Zoeken op trefwoord 'Internationalisering'

Boekbespreking - Een ongelijke bundel

Koen Rymenants

2021, nummer 4

Nancy H. Hensel & Patrick Blessinger (red.): International Perspectives on Undergraduate Research. Policy and Practice

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationalisering

Rubriek: Boekbespreking

Internationalisering moet

Sijbolt Noorda

2014, nummer 2

‘Internationalisering moet.’ Deze uitspraak is in de wereld van het hoger onderwijs een populair motto. De achterliggende gedachte is dat hoger opgeleiden in vrijwel elke beroepsgroep baat hebben bij internationale ervaring en kennis van zaken. Waar ze in de bagage ontbreken, wordt dat als een tekort beschouwd.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationalisering

Brains on the Move

Magalie Soenen

2014, nummer 2

De Vlaamse regering heeft op 6 september 2013 het actieplan voor studentenmobiliteit ‘Brains on the move’ goedgekeurd. Het hoofddoel is studenten internationale en interculturele competenties te laten verwerven via kwaliteitsvolle mobiliteit. Er wordt een groeipad uitgestippeld waarbij tegen 2020 minstens één op de drie afgestudeerden uit het hoger onderwijs een grensoverschrijdend avontuur aangaat. Doel is ook dat 33 procent van de mobiele studenten uit ondervertegenwoordigde groepen komt. Daarmee is Vlaanderen een stuk ambitieuzer dan Europa.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationalisering

Internationale mobiliteit Vlaamse student

Kathleen van Heule

2014, nummer 2

In Vlaanderen blijft de internationale mobiliteit van studenten tijdens hun hoger onderwijsopleiding de aandacht trekken. De Europese doelstelling om tegen 2020, 20 procent afgestudeerden met een internationale mobiliteit te behalen, zorgt natuurlijk voor enige druk op de ketel. Maar slaagt de internationale studentenmobiliteit erin na al die jaren van aandacht haar plaats binnen de complexiteit van internationalisering van het hoger onderwijs waar te maken en uit te groeien tot meer dan een louter kwantitatief streefdoel?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationalisering

Make it in the Netherlands!

Brigid Claassen

2014, nummer 2

Eind november 2013 presenteerde minister Bussemaker van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen het actieplan Make it in the Netherlands! Dit actieplan voor 2013-2016 volgt het pleidooi van het gelijknamige SER-advies voor een gezamenlijke aanpak om meer internationale studenten uit te nodigen een carrière in Nederland te starten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationalisering

Push- en pullfactoren voor internationale mobiliteit van studenten

Renze Kolster

2014, nummer 2

Het aantal internationale studenten blijft toenemen, maar de verdeling van deze studenten over de verschillende bestemmingslanden varieert. Sommige landen trekken een groeiend aantal studenten aan terwijl dat bij andere landen stabiel blijft. Dit artikel probeert te bepalen welke push- en pullfactoren daadwerkelijk van invloed zijn op zendende en ontvangende landen, en in het bijzonder op Nederland. Inzicht in dergelijke factoren kan landen of regio’s helpen bij hun positioneringsstrategieën ten aanzien van internationalisering.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationalisering

Vijf ongemakkelijke vragen over internationalisering

Sijbolt Noorda

2014, nummer 2

Internationalisering wordt gezien als een probaat middel voor de modernisering van hogeronderwijsinstellingen. Bij nader inzien blijkt het een verzamelbegrip te zijn. Er valt heel veel onder, waarvan de werking niet zonder meer positief is. Daarom is het beter op te houden met generaliserende pleidooien voor internationalisering. In plaats daarvan moeten we afzonderlijke doelstellingen en maatregelen beter definiëren en stuk voor stuk op hun waarde schatten, voordat we ze al te geestdriftig omarmen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationalisering

Nationale en internationale accreditaties

Rudy Martens

2012, nummer 3

Twintig jaar geleden was in het internationaal studeren alleen weggelegd voor de betere (en gegoede) universitaire student, die na zijn bachelordiploma nog een extra specialisatiejaar buitenland wenste te volgen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Accreditatie | Internationalisering

Internationalisering

Duco Adema, Frans de Vijlder, Ton van Weel

2012, nummer 1

Redactioneel

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationalisering

Nieuwe wegen naar internationalisering in het hbo

Kristel Baele

2012, nummer 1

Een betoog over internationalisering in het hbo behoeft een definitie van dat begrip. Hier wordt uitgegaan van de vrij breed geaccepteerde definitie van Jane Knight. Internationalisering is ‘the process of integrating an international, intercultural or global dimension into the purpose, functions or delivery of post-secondary education.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationalisering

Internationalisering 2.0: een pleidooi voor hernieuwd engagement

Piet Van Hove

2012, nummer 1

Waar moet het nu naartoe met de internationalisering? Dit artikel wil een aantal vragen stellen, en oproepen tot een nieuw engagement. Een ambitieus engagement dat het kader overstijgt van wat men traditioneel onder internationalisering begrijpt: het streven naar een toekomstgerichte en doelgerichte visie op de maatschappelijke rol van het hoger onderwijs, waarbij verder gebouwd wordt op de ervaring uit het internationaliseringsproces en waarbij de verworvenheden ervan optimaal gevaloriseerd worden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationalisering

Internationalisering van hoger onderwijs

Hans de Wit

2012, nummer 1

De internationalisering in het Nederlandse en Europese hoger onderwijs heeft zich in de beeldvorming de afgelopen twintig jaar ontwikkeld van een marginaal aandachtspunt tot een centrale factor. Dit proces wordt ook wel aangeduid als mainstreaming van de internationalisering. Tegelijkertijd lijkt die internationalisering in Nederland nog erg vast te zitten in structuren, kaders en opvattingen van twintig jaar geleden. In dit artikel plaats
ik de ontwikkeling van de internationalisering in Nederland in de context van een herijking van het internationaliseringsconcept en de misvattingen rond internationalisering zoals die op dit moment internationaal bediscussieerd worden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationalisering

Internationaal Onderwijs in Nederland

Hans 's- Gravensande, Mathijs Hekkelman

2012, nummer 1

Er zijn twee te onderscheiden invalshoeken voor internationalisering van het onderwijs. Als eerste het gebruikelijke curriculum en ten tweede het curriculum baseren op internationaal gangbare modellen. Ook in het funderend onderwijs komen deze vormen voor.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationalisering

Hersenwandel

Annik Leyman, Karen Vandevelde

2012, nummer 1

Globalisering en internationalisering sturen al geruime tijd de beleidsvoering in het Hoger Onderwijs aan. De Vlaamse universiteiten hebben zich, net als hun collega’s wereldwijd, de voorbije jaren meer en meer in internationaal perspectief gepositioneerd. Voor onderzoek was internationaal samenwerken, rekruteren en publiceren al jaren de norm. Voor het onderwijs daarentegen was – en blijft – de taalwetgeving een grote beperking
om internationale studenten en docenten aan te trekken die het Nederlands niet machtig zijn.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationalisering

Internationalisering: en nu verder

Hanneke Teekens

2012, nummer 1

Nieuwe politieke ontwikkelingen, de huidige economische crisis en de realiteit van een internationale – harde commerciële - markt voor hoger onderwijs gebieden hernieuwde reflectie, maar vooral krachtig optreden. In het huidige tijdsbestek is al gauw sprake van doemdenken. Het wordt allemaal anders, er is geen geld meer, het einde is in zicht. Ik vind dat we daarmee moeten oppassen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationalisering

Nederlands beleid in een internationaal perspectief

Rosa Becker

2012, nummer 1

De internationale concurrentie om buitenlandse studenten neemt toe. Om hun positie te versterken verleggen veel landen de accenten in hun wervingsstrategie. Tegelijkertijd worden de richtingen van internationale studentenmobiliteit mede bepaald door beleidsmaatregelen in belangrijke herkomstlanden. Een goed moment dus om te bekijken welk beleid deze doellanden volgen en hoe het Nederlandse beleid ten aanzien van buitenlandse studentenwerving er voor staat in vergelijking met andere bestemmingslanden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationalisering

Post-graduation-policy

Elisabeth Epping, Hans Vossensteyn

2012, nummer 1

The mobility of international students is a major trend and highly supported in recent years, not only in the frame of exchange programs, but also in the form of degree mobility. Many foreign students move abroad to pursue a degree: in 1975, 600.000 students were mobile worldwide, compared to 2.8 million mobile students in 2007. Forecasts expect the number to increase to about 8 million by 2025 (OECD, 2009b). Critics claim that international student mobility typically shows a flow from the South to the North, in other words, from developing to developed countries. This may lead to a brain gain situation for developed countries and a brain drain for developing countries. The current article (based on the situation in 2010) explores to what extent four developed countries take measures to develop such a brain-drain brain-gain situation
into a situation of brain-circulation.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationalisering

Een internationaal perspectief op profilering en bekostiging

Hans Vossensteyn

2010, Nummer 5

Momenteel wordt gewerkt aan de uitwerking van de ideeën uit het rapport van de commissie-Veerman. Ook het nieuwe
kabinet lijkt hier verdere uitwerking aan te willen geven. Eén van deze ideeën richt zich op instellingsprofilering in relatie tot
publieke bekostiging. Hiervoor wordt intensief overleg gevoerd tussen belangrijke betrokken partijen: het ministerie van OCW,
de HBO-raad, de VSNU en de studentenbonden. Het profileringbeleid betreft een mogelijke herijking van de
sturingsinstrumenten in de relatie tussen de overheid en hogeronderwijsinstellingen

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationalisering | Profilering

‘Het grenzeloze goed’: de laatste internationaliseringsnota?

Eric Beerkens

2008, Nummer 5

Op 10 november werd de langverwachte internationaliseringsagenda aangeboden aan de Tweede Kamer. De agenda gaat uit van een brede probleemanalyse en biedt interessante aanknopingspunten voor toekomstig beleid. Uit de eerste reacties uit het Nederlandse hogeronderwijslandschap blijkt dat de neergelegde analyse breed wordt gedeeld. De financiële paragraaf van de agenda steekt echter schril af tegen de ambities van de minister, aldus een gezamenlijk persbericht van onder andere de VSNU, KNAW, HBO-Raad en de studentenbonden. Hoewel de analyse breed is, zijn de voorgenomen acties en het bijbehorende budget inderdaad vrij marginaal van aard. Maar misschien is dat niet zo verwonderlijk. Nu internationalisering zo mainstream is geworden, hoeft er namelijk geen apart beleid meer voor te worden gevoerd. Of zijn we nog niet zover?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationalisering

Internationaal hoger onderwijs

Roland Van Dierdonck

2006, Nummer 3

Het landschap van de universitaire en andere instellingen voor hoger onderwijs is sterk geëvolueerd en is onder meer in toenemende mate internationaal. Door hun positionering staan businessschools, ‘for better or worse’, op de voorgrond wat deze evoluties betreft. Zij moeten zich wellicht sneller aan de internationale trends aanpassen, of positiever uitgedrukt, zij krijgen sneller de opportuniteit geboden om op een actieve manier op deze trends in te spelen. Een van deze trends is het toenemende belang van (internationale) accreditaties en ‘rankings’. Wij willen op dit laatste fenomeen niet ingaan, maar vooral aandacht besteden aan de internationale accrediteringsprocessen en hun impact op het beleid.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationalisering