2010, Nummer 2

In de kennisbank van TH&MA HOGER ONDERWIJS  (TH&MA) zijn artikelen opgeslagen van verschillende jaargangen. Als abonnee kunt op verschillende manieren in het archief zoeken: op trefwoord en vrij op zoekterm. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van de kennisbank gebruik te maken moet u zich eerst registreren  Daarna kunt u inloggen. Heeft u nog vragen? Kijk eerst op de pagina met veelgestelde vragen.

Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: helpdesk@instondo.nl.Het hoger beroepsonderwijs als bron van kenniscirculatie

Heike Delfmann | Sierdjan Koster | Piet Pellenbarg

Hogescholen kunnen een prominente rol spelen in de (regionale) disseminatie van kennis. Deze functie wordt voor hogescholen steeds belangrijker, hoewel er nog problemen zijn bij de invulling ervan. Hogescholen profileren zich nog vooral als onderwijsinstellingen, waardoor de disseminatie van kennis naar het bedrijfsleven nog onvoldoende vorm krijgt.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bedrijfsleven-Hoger Onderwijs

Veerman en de Open Universiteit

Dirk van Damme

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Differentiatie en binariteit

Duco Adema

Redactioneel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Differentiatie en Binariteit | Redactioneel

Binnenlandse ervaringen met aansluitingsvraagstukken in het hoger onderwijs

Ben Jongbloed

Ten tijde van het schrijven van dit artikel was het rapport van de commissie-Veerman over de toekomstbestendigheid van ons hogeronderwijsbestel nog niet gereed. Al wel duidelijk is dat diversiteit en differentiatie de sleutelwoorden in Veermans rapport zullen zijn. De commissie was gevraagd om te bezien of het Nederlandse stelsel voldoende flexibiliteit en differentiatie van leerwegen kent, gelet op datgene wat op ons afkomt in de komende jaren. Dit deels op basis van een vergelijking van het Nederlandse hogeronderwijsstelsel met toonaangevende hogeronderwijsstelsels elders in de wereld. De minister noemde in dit verband Californië als voorbeeld van een gedifferentieerd stelsel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Differentiatie en Binariteit

Het Vlaamse hoger onderwijs tussen integratie en impasse

Ton van Weel

Het 'maatschappelijk debat' houdt het Vlaamse hoger onderwijs in zijn greep. De eis van de vakbonden en de studenten om een grootscheepse herstructurering vooraf te doen laten gaan door een maatschappelijk debat, is ingewilligd door de Vlaamse regering en ingeschreven in het Regeerakkoord. Op tafel ligt de hamvraag waar de academische hogeschoolopleidingen thuishoren: aan de hogeschool of aan de universiteit? De meningen daarover lopen uiteen en de discussie beperkt zich allang niet meer tot die vraag. Een aantal actoren grijpt de gelegenheid zelfs aan om de Bolognahervorming compleet te herzien en richt zijn pijlen van kritiek op een verkeerde interpretatie van de 'binariteit'. In deze bijdrage wordt een poging gedaan om het relaas te geven van de ontwikkelingen in dit belangrijke dossier tot begin april 2010.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Differentiatie en Binariteit

Dwarsverbanden tussen het professioneel en het academisch hoger onderwijs

Katleen Craenen

Voor de Associatie K.U.Leuven is het uitbouwen en versterken van de linken tussen de professionele en de academische opleidingen een prioriteit. Om deze prioriteit te kunnen omzetten in goed onderbouwde beleidsmaatregelen, inventariseerde de associatie praktijkvoorbeelden van zulke linken of 'dwarsverbanden'. De resultaten van deze oefening geven een beeld van de grote variëteit aan samenwerkingsverbanden tussen de professionele en academische opleidingen. Tegelijkertijd stellen ze een aantal beleidsvragen en -uitdagingen scherp.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Differentiatie en Binariteit

Hbo5: het hoger beroepsonderwijs in Vlaanderen

Liesbeth Hens

De term hbo5 staat in Vlaanderen, net als in Nederland, voor hoger beroepsonderwijs. In tegenstelling tot de Nederlandse situatie worden hiermee in Vlaanderen niet de bachelors en de masters aan de hogescholen bedoeld, maar wel de 'short cycle higher education'. Voor Vlaanderen is dit een nieuw onderwijsniveau, dat in het leven is geroepen om talent te benutten en een betere aansluiting te verwezenlijken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Differentiatie en Binariteit

Een toekomstbestendig hogeronderwijsstelsel

Wim van Niekerk | Hans Vossensteyn

Dinsdag 13 april 2010 heeft de commissie Toekomstbestendig Hoger Onderwijs Stelsel onder leiding van prof. dr. Cees Veerman het rapport 'Differentiëren in drievoud, omwille van kwaliteiten en verscheidenheid in het hoger onderwijs' gepresenteerd. Op verzoek van de voormalige minister Plasterk van het ministerie van OCW heeft de commissie een visie ontwikkeld op de toekomst van het Nederlandse hogeronderwijsbestel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Differentiatie en Binariteit

Een glooiende kloof: Advies van de commissie-Veerman over hoger onderwijs

Marc Vermeulen

Op 13 april verscheen het rapport van de commissie-Veerman, bedoeld om een toekomstperspectief te schetsen voor het enigszins uit de voegen groeiende Nederlandse hogeronderwijsbestel. De centrale vraag die de commissie moest beantwoorden, was of ons hogeronderwijsbestel nog wel in staat is om in de toekomst de hoogstnoodzakelijke topkwaliteit te leveren. Grofweg komt de commissie niet met een ingrijpende stelselwijziging, het bestaande systeem moet - met aanpassingen - de gewenste massa en kwaliteit kunnen leveren. De commissie formuleert 10 adviezen waar het stelsel aangepast moet worden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Differentiatie en Binariteit

Meer vrijheid voor het hoger onderwijs

Djoerd de Graaf | Bert Tieben

De scheiding tussen hoger beroepsonderwijs en universiteit krijgt veel aandacht. Maar niemand heeft het over de echte breuklijn in het hoger onderwijs: het onderscheid tussen publiek bekostigd en niet-bekostigd particulier hoger onderwijs. In het belang van een gelijk speelveld zouden alle aanbieders in het hoger onderwijs toegang moeten krijgen tot overheidsfinanciering. Met name opleidingen in de masterfase of in het postinitieel onderwijs lenen zich hiervoor. Het marktfalen dat de overheid met de bekostigingsregels wil corrigeren voor dit onderwijssegment is kleiner.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Differentiatie en Binariteit

'Minder bissen dankzij het flexdecreet'

Sijbolt Noorda

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Nieuwe wetenschap: tien succesfactoren voor de oprichting van een wetenschappelijk onderzoekscentrum

Sanne van Boldrik | Arno Geurtsen | Philippe Sprenger

Elk jaar worden er nieuwe wetenschappelijke onderzoekscentra opgericht. Tegelijkertijd verdwijnen elk jaar talloze centra geruisloos van de kaart. Dit terwijl het oprichten van zo'n centrum niet makkelijk is. De besluitvorming die leidt tot het oprichten van een centrum is veelal complex. Er kunnen jaren overheen gaan waarin vele stakeholders worden geraadpleegd. Dit roept de vraag op hoe het oprichtingsproces zo effectief mogelijk kan worden vormgegeven.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Geen

Research in a teaching university

Pim Breebaart

Op donderdag 28 mei 2009 verzorgde ik een workshop over de onderzoeksfunctie in een hogeschool. Ik vertelde mijn verhaal aan de hand van een aantal stellingen. In dit artikel heb ik deze stellingen uitgeschreven. Mijn belangrijkste stelling was dat hogescholen hun studenten veel operationele competenties leren, maar het leren van academische competenties ernstig hebben verwaarloosd. Competenties zijn nodig om een beroep later goed te kunnen uitoefenen. Academische competenties leren kan het best als er voldoende onderzoeksomgeving bestaat. En omdat de hogescholen veel meer dan de universiteiten een belangrijke emancipatorische functie vervullen, is dit bovenal voor de bottom half van onze samenleving van groot belang.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyse en Commentaar

Boeken & Bladen

Ton van Weel

Toelatingsexamen arts en tandarts 1997-2008. Een kroniek over twaalf jaar bijkomende toelatingsvoorwaarden voor de opleidingen arts en tandarts in Vlaanderen. Door Jan Adé (2008)

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Boeken en Bladen

Personen & Instellingen

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personen en Instellingen

Kwaliteit kost tijd, kwaliteit kost geld

Paul de Knop

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column