Zoeken op trefwoord 'Personeelbeleid'

De waarde van een luisterend oor

Paul Herfs, Henri van Montfort, Jeanette van Rees, Martie Wagenaar

2021, nummer 3

De aanpak van ongewenst gedrag in het hoger onderwijs

In 2020 gingen vier universitaire vertrouwenspersonen met pensioen. Op persoonlijke titel vertellen zij wat deze functie door de jaren heen heeft betekend, waar en waarom het soms nog steeds misgaat. Hoe zou het beter kunnen, en wat is daarvoor nodig?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personeelbeleid | Personen en Instellingen

Doorbreek het taboe rond grensoverschrijdend gedrag

Sara Drieghe

2021, nummer 3

Het belang van een laagdrempelig aanspreekpunt

Haar werk als vertrouwenspersoon aan de UGent leverde Sara Drieghe een bijzondere inkijk in factoren die mentaal welbevinden in een academische omgeving kunnen beïnvloeden. Nu doet ze aanbevelingen: ‘Laat werken aan welzijn een blijvend engagement zijn dat deel uitmaakt van het dna van de onderwijsinstelling.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personeelbeleid | Personen en Instellingen

Vertrouwen werkt beter

Mieke Van Herreweghe, Rik Van de Walle

2019, nummer 3

Universiteit Gent lanceert nieuw loopbaan- en bevorderingsmodel

Na kritiek vanuit de eigen organisatie besloot de Universiteit Gent het roer om te gooien met een nieuw loopbaanmodel voor zelfstandig academisch personeel. En met succes. Het geheim? Minder managerialism, meer vertrouwen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personeelbeleid

Het begint bij de medewerker

Martin Wiersma

2019, nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie | Onderwijsvernieuwing | Personeelbeleid

Hoe een valse start een leerzame les bleek

Erik Blokland, Sandra Doeze Jager - van Vliet, Tonnie van der Zouwen

2019, nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie | Lerende organisatie | Personeelbeleid

‘Je sociale achtergrond bepaalt nog altijd waar je terechtkomt'

Elma Drayer

2016, nummer 2

Volgens de Australische hogeronderwijsdeskundige Simon Marginson wordt het tijd dat we de verwachtingen temperen. Hoger onderwijs alléén zal geen sociale gelijkheid brengen. ‘Klasse, het culturele kapitaal dat je meekrijgt, je familienetwerk – ze zijn stuk voor stuk doorslaggevender.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personeelbeleid | Personen en Instellingen

Onbekend maakt onbemind

Nikolay Dentchev, Rosette S’Jegers, Lucia Smit

2016, nummer 2

'Gepromoveerde chemicus werkloos’. Als in september de nieuwe cijfers naar buiten komen, is er altijd wel een oplettende journalist die een werkloze gepromoveerde vindt. Waarna hij steen en been klaagt over het groeiende aantal doctores dat op de arbeidsmarkt belandt.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personeelbeleid

Loterijen, waarzeggers en losse teugels

Jonathan Mijs

2016, nummer 2

In theorie krijgt elk kind in Nederland evenveel kans om het beste uit zijn talenten te halen. In de praktijk, betoogt Jonathan Mijs, is er in de verste verte geen sprake van een meritocratisch onderwijsbeleid. Hoe zou dat anders kunnen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personeelbeleid | Studentenbeleid

Prestatiedruk onder wetenschappelijk personeel

Karin Jettinghoff, Jo Scheeren

2016, nummer 2

Er is op dit moment veel aandacht voor de prestatiedruk onder het wetenschappelijk personeel aan Nederlandse universiteiten. Maar hoe staat het eigenlijk met de ervaren prestatiedruk? Welke factoren zijn hierop van invloed? En wat kunnen universiteiten doen om die druk op een acceptabel niveau te brengen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personeelbeleid

Ook personeelsbeleid vraagt om duurzaamheid

Tinka van Vuuren

2016, nummer 2

Hoe kan het hoger onderwijs ervoor zorgen dat medewerkers naar ieders tevredenheid functioneren? Hoe voer je een duurzaam personeelsbeleid? ‘Het gaat erom’, schrijft Tinka van Vuuren, ‘dat mensen hun werk langer gezond, productief en met plezier kunnen volhouden, zonder hun eigen hulpbronnen uit te putten.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personeelbeleid

Vermoeiend, maar boeiend

Bram van Baarle, Tomas Legrand

2016, nummer 2

De mentale vermoeidheid onder docenten aan Vlaamse hogescholen is groter dan bij de rest van de bevolking. Daar staat tegenover dat hun welbevinden óók groter is. Wat kun je als hogeschool doen om je personeel enthousiast te houden? ‘Een waarderende hogeschool die uitgaat van sterktes en die vertrouwen geeft, is voedend voor de bevlogenheid en vitaliteit van zijn medewerkers.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personeelbeleid

Tijd om op te staan!

Michiel Scager

2016, nummer 2

Docenten in het hoger onderwijs mogen graag klagen over de regelzucht en ef ciëntiedrift van het management. Terecht, vindt Michiel Scager. Maar waarom hebben ze het zover laten komen? ‘Ik denk dat wij ons onvoldoende realiseren dat wijzelf markt en overheid de ruimte geven om Scylla en Charybdis te zijn.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personeelbeleid

Teleurstellend én opbeurend

Emina van den Berg, Mark Imandt, José Mulder

2016, nummer 2

Studenten, alumni en werkgevers zijn enthousiast over de Associate degree. De opleiding voor zowel rechtstreeks doorstromende als voor werkende mbo’ers heeft onmiskenbaar potentie. Maar ondanks de inmiddels wettelijke verankering is het de afgelopen jaren niet gelukt om die potentie waar te maken. Toch zien de auteurs hoopvolle tekenen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personeelbeleid

Opbrengsten en kosten van excellentie

Jim Allen, Barbara Belfi, Kim van Broekhoven, Ben Jongbloed, Renze Kolster, Bianca Leest, Rolf van der Velden, Don Westerheijden, Maarten Wolbers

2016, nummer 2

Hoewel de Sirius-subsidie voor excellentieprogramma’s inmiddels is afgeschaft, gaan veel instellingen door met deze nieuwe onderwijsvorm. De kosten betalen ze uit eigen middelen. Maar wat hebben de programma’s eigenlijk opgeleverd?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvernieuwing | Personeelbeleid

Everyone should use it

Jordan Peterson

2016, nummer 1

Our schools, says Jordan Peterson, do a poor job of helping their students think clearly about their own lives – their career goals, their desire for intimacy and family, their plans for productive and meaningful lives. A new program could be very helpful. ‘It saves money. It works.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personeelbeleid

Wees vooral consistent

Mieke Audenaert, Adelien Decramer, Thomas Van Waeyenberg

2015, nummer 4

Net als andere organisaties willen universiteiten zicht houden op de prestaties van hun personeel. Hoe doen ze dat? Zijn ze er succesvol in? En wat vinden de medewerkers er eigenlijk zelf van? ‘Wetenschappelijk medewerkers hebben nood aan een vorm van duidelijkheid: zij wensen zekerheid over afspraken, doelstellingen en evaluatie.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personeelbeleid | Profilering

De lesboer, de klerk en de vorser

Pieter Pijlman

2014, nummer 4

Is het mogelijk om een beroepsprofiel voor hbo-docenten te ontwikkelen dat verdergaat dan de dooddoener ‘een leven lang leren’? Docent bestuurskunde Pieter Pijlman denkt van wel. Het wordt hoog tijd voor een beroepsvereniging, vindt hij. De Duitse collega’s kunnen daarbij als lichtend voorbeeld dienen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bedrijfsleven-Hoger Onderwijs | Personeelbeleid

Aanwinst voor het hoger onderwijs?

Paul Herfs, Sytske Teppema

2014, nummer 2

De functie van Ombudsman Personeel is in het hoger onderwijs nog vrij onbekend. In dit artikel belichten wij de taken, bevoegdheden en resultaten van deze ombudsman. Verdient de functie van Ombudsman Personeel grotere bekendheid? Of anders gezegd, in hoeverre heeft een ho-instelling baat bij de aanstelling van een Ombudsman Personeel?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvernieuwing | Personeelbeleid

Democratisering hoger onderwijs: wat gebeurt er als de hype voorbij is?

Peter de Keyzer, Isabelle De Ridder

2013, nummer 3

De tweede democratiseringsgolf in het hoger onderwijs is een vrij recent fenomeen, maar is toch al zo vaak becommentarieerd en besproken dat vandaag tekenen van vermoeidheid optreden. De hype is duidelijk voorbij. Wat betekent ‘democratisering van het hoger onderwijs’ dan nog anno 2013? Moet het vandaag nog een beleidsprioriteit zijn? We bekijken het in deze bijdrage aan de hand van vijf vragen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personeelbeleid

Docent zijn in het middelbaar beroepsonderwijs

Elly de Bruijn

2013, nummer 2

‘De docent in het beroepsonderwijs opent de deuren naar de kennis, zienswijzen, vaardigheid, opvattingen en houdingen die horen bij de toekomstige beroepspraktijk van de student en draagt zorg voor de verwerving van een startpositie daarbinnen. Dat vraagt van docenten om de kleur en geur van een sector of functiedomein te verweven in het eigen zijn, denken en doen’ (de Bruijn, 2009, pagina 40, op citaat).

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personeelbeleid | Personen en Instellingen

Werkdruk van de lectoren in de Vlaamse hogescholen

Paul Cottenie, Dirk De Vogelaere

2011, nummer 3

Zeven jaar na het onderzoek van de SERV in 2003 over de werklast en de werkdruk in de Vlaamse hogescholen heeft het regeringscommissariaat hoger onderwijs hierover een nieuwe studie gemaakt. Welke maatregelen hebben de hogescholen sindsdien getroffen? Wat is het effect ervan tot nu toe geweest en hoe zit het vandaag met werkdruk en werkwelbevinden?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personeelbeleid

Promoveren in het hoger beroepsonderwijs: een stand van zaken

Fer Boei, Didi Griffioen

2010, Nummer 5

Dit artikel rapporteert de resultaten van een onderzoek uit november 2009 onder hbo-medewerkers die deelnemen aan
een promotietraject.1 Het onderzoek heeft tot doel in kaart te brengen hoe promovendi in het hbo dit beleven, wat hun motivatie is om in een vrij complexe situatie te promoveren en hoe ze hun kans op succes inschatten. Kortom, het doel van dit onderzoek is een goed eerste beeld te geven van de huidige hbo-promovendus.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personeelbeleid

Docenten anders belonen?

John Gerrichhauzen

2010, Nummer 1

Bij beloningsbeleid is het een bekende afspraak dat voor gelijke arbeid een gelijke beloning geldt. Minstens zo bekend is de afspraak dat anciënniteit de factor is voor salarisverbetering. Zo komt na een aantal jaren de docent op zijn eindniveau. Het is een model waarin ervaringsgroei wordt gehonoreerd met een periodiek. In dit artikel onderzoeken we de plannen uit Leerkracht (Commissie Leraren, 2007) en het Actieplan Leerkracht (2007) om de salarissen van docenten te moderniseren. In deze plannen wordt bepleit om bij het belonen meer met prestatiesturing te werken. We onderzoeken of in de cao-afspraken prestatiebeloning al voorbereid of gehanteerd wordt. Ten slotte gaan we na wat nodig is om met een model van prestatiesturing succesvol te werken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personeelbeleid

Kwalificatiestructuur onderwijsberoepen in ontwikkeling

Hubert Coonen, Kitty Kwakman

2009, Nummer 5

Het LPBO, het Landelijk Platform Beroepen in het Onderwijs, is in 2005 door de toenmalige minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Maria van der Hoeven, ingesteld. Het platform buigt zich over vragen met betrekking tot de kwalificatiestructuur van de onderwijsberoepen in Nederland. Onderwijsondersteuners, leraren uit diverse sectoren van het onderwijs, schoolleiders en bestuurders maken deel uit van het platform. In de eerste instellingsperiode van 2005 tot 2010 heeft het LPBO over een groot aantal vragen van de bewindslieden rapporten uitgebracht. In dit artikel passeren deze diverse rapporten (in kaders) de revue. Inmiddels heeft het LPBO een duidelijke positie in het Nederlandse onderwijsbestel verworven. Het zijn de professionals van de scholen zelf die de bewindslieden op hun verzoek rechtstreeks en zonder last of ruggespraak informeren over hun zienswijze met betrekking tot vraagstukken die in de onderwijsberoepenstructuur spelen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personeelbeleid

Tweesnijdend zwaard: Universiteit Utrecht stimuleert de loopbaan van vrouwen in de wetenschap

Age Halma, Yvonne van Rooy

2009, Nummer 2

Met vijftien procent vrouwelijke hoogleraren scoort de Universiteit Utrecht weliswaar boven het landelijk gemiddelde, maar nog altijd te laag volgens het college van bestuur. De Universiteit Utrecht is daarom vier jaar geleden gestart met een pilot ‘mentoring en coaching’ om vrouwen vroeg in hun loopbaan te ondersteunen bij de weg omhoog. Jonge vrouwelijke wetenschappers krijgen een mannelijke hoogleraar als mentor en kunnen daarna gebruikmaken van een coach. Het is een leerproces aan twee kanten. De vrouwen krijgen aan het begin van hun loopbaan gerichte adviezen. En mannelijke hoogleraren krijgen beter zicht op de problemen waarmee vrouwen geconfronteerd worden; zij worden zich meer bewust van de cultuur die vaak in het voordeel van mannen is. Een tweesnijdend zwaard dus. De evaluatie van de pilot was zo positief dat het programma nu over alle faculteiten is uitgerold.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personeelbeleid

Groeibehoefte van docenten binnen het primaire proces: Determinanten voor een specialistische carrièreontwikkeling

Karin Sanders, Remko Schuurmans

2008, Nummer 3

In de huidige discussies over carrièreontwikkeling in het onderwijs gaat het vooral om de professionele groei van docenten. Hiermee lijkt het onderwijs vooral geschikt voor docenten met een sterke groeibehoefte: docenten die zich primair richten op verdere ontwikkeling en verfijning van kennis en vaardigheden binnen het eigen vakgebied. In dit artikel worden aan de hand van een vragenlijst gegevens van 145 docenten uit het voortgezet onderwijs verzameld. De groeibehoefte van docenten wordt gerelateerd aan het kunnen (vooropleiding, locus of control en doeloriëntatie) en het willen (intrinsieke motivatie), evenals aan de mogelijkheden die zij percipiëren om binnen hun werksituatie te kunnen leren (taakidentiteit en autonomie). Uit de resultaten blijkt dat naarmate docenten meer gericht zijn op het verwerven van meesterschap, waarin ze zich richten op het ontwikkelen van bekwaamheden, ze meer een interne locus of control hebben en ze meer autonomie in hun baan percipiëren, ze meer behoefte hebben om zich te ontwikkelen in kennis en vaardigheden in hun eigen vakgebied. In de discussie van dit artikel wordt ingegaan op de maatschappelijke en wetenschappelijke implicaties van deze resultaten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personeelbeleid

Professionaliseringsstrategieën van wetenschappers

Ferd J. van der Krogt

2008, Nummer 2

Op universiteiten en hogescholen werken wetenschappers in het primaire proces aan het voorbereiden, uitvoeren, verbeteren en innoveren van onderwijs en onderzoek. Deze professionals doen daardoor ervaringen op en tevens nemen ze deel aan expliciete na- en bijscholing. Zo werken ze, vaak impliciet en vanzelfsprekend, aan hun professionele ontwikkeling in functie van het primaire proces. Professionele ontwikkeling is niet alleen het volgen van cursussen, trainingen en workshops, maar vindt ook plaats door het opdoen van (leerrelevante) ervaringen in het primaire proces en gedurende de loopbaan.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personeelbeleid

Van startbekwaam naar excellent leraarschap

Hubert Coonen, Remko Schuurmans

2008, Nummer 1

In alle sectoren zijn scholen de laatste jaren bezig met de implementatie van Integraal Personeelsbeleid (IPB). Eén van de doelen van dit beleid is het stimuleren van de professionele ontwikkeling van leraren en deze in lijn te brengen met de organisatiedoelen. De professionalisering van leraren is daarnaast actueel geworden door de invoering van de Wet op de beroepen in het onderwijs (Wet BIO), die leraren verplicht te voldoen aan de wettelijk vastgestelde bekwaamheidseisen. Deze bekwaamheidseisen geven richting aan de professionele ontwikkeling van de leraar. Periodiek worden deze bekwaamheidseisen geactualiseerd waardoor waarborgen ontstaan dat leraren hun vak op een professioneel niveau uitoefenen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personeelbeleid

Wie zijn de lectoren in het hoger beroepsonderwijs?

Geralien Holsbrink-Engels

2008, Nummer 1

In het hoger beroepsonderwijs (hbo) is de afgelopen jaren veel tijd en moeite geïnvesteerd in de ontwikkeling van lectoraten en kenniscentra voor de private en publieke sector. Hogescholen hebben een bredere taak dan het opleiden van studenten. In de nota ‘Hogescholen tien jaar vooruit’ (Leijnse, 2000) werd gesteld dat de verbreding van de kerntaak van hogescholen nodig was om te voldoen aan de eisen die de kenniseconomie stelt. Het concept van lectoraten werd in deze nota nader uitgewerkt. Een lectoraat bestaat uit een lector en kenniskringleden. In 2001 werd geld ter beschikking gesteld en in 2003 is het lectoraat in het hbo onder deze noemer ingevoerd. De Stichting Kennisontwikkeling HBO (SKO) ging dat jaar van start en verstrekte subsidie aan de door hogescholen ingediende aanvragen voor lectoraten. Daartoe had de HBO-raad met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een convenant gesloten (ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap & HBO-raad, 2001).

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personeelbeleid

Tekort aan professionele leraren bedreigt onderwijskwaliteit en kennissamenleving

Hubert Coonen

2007, Nummer 5

Het rapport van de Commissie Leraren, opgesteld onder leiding van Alexander Rinnooy Kan, zet opnieuw het kwalitatieve en kwantitatieve probleem met het leraarschap in Nederland scherp op de kaart. Het is vijf voor twaalf, de handen moeten aan de ploeg anders wordt onze kennissamenleving een fiasco met grote sociale en economische gevolgen. In hoofdlijnen adviseert de commissie dat de opleiding van de leraar beter moet, het salaris omhoog moet als aanvullende scholing, prestaties en complexe werkomstandigheden daar aanleiding toe geven, er meer gezag bij de beroepsgroep van leraren moet worden gelegd en er dringend behoefte is aan een nieuwe balans in de machtsverhouding tussen managers en leraren. Focus dus op de kwaliteit van de leraar zelf, op de beroepsgroep als stimulerende gemeenschap en op de professionele schoolorganisatie die ruimte maakt voor de lerende leraar. Het rapport is duidelijk van toon, bevat in de kern weinig wat we nog niet wisten en roept een beperkt aantal, overigens niet-onbelangrijke en voor een deel nieuwe disputen op zoals bijvoorbeeld het register van leraren, de organisatie van de beroepsgroep, de koppeling van opleiding aan salaris, de certificering van het opleidingsaanbod en de invoering van exameneisen voor lerarenopleidingen. Daar ga ik hier niet verder op in. Ik concentreer me op de vraag welke tradities er onder druk staan en wat er nodig is om tot uitvoering van het advies te komen. Op deze cruciale vragen wordt in het advies niet expliciet ingegaan.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personeelbeleid

Personeelsbeleid voor wetenschappers?

Marijke Visch

2007, Nummer 3

Centrale vraag in dit artikel is de vraag op welke wijze een zinvolle koppeling tot stand kan worden gebracht tussen universitaire strategie en kwalitatief personeelsbeleid voor de wetenschappelijke staf. Personeelsbeleid voor wetenschappers roept in de beroepsgroep veel weerstand op. Wetenschappers willen onderwijs geven en onderzoek doen in academische vrijheid. Gangbare instrumenten van personeelsbeleid als functieprofielen, functioneringsgesprekken en beoordelingen zien zij veelal als onnodige bureaucratische inperkingen van die vrijheid. Indien beoordeling aan de orde is, bijvoorbeeld voor de verdeling van onderzoeksgelden, gebeurt dat door middel van ‘peer review’, een beoordeling door vakgenoten in nationaal of internationaal verband.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personeelbeleid

Een HR-blik op het academisch personeelsbeleid

Veerle Bogaert

2007, Nummer 3

Universiteiten zijn net zoals andere onderwijsinstellingen een prototype te noemen van een ‘professionele’ organisatie. Een organisatie dus die staat of valt met de kwaliteit van haar ‘professionals’. Het ligt dan ook helemaal in de lijn van het kwaliteitsstreven van zo’n organisatie om een HR-beleid te ontwikkelen dat deze professionaliteit maximaal aantrekt, aanwendt, stimuleert en beloont. Dit geldt in het bijzonder voor de academici die – in eerste lijn – instaan voor de basisopdracht van de universiteit: onderwijs, onderzoek en maatschappelijke en wetenschappelijke dienstverlening. Maar dat geldt natuurlijk ook voor de ondersteunende administratieve en technische staf die zorgt voor de noodzakelijke technologische, financiële, logistieke en beheertechnische organisatie van deze activiteiten. Een HR-beleid is slechts effectief en efficiënt als het als een consistent geheel aansluit op de specifieke aard van de universiteit als organisatie, de missie ervan en de daaruit voortspruitende strategische kernwaarden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personeelbeleid

Komen en gaan van jong talent

Marijn van Ballegooijen

2007, Nummer 3

Met enige regelmaat wordt er voorgesteld om kenniseconomie en wetenschap te stimuleren door meer jonge getalenteerde onderzoekers aan te stellen. De Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek (NWO) adverteerde begin 2007 met ‘grotere instroom van wetenschappelijk talent nodig’. Afgelopen december was dezelfde boodschap te vinden in het manifest Talent in eigen hand1 van de verenigde universiteiten (VSNU). En daarvoor was het minister Van der Hoeven in haar notitie Talent op waarde geschat2. Het is echter maar de vraag of jong talent op die manier beter wordt benut dan nu het geval is en of het waardevol is om jong talent langer op de universiteit te houden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personeelbeleid

Ontwikkelingsgericht personeelsbeleid in het hoger onderwijs?

Rob Poell

2007, Nummer 3

Organisaties worden steeds afhankelijker van kennis: kennis die bij individuele werknemers berust, kennis die in collectieve gedragspatronen is ingebed, kennis die in dienstverlenings- en productieprocessen opgeslagen zit. Het optimaal benutten van dergelijke kennis en het ontwikkelen van bruikbare nieuwe kennis is daarmee van levensbelang geworden voor het voortbestaan van organisaties. Veel organisaties besteden dan ook veel aandacht aan hun personeelsbeleid, vanuit de overwegingen dat het personeel de belangrijkste ‘drager’ is van kennis en dat een gericht beleid deze kennis ten bate van de organisatie kan laten komen. Ontwikkeling van het personeel is daarbij van eminent belang; daarvoor zal de organisatie voldoende mogelijkheden dienen te bieden, overigens vanuit welbegrepen eigenbelang. Ontwikkelingsmogelijkheden staan steevast boven aan in het lijstje van redenen waarom jonge werknemers voor een bepaalde organisatie willen werken. Het jonge vakgebied van Human Resource Development (HRD) heeft zich in het afgelopen decennium opgeworpen als thuishaven voor de ontwikkeling van theorie, onderzoek en evidence-based practice rondom personeelsontwikkeling.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personeelbeleid

Variatie in portfoliobeoordeling van docenten in het hoger onderwijs

José van Alst, Jeanine Baltzer, Jurriën Dengerink, Riekje de Jong, Jan Oosting, Dineke Tigelaar

2007, Nummer 3

In juni 2006 kwamen sleutelfiguren van hogescholen en universiteiten in een expertmeeting bijeen om ervaringen uit te wisselen over het beoordelen1 van (competenties van) docenten. Deelnemers bogen zich over ‘good practices’ uit zowel hbo als wo. In dit artikel worden de portfoliobeoordelingsprocedures van vier van deze voorbeeldinstellingen beschreven en vergeleken (kader 2) aan de hand van relevante topics. Vervolgens worden de beoordelingsprocedures zelf beoordeeld (kader 3) aan de hand van kwaliteitscriteria (Tigelaar, 2005 en 2006). We sluiten af met conclusies en aanbevelingen. Met dit artikel hopen we onze ervaringen gesystematiseerd toegankelijk te maken voor andere ho-instellingen. We hopen tevens een bijdrage te leveren aan de discussie over het ontwikkelen en beoordelen van docentcompetenties en aan de verdere kwaliteitsverbetering van portfoliobeoordeling.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personeelbeleid

Human Capital ontwikkeling in het wetenschappelijk onderwijs

Marc Vermeulen

2007, Nummer 3

Het heeft iets oneerbiedigs om over mensen te praten als productiefactoren. Het lijkt een manier van denken te zijn dat teruggaat op de Industriële Revolutie, waar arbeiders als ‘productievee’ de fabrieken in gestuurd werden om daar vervolgens uitgebuit te worden. Hoe ver af staat dit beeld niet van het werken aan een 21e eeuwse universiteit. Toch is de theorie van het menselijk kapitaal zoals die in de vroege jaren zestig geformuleerd werd door Garry Becker zeker ook toepasbaar op het universitaire onderwijs van nu, ondanks dat de naamgeving misschien gedateerd aandoet. In deze bijdrage bekijken we de toepassing van deze manier van denken voor universiteiten van tegenwoordig.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personeelbeleid

Executive search in het hoger onderwijs

Pieter Cortenbach

2007, Nummer 3

De arbeidsmarkt verandert. Organisaties stellen hoge en vooral ook andere eisen aan hun ervaren professionals, managers en bestuurders, en deze doen op hun beurt hetzelfde. Zij kijken meer dan ooit kritisch naar hun loopbaanmogelijkheden, zijn niet bang om van werkgever te wisselen en maken zelfstandige keuzes. Ook in het hoger onderwijs zien we deze trend. En bij een vacature wordt voor de match steeds vaker een executive search bureau in de arm genomen. Maar wat doet een dergelijk bureau precies?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personeelbeleid

Docent hoger beroepsonderwijs anno 2007: geen alleswetende heerser, maar een deskundig begeleider

Thea van der Steeg-Hamoen

2007, Nummer 3

Het beroep van hogeschooldocent is in beweging. Er is sprake van een herwaardering van de onderwijstaak en het docentschap; een ontwikkeling die parallel loopt aan ‘zelfstandig leren’ (Ten Dam e.a., 2004). Het onderwijs vraagt tegenwoordig van docenten een andere invulling van hun beroep dan vroeger: zij zijn niet zozeer overdragers van kennis als wel begeleiders van onderwijsleerprocessen. Zij moeten meer rekening houden met verschillen tussen studenten en hen begeleiden en stimuleren om zelfstandig aan het werk te gaan om zo hun eigen leerproces te sturen. De docenten richten zich niet alleen op het verwerven van kennis, maar ook op het toepassen van het geleerde. Daardoor moeten docenten over bepaalde competenties beschikken om hun beroep professioneel uit te kunnen voeren. Dit artikel laat aan de hand van meningen van onderwijs, politiek en vakbonden het licht schijnen op de belangrijkste facetten van het beroep van docent hoger beroepsonderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personeelbeleid

Onder professoren

J.T. Fokkema, Judith Kayser

2007, Nummer 1

Aan de Technische Universiteit te Delft is op instigatie van Rector Magnificus prof. dr. ir. J.T. Fokkema initiatief genomen om het College van Bestuur meer aansluiting te laten vinden met de hoogleraren. In samenwerking met organisatiedeskundige drs. Judith Kayser heeft de rector daartoe een interventie ingericht, waarbij het bestuur in gesprek is geraakt met de wetenschappers. De resultaten waren boven verwachting goed. ‘We hebben een paar zeer verrassende, verfrissende confrontaties gehad.’ De auteurs hebben dit artikel geschreven als reflectie op het werk dat zij de afgelopen twee jaar hebben verricht. In het artikel wordt achtereenvolgens ingegaan op een meer theoretische beschouwing van het probleem, een concrete beschrijving van de interventie, de resultaten en de conclusie die zij aan de ervaring hebben verbonden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personeelbeleid

Loopbaanperspectieven voor onderwijspersoneel

Hubert Coonen

2006, Nummer 4

In de afgelopen jaren is duidelijk sprake van een maatschappelijke tendens om meer te investeren in de professional. Dat is ook in het onderwijs het geval. In dat kader komen in dit essay drie onderwerpen aan de orde. Op de eerste plaats de problemen waarmee de leraar wordt geconfronteerd. Het betreft problemen met de kwaliteit en de vernieuwing van het jeugdonderwijs, problemen met de individuele en maatschappelijke opbrengsten van het onderwijssysteem en problemen met de professionaliteit van het leraarschap zelf. Het oplossen van deze problemen vraagt om een professionele aanpak. Om de problemen de baas te worden, wordt er op de tweede plaats gepleit voor duurzame investeringen in de beroepsbekwaamheid van leraren. Dat vraagt onder meer om een samenhangende en uitdagende carrièrestructuur die verbonden is aan het primaire onderwijsproces in de klas. De egalitaire arbeidscultuur in de school zal door het aanscherpen van bekwaamheidsverschillen tussen onderwijspersoneel onderwerp van discussie worden. Op de derde plaats komt de positie van de lerarenopleidingen aan de orde. Het leraarschap vereist een grondige initiële opleiding van onbetwiste kwaliteit. Ook na de opleiding zullen leraren moeten blijven investeren in hun beroepsbekwaamheid. Lerarenopleidingen die hieraan willen bijdragen hebben specifieke expertise nodig, hetgeen vraagt om helderheid over de plaats van de lerarenopleidingen in de kennisketen. Ook de verwevenheid van professionalisering met schoolontwikkeling vraagt bijzondere expertise van lerarenopleidingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personeelbeleid