Zoeken op trefwoord 'Profilering'

Niemand wil universiteitje spelen

Haijing (Helen) de Haan-Cao, Peter de Koning

2016, nummer 1

De inbedding van onderzoek in het hbo is bij lange na nog niet voltooid, schrijven Helen Haijing de Haan-Cao en Peter de Koning. Zij voorspellen dat er nog ink wat jaren overheen zullen gaan voordat het doceren van onderzoeksvaardigheden vanzelfsprekend bij het curriculum behoort. Ook doen ze suggesties om de obstakels op te ruimen die nu nog in de weg liggen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Profilering

Legolisering als antwoord

Peter Hogenhuis

2016, nummer 1

Niet wéér een taskforce, maar de hand in eigen boezem. Zo reageerde NHL Hogeschool (voorheen Noordelijke Hogeschool Leeuwarden) toen een aantal opleidingen maar onder in de keuzegidslijstjes bleef hangen. Gedegen onderzoek naar de studeer- en doceerbaarheid was nodig, vond de school. De onderzoekers keken daarbij ook naar opleidingen waar het wél goed ging. En ze richtten de blik op andere bedrijfstakken. De bouw bijvoorbeeld.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Profilering

Hogescholen moeten hun positie verstevigen

Johan Veeckman

2015, nummer 4

‘Hoewel er vandaag behoorlijk wat samenwerking bestaat, zal het in de toekomst van belang zijn dat hogescholen in Vlaanderen en Nederland elkaar nog beter leren kennen’, schrijft Johan Veeckman.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Profilering

Het laatste bastion van de verzuiling?

Ton van Weel

2015, nummer 4

De verzuiling mag dan dikwijls zijn doodverklaard, in het Vlaamse hoger onderwijs leeft ze onverminderd voort. Tegen de maatschappelijke trend in blijven twee van elkaar gescheiden netwerken de Vlaamse jeugd bedienen. En het ziet er volgens Ton van Weel voorlopig niet naar uit dat dit zal veranderen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Profilering

Wees vooral consistent

Mieke Audenaert, Adelien Decramer, Thomas Van Waeyenberg

2015, nummer 4

Net als andere organisaties willen universiteiten zicht houden op de prestaties van hun personeel. Hoe doen ze dat? Zijn ze er succesvol in? En wat vinden de medewerkers er eigenlijk zelf van? ‘Wetenschappelijk medewerkers hebben nood aan een vorm van duidelijkheid: zij wensen zekerheid over afspraken, doelstellingen en evaluatie.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personeelbeleid | Profilering

Praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek aan Vlaamse hogescholen

Bruno Van Koeckhoven, Gerrit Lesaffer, Dirk Smits, Els Stuyven, Johan Veeckman, Pascal Verhoest

2012, nummer 5

Hogescholen worden vaak uitsluitend geassocieerd met het inrichten van hoger onderwijs. Andere taken zoals projectmatig wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke dienstverlening worden regelmatig vergeten, ook al worden ze in het hogescholendecreet van 13 juli 1994 expliciet beschreven als opdracht. Inmiddels hebben de hogescholen een sterke positie opgebouwd als leverancier van expertise in diverse sectoren en beroepen. Ze richten hun onderzoek zowel op de profit- als de non-profitsector en innoveren het beroep en het werkveld.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Profilering

Doelmatig macrodoelmatigheidsbeleid

Ib Waterreus

2012, nummer 5

Ingrijpen in het huidige opleidingsaanbod in het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs is alleen doelmatig als het zich beperkt tot die opleidingen waarbij echt iets aan de hand is. Voor instellingen zouden daarom indicatoren moeten worden ingevoerd die hen stimuleren zelf hun opleidingsportfolio nauwlettend te monitoren, te ver- antwoorden en zo nodig aan te passen. In het uiterste geval moet de overheid kunnen besluiten opleidingen te sluiten of juist open te houden. Dat beveelt de Onderwijsraad aan in het advies ‘Zicht op een macrodoelmatig opleidingsaanbod’.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Profilering

Hanzehogeschool Groningen op zoek naar de eigen identiteit

Jan J. de Jong, Arwin Niemis

2012, nummer 3

Branding is de afgelopen jaren hip geworden in de marketing en communicatie van het Hoger Onderwijs. Evenwel kan branding een zeer serieuze bijdrage zijn aan het succes van strategische planvorming met zowel grote werking naar de interne gemeenschap als externe stakeholders. Aan de hand van de casus Hanzehogeschool Groningen laten
de schrijvers zien welke stappen zij hebben doorlopen. Met een begin bij het zoeken naar de eigen identiteit tot de implementatie en storytelling binnen de hele organisatie.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Profilering

Universiteit Gent: van grijze muis naar hippe vogel

Stein Baert

2012, nummer 3

Het moet ergens midden maart dit jaar geweest zijn. Op weg naar mijn studio aan Amsterdam-Zuid, waar ik drie maanden als onderzoeker zou verblijven, kruiste ik acht jongeren. De volledige groep was getooid in een Ghent University-sweater. Ik stak mijn duim naar hen op. En hoewel ik de voorgaande jaren al meermaals fiere UGent’ers tegenkwam in Europese hoofdsteden, begon het die avond pas goed te dagen. We hadden met de UGent écht een stap vooruit gezet in het samen gaan houden van onze instelling. In artikel probeer ik mijn gedachten te ordenen over hoe het zover heeft kunnen komen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Profilering

Trends van marktpotentieel en reputatie hogescholen

Edgar de Beule

2012, nummer 3

De laatste jaren heeft zich in het hoger onderwijs een interessante ontwikkeling voorgedaan. De focus is verschoven van kwantiteit – het aantrekken van zoveel mogelijk studenten – naar kwaliteit. De negatieve berichtgeving rondom enkele hogescholen, maar ook het advies van de commissie Veerman om de kwaliteit van hogescholen en universiteiten te waarborgen door een duidelijkere profilering, heeft zichtbare invloed gehad op de strategie en imago van het hoger onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Profilering

Reclame koop je. Reputatie bouw je

Noël Slangen

2012, nummer 3

Het hoger onderwijs lijkt in een concurrentiestrijd te zijn verwikkeld om de meest flitsende reclamecampagne. Steeds vaker nemen ze daarvoor professionele reclamemakers in de arm. Vorig jaar hebben de vijf Vlaamse universiteiten bijvoorbeeld samen maar liefst 1,8 miljoen euro uitgegeven om studenten te werven. Maar is een reclamespot wel hét middel om meer studenten aan te trekken en een reputatie op te bouwen? Gebaseerd op zijn boeken ‘Communiceren in het New Normal’ en ‘Strategische communicatie’ zet communicatieadviseur Noël Slangen tien kritische succesfactoren voor Vlaamse hogescholen en universiteiten op een rij.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Profilering

De sleutelrol van professionals governance

Pieter Huisman, Frans de Vijlder

2012, nummer 3

In deze bijdrage gaan we in op de ontwikkelingen van besturing, toezicht en de reputatie van het hoger onderwijs. Wat op de eerste plaats opvalt, zijn de verschillen in reputatie tussen hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Profilering

DePest in reputatie

Marc Vermeulen

2012, nummer 3

Nog geen dertig jaar geleden maakten toenmalige hbo-instellingen zich los uit de wet op het voortgezet onderwijs (in 1986). In het hoger onderwijsbestel schurkt deze nieuwkomer aan tegen het eeuwenoude universitaire onderwijsbestel, waar de aller jongste telg gesticht werd (de Open Universiteit) in dezelfde periode dat hogescholen
hoger onderwijs moesten gaan worden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Profilering

De HOAK-Nota en de reputatie van het hoger onderwijs

Ferdinand Mertens

2012, nummer 3

Verleden jaar was er nogal wat aandacht voor het feit dat 25 jaar geleden dat de beleidsnota Hoger Onderwijs: Autonomie en Kwaliteit (afgekort tot HOAK-Nota) verscheen. Dat deze nota ‘gevierd’ werd, duidt op het bijzondere van dit beleidsstuk.
Het was een mijlpaal in het hogeronderwijsbeleid, die ook internationaal aandacht trok en Nederland een positieve reputatie en een rol als gidsland opleverde. Was het allemaal terecht? Wat is er overgebleven van die reputatie?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit | Profilering

Antwerpen-mode-ontwerpen

Eric Ubben

2011, nummer 4

Creatief ondernemerschap is een trendy en zelfs sexy begrip. Het wijst op een duidelijke verschuiving in de perceptie van enterpreneurship. Ondernemer zijn is niet langer het exclusieve domein van de grijzend man in maatpak. Ook van de muzikant, galeriehouder, theatermaker en modeontwerper wordt verwacht dat zij of hij een businessplan maakt, strategische keuzes maakt, overtuigt en verleidt.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyse en Commentaar | Profilering

Profilering

Duco Adema

2010, Nummer 5

Redactioneel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Profilering | Redactioneel

NHTV: eigen karakter én Veerman-proof?

Hans Uijterwijk, Woutje de Zeeuw

2010, Nummer 5

Nu het kabinet-Rutte-Verhagen de aanbevelingen uit het rapport van de commissie-Veerman gaat implementeren, zal het
woord profilering aanmerkelijk vaker worden gebruikt. Maar wat betekent profilering voor de individuele instelling in het
hoger onderwijs? Op instellingsniveau is dat voor grote universiteiten en hogescholen lastig, omdat een breed spectrum
aan kennisdomeinen moet worden bediend. Voor gespecialiseerde en veelal kleinere instellingen ligt dat anders. Het feit
dat ze gespecialiseerd zijn, geeft al een stukje profilering, maar daar blijft het niet bij. Om hun bestaansrecht te
waarborgen, moeten ze hun profiel blijven aanscherpen. Dit artikel beschrijft wat profilering betekent voor NHTV
internationaal hoger onderwijs Breda.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Profilering

Hanzehogeschool Groningen: profileren op kwaliteit

Henk Pijlman

2010, Nummer 5

Het rapport van de commissie-Veerman heeft inmiddels van veel kanten lof ontvangen. Dat kan ook bijna niet anders.
De commissie heeft overtuigend en duidelijk aangegeven hoe we in Nederland het hogeronderwijsstelsel in de toekomst
kunnen en moeten ombuigen. Met als leidende beginsel: onderwijs en onderzoek zijn cruciale, dragende krachten van
onze welvaart.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Profilering

En profil: van marktdenken naar plandenken in een onderzoeksuniversiteit

Paul F. van der Heijden

2010, Nummer 5

In april van dit jaar verscheen het rapport ‘Differentiëren in drievoud’ van de Commissie Toekomstbestendig Hoger
Onderwijsstelsel, ook wel de commissie-Veerman genoemd, naar de voorzitter ervan, oud-minister en oud-voorzitter van
het college van bestuur van de Universiteit Wageningen. Een van de aanleidingen voor dit rapport, geschreven in
opdracht van de minister van OCW, was de grote toename van het aantal studenten in het Nederlandse hoger onderwijs.

Trefwoorden: Profilering

Kiezen voor kwaliteit!

Ad de Graaf, Roeland Smits

2010, Nummer 5

Differentiëren in drievoud, zo luidt de titel van het advies van de commissie-Veerman. Maar de ondertitel (‘omwille van
kwaliteit en verscheidenheid in het hoger onderwijs’) is nog belangrijker dan de titel zelf. Immers, in die ondertitel komt
de échte ambitie van de commissie-Veerman tot uitdrukking. Het gaat primair om kwaliteit; differentiatie, of zo men wil:
verscheidenheid, is een belangrijke voorwaarde om deze kwaliteit te kunnen verwezenlijken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit | Profilering

Profilering en doelmatigheid van het onderwijsaanbod

Ton van Weel

2010, Nummer 5

De thematiek van de brede opleidingen staat opnieuw in de aandacht. In Nederland heeft de commissie-Veerman (2010)
zich onomwonden uitgesproken voor brede bacheloropleidingen. De rapporten van de commissie-Soete (2008 en 2009)
beogen met hun rationalisatievoorstellen ook brede opleidingen in Vlaanderen. In nummer 3 van TH&MA onderschrijft
Chiel Renique van de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-NL volmondig deze ontwikkeling: weg met de smalle
opleidingen, een brede vorming staat centraal. Een en ander vraagt om meer duiding en problematisering.
et betoog van Renique vertrekt vanuit de basisstelling
dat het in het hoger onderwijs niet mag ontbreken
aan een goede basiskwaliteit. Maar het mag daar
tezelfdertijd niet bij blijven. Het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek moeten namelijk op bepaalde
plaatsen boven de rest uitstijgen. Met het huidige beleid
en management is dat niet mogelijk. Daarom moeten er
keuzes worden gemaakt. Ten eerste moet de wildgroei aan
studierichtingen ingedamd en teruggeschroefd worden en
ten tweede moeten onderwijs- en onderzoeksactiviteiten
worden gebundeld waarbinnen gedifferentieerd kan worden,
bijvoorbeeld in de vorm van minoren of afstudeerrichtingen.
In navolging van de commissie-Veerman is profilering
bijgevolg het toverwoord: onderwijsinstellingen moeten
overgaan tot het maken van strategische keuzes: waarin
wil de hogeschool of universiteit uitblinken? Het mes kan
zodoende worden gezet in het excessieve onderwijsaanbod
en breed opgezette bacheloropleidingen zien het licht. Het
moet voor Renique om echte keuzes gaan: ‘Als het profilering
wordt, bovenop alles blijven doen wat er nu aangeboden
wordt, dan wordt de versnippering alleen maar groter.’1
Dat een

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Profilering

De beschrijving van de leerresultaten en de profilering van opleidingen

Ludo Melis

2010, Nummer 5

Het profiel van een opleiding bepalen, opleidingen op een heldere wijze positioneren in het globale aanbod, opleidingen
vergelijken en dit realiseren op een transparante wijze zijn geen eenvoudige opdrachten. Een mogelijke weg is systematisch
werken aan het uittekenen van leerresultaten. Dit artikel beschrijft hoe het hoger onderwijs in Vlaanderen de bepaling van
domeinspecifieke leerresultatenkaders aanpakt en hoe deze werkwijze kan bijdragen tot de profilering van opleidingen

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Profilering

Een internationaal perspectief op profilering en bekostiging

Hans Vossensteyn

2010, Nummer 5

Momenteel wordt gewerkt aan de uitwerking van de ideeën uit het rapport van de commissie-Veerman. Ook het nieuwe
kabinet lijkt hier verdere uitwerking aan te willen geven. Eén van deze ideeën richt zich op instellingsprofilering in relatie tot
publieke bekostiging. Hiervoor wordt intensief overleg gevoerd tussen belangrijke betrokken partijen: het ministerie van OCW,
de HBO-raad, de VSNU en de studentenbonden. Het profileringbeleid betreft een mogelijke herijking van de
sturingsinstrumenten in de relatie tussen de overheid en hogeronderwijsinstellingen

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationalisering | Profilering