Zoeken op trefwoord 'Accreditatie'

'Kwaliteit bewaak je voortdurend, niet eens in de zes jaar'

Daphne Doemges-Engelen

2022, nummer 1

Drie betrokkenen over instellingsaccreditatie

Het huidige accreditatiestelsel heeft zijn nadelen. Een nieuw stelsel, met instellingsaccreditatie, kan hierin verandering brengen. Wat vinden een student, een rector magnificus en een hogeschoolbestuurder uit Nederland van dit concept? Speciaal voor Th&ma gaan ze met elkaar in gesprek.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Accreditatie | Kwaliteit

Het hoger onderwijs moet uit zijn ivoren toren komen

Anne Flierman

2018, nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Accreditatie | Analyse en Commentaar

Openheid binnen kaders: op zoek naar de juiste balans

Martine Pol-Neefs, Ruth Schraven

2018, nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Accreditatie

Opleidingen Zuyd Hogeschool permanent accreditatiewaardig - Meer grip op kwaliteit door digitalisering accreditatieproces

Jonne Steenhuis

2012, nummer 4

Hogescholen moeten steeds vaker en sneller verantwoording afleggen over hun doen en laten. Zeker nu de hbo’s na onregelmatigheden met diploma’s bij onderwijsinstellingen extra onder het vergrootglas liggen. Zuyd Hogeschool, met 42 opleidingen verdeeld over drie locaties in het zuiden van het land, besloot om het roer drastisch om te gooien en het complete proces te digitaliseren. Het doel volgens junior bestuurssecretaris en projectleider Ivo Dassen: ‘We willen eenvoudig kunnen aantonen dat onze opleidingen permanent accreditatiewaardig zijn. Door meer inzicht in het proces worden vervelende verrassingen voorkomen.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Accreditatie

Nationale en internationale accreditaties

Rudy Martens

2012, nummer 3

Twintig jaar geleden was in het internationaal studeren alleen weggelegd voor de betere (en gegoede) universitaire student, die na zijn bachelordiploma nog een extra specialisatiejaar buitenland wenste te volgen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Accreditatie | Internationalisering

Hoe goed is het nieuwe accreditatiestelsel?

Everard van Kemenade, Ben van Schijndel

2011, nummer 4

De afgelopen maanden hebben de media gewag gemaakt van misstanden, frauduleuze praktijken en gebrek aan kwaliteit in het hbo. De Inspectie van het Hoger Onderwijs concludeerde dat bij een aantal opleidingen onterecht bachelordiploma’s zouden zijn afgegeven. En dat terwijl sommige van die opleidingen nog niet lang daarvoor positief
waren beoordeeld in het kader van de landelijke accreditatie. Dat roept de vraag op: Hoe goed is het nieuwe accreditatiestelsel?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Accreditatie | Kwaliteit

Het nieuwe Nederlandse accreditatiestelsel: doelstellingen, verwachtingen en valkuilen

Karl Dittrich

2010, Nummer 4

Naar verwachting gaat het Nederlandse hoger onderwijs op 1 januari 2011 over op een nieuw accreditatiestelsel. De Tweede en Eerste Kamer zijn de afgelopen maanden met algemene stemmen akkoord gegaan met het wetsvoorstel waarop het nieuwe stelsel is gebaseerd. Dat betekent dat 'accreditatie' zelf niet ter discussie staat en dat OCW, NVAO en de stakeholders erin geslaagd zijn om een voorstel te ontwikkelen dat door partijen gedragen wordt. Dat schept verwachtingen, maar ook verplichtingen. Ook het nieuwe stelsel zal daarom nauwgezet worden gevolgd, niet alleen in Nederland, maar ook in Vlaanderen, waar de discussie over het nieuwe stelsel in het najaar van 2010 zal beginnen. Daarom beperk ik mij in dit artikel uitsluitend tot Nederland.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Accreditatie

Vlaanderen en het vernieuwde Nederlandse accreditatiestelsel: gelijk en toch anders

Eddy van Avermaet

2010, Nummer 4

De oprichting van de NVAO luidde een tijdperk in waarin Nederland en Vlaanderen een gemeenschappelijk kwaliteitszorgsysteem met accreditatie van opleidingen tot stand brachten. In Nederland ligt de eerste accreditatieronde achter de rug en wordt vanaf dit jaar gestart met een vernieuwd accreditatiesysteem. In Vlaanderen loopt de eerste ronde nog tot het einde van het academiejaar 2012-2013. Pas dan treedt een vernieuwd systeem in werking. Vlaanderen heeft zich bezonnen over de mate waarin het meegaat met het nieuwe Nederlandse model. Op geen enkel moment heeft iemand zich daarbij afgevraagd of onze wegen nu moesten scheiden. Vlaanderen blijft een loyale partner in het ondertussen flink uitgebouwde partnerschap met Nederland. En toch zal Vlaanderen eigen accenten leggen. Dit artikel wil, tegen een achtergrond van grote gemeenschappelijkheid, toelichting geven op de voornaamste punten waarop het vernieuwde model in Vlaanderen anders zal zijn dan in Nederland.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Accreditatie

Visitatie en accreditatie van Vlaamse hogeschoolopleidingen: halfweg

Jan Trommelmans

2009, Nummer 5

De voorbije vier jaar is ongeveer de helft van de professioneel gerichte bacheloropleidingen aan de Vlaamse hogescholen gevisiteerd. Wat zijn de voorlopige conclusies die we uit de beoordelingsrapporten kunnen trekken? Is de kwaliteit van een opleiding meetbaar en is deze afhankelijk van de hogeschool? In dit artikel wordt een eerste analyse van de visitatiebeoordelingen gegeven.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Accreditatie | Ranking | Visitatie

Als hbo-docenten konden kiezen, kozen ze dan voor accreditatie?

Teun Hardjono, Everard van Kemenade, Ad Vermeulen

2008, Nummer 3

Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de effecten van accreditatie in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. De Inspectie van het Hoger Onderwijs heeft een midterm review uitgevoerd in 2005 en de eerste helft van 2006. Naast dit onderzoek heeft iedereen van enig belang in het hoger onderwijs wel een mening over het effect van accreditatie. Legio artikelen, presentaties op conferenties en notities zijn verschenen alsook een aantal boeken. Wat de docent van accreditatie vindt, komt echter vooral uit de wandelgangen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Accreditatie

Rectificatie

Karl Dittrich

2006, Nummer 4

Het thema van TH&MA 3 was
accreditatie. Op het artikel ‘Accreditatie: de werking van het stelsel’ van Ingrid Wijgh rea- geerden enkele organisaties. De reactie van NVAO ontbrak echter. Hierbij kunt u alsnog lezen wat het standpunt van NVAO in deze kwestie is.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Accreditatie

Hogeschool Rotterdam zet trend met praktijkgericht kwaliteitssysteem

2006, Nummer 4

Kwaliteitszorg is voor onderwijsinstellingen als hogescholen en universiteiten belangrijker dan ooit. Stakeholders, bijvoorbeeld politieke bestuurders, werkgevers, maar ook studenten en hun ouders, zijn er enorm op gespitst. Wil je je concurrentiepositie bewaken of verbeteren, dan is kwaliteitszorg een absolute must. Die constatering wordt onderstreept door drs. Gerard van Drielen, lid van het college van bestuur van Hogeschool Rotterdam. Zijn organisatie besloot recentelijk de kwaliteitszorg en het proces rond accreditatie te optimaliseren door instellingsbreed te gaan werken met een integraal kwaliteitszorgsysteem van Infoland, een kwaliteitszorgspecialist gevestigd te Veldhoven.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Accreditatie

Het accreditatiestelsel van Nederland en Vlaanderen

Karl Dittrich

2006, Nummer 3

Nederland en Vlaanderen hebben zich vanaf 1999 enthousiaste voorvechters van de implementatie van de Bolognaverklaring getoond. De afspraken, gemaakt in Bologna en daaropvolgend in Praag (2001), Berlijn (2003) en Bergen (2005), zijn altijd krachtig ondersteund door de Vlaamse en Nederlandse overheden en de hogeronderwijs- actoren. De omvorming van de hogeronderwijsopleidingen in de bachelor-masterstructuur, de invoering van het European Creditpoint Transfer System, de verplichting om een transparant stelsel van externe kwaliteitszorg op te stellen, passen allemaal in het streven om te komen tot een geïntegreerde Europese Hogeronderwijsruimte. Dat streven past dus ook duidelijk in het beleid van internationalisering in het onderwijs dat in beide regio’s gevoerd wordt.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Accreditatie

Accreditatie: de werking van het stelsel

Ingrid Wijgh

2006, Nummer 3

Volgens de afspraken die in maart 2003 tussen OCW, NVAO en de inspectie zijn gemaakt, voert de inspectie in 2005 een eerste evaluatie uit van het nieuwe stelsel. Deze midterm review is bedoeld om snel te leren van de ervaringen in de beginperiode van de daadwerkelijke accreditatie en indien gewenst tot aanpassingen over te gaan’ (Afspraken, maart 2003). Voorwerp van onderzoek is de werking van het accreditatiestelsel, meer in het bijzonder de gewenste en ongewenste effecten van de introductie van dit nieuwe stelsel van externe kwaliteitszorg.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Accreditatie

Reacties accreditatierapport

2006, Nummer 3

Reacties van NQA, Det Norske Veritas (DNV), QANU en van Hobéon Certificering op het accreditatierapport.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Accreditatie

Instellingsaccreditatie of Opleidingsaccreditatie:

Peter Kwikkers, Ton Vis

2006, Nummer 3

Het debat over doelen en middelen van accreditatie dreigt onder te sneeuwen onder een binaire discussie over het aangrijpingsniveau ervan: opleidings- of instellingsniveau. Enerzijds is opleidingsaccreditatie van nature nauw gekoppeld aan onderwijskwaliteit en onderwijsinhoud. Anderzijds vormen instellingsaccreditatie en beoordeling van kwaliteitszorgprocessen een koppel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Accreditatie

Accreditatie en academisering

Christiane Vanvinckenroye, Luc Van de Velde

2006, Nummer 3

De implementatie van de Bolognaverklaring kreeg in Vlaanderen vorm met het ‘Decreet betreffende de herstructurering van het Hoger Onderwijs in Vlaanderen’ van 4 april 2003 (kortweg Structuurdecreet genoemd). Zowel de structuur van het Vlaams hoger onderwijs, in termen van bachelor en master (Bama) als de kaders inzake accreditatie werden er expliciet in vastgelegd. De landkaart en het er op uitgetekende parcours zijn duidelijk. Sterker nog, volgens de Vlaamse overheid een kaart en weg die als een voorbeeld kunnen functioneren voor andere Europese landen. Hoe die landkaart gelezen en het parcours doorlopen moet worden, is nochtans niet voor iedereen vanzelfsprekend en helder. De randvoorwaarden en de consequenties, zeker in termen van onderwijskwaliteit versus kosten, en ook de te volgen routes naar transparantie van kwaliteit (accreditatie) en transformatie van inhoud (academisering) zijn nog lang niet duidelijk en zouden wel eens bijzonder zwaar kunnen uitvallen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Accreditatie

Accreditatie in internationaal perspectief

Ko Scheele

2006, Nummer 3

In oktober 2005 bracht de inspectie een rapport uit over accreditatie in internationaal perspectief 1. Dit rapport maakt deel uit van de evaluatie die de inspectie uitvoert van het nieuwe accreditatiestelsel (zie ook elders in dit nummer). In het rapport wordt een beeld gegeven van de kwaliteitszorg in het hoger onderwijs in internationaal perspectief. Er wordt ingegaan op trends, de eisen te stellen aan agencies (instanties belast met externe kwaliteitszorg) en op hun instrumenten en werkwijzen. De belangrijkste bevindingen van de inspectie worden hier samengevat.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Accreditatie