Zoeken op trefwoord 'Financiering'

De student en de knikkers

Dylan Couck

2020, nummer 1

De onzin van onvoorspelbare maatregelen en gedwongen concurrentie

Dylan Couck van de Vlaamse Vereniging van Studenten hekelt het beleid rond de financiering van het hoger onderwijs. Hij maakt zich zorgen over een dreigend verlies van kwaliteit. ‘Gelijke en voldoende middelen voor elke student: dat zou het uitgangspunt moeten zijn.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Financiering | Kwaliteit | Strategische agenda's

Investeer nu eens echt

Kim van Gennip, Bruno Van Koeckhoven

2016, nummer 1

Volgens Bruno van Koeckhoven en Kim van Gennip heeft het praktijkgericht onderzoek een krachtige impuls nodig. Dat geldt voor Nederland, maar nog meer voor Vlaanderen. Praktijkgericht onderzoek kan immers een stevige bijdrage leveren aan het oplossen van de zogeheten innovatiekloof of ‘death valley’: er is heel veel kennis, maar die leidt te weinig tot innovatie.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Financiering

Bij Nyenrode staan het onderwijs en de docent voorop

Miša Džoljic

2014, nummer 5

Het enige terughoudendheid schrijf ik over de bekos- tiging van het hoger onderwijs. Natuurlijk wil ik een geluid laten horen dat past bij een private instelling als Nyenrode, maar ik voel me er ongemakkelijk bij. Ik ben opgeleid aan verschillende gesubsidieerde universiteiten en ik heb daar veel profijt van gehad. Ik voel me als de politicus die ons opzadelde met de balkenendenorm en nu een veelvoud in het bedrijfsleven verdient. Ingewikkeld dus.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Financiering

Waar zijn we eigenlijk bang voor?

Hans Vossensteyn

2014, nummer 5

Hoewel het kabinet met enkele oppositiepartijen over- eenstemming heeft bereikt over de omvorming van de huidige studiefinanciering tot studievoorschot, blijven tegenstanders het nieuwe stelsel onder vuur nemen. De argumenten zijn genoegzaam bekend. Studeren wordt te duur voor studenten uit zwakkere milieus. Wij mogen jongeren niet laten starten met een studieschuld. Studenten zullen vluchten naar het buitenland om geen collegegeld te hoeven betalen of om de aflossing van de studieschuld te ontlopen. Het is de vraag of deze zorgen gegrond zijn en of meer internationale dynamiek juist niet wenselijk is.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Financiering

Nog altijd zijn er obstakels

Kristel Bogaerts, Tine Hufkens, Bérénice Storms, Gerlinde Verbist

2014, nummer 5

Participatie aan het hoger onderwijs wordt mede ondersteund door financiële tegemoetkomingen aan studenten en de gezinnen waartoe ze behoren. Het gaat dan om studietoelagen, kinderbijslagen en fiscale voordelen. Hoe sociaal doelmatig zijn die? In de eerste plaats onderzoeken we hoe kostendekkend deze tegemoetkomingen zijn, waarbij we onderscheid maken tussen studie- en leefkosten. Ten tweede bekijken we hoe de tegemoetkomingen verdeeld zijn over de bevolking en wat hun impact is op armoede.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Financiering

Rust zonder stilstand

Arne Brentjes

2014, nummer 5

Tot de opmerkelijkste bepalingen in de Hoofdlijnenakkoorden die de vereniging van universiteiten (VSNU) en de Vereniging Hogescholen eind 2011 sloten met het ministerie van onderwijs, hoort de afspraak dat het eerste studiejaar wekelijks minstens twaalf contacturen telt. Het opmerkelijke was dat universiteiten en hogescholen dezelfde norm afspraken, terwijl zij flink verschillende normbedragen per student krijgen (6567 respectievelijk 8189 euro). Dat roept de vraag op welk kos- tenbewustzijn aan de akkoorden ten grondslag ligt – een vraag die zich wel vaker opdringt bij de toenemende be- moeienis van de politiek met de sector.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Financiering | Prestatieafspraken

Decaan zonder geld

Bauke Oudega

2014, nummer 5

Kun je als faculteitsbestuurder de wetenschappelijke prestaties van vakgroepen en dus van de faculteit en universiteit omhoogstuwen – gezien de wijze waarop de eerste geldstroommiddelen worden toegewezen? Ja, dat kan. Interessanter wellicht: het bestuur kan een omslag teweegbrengen in de dynamiek binnen een faculteit. In het klassieke verdeelmodel voor eerstegeldstroommiddelen, ofwel het inputmodel, krijgt de faculteit een bedrag van de universiteit. Die verdeelt de beschikbare middelen volgens een bepaald model over de faculteiten. Dat model bevat doorgaans parameters die het Rijk ook gebruikt bij
de toedeling van middelen aan de universiteiten. Het jaarlijkse bedrag dat een faculteit ontvangt bevat in de regel een onderwijscomponent (aantal eerstejaars, ingeschreven studenten, behaalde diploma’s), een onderzoekscomponent (wetenschappelijk personeel uit de tweede geldstroom, promoties), en een aantal vaste voeten (voor onderwijs, onderzoek en infrastructuur). Het faculteitsbestuur ontvangt dit bedrag als lumpsum en bekostigt hieruit onderwijs, onderzoek en ondersteuning.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Financiering

De prijs per student

Michel de Bekker

2014, nummer 5

In 2009 schreef de toenmalige minister van onderwijs Ronald Plasterk in een brief aan de Tweede Kamer: “(...) is aan de orde gekomen dat de VSNU [Vereniging van Universiteiten] en ik verschillende zienswijzen hebben ten aanzien van de berekening van de onderwijsuitgaven per student in het wetenschappelijk onderwijs”. Vervolgens meldde hij dat overleg had plaatsgevonden met de VSNU om de verschillen in kaart te brengen en te analyseren. Hij sloot de brief af met de mededeling: “Zowel de VSNU als ik kunnen ons vinden in het feit dat verschillen blijven bestaan. Ik acht daarbij de berekeningswijze van OCW [onderwijs, cultuur en wetenschap] de meest adequate.” Het klonk als: ik heb gelijk en ik sluit hiermee de discussie.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Financiering

Datarubriek

René Hageman, Ann Peters, Karen Vandevelde

2014, nummer 5

In de tweede aflevering van Th&ma’s nieuwe datarubriek draait het om onderzoeksfinanciering. Hoeveel belang hechten de Vlaamse en Nederlandse overheden aan Research & Development? Preciezer: hoeveel geld hebben ze ervoor over in deze tijden van besparingen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Financiering

Kwaliteit heeft een prijs

Ann Demeulemeester

2014, nummer 5

De vraag van het Vlaamse hoger onderwijs naar lastenvermindering, meer vertrouwen en meer efficiëntie in de externe kwaliteitszorg vindt gehoor. Minister van onderwijs Hilde Crevits en de taskforce hebben een voorstel klaar om de overstap te maken naar instellingsaccreditatie. Straks moeten hogescholen en universiteiten zelf aantonen dat ze over de hele breedte een kwaliteitsbeleid voeren. Dat is zowaar geen besparingsoperatie.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Financiering

Themaspecifieke subsidies instrument om kennisbenutting te stimuleren?

Ryanne van Dalen, Debby Lanser, Karen van der Wiel

2013, nummer 5

Sinds begin jaren ‘90 wordt in Nederland steeds meer publieke financiering van onderzoek gerelateerd aan specifieke beleidsdoelen. Zo zijn termen als valorisatie, maatschappelijke relevantie, publiek-private samenwerking en topsectoren niet meer weg te denken uit het huidige wetenschapsbeleid. Deze doelen lijken vaak samen te hangen met het beter benutten van de kennis die met publiek geld wordt geproduceerd. Tegelijkertijd worden ook steeds meer onderzoeksgelden geoormerkt voor bepaalde groepen onderzoekers en voor specifieke onderzoeksthema’s. Voorbeelden hiervan zijn de budgetten voor wetenschappelijke talenten binnen de Vernieuwingsimpuls, het fundamenteel onderzoek binnen de topsectoren (TOP-subsidies) en de Technologiestichting STW, die zich specialiseert in de financiering van toepassingsgericht onderzoek.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Financiering | Kennis

Voer een echt sociaal leenstelsel in

Babs Jacobs, Dinand Webbink

2013, nummer 3

Kabinet Rutte-II wil een sociaal leenstelsel invoeren in het hoger onderwijs. Dat is een goed plan, maar bij de beleidsvoornemens van minister Bussemaker (2013) kan een groot aantal kritische kanttekeningen worden geplaatst. Deze bijdrage staat allereerst stil bij de vraag hoe de toegankelijkheid van het hoger onderwijs idealiter geborgd dient te worden en dat het sociaal leenstelsel daarvoor het meest geschikte instrument is. Er zal worden betoogd dat subsidies, in de vorm van
niet-kostendekkende collegegelden en studiefinanciering, geen geëigende instrumenten zijn om de toegankelijkheid van het hoger onderwijs te garanderen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Financiering

Sociaal leenstelsel garandeert toegang tot ho in Nederland

Debby Lanser, Bas ter Weel

2013, nummer 3

De Nederlandse overheid draagt een beperkt steentje bij aan de kosten die studenten in het hoger onderwijs maken. Als de overheid besluit deze bijdrage te verlagen, is het van belang de toegang tot het hoger onderwijs te blijven garanderen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Financiering

Private bijdragen en toegankelijkheid

Hans Vossensteyn

2013, nummer 3

Studiefinanciering en collegegelden zijn niet alleen in Nederland onderwerp van politieke discussie en beleidsverandering. Dat gebeurt elders ook met regelmaat van de klok. Daarbij is, net als in Nederland, in veel landen om ons heen sprake van cost sharing: de overheid wentelt steeds een groter deel van de kosten van studeren af op studenten en hun ouders. Dat gebeurt via collegegelden en studieleningen, maar ook door een afname van studiebeurzen, meer privaat hoger onderwijs en de (impliciete) verwachting dat studenten bijverdienen of meer ouderlijke bijdragen krijgen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Financiering | Studentenbeleid

Nieuwe sleutel verdeling van middelen Bijzondere Onderzoeksfonds

Tim Engels, Eric Spruyt

2013, nummer 3

Het Bijzondere Onderzoeksfonds is een belangrijk instrument voor het onderzoeksbeleid van de overheid en van de individuele universiteiten in Vlaanderen. Wat zijn de onderliggende redenen en de implicaties van de nieuwe verdeelsleutel in het BOF-besluit 2013?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Financiering

Sociaal leenstelsel: het voorstel in perspectief

Ben Jongbloed, Hans Vossensteyn

2013, nummer 1

De basisbeurs als onderdeel van de studiefinanciering dreigt te verdwijnen. Studenten zullen meer moeten lenen. Het aanstaande kabinet voorziet een sociaal leenstelsel. Studenten en bestuurders in het hoger onderwijs staan op hun achterste benen. Hoe asociaal is het leenstelsel eigenlijk?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Financiering | Studentenbeleid

Neemt u wel voldoende risico’s?

Reinout van Brakel, Alex Crezee

2012, nummer 5

In deze huidige economische tijden, waarin banken en zelfs landen dreigen om te vallen, omdat ze teveel risico’s hebben genomen, vergeten we weleens dat er ook allerlei pogingen gedaan zijn om die risico’s beter te beheersen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Financiering

Transparantie in de praktijk: Managementinformatie en integrale kostentoerekening bij de UvA

Pieter-Jan Aartsen

2011, nummer 5

De politieke omgeving waarbinnen universiteiten functioneren, is in de meeste Europese landen de laatste jaren sterk veranderd. Nederland hoort bij de voorlopers: de universiteiten hebben in relatief korte tijd een grote mate van autonomie verworven. De overheid ontwikkelt zich steeds meer tot contractpartner en financier van onderzoek en
onderwijs op afstand.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Financiering

Innovatiebeleid en kromme prikkels

Frans Nauta

2011, Nummer 1

Er wordt in Nederland flink bezuinigd door de overheid op innovatiebeleid. Zo sterk zelfs, dat we het op deze manier in
de laatste dertig jaar niet eerder hebben gezien. Wat betekent dat voor de doelstelling om tot de top vijf van
kenniseconomieën in de wereld te behoren?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Financiering | Innovatie | Valorisatie

Investeren in wetenschappelijk onderzoek is investeren in de toekomst

Elisabeth Monard

2010, Nummer 3

Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO) steunt kennisgrensverleggend onderzoek in alle wetenschapsdisciplines. De noodzaak van dergelijk onderzoek kan nauwelijks overschat worden. Dankzij het aangehouden beleid van de Vlaamse overheid is sinds midden jaren negentig van de vorige eeuw een grote dynamiek op gang gekomen in Vlaanderen op het vlak van wetenschappelijk onderzoek, technologie en innovatie. Ook de budgetten voor het vrije onderzoek op initiatief van de onderzoeker konden hierdoor groeien. Het aantal onderzoekers is sterk toegenomen en FWO-onderzoekers presteren op een hoog internationaal niveau. Er is aanzienlijke onderzoekscapaciteit opgebouwd en de verwachtingen van de onderzoekers om hier op voort te bouwen, zijn groot. Door de economische crisis komen de overheidsbudgetten weliswaar zwaar onder druk te staan, maar onderzoek is investeren in de toekomst, en daar moet de overheid voluit voor gaan.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Financiering

De financiering van het hoger onderwijs

Noël Vercruysse

2010, Nummer 3

Wereldwijd wordt het hoger onderwijs geconfronteerd met grote en kleine problemen: hoger onderwijs wordt ondergefinancierd en er is de verdere inkrimping van de overheidsbudgetten. Er is hier en daar bezorgdheid over de kwaliteit en de relevantie van het hoger onderwijs en over de inzetbaarheid van de afgestudeerden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Financiering

Draagt de overheid voldoende bij aan investeringen van studenten?

Lex Borghans

2010, Nummer 3

De titel 'Studeren is investeren' van het rapport van de werkgroep Hoger Onderwijs (2010) in het kader van de Brede Heroverwegingen is veelzeggend. Onderwijs wordt gezien als een investering en het is degene die studeert die deze investering zou moeten doen. Kennelijk wordt de huidige overheidsbijdrage aan de studie gezien als een cadeau aan de studenten, dat we ons in deze tijden van crisis niet meer kunnen permitteren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Financiering

Vlaamse hogescholen willen door de crisis breken

Maurice Vaes

2010, Nummer 3

De economische crisis heeft de Vlaamse hogescholen in een financiële houdgreep genomen. Midden in diezelfde crisis zijn alle blikken van de samenleving op het hoger onderwijs gericht. Meer dan ooit is iedereen zich er van bewust dat elke schaarse euro voor het hoger onderwijs een toekomstige investering is. De hogescholen hebben hun medewerkers en studenten opgeroepen om met minder middelen meer te doen en door de crisis te breken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Financiering

Besparingen door de overheid: Effect op de universiteiten in Vlaanderen

Serge Simon

2010, Nummer 3

De recente financiële crisis heeft ook haar effect op de financiële armslag van de overheid in Vlaanderen. De budgettaire overschotten op Vlaams niveau zijn duidelijk verleden tijd. Investeringen in allerlei beleidsdomeinen moeten worden teruggeschroefd. Ook het hoger onderwijs deelt in de klappen - er moet bespaard worden. Zo zijn via het recente programmadecreet van de Vlaamse overheid de extra budgetten voor het rationalisatiefonds grotendeels geschrapt, worden enkele bijzondere initiatieven qua investeringen op een lager pitje gezet en wordt er voor het eerst gebruikgemaakt van het principe van 'aanwendingspercentage'.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Financiering

Nieuwe bekostiging hoger onderwijs

Wim Hiddink, Sjoerd van der Smissen, Dirk Westra van Holthe

2010, Nummer 3

Wat betekent de nieuwe bekostiging per 2011 voor uw instelling? Welke veranderingen binnen uw instelling zijn noodzakelijk en welke kansen biedt de nieuwe bekostiging om uw opbrengsten te vergroten? Dit artikel gaat in op de belangrijkste wijzigingen, zowel voor hbo-instellingen als universiteiten, wat deze wijzigingen betekenen voor uw instelling en welke kansen de nieuwe bekostiging biedt om opbrengsten te vergroten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Financiering

Meer geld vrijmaken voor onderwijs en onderzoek

Laudy Konings

2007, Nummer 2

In de publieke (en private) sector worden onder budgetdruk en behoefte aan meer kwaliteit, servicealternatieven gezocht voor te ver doorgevoerde decentralisatie en/of knellende, te veel op afstand opererende, centrale ondersteunende diensten. Er is echter geen universeel ontwerp voor ondersteunende processen: naast centraal en decentraal komen allerlei andere vormen voor: Standaardisatie, Concentratie, Shared Services en Outsourcing.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Financiering | Shared Service Centers

Sturen met geld

Duco Adema

2006, Nummer 4

Redactioneel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Financiering | Redactioneel

Nieuw financieringssysteem voor het hoger onderwijs in Vlaanderen

Harry Martens

2006, Nummer 4

Het financieringssysteem van de universiteiten dateert van 1991, dat van de hogescholen van 1995. Er zijn aan beide systemen nadien nog wel aanpassingen aangebracht, maar de grote lijnen van beide systemen zijn tot op heden toch behouden. Het financierings- systeem van de universiteiten is een open systeem waarvan het totaal over de universiteiten te verdelen bedrag varieert met het aantal studenten. De basis van het financieringssysteem van de universiteiten werd gelegd met de financieringswetten van 1971. Belangrijk daarbij was dat, afhankelijk van het totale aantal studenten, de universiteiten ofwel een gewaarborgde financiering kregen op basis van een minimumdrempel, ofwel vanaf een bovendrempel een lagere toelage per student ontvingen. Afhankelijk van de schaal van de universiteit leidde dit wel tot belangrijke verschillen in de toelage per student, maar de overheid wenste daarmee duidelijk kansen te geven aan nieuwe universitaire instellingen of eerder aan kleine universiteiten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Financiering

Het nieuwe financieringssysteem voor het hoger onderwijs in Vlaanderen: enkele persoonlijke beschouwingen

Martin Decancq

2006, Nummer 4

Na een lange conceptie- en incubatieperiode is de bevalling van een nieuw bekostigingssysteem voor het hoger onderwijs in Vlaanderen in zicht. Deze bijdrage bevat een aantal persoonlijke beschouwingen van een betrokken toeschouwer bij dit gebeuren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Financiering

Hoger onderwijs: een stelsel met voeten zonder vleugels

Selwyn Moons

2006, Nummer 4

De overheid heeft het streven geformuleerd om 50 procent van de beroepsbevolking in 2020 hoogopgeleid te krijgen (OCW, 2006a). Deze upgrading van de beroepsbevolking versterkt het groeivermogen van Nederland en stelt de Nederlandse samenleving in staat om toekomstige uitdagingen op het gebied van vergrijzing en globalisering het hoofd te bieden. Om 50 procent van de beroepsbevolking hoog opgeleid te krijgen, moeten echter grote stappen worden gemaakt. De instroom in het hoger onderwijs zal moeten stijgen en de uitval zal moeten dalen. Hiervoor is meer ruimte voor diversiteit en maatwerk nodig. Groepen die nu minder goed hun weg vinden, zoals allochtonen, 30-plussers en mbo-ers1 moeten naar het hoger onderwijs worden getrokken. Daarnaast moeten meer studenten het hoger onderwijs weer verlaten met een diploma op zak. Om dit te bereiken zal de eenvormigheid van het onderwijsaanbod, die door zowel de Onderwijsraad als de OESO is geconstateerd (Onderwijsraad, 2005 en de OESO, 2006), moeten worden doorbroken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Financiering

Doelgericht investeren in het hoger onderwijs: publiek én privaat

Ib Waterreus

2006, Nummer 4

Volgens een themanummer van The Economist is het niet erg waarschijnlijk dat Europa in 2010 de meest concurrerende kenniseconomie ter wereld zal zijn. Europese universiteiten moeten daartoe bijvoorbeeld steeds meer studenten afleveren, maar krijgen geen extra publieke middelen en ook niet de ruimte om extra private middelen binnen te halen. Bezuinigingen op de kwaliteit lijken daarmee onvermijdelijk. Tegelijkertijd groeit de achterstand op bijvoorbeeld Amerikaanse topuniversiteiten die wel kunnen putten uit een grote verscheidenheid aan financieringsbronnen. Mede dankzij private investeringen zijn de uitgaven aan hoger onderwijs in de vs twee keer zo hoog als in Europa, wat mogelijk verklaart dat 17 van de wereld top 20 universiteiten in de vs staan en 70% van de Nobelprijswinnaars er werken. Landen als China en India volgen het Amerikaanse voorbeeld en dreigen Europa in rap tempo in te halen.1
Wanneer het Europese hoger onderwijs niet verder terrein wil verliezen, dan lijken financiële hervormingen in het hoger onderwijs onontkoombaar, ook in Nederland. In theorie kan dit echter op verschillende manieren, zoals door extra publieke en/of private investeringen of een doelmatiger inzet van de bestaande middelen. In deze bijdrage staat de vraag centraal welke publiek-private financieringscombinaties kunnen bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit van het hoger onderwijs, met behoud van de toegankelijkheid en de doelmatigheid.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Financiering