Zoeken op trefwoord 'Studentenbeleid'

Spiegel voor student én hogeschool

Willemijn van den Berg, David Corradi

2020, nummer 4

De instaptoets lerarenopleiding

Om haperende studievoortgang en drop-out tegen te gaan ontwikkelde de Vlaamse Hogescholenraad een toets waarmee aankomende studenten vooraf hun kansen kunnen inschatten. Willemijn van den Berg en David Corradi delen hun belangrijkste bevindingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Proeftuinen voor bovengemiddeld getalenteerden

Kim van Broekhoven, Tim Huijts, Marieke Isendam, Madelon Jacobs, Renze Kolster, Bianca Leest, Christoph Meng, Don Westerheijden, Maarten Wolbers

2020, nummer 4

Over het effect van excellentieprogramma's

Nederlandse hogescholen en universiteiten hebben diverse excellentieprogramma’s in de aanbieding. De auteurs deden onderzoek naar de effecten ervan. ‘Zorg ervoor dat kennis over innovaties niet enkel bij de betrokkenen blijft.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Excellentie | Studentenbeleid

Zien leren doet leren

Romy Beukeboom

2020, nummer 4

Hoe de studeeromgeving bijdraagt aan studiesucces

Een goede campus is in het beste geval een plaats waar studenten zich thuis voelen en die tegelijkertijd aanzet tot studeren. In de praktijk blijkt niet elke locatie bij hen even geliefd. Daarom ontwierp Romy Beukeboom vier richtlijnen voor de ideale leeromgeving.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Huisvesting | Studentenbeleid

Interview - Luc Sels

Elma Drayer, Luc Sels

2020, nummer 3

Natuurlijk is aandacht voor studentsucces belangrijk, zegt socioloog Luc Sels, sinds drie jaar rector van KU Leuven. Maar oog hebben voor studievoortgang ook. ‘Voor mij is studierendement de vraag naar leer- en transfereffecten. Wat neemt iemand mee uit zijn studie naar zijn latere maatschappelijke rollen?’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Rubriek: Interview

Trendbreuk of studiesucces light?

Folke Glastra, Daniël van Middelkoop

2020, nummer 3

Een kritische blijk op het nieuwe beleid

Het op studiesucces gerichte beleid heeft het hoger onderwijs schade toegebracht, menen Folke Glastra en Daniël van Middelkoop. Wat dat betreft lijkt de recente accentverschuiving naar studentsucces hoopgevend. Maar betekent die ook echt een stap in de richting van maatschappelijk relevant hoger onderwijs?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Een brede kijk op studentsucces

Raymond Kubben

2020, nummer 3

Adviezen vanuit de Onderwijsraad

Van een echte strategie voor het hoger onderwijs kan alleen sprake zijn als de strategische visie over het hele onderwijsstelsel gaat, zegt Raymond Kubben, raadsadviseur in de staf van de Onderwijsraad. Kijk bij de invulling van ‘studentsucces’ daarom naar het stelsel als geheel. Want de basis van dat succes ligt in het eerder genoten onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Column - Voor iedere student anders

Michiel van Veluwen

2020, nummer 3

Op 2 december 2019 presenteerde minister Van Engelshoven de Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek. De introductie daarin van de term ‘studentsucces’ kun je opvatten als een (trend)breuk met het lange tijd heersende ‘rendementsdenken’. Er lijkt momentum te zijn voor een nieuwe definitie van studentsucces – nu ook deze editie van Th&ma gewijd is aan dit thema. Maar hoe komen we tot zo’n nieuwe definitie? Hoe vullen we die in? En wat denken
studenten zelf van de nieuwe term?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Rubriek: Column

Geef de student meer ruimte en verantwoordelijkheid

Harry de Boer, Marijk van der Wende

2020, nummer 3

Bevindingen van de Commissie beleidsdoorlichting hoger onderwijs

De eens vermaarde Nederlandse sturingsfilosofie is aan slijtage onderhevig. De uitgangspunten zijn onduidelijk en voor de positie van de student is nauwelijks aandacht. Het is daarom tijd, betogen Marijk van der Wende en Harry de Boer, de verantwoordelijkheden en bevoegdheden te verhelderen. Zo kom je tot een toekomstbestendig beleid – mét oog voor de rol van de student.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Een vrije maar verantwoorde keuze

Mieke Adriaens, Lot Fonteyne, Tinne De Laet, Anna Marconato, Isabelle Melis, Bart Tambuyzer

2020, nummer 3

Het nut van ijkingstoetsen

Bij de vrije toegang tot het Vlaamse hoger onderwijs spelen ijkingstoetsen een belangrijke rol. Ze geven aspirantstudenten handvatten om na te denken over hun studiekeuze. Ze leveren bovendien een bijdrage aan studie- en studentsucces, zo blijkt uit evaluaties.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Selectie | Studentenbeleid

Kiezen, ijken, loten of selecteren?

Dylan Couck, Rens van Hoogdalem

2020, nummer 3

Het toegangsbeleid in de Lage Landen vergeleken

Hoe kan het dat de Vlaamse en Nederlandse selectieprocedures in het hoger onderwijs zo anders zijn? Terwijl de stelsels zelf verder veel op elkaar lijken? Dylan Couck en Rens van Hoogdalem, beiden in eigen land actief als studentvertegenwoordiger, inventariseren de verschillen en brengen de knelpunten in kaart.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Selectie | Studentenbeleid

Column - Studiesucces is een keuze!

Jeroen Huisman

2020, nummer 3

Lang is de discussie over studiesucces ten onrechte gedomineerd door rationeel-economisch denken. Beleidsmakers associeerden succes al snel met nominaal studeren of – in geitenwollensokkentaal – een stukje rendementsdenkengebeuren naar de studenten toe. Alsof studeren niets meer is dan vier jaar lang 60 studiepunten scoren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column | Studentenbeleid

Rubriek: Column

Anticiperen op het juiste mooie weer

Sebastiaan Steenman

2020, nummer 3

Wat moet een goede selectie voorspellen?

Bij het opstellen van een goede selectiemethode draait het om de vraag wat je precies wilt voorspellen. Sebastiaan Steenman brengt de verschillen in kaart in de definitie van studentsucces en legt uit wat hun betekenis is voor selectieprocedures. ‘Niet iedereen zit te wachten op hetzelfde weer, en we beseffen allemaal dat altijd hetzelfde weertype onvoldoende is voor een succesvol klimaat.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Selectie | Studentenbeleid

Over het effect van maatregelen vóór en na de poort

Koen Declercq, Kristof De Witte

2020, nummer 3

Toelatingsproeven, bindend studieadvies en mentoring

De studentuitval in het hoger onderwijs baart menigeen zorgen. Op basis van recent onderzoek in Vlaanderen en Nederland reiken Kristof De Witte en Koen Declercq drie oplossingen aan. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als je een ‘milde toelatingsproef’ invoert?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Selectie | Studentenbeleid

Wees persoonlijk en betrokken

Machteld de Jong, Rutger Kappe

2020, nummer 3

Gelijke onderwijskansen en studiesucces voor elke student

Is het realistisch te streven naar gelijke kansen voor alle studenten? Of is dit wensdenken van hogeronderwijsinstellingen? Rutger Kappe en Machteld de Jong juichen de aandacht voor kansengelijkheid toe, maar pleiten tegelijkertijd voor realiteitszin. ‘Een integrale aanpak over opleidingen heen is noodzakelijk.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

De student aan het roer

Fred Korthagen, Ellen Nuijten, Lennart Visser

2020, nummer 3

Zelfmanagement bij leren

Studie-uitstelgedrag kan van grote invloed zijn op studentsucces, met alle negatieve gevolgen van dien. Wat kun je als docent of begeleider doen om studenten ertoe aan te zetten hun doelen te bereiken? Lennart Visser, Fred Korthagen en Ellen Nuijten ontwikkelden een cursus om zelfmanagement bij studenten te bevorderen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Autonomie als sleutel

Dimphy Hooijmaijers

2020, nummer 3

Aandacht voor identiteitsontwikkeling

Bij Fontys Hogescholen vormde de Self-Determination Theory de grondslag voor het programma Studiesucces. Door deze theorie op te nemen in de werkwijze en veranderstrategie bouwt de instelling aan gedragsverandering en persoonlijk leiderschap. Bij studenten én docenten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Waterspiegel van het onderwijs

Ellen Klatter

2020, nummer 3

Pedagogisch bewustzijn gevraagd

Studiesucces betekent voor menigeen eindcijfers en slagingspercentages. Nu het accent verschuift naar ‘studentsucces’ komt er meer aandacht voor de ‘persoonlijke omstandigheden van de student’. Blijkbaar hebben we de afgelopen jaren niet zo goed voor onze studenten gezorgd. Niet vreemd als sommige doelen ontbreken, vindt Ellen Klatter.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Column - Van alle tijden

Dylan Couck

2020, nummer 3

Het studietraject van studenten is een van de weinige thema’s in het hoger onderwijs dat op regelmatige basis de Nederlandse en Vlaamse media weet te bereiken. Meestal schetsen die berichten geen rooskleurige situatie: deze of gene universiteit of hogeschool ziet zich genoodzaakt strengere maatregelen voor studievoortgangsbewaking aan te nemen, steeds minder studenten blijken hun diploma binnen de voorziene termijn te behalen, of politici pleiten voor een selectie aan de toegangspoort van het hoger onderwijs. Het is ook niet onbegrijpelijk dat er veel aandacht uitgaat naar de studievoortgang van studenten: de tijd die een student in het hoger onderwijs doorbrengt is sterk bepalend voor zijn toekomst, waarin zowel de student zelf als de maatschappij veel investeert.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column | Selectie | Studentenbeleid

Rubriek: Column

Veel te vroeg voor verregaande flexibilisering

Rens van Hoogdalem

2020, nummer 3

Voor- en nadelen van de huidige experimenten

De roep om flexibilisering klinkt steeds luider, de Strategische agenda noemt haar zelfs als een van de manieren om het hoger onderwijs toekomstbestendig te maken. Maar volgens Rens van Hoogdalem is het nog maar de vraag of studenten zitten te wachten op flexibel ingericht onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Strategische agenda's | Studentenbeleid

Flexibilisering bedreigt de onderwijskwaliteit

Janke Cohen-Schotanus, Klaas Visser

2020, nummer 3

Pleidooi voor goed gestructureerde programma's

Volgens de Strategische agenda is flexibilisering een belangrijk middel op de route naar studentsucces. Kijkend naar kwaliteitsstandaarden voor opleidingen komen Klaas Visser en Janke Cohen-Schotanus tot een geheel andere conclusie. ‘Door studenten de regie te geven, zou het succes vanzelf volgen – maar daar is geen enkel bewijs voor.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit | Strategische agenda's | Studentenbeleid

Flexibel onderwijs vergoot kans op succes

Paul den Hertog, Ulrike Wild

2020, nummer 3

Naar meer wendbaarheid

Flexibilisering van het onderwijs kan een belangrijke bijdrage leveren aan studentsucces, doordat het studenten beter in staat stelt invulling te geven aan de eigen ambities. Door maatwerk mogelijk te maken, stellen Ulrike Wild en Paul den Hertog, voorkomen instellingen onnodige uitval.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

De juiste weg naar zelfsturing

Geert Speltincx, Stijn Vanhoof, Kristel Vanhoyweghen

2019, nummer 5

Misverstanden rond studentgecentreerd onderwijs

Docenten willen studentgecentreerd leren nog weleens gelijkstellen met studentgestuurd leren. Ten onrechte volgens Geert Speltincx, Stijn Vanhoof en Kristel Vanhoyweghen. Dat de student centraal staat, betekent niet dat hij de touwtjes in handen hoeft te hebben.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kennis | Leven lang leren | Studentenbeleid

De kracht schuilt in de combinatie

Ann De Schepper

2019, nummer 4

Combineer docentgestuurd met studentgecentreerrd onderwijs

Het is aan het hoger onderwijs om ervoor te zorgen dat studenten een stevige kennisbasis opbouwen, leerstrategieën leren ontwikkelen én 21ste-eeuwse competenties verwerven. Dit vraagt om een doordachte curriculumontwikkeling.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leven lang leren | Onderwijsvernieuwing | Studentenbeleid

Drank, drugs en doelgerichte preventie onder studenten

Arne van den Bos

2019, nummer 3

Maak kennis laagdrempelig beschikbaar

Studenten gebruiken bovengemiddeld veel alcohol en uitgaansdrugs. De persoonlijke en maatschappelijke gevolgen hiervan zijn tot nog toe amper in kaart gebracht. Een reeks onderzoeken onder studenten in Groningen wijst op een zorgwekkende ontwikkeling. Tegelijkertijd neemt het aantal preventieve initiatieven toe.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvernieuwing | Studentenbeleid

Interview - Lisa westerveld

Elma Drayer

2018, nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leven lang leren | Studentenbeleid

Meer betekenen met een minderheidsstandpunt

Herman Buelens, Mieke Clement

2018, nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

De motivatie van aankomende studenten

Evelyne Meens

2018, nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyse en Commentaar | Studentenbeleid

De robot zet de wereld op zijn kop

Pierre van Eijl, Josephine Lappia, Albert Pilot

2018, nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie | Onderwijsvernieuwing | Studentenbeleid

Self-authorship in learners in interdisciplinary curriculum

Ria van der Lecq

2018, nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Overdruk - All students are equal, but some students...

Fried Keesen

2018, nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Differentiatie en Binariteit | Studentenbeleid

Inspelen op de wensen van de werkstudent

Vanessa De Cock, Karla Groen

2018, nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Van flexibel leren naar persoonlijke leerpaden

Marjolijn Staal-Zwetsloot

2018, nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leven lang leren | Studentenbeleid

Een diploma is geen garantie

Jaswina Bihari-Elahi

2018, nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Promoveren, recept voor burn-out?

Pieter de Bordes, Toon Taris

2018, nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Hoe staat het met de studentenmobiliteit?

Han van Dissel, Liesbeth van Welie

2018, nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Het kan zoveel beter

Kees Kouwenaar

2018, nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

De balansdriehoek

Hetty Booijink, Erwin Hans, Jos van Hillegersberg, Jolande van Meer, Rudy Oude Vrielink

2018, nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bestuur | Doelmatig | Studentenbeleid

Het schort niet aan de studenten

Karen van Oudenhoven-van der Zee

2016, nummer 2

Wat kan het hoger onderwijs doen om toekomstige generaties voor te bereiden op een interculturele samenleving?
De Amsterdamse Vrije Universiteit stelde een zogeheten Chief Diversity Of cer aan. ‘Daarmee is het onderwerp wezenlijk gepositioneerd in de bestuurlijke lijn van de organisatie.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Loterijen, waarzeggers en losse teugels

Jonathan Mijs

2016, nummer 2

In theorie krijgt elk kind in Nederland evenveel kans om het beste uit zijn talenten te halen. In de praktijk, betoogt Jonathan Mijs, is er in de verste verte geen sprake van een meritocratisch onderwijsbeleid. Hoe zou dat anders kunnen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personeelbeleid | Studentenbeleid

Nieuwsgierige professionals opleiden

Didi Griffioen

2016, nummer 1

Het is verbazingwekkend, schrijft Didi Grif oen, dat de ondersteuning voor ontwerpteams van curricula binnen het hbo nog zo beperkt lijkt te zijn. ‘Diverse hogescholen tuigen projecten op om onderzoek verder in het curriculum te verweven. Maar het besef hoe ingewikkeld deze opgave eigenlijk is, wat eigenlijk van opleidingen gevraagd wordt, hoe weinig we hierover eigenlijk weten – dat besef lijkt soms nog ver weg.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Hoe pabostudenten de smaak te pakken krijgen

Birgit van Duinen, Anje Ros

2016, nummer 1

Voor pabostudenten is onderzoek doen niet eenvoudig. In het verleden was het iets dat ze eenmalig deden omdat het moest van de opleiding, en daarna nooit meer. Fontys Hogeschool ontwikkelde een model voor praktijkonderzoek op basisscholen, waarover alle betrokkenen enthousiast zijn. Het draagt daadwerkelijk bij aan onderwijsverbetering. Een casusbeschrijving.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Hoe studenten denken over onderwijsgebouwen

Saskia Knoop

2015, nummer 5

Het idee leeft dat een mooi en prettig gebouw de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van het hoger onderwijs ten goede komt. Maar hebben studenten daar ook oog voor? Of zijn andere factoren doorslaggevender? Adviesbureau VKZ zocht het uit.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Huisvesting | Studentenbeleid

Zoeken naar een nieuwe balans

Age Halma, Leon van de Zande

2015, nummer 5

Minister Jet Bussemaker laat er geen misverstand over bestaan: het onderwijs moet beter en de waardering voor het docentschap moet omhoog. Sinds begin jaren negentig is de Universiteit Utrecht bezig om daarin te investeren, en met succes. Toch blijft ook daar het gevoel bestaan dat onderzoeksprestaties belangrijker zijn voor je loopbaan dan goed onderwijs geven. Wat kunnen bestuurders daaraan doen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Huisvesting | Studentenbeleid

Studenten zitten nu eenmaal graag thuis

Elma Drayer

2015, nummer 5

Hij was decaan toen in mei 2008 de faculteit bouwkunde in Delft onherstelbaar afbrandde. Aan Wytze Patijn de schier onmogelijke taak om binnen enkele maanden een tijdelijk onderkomen bewoonbaar te maken. Uitkomst: niemand taalde meer naar nieuwbouw. Waar zouden hogeronderwijsbestuurders met bouwplannen volgens hem op moeten letten?
‘Ik denk dat ze op dit vlak echt leiding moeten geven.’

Trefwoorden: Studentenbeleid

Grote verschillen, kleine gevolgen

Dirk van Damme

2015, nummer 4

Het hoger onderwijs in Vlaanderen en Nederland deelt een gemeenschappelijk verleden, maar tegenwoordig zijn er aanzienlijke verschillen in beleid en bestuur. Dirk Van Damme onderzocht of die ook tot andere resultaten leiden. Waar is de sociale mobiliteit hoger? Welke studenten zijn beter voorbereid op de arbeidsmarkt?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Versterk de rol van examencommissies

Desirée Joosten-ten Brinke, Martine Pol-Neefs

2015, nummer 4

Volgens de Inspectie van het Onderwijs hebben examencommissies de laatste jaren een inhaalslag gemaakt. Wel zijn er nog verbeterpunten. Een daarvan betreft de kwaliteit van toetsing, in het bijzonder de taak van examencommissies om te (laten) onderzoeken of het geheel van de tentamens alle beoogde eindkwalificaties toetst. Wat betekent dat precies? En waarom is het belangrijk dat examencommissies dit verder ontwikkelen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Niemand alleen de deur uit

Gerhard Smid

2015, nummer 4

Hoe bereid je studenten voor op een toekomst die je niet kunt voorspellen? Volgens Gerhard Smid zag Roel in ’t Veld in het vorige nummer van dit blad een belangrijk aspect over het hoofd. Zij zullen vóór alles met elkaar moeten leren samenwerken. ‘Uiteraard kent elk beroep ook onderdelen waarin het aankomt op individueel werken. Maar samenwerken hoort er altijd bij.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Studenten uit het Zuiden

2015, nummer 4

Dataruriek
Waar komen studenten vandaan?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Hoe krijg je gemotiveerde studenten in huis?

Klaas Visser

2015, nummer 2

De opleiding psychologie aan de Universiteit van Amsterdam experimenteert sinds 2006 met ‘decentrale selectie’. Aankomende studenten kunnen tijdens een zogeheten studieweek uitvinden of psychologie wel de juiste keuze voor hen is. ‘De groep die was geslaagd voor de selectietoets presteerde significant beter dan de groep die was gezakt.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Competentiegericht onderwijs | Studentenbeleid

Strengheid werkt

Simone Buitendijk, Marcel Vooijs

2015, nummer 2

De Universiteit Leiden onderzocht de uitbreiding van het bindend studieadvies die ze in 2013 invoerde. Gaan eerstejaars er sneller door studeren? En blijven tweedejaars ‘op tempo’? De eerste resultaten laten inderdaad positieve effecten zien, al zijn die niet in alle studentengroepen even sterk. ‘Vooral mannelijke studenten en studenten met een migrantenachtergrond lijken meer moeite te hebben met de verhoogde eis.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Nut en noodzaak van bindend studieadvies

Mark te Wierik

2015, nummer 2

Stimuleert een strenger bindend studieadvies studenten tot harder werken? Hogeschool Windesheim zocht het uit. ‘Belangrijke vraag is wel of alle studenten even goed met het bindend studieadvies kunnen omgaan. Wat te doen wanneer dit niet het geval is?’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Op zoek naar de perfecte match tussen studie en student

Marieke de Bakker, Leoniek Wijngaards-de Meij, Theo Wubbels

2015, nummer 2

De Universiteit Utrecht biedt aankomende studenten sinds 2013 een ‘matchingstraject’ aan. Past de studie waarop ze hun zinnen hebben gezet wel echt bij hen? De eerste resultaten zijn hoopgevend. ‘Uit de ervaringen tot nu toe blijkt dat hoe eerder in het jaar een scholier meedoet aan matching, hoe effectiever het instrument is.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Selectie | Studentenbeleid

Leren zwemmen zonder water lukt niet

Lobke Dedrie, Delphine Goethals, Sofie Vispoel

2015, nummer 2

Leerkrachten voelen zich niet altijd in staat om een rol te spelen in de studiekeuzebegeleiding, vooral nu het hogeronderwijslandschap steeds complexer wordt. De Arteveldehogeschool reikt ze de helpende hand met een stappenplan.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Selectie | Studentenbeleid

Listening to the Student Voice

Roselinde Bon, Peter McCully, Sanna McGregor, Zahia Siab, Djoni de Vos

2015, nummer 1

Higher education institutions promote themselves on the premise that their institution will provide students with more than just the best education, but with the best educational experience. The student experience of a university can cover everything from how comfortable students feel in their classes to the committees and clubs they are involved in. The student experience is a concept that is hard to quantify, yet increasingly research universities are attempting to gather data surrounding it in order to use this data for policy reforms.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Elke student is een ongeslepen diamant

Rudy Martens

2015, nummer 1

De faculteit toegepaste economische wetenschappen van de Universiteit Antwerpen biedt topstudenten sinds vier jaar een zogeheten JuMP-programma aan. Maar wie mee wil doen hoeft niet per se de hoogste cijfers te hebben. ‘Het concept “betere student” is voor de bedrijfswereld, onze voornaamste afnemer, geen eendimensionaal gegeven.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Toptalenten komen echt niet meer vanzelf

Francien Horrevorts, Roland van Houtert, Jeroen Sparla

2014, nummer 3

Langzaam begint de economie zich te herstellen, het vertrouwen in de toekomst groeit. Organisaties heffen vacaturestops op, en durven weer te werven. Maar hoe maakt een kennisinstelling zichzelf aantrekkelijk voor potentiële kandidaten? ‘Het nieuwe werven is niet meer achterover leunen en wachten op sollicitaties, maar juist actief op zoek gaan naar talent.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Iedereen moet kunnen schitteren

Hilde van Puyenbroeck, Sarah Slock, Veerle Vanoverberghe

2014, nummer 3

Hoe kweek je competente, zelfsturende, zelfbewuste individuen? De Arteveldehogeschool in Gent koos enkele jaren geleden voor ‘talentgericht werken’. De persoonlijke ontwikkeling van studenten is er sindsdien net zo belangrijk als hun professionele. Alleen zo haal je volgens de auteurs het beste uit alle jongeren naar boven.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Als een steentje in de vijver

Ronald Stevens

2014, nummer 3

Audits zijn nu vaak te veel geënt op het beoordelen van simpele situaties. De werkelijkheid is complexer, ook in het hoger onderwijs, vindt Ronald Stevens. Een goede auditor moet meer beogen dan alleen control. Hij zorgt er tevens voor dat een organisatie zich verder ontwikkelt en blijft werken aan kwaliteit.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bestuur | Onderwijsvernieuwing | Studentenbeleid

En daar verschoven de prioriteiten weer

Hans Uijterwijk

2014, nummer 3

Nederland kent nu bijna een eeuw wetgeving rond het hoger beroepsonderwijs. In die honderd jaar liet de politiek voortdurend haar invloed gelden. Elk nieuw kabinet had immers zo zijn eigen opvattingen over hoe het hbo eruit zou moeten zien. Soms kreeg het veel speelruimte, dan weer werden de teugels strak aangehaald. In dit historisch overzicht laat Hans Uijterwijk zien dat bestuurders telkens nieuwe antwoorden moesten vinden op nieuwe eisen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bestuur | Studentenbeleid

Rekruteringsongelijkheden in Vlaanderen

Frederik van der Gucht, Raf Vanderstraeten

2014, nummer 2

Wie in België beschikt over een diploma van het voortgezet of secundair onderwijs mag zich inschrijven aan een universiteit of een hogeschool.1 De onderwijsvrijheid bestaat ook op dit niveau: aan welke instelling iemand zich inschrijft, staat haar of hem vrij.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Eerstejaars kijken terug op hun studiekeuze

Bianca Leest

2014, nummer 2

Dit artikel gaat in op de resultaten van de wo-instroommonitor, het jaarlijks terugkerend landelijk onderzoek onder alle eerstejaars universitaire bachelorstudenten die direct vanuit het vwo zijn ingestroomd. Het artikel focust op de thema’s studiekeuze en voorlichtingsgebruik, in de context van een groeiende (financiële) druk op studiesucces voor zowel de student als de instelling.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Advies op maat

Marcel van der Klink, Josien Mennen

2014, nummer 1

Het bindend studieadvies (bsa) is ingeburgerd in het hoger onderwijs in Nederland. Maar is het een betrouwbaar selectie-instrument? En zorgt het voor een beter rendement? Dit artikel gaat in op de belangrijkste voorwaarden waaraan het eerste studiejaar moet voldoen, wil er sprake zijn van het bsa als een betrouwbaar selectie-instrument dat studiesucces bevordert. Deze voorwaarden worden toegelicht, mede met behulp van een onderzoek naar het eerste studiejaar in een opleiding van Zuyd Hogeschool.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

De beïnvloedingsstrategie van studentenvertegenwoordigers

Michiel Horsten

2013, nummer 4

In discussies over governance worden hogeronderwijsinstellingen al te dikwijls louter door een instrumentele bril bekeken. Nochtans zijn ze meer dan dat, het zijn kleine politieke subsystemen. Studentenparticipatie is een wezenlijk element van de governance van het Vlaamse hoger onderwijs. In dit artikel wordt bestudeerd hoe studentenvertegenwoordigers het beleid van hun hogeschool op instellingsniveau trachten te beïnvloeden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Medezeggenschap | Studentenbeleid

Ouderlijk inkomen en deelname aan het hoger onderwijs

Brugt Kazemier

2013, nummer 3

Uit onderzoek van het CBS, in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, blijkt een verband tussen het inkomen van de ouders en deelname aan het hoger onderwijs van het kind. Dit treedt vooral op via de vooropleiding van de kinderen, en in mindere mate bij de doorstroom en prestaties in het hoger onderwijs. Persoonlijke, demografische en omgevingsfactoren zijn echter belangrijker.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Leenstelsel in (studenten)perspectief

Thijs van Reekum

2013, nummer 3

De ontwikkeling van de basisbeurs is samen te vatten als een transitie van beurs voor studenten uit arme gezinnen naar algemene voorziening voor iedereen en weer terug. De verschillen tussen hoger opgeleiden en lager opgeleiden wordt door de politiek geprobeerd terug te dringen. De vraag is of deze missie gaat slagen en welke randvoorwaarden zij gaat regelen in het sociaal leenstelsel. Studenten zijn niet voor afschaffing van de basisbeurs, maar mocht het dan toch komen dan wel onder twee belangrijke voorwaarden: toegankelijkheid en voldoende financiële waarborgen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Private bijdragen en toegankelijkheid

Hans Vossensteyn

2013, nummer 3

Studiefinanciering en collegegelden zijn niet alleen in Nederland onderwerp van politieke discussie en beleidsverandering. Dat gebeurt elders ook met regelmaat van de klok. Daarbij is, net als in Nederland, in veel landen om ons heen sprake van cost sharing: de overheid wentelt steeds een groter deel van de kosten van studeren af op studenten en hun ouders. Dat gebeurt via collegegelden en studieleningen, maar ook door een afname van studiebeurzen, meer privaat hoger onderwijs en de (impliciete) verwachting dat studenten bijverdienen of meer ouderlijke bijdragen krijgen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Financiering | Studentenbeleid

Hoe kijkt het Vlaams hoger onderwijs naar de toekomst?

Cis Van den Bogaert, Isabelle De Ridder

2013, nummer 3

Het hoger onderwijs vervult in onze huidige maatschappij een belangrijke rol als verstrekker van opleiding en vorming aan jongeren en volwassenen. Maar deze maatschappij evolueert. Zal het hoger onderwijs in zijn huidige vorm die bijzondere plaats blijven innemen? In een omstandig advies ging de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) na wat de maatschappelijke trends zijn die de koers van het Vlaamse hoger onderwijs mee bepalen, de uitdagingen die hiermee gepaard gaan en de manier waarop het hoger onderwijs hierop kan inspelen. Dit artikel geeft de grote lijnen van dit Vlor-advies weer en gaat in op een aantal concrete aanbevelingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Beroepsgericht examineren in het middelbaar beroepsonderwijs

Josje Jasper

2013, nummer 2

Niet alleen in het hbo ook in het mbo is goed examineren een uitdagende opgave. Het enorme aantal uitstroomprofielen, de betrokkenheid van het - zeer diverse - werkveld, de eis van authentieke afname, vanzelfsprekend met behoud van validiteit, betrouwbaarheid en transparantie, zoveel mogelijk georganiseerd aan het einde van de opleiding, maakt het examineren een complexe zaak met veel valkuilen. Aan oplossingen daarvoor wordt gewerkt.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Prestatieafspraken | Studentenbeleid

De ambities van de mbo-student

Louise Effers

2013, nummer 2

De meeste eerstejaars mbo-studenten beginnen aan hun nieuwe opleiding met hoge ambities en verwachtingen. Toch vallen veel studenten in het eerste jaar uit. Een gebrek aan inhoudelijke aansluiting van de opleiding bij de eigen interesses en behoeften blijkt een belangrijke voorspeller van uitval in het eerste jaar. Hebben sommige mbo-studenten wellicht onrealistische verwachtingen bij de start? En wat kunnen scholen doen om te zorgen dat zij hun hoge ambities beter kunnen realiseren?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Beeldvorming | Rendement | Studentenbeleid

Betere studieresultaten dankzij ‘Nominaal is normaal’

Mark Adriaans, Gerard Baars, Henk van der Molen, Guus Smeets

2013, nummer 1

Studenten die voor iedere toets worden uitgedaagd om het maximale uit zichzelf te halen, studeren efficiënter en zijn daardoor succesvoller. Dat is de rationale achter ‘Nominaal is normaal’, een set ingrijpende wijzigingen in de examenre- gelingen van bacheloropleidingen aan de EUR. De maatregelen in het kort: de norm voor het bindend studieadvies moet naar het maximum, het aantal herkansingen moet drastisch omlaag en onvoldoendes mogen worden gecompenseerd. Bij de opleiding psychologie zijn de maatregelen zorgvuldig ingevoerd met positieve resultaten als gevolg.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Sociaal leenstelsel: het voorstel in perspectief

Ben Jongbloed, Hans Vossensteyn

2013, nummer 1

De basisbeurs als onderdeel van de studiefinanciering dreigt te verdwijnen. Studenten zullen meer moeten lenen. Het aanstaande kabinet voorziet een sociaal leenstelsel. Studenten en bestuurders in het hoger onderwijs staan op hun achterste benen. Hoe asociaal is het leenstelsel eigenlijk?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Financiering | Studentenbeleid

De BSA-norm: minimumeis of streefwaarde?

Ivo Arnold

2012, nummer 3

Hoewel de norm voor het bindend studieadvies oorspronkelijk was bedoeld als een minimum prestatie-eis, fungeert deze in de praktijk voor veel studenten als een streefwaarde. In dit artikel wordt betoogd dat hierdoor het uitstelgedrag van studenten wordt geaccommodeerd. Het verdient aanbeveling de norm voor het bindend
studieadvies op te hogen naar het maximum van zestig studiepunten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Studiekeuzegesprekken in het hoger onderwijs; werkt het en wat werkt dan?

Edith van Eck, Marjan Glaudé, Fred Verbeek

2011, Nummer 2

‘Ik formuleer een advies ter afsluiting van het studiekeuzegesprek. Ik heb er niet bij stilgestaan dat het mogelijk heel zinvol is dit de kandidaat zelf te laten doen’. Dat zegt een gespreksvoerder in het kader van een lopend onderzoek naar studiekeuzegesprekken in het hoger onderwijs. Doel van dat onderzoek is aanwijzingen te vinden om studiekeuzegesprekken effectief en efficiënt vorm te geven bij instellingen voor hoger onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

De weg naar een keuze, een afslag naar succes?

Sabine Severiens, Rick Wolff

2011, Nummer 2

De keuze voor een studie of opleiding kan het verschil maken tussen studiesucces of -falen. Aangezien niet-westers allochtone studenten in het algemeen minder succesvol zijn, is het interessant om het studiekeuzeproces van niet-westers allochtone en
autochtone studenten te vergelijken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Allochtonen | Studentenbeleid

Gelijke onderwijskansen en een doordacht toelatingsbeleid: een contradictio in terminis?

Tine Baelmans, Diane Smedts, Joke Vanhoudt, Kurt De Wit

2011, Nummer 2

Niet aflatende aandacht voor een verdere democratisering van het hoger onderwijs blijft ook in de huidige maatschappelijke context van primordiaal belang. Alle mensen die beschikken over de nodige talenten moeten immers kansen krijgen om een studie in het hoger onderwijs aan te vatten en tot een goed einde te brengen. De vraag die zich
stelt is of met een open toelatingsbeleid naar de universiteiten deze verdere democratisering wel optimaal gestalte krijgt.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Onderwijsraad voor algemeen doorstroomrecht mbo - hbo

Cees van Leest

2011, Nummer 2

Het kabinet heeft aangekondigd dat de doorstroom van mbo naar hbo voor groepen mbo’ers selectiever zal worden. De Onderwijsraad denkt daar anders over.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Zestig credits in het eerste jaar bachelor

Annemie Bucquoye, Frauke Cuelenaere, Annick Eelbode, Valentine Vanderhaeghen, Isabelle Vantornhout, Beata De Vliegher, Evelien Van Waes, Els Wille

2011, Nummer 2

Door de flexibilisering van het hoger onderwijs1 krijgen studenten nieuwe mogelijkheden voor het samenstellen van hun studietraject. De diverse nieuwe mogelijkheden dienen professioneel ondersteund te worden onder meer via informatie, advies, begeleiding en bewaking van de studievoortgang.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Jongetalentenbeleid op Nederlandse Universiteiten

Marieke van den Brink, Ben Fruytier, Marian Thunnissen

2011, Nummer 1

Meer dan ooit hebben universiteiten aandacht voor jonge wetenschappelijke talenten. Een vergrijzend personeelsbestand
gecombineerd met krapte op de arbeidsmarkt van hogeropgeleiden noodzaken faculteiten een beleid te ontwikkelen om
jonge talenten enthousiast te maken en te houden voor het werk als wetenschapper. Maar welk beleid hebben faculteiten
ontwikkeld om jonge talenten te binden en boeien? Levert dit de gewenste resultaten op? En hoe kan het beter?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Naar een effectief bindend studieadvies

Ivo Arnold, Wouter van den Brink

2010, Nummer 5

Na een afwezigheid van drie jaar heet de Erasmus School of Economics (ESE) in september 2009 student A opnieuw welkom
binnen de poorten van de faculteit. Student A schreef zich in 2005 eerder in voor de studie Economie & Bedrijfseconomie, maar
kreeg in september 2006 een negatief bindend studieadvies (BSA). Aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) betekent dit
dat een student zich de volgende drie jaar niet kan inschrijven voor de desbetreffende opleiding. Sinds september 2006 heeft
student A geproefd aan de studies Bedrijfskunde, Bestuurskunde en Fiscaal Recht, alvorens terug te keren naar de economische
wetenschap, waar blijkbaar toch zijn hart ligt. Sinds september 2009 heeft student A helaas nog geen studiepunt gehaald.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

De invloed van compensatie op studie-uitval en doorstroom

Ivo Arnold, Wouter van den Brink

2009, Nummer 3

Dit artikel beschrijft de eerste resultaten van de invoering van compensatorische toetsing in het bacheloronderwijs aan de Erasmus School of Economics. De effecten van compensatorische toetsing op het numeriek rendement zijn gemengd. Er is geen effect op de studie-uitval in het eerste jaar, gemeten op basis van het aantal eerstejaarsstudenten dat een negatief bindend studieadvies ontvangt, maar wel op de vermindering van de studielast van doorstromende studenten. Compensabele credits komen overwegend terecht bij studenten die ook zonder compensatie een voorlopig positief advies zouden hebben ontvangen. De herkansingslast wordt voor hen echter substantieel gereduceerd. Compensatorische toetsing lijkt daarmee een effectief instrument om de studievertraging van de doorstromers te reduceren, maar niet om de studie-uitval in het eerste bachelorjaar aan te pakken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Naar een nieuwe manier van voorlichten

Keete Kruijtzer, Frans Meijers

2009, Nummer 1

Hogescholen en universiteiten zoeken continu een balans tussen enerzijds zo veel mogelijk studenten en anderzijds de júíste studenten aantrekken. Studenten die de instelling met een diploma zullen verlaten. Om aankomend studenten te helpen met het kiezen van een opleiding, organiseren hogescholen en universiteiten diverse voorlichtingsactiviteiten. In hoeverre dragen verschillende typen voorlichtingsactiviteiten bij tot het aantrekken van de juiste studenten en hoe kunnen huidige activiteiten worden verbeterd?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Ruim baan voor talent met Flexibele Toelating

Ankie Hendriks, Ger Olsder, Minke Wolters, Gea van Zutven

2008, Nummer 4

Kunnen studenten die niet over de juiste diploma’s beschikken toch even talentvol zijn binnen het hoger onderwijs? Is het de moeite waard om kandidaten flexibel toe te laten? En hoe selecteer je potentiële studenten die uiteindelijk gelijkwaardig moeten zijn aan de wettelijk toelaatbaren? Fontys Hogescholen kreeg de kans om hier de afgelopen drie jaar mee te experimenteren als onderdeel van het project ‘Ruim baan voor talent’ van het ministerie van OCW. Hoe heeft Fontys het experiment aangepakt en wat zijn de resultaten?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Minder uitval in hoger onderwijs

Maaike Beuving, Lilian Callender, Betty Feenstra

2008, Nummer 4

Geheel in de pas met de kabinetsambitie om ervoor te zorgen dat de helft van Nederland hoger opgeleid wordt, is de instroom in het hoger onderwijs de afgelopen jaren enorm gestegen. Helaas zijn de rendementen gemiddeld niet toegenomen, omdat veel studenten tijdens hun studie afhaken of kiezen voor een andere studie dan ze mee waren gestart. De eerste periode is daarbij het meest kwetsbaar. Zowel in het hbo als in het wo vallen grote groepen studenten uit of switchen van opleiding in het eerste jaar (30 procent in het hbo en 25 procent in het wo). Waardoor komt deze uitval? Wat is er aan te doen? De Onderwijsraad bracht advies uit aan de minister over dit onderwerp. Een speciale rol was in dit advies weggelegd voor studentenhuisvesting. Hoe kan volgens de Onderwijsraad de uitval in het eerste jaar van het hoger onderwijs worden teruggedrongen en hoe kan ook studentenhuisvesting hieraan bijdragen? De raad concludeert dat er meer varianten voor studentenhuisvesting liggen tussen internaat en containers.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Sociale voorzieningen voor studenten van Vlaamse hogescholen

Dirk Coenjaerts, Frans Devenyns

2008, Nummer 4

Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw zijn er toelagen van de overheid beschikbaar voor de sociale voorzieningen voor studenten van de Vlaamse universiteiten. Na decennia van protest bij de hogescholen voor eenzelfde behandeling, werd midden jaren negentig ook voor hen een tot op vandaag lagere financiering vastgelegd. Bovendien werd naast elke hogeschool een aparte VZW1 opgericht. Ook dat is anders dan aan de universiteiten, waar een geïntegreerd model gevolgd wordt. Tegenwoordig streeft de overheid naar een gelijke behandeling van hogescholen en universiteiten. De budgetten worden vanaf 2009 gelijkgetrokken en er wordt op het hoogste niveau gediscussieerd over een mogelijke integratie van de afzonderlijke VZW’s binnen de hogescholen.
Wij schetsen eerst kort de totstandkoming van de decretale regelgeving voor universiteiten en hogescholen. Vervolgens gaan we kort in op de inhoudelijke opdracht van de sociale voorzieningen. In een derde deel focussen we wat uitgebreider op toekomstige ontwikkelingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Studentenvoorzieningen en hogeschool: pleidooi voor een volwassen latrelatie

Martine Van Poucke

2008, Nummer 4

Anno 2008 zijn de studentenvoorzieningen van de hogescholen volwassen partners in het hogeronderwijslandschap geworden. Als dusdanig verdienen zij respect maar moeten ze ook in staat zijn naïeve slogans te overstijgen en de randvoorwaarden voor het studeren gedifferentieerd te benaderen. Een analyse en bijsturing in functie van de nieuwe realiteit van zowel student als hoger onderwijs dringen zich op.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Studentenvoorzieningen in Vlaanderen

Patrick Willems

2008, Nummer 4

In 2009 zal het groeipad voor de studentenvoorzieningen (stuvo) van de hogescholen voltooid zijn. Elke hogeschoolstuvo zal dan per financierbare student een even hoge sociale toelage ontvangen als dat de universitaire stuvo’s gemiddeld krijgen. De Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming Frank Vandenbroucke wil in 2010 een stap verder zetten en een gelijke financiering realiseren van alle stuvo’s. Tegelijkertijd wil hij met alle betrokkenen overleggen om de regelgeving rond studentenvoorzieningen te actualiseren. Een aantal themata die hierbij zonder twijfel aan bod zal komen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Annexeren is niet sociaal

Gilles Verschoore

2008, Nummer 4

Inkantelen, overhevelen, inlijven en opslokken zijn de ordewoorden van deze tijd. Nu de VZW’s studentenvoorzieningen in 2009 eindelijk op dezelfde voet gefinancierd zullen worden als hun universitaire evenknie, staat hun inlijving door de hogescholen plots hoog op de politieke agenda en wordt hun felbevochten autonomie sterk ter discussie gesteld. Wordt deze annexatiedrang ingegeven door een groeiende belangstelling voor sociaal beleid? Biedt de inlijving bij de hogescholen een meerwaarde voor de democratisering? VVS, de Vlaamse Vereniging van Studenten, vreest van niet. Integendeel zelfs. We zetten de gevaren op een rijtje.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Facilitering en studiesucces

Lisa Westerveld

2008, Nummer 4

Advies krijgen van studenten om het succes van uw instelling te vergroten? Het moet niet gekker worden, denkt u wellicht. Welnu, de Landelijke Studenten Vakbond LSVb doet toch een aantal concrete handreikingen. Studenten zijn namelijk ervaringsdeskundigen als het gaat om de organisatie van uw instelling en de kwaliteit van uw opleidingen. De LSVb zet daarom een aantal standpunten uiteen over de facilitering van studenten. Een betere facilitering leidt tot meer studiesucces en daar hebben zowel studenten als onderwijsinstellingen veel aan. Specifiek kijken we naar drie onderwerpen: studiebegeleiding, medezeggenschap en huisvesting. Wij zijn er van overtuigd dat voldoende aandacht voor deze faciliteiten het studiesucces aan uw instelling verbetert.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

De student is niet de enige klant

Marc la Chapelle

2008, Nummer 3

In de afgelopen anderhalf jaar hebben meer dan 15 ROC’s en hbo’s besloten tot het invoeren van een Customer Relationship Management-systeem. CRM in het hoger onderwijs? Duidt dit op een vercommercialisering van de branche, of is er iets anders aan de hand?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Geen | Studentenbeleid

Allochtone studenten binnen de poorten van het hoger onderwijs binnenhalen en behouden

Thea van der Steeg-Hamoen

2008, Nummer 1

De positie van allochtone studenten in het hoger beroepsonderwijs kan beter. Hoewel niet-westerse allochtonen in het hbo vaker dan voorheen hun diploma behalen, hebben zij nog steeds een flinke achterstand op studenten van Neder- landse afkomst. Na vijf jaar heeft ongeveer zestig procent van de autochtone hbo-studenten het diploma op zak tegenover veertig procent van de allochtonen (CBS, 2007). Allochtonen die probleemloos havo en/of vwo hebben gehaald, haken in het hoger onderwijs massaal af (de Volkskrant, 2006). De Inspectie van het Onderwijs (2005/2006) is van mening dat een te groot aantal getalenteerde allochtone studenten het hoger onderwijs niet bereikt. De minister van OCW wil daarom afspraken maken met hogescholen en universiteiten over het formuleren van streefcijfers om de deelname van allochtonen te bevorderen. Zo verdeelde de staatssecretaris vierenhalf miljoen euro onder hogescholen en universiteiten om de instroom en prestaties van allochtone studenten te verbeteren (OCW, 2006).

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Allochtonen | Studentenbeleid

Dilemma’s bij massaliteit

Marc Vermeulen

2008, Nummer 1

In 1954 publiceerde de Britse socioloog Michael Young een opmerkelijk boek, The Rise of Meritocracy. In het boek, dat in romanvorm geschreven is omdat de uitgever het anders niet publicabel achtte, beschrijft hij een wereld waarin maatschappelijke posities uitsluitend op basis van bewezen talenten verdeeld worden. Het is geen prettig beeld van de samenleving die opvallende overeenkomsten vertoont met samenlevingen zoals die door Orwell (1984) en Huxley (Brave New World) beschreven werden. Het boek van Young, overigens de oprichter van de Britse Open Universiteit, wordt dan ook op een lijn geplaatst met deze romans.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Incentives voor extra onderwijskwaliteit

Ib Waterreus

2008, Nummer 1

Instellingen in het hoger onderwijs worden onvoldoende geprikkeld om topkwaliteit te leveren en talenten optimaal te benutten. De overheid zou daarom ervaring moeten opdoen met financiële prikkels om universiteiten en hogescholen aan te moedigen extra onderwijskwaliteit te leveren. Dit artikel gaat in op de bestaande incentives in het hoger onderwijs en de mogelijke effecten van verschillende incentives op de onderwijskwaliteit.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Radboud Universiteit kiest voor intensivering onderwijs in eerste jaar

Ad van Hout

2008, Nummer 1

Met ingang van het studiejaar 2006-2007 steekt de Radboud Universiteit Nijmegen elk jaar een bedrag van 5,5 miljoen euro in de intensivering van het onderwijs op vijf alfa- en gammafaculteiten.1 Met die extra financiering moeten die vijf faculteiten hun eerstejaars studenten in het eerste semester voortaan minimaal 15 contacturen per week aanbieden. Met een groter aantal contacturen, zo is de achterliggende gedachte, gaan studenten in de alfa- en gammahoek zich meer verbonden voelen met de gekozen opleiding en daardoor meer tijd aan hun studie besteden: zeker 35 uur per week. In de media maar ook bij collega-universiteiten is veel belangstelling voor wat minister Plasterk bij gelegenheid al eens de ‘Radboud-norm’ noemde.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Naar ander excellent hoger onderwijs

Frans de Vijlder

2008, Nummer 1

De Duitse kennissocioloog Helmut Willke merkte ooit op dat professionals in universiteiten, ziekenhuizen, scholen en andere ‘klassieke’ professionele organisaties, intelligente mensen zijn met een groot leervermogen, maar dat de organisaties waar ze werken ‘onthutsend dom’ zijn. Deze uitspraak is natuurlijk overtrokken, maar de strekking ervan illustreert waar het om draait bij het bereiken van excellentie in een kennisintensieve samenleving: alleen door slim organiseren en resultaatgerichte innovatie zal het lukken om de prestaties te realiseren waar de samenleving om vraagt.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

De zoektocht naar allochtoon talent

Sabine ter Steeg, Rick Wolff

2008, Nummer 1

In zijn strategische agenda voor het hoger onderwijsbeleid noemt de minister van OCW als doelstellingen het bevorderen van een ambitieuze studiecultuur en het verhogen van studierendementen van niet-westers allochtone studenten. Deze doelstellingen zijn bereikbaar als een ‘opschalingsoperatie’ worden gestart waarbij huidige kortlopende projecten met een beperkt studentenbereik worden omgezet in langdurige, grootschalige programma’s. De auteurs pleiten voor een tweesporenbeleid met als inzet het verhogen van het aantal niet-westers allochtone afgestudeerden (het ‘massa maken’) en het laten excelleren van allochtoon toptalent.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Allochtonen | Studentenbeleid

Dient massaliteit excellentie in onderzoek?

Eric Spruyt

2008, Nummer 1

De vraag naar de optimale omvang van een onderzoekseenheid wordt, gelet op het toenemende belang dat aan de verantwoording en de kwantificering van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek wordt gehecht, steeds belangrijker. In deze bijdrage brengen we enkele beschouwingen over mogelijke verbanden tussen de omvang van een onderzoekseenheid en kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van de in- en output van het wetenschappelijk onderzoek dat er wordt bedreven.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Over succes van instellingen van hoger onderwijs, succes van economieën en ... McKinsey

Serge Simon

2008, Nummer 1

Bestuurders en managers binnen de instellingen van hoger onderwijs worden bij het ontwikkelen van het instellingsbeleid voortdurend geconfronteerd met het beleidsdilemma tussen de keuze voor excellentie of massaliteit. Het doel is telkens de instelling als geheel zo succesrijk mogelijk te maken en het liefst op duurzame wijze. Enige groei in dit succes is natuurlijk altijd gewenst. Universiteiten in het bijzonder zijn echter geen monolithische, uniforme instellingen. Ze bestaan uit een groepering van kleine en grote entiteiten, zoals faculteiten, departementen, onderzoeksgroepen, scholen, ... Ze hebben stuk voor stuk hun eigen opleidingen en onderzoeksthema’s, ofwel hun eigen ‘producten’. En die producten worden in de markt geplaatst, die per definitie instellingsoverschrijdend is. Succes van een universiteit kan gedefinieerd worden als de optelsom van het succes van die samenstellende entiteiten. Dit succes wordt dan afgemeten ten opzichte van het succes van andere instellingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Instroombegeleiding, kansenbeleid en afstemmingszorg tussen hoger onderwijs en kandidaten met specifieke kenmerken

Gisèle Descheppere

2007, Nummer 4

In het artikel ‘Overgang van Secundair onderwijs naar Hoger onderwijs’ in TH&MA 5 (2006) werd de SOHO- problematiek belicht vanuit het standpunt van het hoger onderwijs. Aansluitend hierop vestigen we de aandacht op het instroombeleid in het hoger onderwijs. Het instroombeleid maakt deel uit van studietrajectbegeleiding. Daarom lichten we eerst de visie, de definitie, het doel en methodiek van studietrajectbegeleiding toe. Daarna gaan we specifiek in op instroombegeleiding, het kansenbeleid en de afstemmingszorg secundair onderwijs en het hoger onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Talent in de spagaat

Evert Bisschop

2007, Nummer 4

Talent is een hot item in het hoger onderwijs. In dit artikel wordt betoogd dat talent feitelijk op twee manieren gedefinieerd wordt: als te verwezenlijken potentieel van iedere student, en als excellentie. Beide definities sluiten elkaar niet uit, maar in de praktijk lijkt in het hbo de aandacht vooral uit te gaan naar talent als potentieel, en minder naar excellentie. Om ook aandacht te geven aan excellente studenten in het hbo (‘professioneel talent’) wordt een drieslag geïntroduceerd: het gaat in het hbo om het herkennen, erkennen en stimuleren van professioneel talent. Het artikel sluit af met een beknopte beschrijving van het recent geformuleerde talentenbeleid van de Hanzehogeschool Groningen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

“Extra-curriculair, maar niet voor niets”

Madelein Hofmijster, Hans Vossensteyn

2007, Nummer 2

Dit artikel gaat dieper in op extra-curriculaire activiteiten van studenten. Welke vormen bestaan hiervan, waarom zijn studenten extra-curriculair actief en hoe kijken zij naar de vergoeding van dergelijke activiteiten? Extra-curriculaire activiteiten worden vergeleken met vrijwilligerswerk en de vormen van erkennen, waarderen en belonen die daarbij voorkomen. Het artikel is gebaseerd op een onderzoek dat is verricht in het kader van een minor opdracht.1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Drievoudige aanpak kenniscirculatie hbo-MKB

Daan Andriessen, Ger Olsder, André Ras, Ton Schurgers, Gilbert Silvius

2007, Nummer 2

Kernprobleem in de kenniscirculatie tussen het hbo en het MKB is het identificeren van de behoefte aan kennis bij het MKB. In het project Unikum, mogelijk gemaakt door de Digitale Universiteit, worden studententeams ingezet om bij individuele MKB-bedrijven de behoefte aan kennis te analyseren en de bedrijven hierover te adviseren. Studenten ontwikkelen hierbij vakinhoudelijke en adviescompetenties en de aansluiting tussen het hbo en het MKB wordt erdoor verbeterd.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Peer support in de Utrechtse opleiding Fysiotherapiewetenschap

Nico van Meeteren, Roland van Peppen, Jan Prins, Miranda Velthuis

2007, Nummer 1

In de Pre-Master en Master of Science Fysiotherapiewetenschap, een deeltijdopleiding van de Universiteit Utrecht, leren studenten door projectmatig samen te werken aan wetenschappelijk onderzoek. Voor het onderwijs rond de individuele projecten zijn studenten ingebed in de ‘Peer Support Group’ (PSG). Deze is op te vatten als een ‘community of practice’ waarin zes tot tien studenten participeren die afkomstig zijn uit verschillende jaren van de opleiding. Zij worden in de PSG gesuperviseerd door een docentonderzoeker van de Utrechtse groep Fysiotherapiewetenschap en in de gelegenheid gesteld geboden kennis en ervaringen te delen met betrekking tot één gezamenlijk voor de fysiotherapiewetenschap relevant onderzoeksthema.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Geen | Studentenbeleid

Ranking in het hoger onderwijs: een betere studiekeuze bevordert gelijke kansen op hoge kwaliteit

Frank Vandenbroucke

2006, Nummer 5

Ranking is een controversieel concept. Velen binnen de hoger onderwijssector vinden het een gevaarlijk concept. Het roept bij hen de erosie van de traditionele academische waarden op en het schrikbeeld van het academisch kapitalisme. Eenmaal gepubliceerd worden de rankings wel massaal gedownload en besproken. Veel instellingen zoeken een antwoord op de vraag hoe ze hun positie op de lijst kunnen verbeteren. Rankings laten niemand onberoerd. Het is dus van belang om goed uit te leggen wat we wel en wat we niet willen met ranking en voor welke doeleinden we ranking als een mogelijk instrument zien. Ranking is immers vanuit beleidsperspectief geen doel op zich, wel een middel om bepaalde doelen te bereiken. Die doelen zijn: het stimuleren van een betere studiekeuze bij aankomende studenten, en het geven van een bijkomende stimulans tot kwaliteitsverbetering van het hoger onderwijs.

Trefwoorden: Ranking | Studentenbeleid

Voorlichting voor, matching aan en begeleiding vanaf de poort

Bart Buys

2006, Nummer 5

Ruim dertig procent van de Nederlandse jongeren die direct na het voortgezet onderwijs aan een opleiding in het hoger onderwijs begint, maakt deze opleiding niet af. Deze uitval vormt een groot maatschappelijk probleem, dat niet alleen de student, maar ook de instelling en de overheid raakt. Een groot deel van deze problematiek is echter door voldoende studie- en loopbaanvoorlichting te voorkomen. Dit betoog is een oproep voor eerlijkere en transparantere voorlichting vanuit de instellingen, met opleidingsnamen die correct geregistreerd zijn en de lading dekken. Ook is het een pleidooi tot uitbreiding van de database van Studiekeuze123.nl en aansluiting bij het Duitse CHE-systeem om de keuze voor de toekomstige student transparanter, eerlijker en meer vergelijkend te maken, ook in een internationale context. Ten slotte pleiten we voor verbetering van de studiebegeleiding in de bachelorfase, omdat de keuze met een bachelor te starten slechts de eerste is in een lange reeks keuzes die studenten moeten maken voor de invulling van hun studieloopbaan.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Kiezen voor een opleiding? Laat leerlingen zich zo vroeg mogelijk oriënteren

Tanja van den Berg

2006, Nummer 5

Studievoorlichting omvat tegenwoordig meer dan folders uitdelen en op een beurs staan. Hogeschool Rotterdam hanteert een aantal basisprincipes die het uitgangspunt vormt voor het voorlichtingsbeleid. De kernbegrippen zijn laagdrempeligheid, realiteitszin, praktijkgerichtheid, rolmodellen en vroeg beginnen. Manager Studievoorlichting van de hogeschool, Petra Schröder, legt uit wat ze hiermee wil bereiken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Overgang van Secundair Onderwijs naar Hoger Onderwijs

Gisèle Descheppere

2006, Nummer 5

In zijn ‘Advies over overgang secundair onderwijs – hoger onderwijs’ formuleerde de Algemene Raad van de VLOR (Vlaamse Onderwijsraad) dat zowel scholen als instellingen alles in het werk moeten stellen om de overgang van het secundair onderwijs naar het hoger onderwijs zo probleemloos mogelijk te laten verlopen. De taak van het secundair onderwijs ligt in het begeleiden van leerlingen bij het zinvol werken aan het studiekeuzeproces. Het hoger onderwijs daarentegen moet een degelijk instroombeleid uitbouwen.
Dit artikel belicht de SOHO-problematiek vanuit het standpunt van het hoger onderwijs. Het start met een toelichting over het SOHO-pilotproject in secundaire scholen in de ruime regio Mechelen en het SOHO-onderzoeksproject dat het begeleidt. Verder gaan we in op de verwachtingen van het hoger onderwijs ten aanzien van studiekeuzebegeleiding van de leerlingen door het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB). In een aansluitend artikel dat in een volgend nummer van TH&MA zal verschijnen, zoomen we in op de instroombegeleiding, het focusgroepenbeleid (Depreeuw e.a.) en de afstemmingszorg tussen hoger onderwijs en kandidaten met specifieke kenmerken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Marketing of objectieve opleidingsinformatie?

Fatma Arikoglu, Lobke Dedrie, Guido Galle, Hilde van Puyenbroeck

2006, Nummer 5

Iedereen kent het succes van Senseo®1, het sensationele kopje verse koffie. In vier jaar tijd slaagden twee samenwerkende bedrijven, Philips en Douwe Egberts, er in om in de vermeende gestabiliseerde koffiemarkt toch nog een munt te slaan uit koffie. De Senseo® ging al meer dan tien miljoen keer over de toonbank. De aard van de doelstellingen tussen de bedrijfswereld en het hoger onderwijs verschilt duidelijk. Waar de bedrijfswereld streeft naar hogere winstmarges, is het de ambitie van de Arteveldehogeschool om een hogere participatie van studenten en een grotere gekwalificeerde uitstroom te bewerkstelligen. Wij vonden het echter wel interessant om na te gaan wat de kritische succesfactoren in dit ‘Senseo-verhaal’ zijn en te onderzoeken of de marketingstrategieën die ermee gepaard gingen, doorgetrokken kunnen worden naar het instroommanagement van een hogeschool dan wel of ze daar in strijd mee zijn.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Echte transparantie is nog ver weg

Frank Steenkamp

2006, Nummer 5

De leerrechtenwet is van de baan, maar dat geldt niet voor de missie om studiekiezers goed te informeren. Sinds kort is er bijvoorbeeld de website www.studiekeuze123.nl, gedragen door een unieke coalitie van studentenbonden en koepelorganisaties. Is dit nu de doorbraak die transparantie brengt in het Nederlandse hoger onderwijs? Dat moet nog blijken, aldus Frank Steenkamp van CHOICE en de Keuzegids Hoger Onderwijs. Er zijn nog wel wat barrières te slechten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Hoe krijg je vat op studenten die willen leren?

Susan Gengler

2006, Nummer 4

Veel scholen in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs waaronder ook Saxion Hogescholen bieden de student allerlei onderwijsvoorzieningen zoals flitsende websites, waarin de school zichzelf aanprijst met een goed en gekwalificeerd leerplan, studieloopbaanbegeleiding en competentiegerichte studiewijzers. Reglementen en lesroosters staan klaar om de studenten de weg te wijzen. Begrippen als persoonlijke leerweg, individuele leerweg en leerweg van de student, begrippen die veelvuldig voorkomen in onderwijsvisies van scholen, bekrachtigen dit. Echter, veel studenten volgen de lessen niet of onregelmatig, of verschijnen zelfs niet op een toets. De strijd en werkwijze om studenten in het gareel te krijgen, is vermoeiend en vraagt om een herziening. Voor u ligt een voorstel voor een nieuwe methode van werken die de student mede-eigenaar laat zijn van het leerplan en zichtbaar maakt dat studenten willen leren. Voor het ontwerp van deze nieuwe werkmethode baseer ik mij op mijn visie dat als een student zelfsturing weet toe te passen op het leerplan van de opleiding, voorafgaande aan de inschrijving, dat ook moet kunnen voortzetten in het primaire proces.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid