Zoeken op trefwoord 'Overhead'

Overhead

Duco Adema

2007, Nummer 1

Redactioneel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Overhead | Redactioneel

Overhead aan de Vlaamse Universiteiten

Serge Simon

2007, Nummer 1

In dit artikel gaan we dieper in op de ‘overhead’-problematiek zoals deze bestaat bij de Vlaamse Universiteiten. Met overhead worden meestal de indirecte kosten bedoeld die ontstaan bij de betrokken universiteit bij het uitvoeren van één of meerdere academische activiteiten, in het bijzonder onderzoek, maar ook bij wetenschappelijke en maatschappelijke dienstverlening of onderwijs. De overhead wordt dan als een ‘vergoeding van de centrale beheerskosten en algemene exploitatiekosten’ betiteld. Deze overhead wordt meestal uitgedrukt door een zeker percentage te nemen op de directe onderzoekskosten. Een project met directe projectkosten van 100, en een overhead van 17 procent zal dus in totaal 117 kosten. Discussies over overhead voor projecten passen vaak binnen een meer globale discussie die vrijwel voortdurend binnen universiteiten gevoerd wordt (of woedt?) over de middelen die ter beschikking moeten of kunnen staan van de kernprocessen ten opzichte van de middelen die nodig zijn voor ondersteunende, beleidsvoorbereidende of managementactiviteiten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Overhead

Overheadregeling aan de Vlaamse universiteiten: waarom naar 17 procent?

Koenraad Debackere

2007, Nummer 1

Bijlage.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Overhead

Overkill aan overhead?

Ib Waterreus

2007, Nummer 1

In 2004 heeft de Onderwijsraad een verkenning Bureaucratisering in het onderwijs gepubliceerd. Deze verkenning maakt in de eerste plaats duidelijk dat het om een complex onderwerp gaat waar relatief weinig over bekend is. Zowel in Nederland als in andere landen is het empirische onderzoek naar bureaucratisering en kostendoelmatigheid beperkt. Wel concludeert de raad dat het aandeel van de onderwijsmiddelen voor administratie en beheer sinds 1980 fors zijn toegenomen: met 80 procent in het hbo en 30 procent in het WO. Belangrijkste oorzaak hiervan ligt in het feit dat de onderwijsmiddelen per student zijn afgenomen, terwijl de beheerstaken met name op rijksniveau zijn toegenomen. Mede in reactie op deze verkenning zijn verschillende initiatieven ontplooid, zoals de ontwikkeling van een bureaucratiemeter door het ministerie van OCW en pogingen in verschillende onderwijssectoren om de uitgaven te benchmarken.1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Overhead

Meting van onderwijs op hogescholen

Jan Bouwens, Anne Marie Oudemans

2007, Nummer 1

In kranten en de Tweede Kamer wordt geklaagd over de bureaucratie die zich meester zou hebben gemaakt van de Nederlandse hogescholen. Probleem is dat mensen geneigd zijn informatie ten gunste van zichzelf uit te leggen. Zo kan men stellen dat investeringen in internationalisering goed zijn omdat het de student in staat stelt een halfjaar naar het buitenland te gaan. Probleem is echter dat er geen meetlat bestaat waar zo’n succes tegen af kan worden gezet. Wat nog erger is, is dat er verschillende opvattingen bestaan over wat bureaucratie is. Sommige hogescholen menen dat ICT- investeringen niet tot bureaucratie mogen worden gerekend omdat men onder meer in onderwijsmodules investeert. Het gevolg hiervan is dat elke hogeschool er een eigen opvatting en dus meting van bureaucratie op nahoudt. Om dit probleem te omzeilen vragen we ons af hoeveel geld direct aan onderwijs wordt besteed . We betogen dat het mogelijk is om de hoeveelheid gegeven onderwijs nagenoeg zonder tussenkomst van de hogeschool te meten. Door gebruik te maken van collegeroosters en het gegeven aantal studenten kan men exact uitrekenen hoeveel geld de hogeschool beschikbaar heeft en hoeveel geld de hogeschool besteedt aan onderwijsuren. Het verschil hiertussen wordt in onze benadering aangemerkt als bureaucratie, dat wil zeggen middelen besteed om het hoofdproces mogelijk te maken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Overhead

Overhead en hoger onderwijs: een zoektocht naar transparantie

J. Joling, P.C.M. Koedijk, D.M. Swagerman

2007, Nummer 1

De laatste jaren houdt de besteding van middelen in het hoger onderwijs veel gemoederen bezig. Media berichtten regelmatig over instellingen die onevenredig veel geld zouden besteden aan niet-primaire activiteiten, ten koste van ‘het onderwijs’. Ook de politiek bemoeide zich duchtig met de discussie en schroomde niet instellingen aan de schandpaal te nagelen die geld zouden verkwisten aan ‘overhead’. Wat er onder deze begrippen en de vermeende onevenredigheid in besteding tussen beiden verstaan zou moeten worden, bleef echter vaak in het vage. In een enkel geval waagden deskundigen een poging om de definitiekwestie aan de orde te stellen. Zij stelden de vraag of onder zogenaamde primaire activiteiten alleen het geven van onderwijs verstaan moet worden of dat daar meer onder dient te vallen. Bestaat onderwijs alleen uit datgene wat met de metafoor ‘handen in de klas’ wordt aangeduid, of valt daar bijvoorbeeld ook de roostermaker of de amanuensis onder? De discussie ging met andere woorden over de vraag waar de streep wordt getrokken tussen primaire en secundaire activiteiten, of, in een verwante terminologie, tussen directe en indirecte activiteiten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Overhead

Physical therapy adds little to back pain treatment

P.T. Carver, H.A. Doll, H. Frost, S.E. Lamb, S. Stewart-Brown

2007, Nummer 1

Apendix.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Overhead

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.