Zoeken op trefwoord 'Valorisatie'

Hoe onderzoekers werkelijk valoriseren

Leonie van Drooge, Stefan de Jong

2015, nummer 3

Net als in België worden wetenschappers ook in Nederland geacht bij te dragen aan maatschappelijke ontwikkeling en vooruitgang. Anders dan in België is het beleid van de Nederlandse overheid en wetenschapskoepels niet alleen gericht op economische, maar ook op maatschappelijke valorisatie. Desondanks zijn de ervaringen van onderzoekers in beide landen vergelijkbaar. De invulling van valorisatie hangt af van persoonlijke interesse en onderzoekers ervaren gebrek aan steun en erkenning.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Toezicht | Valorisatie

Kennis moet rollen, Valorisatie in Nederland

Jeroen Bartelse, Marco Waas

2011, Nummer 1

De retoriek over valorisatie is al jarenlang hetzelfde: de Nederlandse kennis is van topniveau, maar we halen hier onvoldoende waarde uit, lopen achter op andere landen en onze actieplannen blijven steken bij mooie voornemens.

Toch is er ook een ander verhaal: gaandeweg voltrekt zich een verandering. Kennis rolt wel degelijk – alle kanten op. Succesverhalen zijn allang geen incidenten meer. En ja, het kan en moet natuurlijk beter. Hoe staat valorisatie er in Nederland in grote lijnen voor?

We schetsen de stand van het land aan de hand van vier vragen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Valorisatie

Innovatiebeleid en kromme prikkels

Frans Nauta

2011, Nummer 1

Er wordt in Nederland flink bezuinigd door de overheid op innovatiebeleid. Zo sterk zelfs, dat we het op deze manier in
de laatste dertig jaar niet eerder hebben gezien. Wat betekent dat voor de doelstelling om tot de top vijf van
kenniseconomieën in de wereld te behoren?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Financiering | Innovatie | Valorisatie

Leren van dertig jaar STW

Eppo Bruins

2011, Nummer 1

Technologiestichting STW viert in 2011 haar dertigjarig jubileum. Dertig jaar ervaring met onderzoeksbeleid van
technisch-wetenschappelijk en toepassingsgericht onderzoek. Uit deze ervaring kan geput worden om te leren hoe een modern, effectief valorisatiebeleid eruit zou moeten zien – en hoe niet. Over het verschil tussen utilisatie en valorisatie, het betrekken van gebruikers en maatwerk binnen heldere spelregels.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Valorisatie

Valorisatie: wat houdt dat in?

Koenraad Debackere

2011, Nummer 1

Het hogeronderwijslandschap onderging de laatste twintig jaar overal ter wereld serieuze metamorfoses. In de tweede helft
van de vorige eeuw werd de onderzoeksopdracht formeel erkend als een hoeksteen van het hoger onderwijs, in eerste instantie vooral aan de universiteiten. In de loop van de jaren negentig kregen nagenoeg alle instellingen er een derde opdracht bij, met name maatschappelijke en wetenschappelijke dienstverlening. Vandaag genoegzaam ‘valorisatie’ genoemd.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Valorisatie

Technologietransfer aan de Universiteit Gent

An Van den broecke, Kristof Delanghe, Patrick Dhaese, Isabel Van Obergen, Patrick Vankwikelberge, Marc Zabeau

2011, Nummer 1

De voorbije jaren heeft de Universiteit Gent een aantal ingrijpende veranderingen doorgevoerd in de organisatie en structuur van technologietransfer, met als objectief een meer professioneel en resultaatgericht valorisatiebeleid te
implementeren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Valorisatie

Kennisvalorisatie vanuit het perspectief van een hogeschool

2011, Nummer 1

Ondanks vele acties slagen we er niet in om de innovatiekloof te dichten. Veel kennis wordt niet of laattijdig in de praktijk toegepast. Heel wat kleine en middelgrote ondernemingen en instellingen geraken niet over de innovatiedrempel.
Anderzijds zijn er binnen universiteiten en hogescholen veelzijdige competenties voorhanden. Onder andere door gebrek
aan ruimte in de omkadering en de blijvende besparingen in het hoger onderwijs, kunnen deze competenties onvoldoende worden benut. De Lissabondoelstellingen voor inzet van overheidsmiddelen in onderzoek en innovatie worden niet gehaald. Welke kansen en uitdagingen zijn er om de kenniscirculatie te versterken en te versnellen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Valorisatie

Expert- en peerreviews: innovatie in monitor en audit

Leonie Blom, Annemarie Knotnerrus

2011, Nummer 1

Het Platform Bèta Techniek heeft in de jaren 2004-2010 een innovatiestrategie ontwikkeld waarmee in samenwerking
met instellingen in het onderwijsveld het potentieel in de bètatechniek is vergroot en benut. Binnen deze
innovatiestrategie spelen de monitor en audit een belangrijke rol. Er is sprake van een combinatie van leren van en met
instellingen, en verantwoording afleggen aan het Platform over voortgang en financiën. In de jaren 2009 en 2010 zijn in
het Sprint Programma voor het hoger onderwijs, als onderdeel van de monitor en audit, peer- en expertreviews
georganiseerd. Deze reviews bleken van belangrijke toegevoegde waarde voor het prestatiegericht innoveren binnen de
instellingen. Dit artikel beschrijft de opzet, uitvoering, uitkomsten en toegevoegde waarde van de reviews.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Valorisatie

Kwaliteitsborging bij hbo- afstudeerwerk

Piet Kempen

2011, Nummer 1

Voor de afstudeerprestatie van hbo’ers bestaat een duidelijke norm,
namelijk de Tien Algemene Hbo-competenties. Van opleidingen mag
verwacht worden dat de afstudeerprestaties van hun studenten
aantoonbaar aan die norm worden getoetst. In de praktijk blijkt daar
weinig van terecht te komen, waardoor het afstudeerniveau
onopgemerkt erodeert. Met een goed systeem van kwaliteitsborging
kan deze ongewenste ontwikkeling gekeerd worden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Valorisatie

Valorisatie

Serge Simon

2011, Nummer 1

Redactioneel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel | Valorisatie

Valorisatie

Thomas Grosfeld

2011, Nummer 1

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column | Valorisatie

Een pragmatisch valorisatiemodel

Mirjam Leloux, Peter van der Sijde

2009, Nummer 3

In dit artikel introduceren wij een pragmatisch valorisatiemodel voor universiteiten. We gaan hierbij in op de stappen binnen het valorisatieproces. Vervolgens beschrijven wij in een casestudy hoe dit valorisatiemodel binnen de Universiteit en het Universitair Medisch Centrum van Groningen vorm heeft gekregen. De rol die verschillende partijen in dit valorisatiemodel spelen, wordt ook weergegeven. Beschreven wordt hoe omgegaan wordt met het intellectueel eigendom, hoe dit wordt beheerd en hoe besluitvorming plaatsvindt. Ten slotte wordt aangegeven hoe de verschillende stappen in het proces in Groningen worden doorlopen en gefinancierd.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Valorisatie

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.