2008, Nummer 4

In de kennisbank van TH&MA HOGER ONDERWIJS  (TH&MA) zijn artikelen opgeslagen van verschillende jaargangen. Als abonnee kunt op verschillende manieren in het archief zoeken: op trefwoord en vrij op zoekterm. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van de kennisbank gebruik te maken moet u zich eerst registreren  Daarna kunt u inloggen. Heeft u nog vragen? Kijk eerst op de pagina met veelgestelde vragen.

Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: helpdesk@instondo.nl.Worden cijfers op waarde geschat?

Peter Hoekstra

Zijn cijfers nog steeds hetzelfde waard wat ze ooit waren? Of halen studenten makkelijker hoge cijfers? Een Amerikaans debat over de inflatie van cijfers lijkt Nederland te bereiken en wordt hier geïntroduceerd aan de hand van een voorbeeld, de Universiteit van Amsterdam. De UvA analyseerde haar studieresultaten en vond géén toename van het aandeel zessen, géén inflatie van de cijfers rond de voldoendegrens, maar wél een stijging van het gemiddelde cijfer en een verdichting van het aandeel hogere cijfers. Wat betekenen deze uitkomsten?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Geen

De meest cruciale, tekortschietende studentenvoorziening

Erik Gerritsen

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Ruim baan voor talent met Flexibele Toelating

Ankie Hendriks | Ger Olsder | Minke Wolters | Gea van Zutven

Kunnen studenten die niet over de juiste diploma’s beschikken toch even talentvol zijn binnen het hoger onderwijs? Is het de moeite waard om kandidaten flexibel toe te laten? En hoe selecteer je potentiële studenten die uiteindelijk gelijkwaardig moeten zijn aan de wettelijk toelaatbaren? Fontys Hogescholen kreeg de kans om hier de afgelopen drie jaar mee te experimenteren als onderdeel van het project ‘Ruim baan voor talent’ van het ministerie van OCW. Hoe heeft Fontys het experiment aangepakt en wat zijn de resultaten?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Terug naar de campus

Duco Adema

Redactioneel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Minder uitval in hoger onderwijs

Maaike Beuving | Lilian Callender | Betty Feenstra

Geheel in de pas met de kabinetsambitie om ervoor te zorgen dat de helft van Nederland hoger opgeleid wordt, is de instroom in het hoger onderwijs de afgelopen jaren enorm gestegen. Helaas zijn de rendementen gemiddeld niet toegenomen, omdat veel studenten tijdens hun studie afhaken of kiezen voor een andere studie dan ze mee waren gestart. De eerste periode is daarbij het meest kwetsbaar. Zowel in het hbo als in het wo vallen grote groepen studenten uit of switchen van opleiding in het eerste jaar (30 procent in het hbo en 25 procent in het wo). Waardoor komt deze uitval? Wat is er aan te doen? De Onderwijsraad bracht advies uit aan de minister over dit onderwerp. Een speciale rol was in dit advies weggelegd voor studentenhuisvesting. Hoe kan volgens de Onderwijsraad de uitval in het eerste jaar van het hoger onderwijs worden teruggedrongen en hoe kan ook studentenhuisvesting hieraan bijdragen? De raad concludeert dat er meer varianten voor studentenhuisvesting liggen tussen internaat en containers.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Sociale voorzieningen voor studenten van Vlaamse hogescholen

Dirk Coenjaerts | Frans Devenyns

Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw zijn er toelagen van de overheid beschikbaar voor de sociale voorzieningen voor studenten van de Vlaamse universiteiten. Na decennia van protest bij de hogescholen voor eenzelfde behandeling, werd midden jaren negentig ook voor hen een tot op vandaag lagere financiering vastgelegd. Bovendien werd naast elke hogeschool een aparte VZW1 opgericht. Ook dat is anders dan aan de universiteiten, waar een geïntegreerd model gevolgd wordt. Tegenwoordig streeft de overheid naar een gelijke behandeling van hogescholen en universiteiten. De budgetten worden vanaf 2009 gelijkgetrokken en er wordt op het hoogste niveau gediscussieerd over een mogelijke integratie van de afzonderlijke VZW’s binnen de hogescholen.
Wij schetsen eerst kort de totstandkoming van de decretale regelgeving voor universiteiten en hogescholen. Vervolgens gaan we kort in op de inhoudelijke opdracht van de sociale voorzieningen. In een derde deel focussen we wat uitgebreider op toekomstige ontwikkelingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Studentenvoorzieningen en hogeschool: pleidooi voor een volwassen latrelatie

Martine Van Poucke

Anno 2008 zijn de studentenvoorzieningen van de hogescholen volwassen partners in het hogeronderwijslandschap geworden. Als dusdanig verdienen zij respect maar moeten ze ook in staat zijn naïeve slogans te overstijgen en de randvoorwaarden voor het studeren gedifferentieerd te benaderen. Een analyse en bijsturing in functie van de nieuwe realiteit van zowel student als hoger onderwijs dringen zich op.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Studentenvoorzieningen in Vlaanderen

Patrick Willems

In 2009 zal het groeipad voor de studentenvoorzieningen (stuvo) van de hogescholen voltooid zijn. Elke hogeschoolstuvo zal dan per financierbare student een even hoge sociale toelage ontvangen als dat de universitaire stuvo’s gemiddeld krijgen. De Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming Frank Vandenbroucke wil in 2010 een stap verder zetten en een gelijke financiering realiseren van alle stuvo’s. Tegelijkertijd wil hij met alle betrokkenen overleggen om de regelgeving rond studentenvoorzieningen te actualiseren. Een aantal themata die hierbij zonder twijfel aan bod zal komen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Annexeren is niet sociaal

Gilles Verschoore

Inkantelen, overhevelen, inlijven en opslokken zijn de ordewoorden van deze tijd. Nu de VZW’s studentenvoorzieningen in 2009 eindelijk op dezelfde voet gefinancierd zullen worden als hun universitaire evenknie, staat hun inlijving door de hogescholen plots hoog op de politieke agenda en wordt hun felbevochten autonomie sterk ter discussie gesteld. Wordt deze annexatiedrang ingegeven door een groeiende belangstelling voor sociaal beleid? Biedt de inlijving bij de hogescholen een meerwaarde voor de democratisering? VVS, de Vlaamse Vereniging van Studenten, vreest van niet. Integendeel zelfs. We zetten de gevaren op een rijtje.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Facilitering en studiesucces

Lisa Westerveld

Advies krijgen van studenten om het succes van uw instelling te vergroten? Het moet niet gekker worden, denkt u wellicht. Welnu, de Landelijke Studenten Vakbond LSVb doet toch een aantal concrete handreikingen. Studenten zijn namelijk ervaringsdeskundigen als het gaat om de organisatie van uw instelling en de kwaliteit van uw opleidingen. De LSVb zet daarom een aantal standpunten uiteen over de facilitering van studenten. Een betere facilitering leidt tot meer studiesucces en daar hebben zowel studenten als onderwijsinstellingen veel aan. Specifiek kijken we naar drie onderwerpen: studiebegeleiding, medezeggenschap en huisvesting. Wij zijn er van overtuigd dat voldoende aandacht voor deze faciliteiten het studiesucces aan uw instelling verbetert.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Studentensport, waardevol om meer dan één reden

Theo van Uden

‘Sporten is goed voor studenten’. Als zelfs de burgemeester van Amsterdam die mening is toegedaan, dan moet deze bewering toch wel waar zijn. In Folia, het huisorgaan van de UvA (5-9-2008) lezen we onder het kopje ‘nieuws’ hoe de UvA en de stad Amsterdam de eerstejaarsstudenten verwelkomen in theater Carré. Vermeld wordt onder meer dat burgemeester Job Cohen de studenten opriep ‘toch vooral in de breedte te leven. Blijf niet in je eigen groep of faculteit, maar kijk verder. Ga bijvoorbeeld sporten.’ En dan volgt een argument dat wellicht niemand die Job Cohen de laatste tijd een beetje gevolgd heeft, zal verbazen, maar dat in dit verband beslist origineel genoemd mag worden: ‘Amsterdam stelt zich kandidaat voor de Olympische Spelen van 2028. Ik ben dan 81, dus jullie moeten die organiseren.’ Een nieuw argument dat we kunnen toevoegen aan het rijtje van redenen die aangevoerd kunnen worden om het bestaansrecht van studentensport te onderbouwen. Welke argumenten zijn dat?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Investeren in onderwijs loont

Leon van de Zande

In de reeks bachelor-master in TH&MA van 2002 verschenen twee artikelen over de invoering van de bachelor- masterstructuur aan de Universiteit Utrecht onder de titel ‘Iets nieuws onder de zon?’ De Universiteit Utrecht wilde met de invoering van het nieuwe stelsel een grootschalige onderwijsvernieuwing en kwaliteitsverbetering tot stand brengen. In het eerste artikel werden de uitgangspunten beschreven van het Utrechtse onderwijsmodel; het tweede beschreef de invoeringsstrategie. Op het moment dat de artikelen werden gepubliceerd, konden nog geen resultaten worden gepresenteerd. We zijn nu zes jaar verder. Wat heeft de onderwijsvernieuwing nu opgeleverd en op welke manier is de UU op de ingeslagen weg doorgegaan?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvernieuwing

Een lectoraat Filosofie & Beroepspraktijk in het hbo

Marli Huijer | Jean Jaminon

De lectoraten in het hoger beroepsonderwijs (hbo) dienen de beroepsinnovatie te ondersteunen en het onderwijs voor die beroepen te versterken. De samenleving en het hbo zelf beginnen net te wennen aan de introductie van lectoraten en dan meldt zich per ommegaande een lectoraat Filosofie & Beroepspraktijk. Wat vermag een dergelijk lectoraat bij te dragen aan de zojuist genoemde ondersteuning en versterking van beroep en opleiding en biedt het kansen om de ‘h’ van het hbo een krachtiger body te geven?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Lectoraat

Analyse & Commentaar

Jonathan Mijs

Een kritische beschouwing van de voorliggende herziening van het Nederlands-Vlaamse accreditatiestelsel.
Gesluierd in beleidsspecialistische taal, werd recent één van de langver- wachte wijzigingen in het Nederlands hoger onderwijs gepresenteerd, dat van het accreditatiestelsel. ‘Het [voorstel] biedt onafhankelijke, externe borging en stevige kwaliteitszorg zonder dat er sprake is van bureaucratische invuloefeningen’, aldus minister Plasterk in zijn aan- kondiging eerder dit jaar (TK 31 288, nr. 21). Wie het debat over kwa- liteitszorg in het hoger onderwijs een beetje heeft gevolgd, moet het voorstel met plezier gelezen hebben. Het bewijst dat het poldermodel zijn kracht nog niet verloren heeft.

Jonathan J.B. Mijs, University of California, Berkeley Remie Bolte, Universiteit van Amsterdam

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyse en Commentaar

Boeken & Bladen

Ton van Weel

In pursuit of excellence: essays on the organization of higher education and research Stijn Kelchtermans (2007) Niet-gepubliceerd proefschrift toegepaste economische wetenschappen,
K.U.Leuven (te raadplegen op: repository.libis.kuleuven.be/ dspace/handle/1979/954).

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Boeken en Bladen

Personen & Instellingen

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personen en Instellingen

Een autobiografische mijmering

Sijbolt Noorda

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column