijzondere veranderingsbereidheid in het hoger onderwijs geweest?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Geen

Van Hogeschool naar kennisorganisatie

Gerrit de Jager, Huib de Jong

2007, Nummer 3

De omgeving van Amazon.com is niet die van V&D en het tijdsgewricht van Nokia ligt ver voor op dat van de PTT. De wereld is in minder dan een kwart eeuw grondig veranderd. In het verlengde van een door Robert Lane gebruikt concept gaat het hier om de ontwikkeling naar een kennissamenleving.1 Kennis wordt in alle facetten van de samenleving opgenomen. Het gaat daarbij overigens om meer dan alleen een samenleving waarin wetenschap een centrale plaats inneemt. De ontwikkeling raakt de sociaal-culturele en economische basisstructuur van de maatschappij.2 Door de moderne informatie- en communicatietechnologie en de ongekende mobiliteit van grote groepen mensen verandert kennis het gedrag van mensen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Geen

Interactie tussen hbo en bedrijfsleven: vier casestudies in kenniscirculatie

Mirjam Leloux, Atse Nederveen, Peter van der Sijde

2007, Nummer 2

In de huidige economie is kennis als basis voor innovatie een belangrijke concurrentiefactor voor ondernemingen. Een goede kennisinfrastructuur is hierbij voorwaarde. Maar waar halen de ondernemers hun kennis en informatie meestal vandaan? Vooral uit vakbladen, van internet, en via leveranciers, collega’s en concurrenten1 (Kraaijenbrink & Groen, 2006). Daarnaast wordt ook veel samengewerkt met andere bedrijven. Uit onderzoek2 (Van Gent, 2005) blijkt dat ondernemers bij hun zoektocht naar informatie momenteel niet of nauwelijks bij een kennisinstituut, zoals een hogeschool of universiteit aankloppen. Eén van de oorzaken hiervan is onbekendheid. Diensten van dergelijke kennisleveranciers zijn meestal niet gemakkelijk te vinden, ook niet via internet. Ook acht men de kennisleverancier niet altijd relevant voor de (kennis)vraag. Vaak meent de ondernemer, niet ten onrechte, dat de kennisinstelling de ‘taal’ van de ondernemer niet spreekt. Initiatieven bij kennisinstellingen waarbij docenten, studenten en bedrijven samenwerken zijn schaars: de initiatieven vanuit de kennisinstelling richting het bedrijfsleven richten zich meestal op het aanbieden van stageplaatsen, afstudeeronderzoeken en projectgroepen. Ondernemers zoeken naar pragmatische oplossingen voor hun vraagstelling, en dat is niet altijd eenvoudig te combineren met het curriculum van de kennisinstelling.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Geen

De veranderagenda: de organisatie van het onderzoek in de hogescholen

Jacqueline Hulst, Frans Leijnse

2007, Nummer 1

Het hoger beroepsonderwijs aan de hogescholen is traditioneel overwegend georiënteerd op de eisen die de professionele beroepspraktijk stelt. Hoewel, anders dan in het middelbaar beroepsonderwijs, heeft de overheid geen omvangrijk formeel mechanisme ingesteld om de kwalificatie-eisen van professies te vertalen naar bindende eindtermen voor de opleidingen (de zogeheten kwalificatiestructuren) en hebben de hogescholen zich van oudsher gericht op overleg met het werkveld om hun opleidingen actueel te houden. Dit gebeurt zowel op het niveau van de afzonderlijke opleidingen, in de vorm van de zogeheten ‘werkveldcommissies’, als op nationaal niveau in het ‘landelijke opleidingsoverleg’. Als gevolg hiervan is het oordeel van werkgevers over de inzetbaarheid van afgestudeerden van de hogescholen in het algemeen positief 1.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Geen

Peer support in de Utrechtse opleiding Fysiotherapiewetenschap

Nico van Meeteren, Roland van Peppen, Jan Prins, Miranda Velthuis

2007, Nummer 1

In de Pre-Master en Master of Science Fysiotherapiewetenschap, een deeltijdopleiding van de Universiteit Utrecht, leren studenten door projectmatig samen te werken aan wetenschappelijk onderzoek. Voor het onderwijs rond de individuele projecten zijn studenten ingebed in de ‘Peer Support Group’ (PSG). Deze is op te vatten als een ‘community of practice’ waarin zes tot tien studenten participeren die afkomstig zijn uit verschillende jaren van de opleiding. Zij worden in de PSG gesuperviseerd door een docentonderzoeker van de Utrechtse groep Fysiotherapiewetenschap en in de gelegenheid gesteld geboden kennis en ervaringen te delen met betrekking tot één gezamenlijk voor de fysiotherapiewetenschap relevant onderzoeksthema.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Geen | Studentenbeleid

Regeldruk en de Wet op het hoger onderwijs en onderzoek

Jeroen Gelevert, Mark van Twist

2006, Nummer 5

Dit artikel beschrijft de resultaten van een onderzoek naar de consequenties in termen van regeldruk die hoger onderwijsinstellingen (gaan) ervaren door de invoering van de conceptwet Hoger Onderwijs en Onderzoek. We plaatsen onze beschouwing hierover in het breder kader van de discussie over het meten van bureaucratie en regeldruk. Tevens geven we een inkijk in de nasleep die ontstond na verschijning van onze rapportage – met voor het ministerie onwelgevallige resultaten – als opmaat voor een vervolg van het gesprek hierover.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Geen

Passie en precisie

Jacqueline Hulst, Frans Leijnse

2006, Nummer 5

In het voorjaar van 2006 sprak de sterrenkundige Vincent Icke in de jaarlijkse Kohnstamm-lezing over het thema ‘Donkere materie: ons kind en het Heelal’. In de aankondiging geeft Icke, die naast de sterrenkunde nog vele andere disciplines beoefent, als zijn levensinstelling: ‘Onderzoek alles, met passie en precisie’. Een mooi credo, vooral voor een geleerde, zijn we geneigd te zeggen. Maar het interessante van dit adagium is misschien niet alleen dat Icke het zo bondig heeft geformuleerd, maar vooral ook dat het in onze samenleving een zoveel bredere geldigheid heeft gekregen. Alles onderzoeken met passie en precisie is niet langer het monopolie van een kleine groep geleerden, maar een universele waarde geworden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Geen