2014, nummer 4

In de kennisbank van TH&MA HOGER ONDERWIJS  (TH&MA) zijn artikelen opgeslagen van verschillende jaargangen. Als abonnee kunt op verschillende manieren in het archief zoeken: op trefwoord en vrij op zoekterm. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van de kennisbank gebruik te maken moet u zich eerst registreren  Daarna kunt u inloggen. Heeft u nog vragen? Kijk eerst op de pagina met veelgestelde vragen.

Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: helpdesk@instondo.nl.Hoofdredactioneel

Sijbolt Noorda

Katzina, ze is een uitgever. Dat is wat uitgevers doen. Het is modern. Jij verwacht te veel van mensen, dat is nergens goed voor. Integriteit is een delicatesse. Echt, Pecorino, lach erom. En doe verder precies waar je zelf
zin in hebt.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Hoofdredactioneel

Trefwoorden: Redactioneel

Kort en krachtig, de aanpak van de Technische Universiteit Eindhoven

Wybo Houkes | Anthonie Meijers

De TU Eindhoven vindt het belangrijk om de weten- schappelijke integriteit actief te bevorderen. Dat heeft niet te maken met recente schandalen in Eindhoven (de affaire-Buck dateert immers al uit 1990), maar met het besef dat de universiteit met haar intensieve contacten in het bedrijfsleven risico’s loopt op dit gebied (denk bijvoorbeeld aan belangenverstrengeling). In dat licht is het wenselijk om proactief te zijn. De TU Eindhoven heeft een Adviesraad Wetenschappelijke Integriteit waarin voor- aanstaande wetenschappers van alle faculteiten en discipli- nes zitten. Hij adviseert het college van bestuur. Daarnaast kent de universiteit de gebruikelijke vertrouwenspersoon en een klachtencommissie.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Leren door af te kijken

Kees Schuyt

Dankzij enkele beruchte fraudezaken groeit de aan- dacht voor ‘integriteit’. Vanzelfsprekend rijst daarbij de vraag op welke wijze dit thema aan de orde kan komen en verankerd kan raken in het academisch onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

De wetenschapper als koorddanser

Simon Godecharle

Grote schandalen omtrent wetenschappelijke fraude beheersen regelmatig de nationale en internationale media. Gerespecteerde professoren blijken volledige onderzoeken verzonnen te hebben, anderen vervalsen hun data zodat hun resultaten indrukwekkender lijken, en sommigen plagiëren volledige teksten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

De Rijkspotloden van mijn vader

Roelof de Wijkerslooth

Mijn vader werkte in de jaren vijftig als ingenieur bij Rijks- waterstaat. Om ook buiten kantooruren verder te kunnen tekenen aan zijn bruggen, dijken en wegen had hij in zijn bureau altijd een doosje speciale Rijkstekenpotloden klaar liggen. Daarnaast lag een doosje zelf aangeschafte potloden voor huiselijk gebruik.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Iedereen kan integer zijn

Peter Kwikkers

In de term ‘rechtschapen’, synoniem van integer, liggen het woord ‘recht’ en de attitude van onkreuk- baarheid besloten. Goede smaak in handelen en nalaten bepaalt de stand op de integriteitsbarometer.
Een hoge stand levert publieke organisaties en ondernemin- gen veel op; bestuursschandalen gaan gepaard met hoge kosten, bezuiniging en (bijna) deconfiture. Niets is immuun voor gespuis, maar dat te beteugelen is een cruciaal facet van de kunst van het regelgeven.1 Dit speelveld ligt evenwel vol moeilijk grijpbare begrippen: op individueel niveau, organiek niveau en stelselniveau tegelijk. Integriteitsgebrek is hét morele probleem van de samenleving en dé breinbre- ker in het recht. Het veroorzaakt onrecht en schade, maar wordt door rechters niet altijd onrechtmatig geacht. Juridi- sche duiding is nodig als rem én als remedie, maar er zitten forse gaten in die dijken. Het is hoog tijd voor het genus integriteitswetgeving.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Deugt ie of deugt ie niet?

Stavros Zouridis

De integriteit van bestuurders in de publieke sector is een sappig onderwerp voor de media en op verjaardagspartijtjes. Dat het thema zo populair is, heeft ongetwijfeld met de aard van het onderwerp te maken. Het heeft een morele lading (‘Deugt deze bestuurder of niet?’) waarover iedereen wel een mening heeft, het gaat doorgaans om bekende Nederlanders of lokale promi- nenten op hoge posten, en feiten doen er minder toe dan opvattingen en oordelen. Dat achter deze laagdrempeligheid een complexe werkelijkheid schuilgaat, is doorgaans geen belemmering voor journalisten, mediagenieke deskundigen en ‘reaguurders’ om eens flink los te gaan op alles dat ook maar riekt naar een integriteitsschandaal.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Roomser dan de paus

Marcel Wintels

Deskundigen die proefschriften beoordelen terwijl ze niet onafhankelijk zijn, de NWO die een selectie slecht en niet integer uitvoert, onhelderheid over ‘zelfplagiaat’, inte- rim-bestuurders bij een hogeschool die lak hebben aan de wettelijke bezoldigingsregels – het zijn zomaar wat recente kranteberichten. Je zou zeggen: is er de afgelopen jaren dan niets veranderd?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Onder druk wordt alles vloeibaar

Elma Drayer

Carsten de Dreu: “Al in het voorjaar van 2011 was er onder sociaal psychologen een discussie op gang gekomen over onze manier van rapporteren. Die laat te wensen over. Soms melden we in publicaties niet alles wat er is gedaan, overwogen en gemeten. Soms overdrijven we de significantie. Of vertellen niet dat de eer- ste experimenten mislukten. Met als gevolg dat er soms een mooier plaatje in zo’n publicatie komt te staan dan de wer- kelijkheid rechtvaardigt. Kon die manier van rapporteren, vroegen wij ons af, transparanter, opener, accurater?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit

Grijstinten op een glijdende schaal

Lex Bouter

Een postdoc boekt spectaculaire onderzoeksresultaten. Snelle publicatie in Nature en een grote subsidie zijn het gevolg. Er is veel aandacht van de media en het hele laboratorium stort zich op vervolgonderzoek. Maar het lukt een collega niet om de resultaten te re- produceren; zij vindt aanwijzingen dat er selectief gegevens zijn weggelaten. Ze komt terecht in de rol van klokkenluider. Het Office for Research Integrity concludeert dat er sprake is van wetenschappelijk wangedrag, maar in beroep houdt deze uitspraak op procedurele gronden geen stand. On- dertussen heeft een senator de casus dankbaar gebruikt in zijn kruistocht tegen de wetenschap. Op de laatste bladzijde weet de lezer nog steeds niet wat er nu echt is gebeurd.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Wetenschappelijke wanpraktijken

Karen François | Chris Van Schravendijk

De zorg voor wetenschappelijke integriteit kent een lange traditie, maar enkele recente dossiers hebben de aandacht ervoor verscherpt. Die zorgden aan verschillende universitaire instellingen voor een herziening van de gangbare procedures rond wetenschappelijk wangedrag en een intensievere inzet op de preventie ervan. Daarbij wordt rekening gehouden met de lokale autonomie en de eigen verantwoordelijkheid van de instellingen.
Als wetenschappelijke wanpraktijk noopt tot onderzoek, en eventueel tot onmiddellijk ontslag, dan blijft dat de bevoegdheid van de instelling of van de contractant. Is een postdoctoraal onderzoeker als contractant verbonden aan het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) of aan het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT), dan ligt de bevoegdheid bij de Raad van Bestuur. Het FWO richtte het afgelopen academiejaar een tijdelijke interuniversitaire werkgroep in om de procedures rond het bewaken van wetenschappelijke integriteit te herzien. Deze werkgroep is paritair samengesteld, naar instelling en we- tenschappelijke discipline.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Ambassadeurs van de integriteitsgedachte

Nele Bracke | Stefanie Van der Burght | Ignace Lemahieu

Sinds 2010 besteedt de Universiteit Gent (UGent) actief aandacht aan het thema ‘wetenschappelijke integriteit’. Daarbij gaat het niet alleen om fraude, falsificatie en fabricatie, maar om alle zogeheten questionable research practices. In een onderzoeksklimaat waar integriteit een leidend principe is, kan geen plaats zijn voor vragen of twijfels.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Goede scholing draagt bij tot permanent besef

Gerard Cielen | Inge Lerouge | Liliane Schoofs

Onderzoekers trachten de grenzen van kennis voortdurend te verleggen. Hun denkprocessen steunen op een aantal organisch gegroeide principes, zoals
het beginsel dat theorieën pas wetenschappelijk zijn als ze uitnodigen tot weerlegging. Zelfcontrolerend vermogen is ingeworteld in de wetenschapsbeoefening. Elementair is ook dat experimenten herhaalbaar, data correct en verifieerbaar zijn. En dat de intellectuele bijdrage van elke wetenschapper duidelijk is. Objectiveerbaarheid schraagt het onderzoek.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Hoe word ik een integer mens? Doe de test!

Jeroen Huisman

Ons academisch werk staat onder druk. Vaker dan voorheen zijn er vraagtekens over de integriteit van ons handelen, zowel in ons onderzoek en onderwijs, als in onze derdegeld- stroomactiviteiten. De ernst van de integriteitsschendingen vraagt om oplossingen. Professionele organisaties hebben zich over de lastige kwestie gebogen. Ze ontwikkelden pro- tocollen en richtlijnen die de integriteit zouden moeten bevorderen. Kernbegrippen, bijvoorbeeld volgens de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen: zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, controleerbaarheid, onpartijdigheid en onafhankelijkheid.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

De lesboer, de klerk en de vorser

Pieter Pijlman

Is het mogelijk om een beroepsprofiel voor hbo-docenten te ontwikkelen dat verdergaat dan de dooddoener ‘een leven lang leren’? Docent bestuurskunde Pieter Pijlman denkt van wel. Het wordt hoog tijd voor een beroepsvereniging, vindt hij. De Duitse collega’s kunnen daarbij als lichtend voorbeeld dienen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bedrijfsleven-Hoger Onderwijs | Personeelbeleid

Datarubriek

Wist u dat...
Nederlandse onderzoekers ‘promoveren’ en Vlaamse onderzoekers ‘doctoreren’? Maar ze doen eigenlijk hetzelfde. Een diploma behalen op basis van vernieuwend onderzoek is het doel van hen allemaal. En op hun Engelstalig cv wordt het dan weer PhD. Of is dat hun re- sumé?

Boekenrubriek

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel