Zoeken op trefwoord 'Kennis'

Hoofdredactioneel - Leren voor het leven

Sijbolt Noorda

2019, nummer 5

Laat ik om te beginnen eens een oeroude Latijnse zin citeren. Quemadmodum omnium rerum, sic litterarum quoque intemperantia laboramus; non vitae sed scholae discimus. Oftewel: ‘Zoals bij alles, lijden we ook bij de studie aan onmatigheid; we leren niet voor het leven, maar voor de school.’ Ligt er te veel nadruk op kennisverwerving en is leren een doel op zichzelf, dan kan de betekenis ervan voor het leven zomaar uit het zicht raken. Een observatie van een Romein van tweeduizend jaar geleden, maar nog even toepasselijk als destijds.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kennis | Leven lang leren | Redactioneel

Rubriek: Hoofdredactioneel

Interview - Daan Roovers

Elma Drayer

2019, nummer 5

Voor filosoof Daan Roovers ligt de kwestie glashelder: de universiteit moet midden in de samenleving staan. ‘Concreet betekent dit dat je zo veel mogelijk mensen inspireert, informeert, aan het denken zet. En dat bestuurders dat moeten faciliteren. Dat is wel onder druk komen te staan, de laatste jaren.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kennis | Leven lang leren

Rubriek: Interview

Column - Neutraliteit is een mythe

Judi Mesman

2019, nummer 5

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column | Kennis | Leven lang leren

Rubriek: Column

Is moral education the universities' business?

Philippe Van Parijs

2019, nummer 5

A reflection on libre examen and the codes of dentology

Much of what a university is about, is the transmission of what we believe to be true knowledge, often combined with research: the attempt to generate more true knowledge. But is it also part of a university’s job to teach its students the ethical values that should guide their professional life?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kennis | Leven lang leren

Kunst in een veranderende wereld

Jan Anthonie Bruijn, Annet Lekkerkerker, Bert Verveld

2019, nummer 5

Het creatieve onderwijs in de 21ste eeuw

Het is de taak van de kunstenaar om het verhaal van de samenleving te vertellen. Dat legt een bijzondere verantwoordelijkheid bij opleiders. Volgens de auteurs moet het kunstonderwijs in een diverse en digitale wereld nieuwe wegen inslaan. ‘Het gebruik van technologie in een creatieve omgeving gaat verder dan het toepassen van technische snufjes.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kennis | Leven lang leren

Column - Geef het goede voorbeeld

Evert van der Zweerde

2019, nummer 5

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column | Kennis | Leven lang leren

Rubriek: Column

De zonne-auto als symbool

Henk Pijlman

2019, nummer 5

Over het belang van maatschappelijke oefenplaatsen

De onderwijsvisie van de Hanzehogeschool komt tot uiting in ‘innovatiewerkplaatsen’, leergemeenschappen waarin studenten, docenten, onderzoekers en opdrachtgevers eendrachtig samenwerken. Zo’n samenwerking komt niet alleen de individuele student ten goede, maar ook de maatschappij.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kennis | Leven lang leren

Wangedrag in de academie

Yvonne Benschop, Marieke van den Brink, Marijke Naezer

2019, nummer 5

Wat valt er tegen te doen?

Geen maatschappelijk probleem is de academische wereld vreemd, dus ook ongewenste intimidatie en pesterijen komen er voor. Recent onderzoek laat zien dat deze fenomenen vele verschijningsvormen kennen. De academische cultuur blijkt misdragingen zelfs deels in de hand te werken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Diversiteit | Kennis | Leven lang leren

Verbeter de wereld, voordat het te laat is

Lucien Bollaert

2019, nummer 5

Op zoek naar nieuw leiderschap in het hoger onderwijs

Nu de mens door zijn eigen toedoen in een nieuw tijdperk is beland – het Antropoceen – klinkt de roep om ‘transformatie’ steeds luider. Het hoger onderwijs heeft hierin een belangrijke taak. Dit vraagt volgens Lucien Bollaert om nieuw leiderschap. Maar hoe moet dat er precies uitzien?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kennis | Leiderschap

Column - Talent is onze enige grondstof

Eric Vermeylen

2019, nummer 5

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column | Innovatie | Kennis

Rubriek: Column

Ook hogescholen moeten zich blijven ontwikkelen

Radboud Dam

2019, nummer 5

Vormgeven aan een levensvatbaar LLO-portfolio

Als kennisinstellingen die nauw verbonden zijn met het regionale werkveld spelen hogescholen een cruciale rol bij het opzetten van een Leven Lang Ontwikkelen. Maar hoe zorg je ervoor dat dit goed aansluit op de verschillende doelgroepen? Radboud Dam doet een voorzet.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kennis | Leven lang leren

De juiste weg naar zelfsturing

Geert Speltincx, Stijn Vanhoof, Kristel Vanhoyweghen

2019, nummer 5

Misverstanden rond studentgecentreerd onderwijs

Docenten willen studentgecentreerd leren nog weleens gelijkstellen met studentgestuurd leren. Ten onrechte volgens Geert Speltincx, Stijn Vanhoof en Kristel Vanhoyweghen. Dat de student centraal staat, betekent niet dat hij de touwtjes in handen hoeft te hebben.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kennis | Leven lang leren | Studentenbeleid

Experimenteren met de flipped classroom

Coyan Tromp

2019, nummer 5

Een ommekeer in het onderwijs

De flipped classroom draait de traditionele leervolgorde om: eerst verwerken studenten de inhoudelijke informatie, zodat ze in de les zelf dieper op de stof kunnen ingaan. De theorie klinkt veelbelovend, maar werkt het model ook in de praktijk? Een vakgroep aan de Universiteit van Amsterdam nam de proef op de som.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kennis | Lerende organisatie | Leven lang leren

Zie kennis als een proces

Daan Andriessen, Anton Franken

2016, nummer 1

De term ‘valorisatie’ gaat volgens Daan Andriessen en Anton Franken uit van het verkeerde concept. Juist in het hoger beroepsonderwijs zijn andere manieren nodig om het nut van praktijkgericht onderzoek te meten. ‘Wat ons betreft gaat het in het hbo vooral om het creëren van waarde voor de maatschappij en voor het eigen onderwijs.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kennis

Typisch Rotterdams

Cobi van Beek, Angelien Sanderman

2016, nummer 1

Omdat de meerwaarde van de bestaande kenniscentra niet altijd even duidelijk was, besloot Hogeschool Rotterdam het praktijkgericht onderzoek anders op te zetten. Drie jaar later blikt het college van bestuur tevreden terug op het proces. ‘Langzaam maar zeker gaan de nieuwe concepten leven in de organisatie.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kennis

Universiteiten in de regio

Ann-Pascale Bijnens, Luc de Schepper, Wim Vanhaverbeke

2014, nummer 1

Van universiteiten wordt in toenemende mate verwacht dat zij, naast hun taken van onderwijs en onderzoek, ageren als lokale kennisfabrieken die communiceren met de regio en een bron zijn voor regionale economische innovatie. In deze bijdrage wordt de rol van de universiteit toegelicht in de concepten van Full Regional Innovatie Systeem (FRIS), het innovatieweb en open innovatie. Hoewel vanuit het perspectief van een universiteit geschreven, gaan bepaalde aspecten ook op voor andere kenniscentra, zoals hogescholen en strategische onderzoekscentra.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kennis

Themaspecifieke subsidies instrument om kennisbenutting te stimuleren?

Ryanne van Dalen, Debby Lanser, Karen van der Wiel

2013, nummer 5

Sinds begin jaren ‘90 wordt in Nederland steeds meer publieke financiering van onderzoek gerelateerd aan specifieke beleidsdoelen. Zo zijn termen als valorisatie, maatschappelijke relevantie, publiek-private samenwerking en topsectoren niet meer weg te denken uit het huidige wetenschapsbeleid. Deze doelen lijken vaak samen te hangen met het beter benutten van de kennis die met publiek geld wordt geproduceerd. Tegelijkertijd worden ook steeds meer onderzoeksgelden geoormerkt voor bepaalde groepen onderzoekers en voor specifieke onderzoeksthema’s. Voorbeelden hiervan zijn de budgetten voor wetenschappelijke talenten binnen de Vernieuwingsimpuls, het fundamenteel onderzoek binnen de topsectoren (TOP-subsidies) en de Technologiestichting STW, die zich specialiseert in de financiering van toepassingsgericht onderzoek.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Financiering | Kennis

Valorisatie: de keuze van de exploitatiestrategie

Emiel Hoeboer, Mirjam Leloux, Arjan van Rooij

2013, nummer 1

Valorisatie: het tot economische en/of maatschappelijke waarde laten komen van geoctrooieerde kennis blijft een echte uitdaging. De topsector Life Sciences and Health (LSH) wil in 2025 behoren tot de wereldtop, met een bedrijfsleven dat tot de top drie van snelste groeiers in Europa hoort en meer dan 10 procent van zijn omzet in R&D investeert (www.top-sectoren.nl/lifesciences).

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kennis

Naar een efficiënte en herkenbare kennisinfrastructuur hbo chemieopleidingen

Ellen Hilhorst, Eveline van Hoppe

2012, nummer 2

In navolging van het kennisinfrastructuurplan natuur- en scheikunde voor de universiteiten is begin 2011 een start gemaakt met een kennisinfrastructuurplan voor de hbo chemieopleidingen. Het plan moet leiden tot een onderwijs- en onderzoekaanbod van de hbo-instellingen dat zowel kwantitatief als kwalitatief aansluit bij de (toekomstige)
arbeidsmarktbehoefte. Dit plan sluit goed aan bij de adviezen van de commissie Veerman en de commissie de Boer, later overgenomen in het strategisch plan hoger onderwijs van OCW. Bij het tot stand komen van het plan zijn zowel opleidingsdirecteuren van DAS (Domein Applied Science in het hbo) als brancheverenigingen uit het werkveld betrokken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doelmatig | Kennis

New Earth, New Chemistry

Chiel Renique

2011, nummer 4

Chiel Renique sprak met Rein Willems over de actieagenda van de topsector Chemie en in het bijzonder hoe het topteam Chemie aankijkt tegen de relatie met onderwijs en onderzoek. De actieagenda draagt als titel: New Earth, New Chemistry.1 Als er voor Rein Willems iets zeker is, dan is dat de noodzaak van structurele samenwerking tussen de sector en de kennisinfrastructuur. Ook vraagt de actieagenda om aanvulling en aanscherping van het sectorplan voor het scheikundeonderwijs en onderzoek.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie | Kennis

Nieuwe allianties, noodzakelijk voor een economische schaalsprong

Gaston Crolla

2011, nummer 4

De gemeente Almere heeft ingezet op een economisch offensief, om te komen tot een extra werkgelegenheidsimpuls van zeker 50.000 banen. Een sterke focus op slechts enkele sectoren en de keuze voor een Economic Development Board, waar
kennisinstellingen een belangrijk onderdeel van uitmaken, moeten de sleutel tot succes vormen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bedrijfsleven-Hoger Onderwijs | Kennis

Studenten Boeien, Binden en Begeleiden

Sanne van Herpen, Hans van Hout, Maarten van de Ven

2011, Nummer 2

Het kabinet heeft onlangs nogmaals uitgedragen dat een kwaliteitsverhoging in het Nederlandse hoger onderwijs nodig is om
tot de top 5 van kenniseconomieën in de wereld te kunnen doordringen. Het kabinet wil de instellingen hierbij ondersteunen
door selectie mogelijk te maken. Maar wat dient een instelling nog meer te doen om de ‘juiste student op de juiste plek’ te
krijgen? Dit artikel biedt u een achttal adviezen waarbij Boeien, Binden en Begeleiden in het eerste jaar centraal staan.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kennis | Kwaliteit

Hogescholen als belangrijke schakel in de kennisketen

Chiel Renique

2008, Nummer 2

Het bedrijfsleven is een zeer natuurlijke bondgenoot van de hogescholen. Immers, hogescholen zijn beroeps- en praktijkgericht en dat past goed bij de innovatievragen van met name middelgrote en kleinere ondernemingen. Recente nota’s die samen met of over het hbo zijn uitgebracht, hebben ook die signatuur: ‘Aan de slag met innovatie’ in 20041 en ‘Hogescholen en branches; partners in professie’ in 2006.2 Een structurele samenwerking is bovendien sinds 2003 aangegaan in de Stichting Innovatie Alliantie, waarin onder meer de HBO-raad, VNO-NCW en MKB-Nederland deelnemen.3 Doel van de stichting is om de kenniscirculatie tussen regionale partijen te bevorderen, in het bijzonder tussen de hogescholen en het mkb, en zo bij te dragen aan het vergroten van het innovatief vermogen van het mkb.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kennis

Kennis in context

Henk Borgdorff, AnneLoes van Staa, Johannes van der Vos

2007, Nummer 5

Dat het hoger beroepsonderwijs via praktijkgericht onderzoek een belangrijke rol te spelen heeft in de kennissamenleving is niet langer omstreden. Wel bestaat er onduidelijkheid over de aard van de onderzoeksfunctie van de hogescholen. Waar hebben we het precies over als we over onderzoek in het hoger beroepsonderwijs spreken? In dit artikel geven wij ons antwoord op deze vraag.1 Daarmee sluiten we aan bij en bouwen we verder op het eerder in TH&MA verschenen tweeluik van Frans Leijnse, Jacqueline Hulst en Loek Vromans over de veranderende positie van de hogescholen.
We nemen tevens stelling ten opzichte van de opvattingen van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid met betrekking tot het onderzoek aan de hogescholen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kennis

Van een melkunie naar een kennisunie

Marijk van der Wende

2007, Nummer 4

Hogeronderwijsbeleid in Europa poogt een antwoord te geven op globalisering en meer in het bijzonder de wereldwijde concurrentie met kennis als primaire factor voor economische groei. De Europese Unie heeft zich tot doel gesteld om ’s werelds meest dynamische kenniseconomie te worden. Veel aandacht gaat daarom uit naar de prestaties in de Europese kennissector: onderzoek, hoger onderwijs en innovatie (de zogenaamde ‘kennisdriehoek’) en naar het oplossen van de ‘Europese kennisparadox’, waardoor beschikbare kennis uit onderzoek te weinig leidt tot innovatie en daarmee tot vergroting van productiviteit en economische groei.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kennis

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.