2011, nummer 4

In de kennisbank van TH&MA HOGER ONDERWIJS  (TH&MA) zijn artikelen opgeslagen van verschillende jaargangen. Als abonnee kunt op verschillende manieren in het archief zoeken: op trefwoord en vrij op zoekterm. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van de kennisbank gebruik te maken moet u zich eerst registreren  Daarna kunt u inloggen. Heeft u nog vragen? Kijk eerst op de pagina met veelgestelde vragen.

Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: helpdesk@instondo.nl.Hoe goed is het nieuwe accreditatiestelsel?

Everard van Kemenade | Ben van Schijndel

De afgelopen maanden hebben de media gewag gemaakt van misstanden, frauduleuze praktijken en gebrek aan kwaliteit in het hbo. De Inspectie van het Hoger Onderwijs concludeerde dat bij een aantal opleidingen onterecht bachelordiploma’s zouden zijn afgegeven. En dat terwijl sommige van die opleidingen nog niet lang daarvoor positief
waren beoordeeld in het kader van de landelijke accreditatie. Dat roept de vraag op: Hoe goed is het nieuwe accreditatiestelsel?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Accreditatie | Kwaliteit

De geest uit de fles

Hans Uijterwijk

Column

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Werken aan excellentie

Pierre van Eijl | P. Reimer | Chiel Renique

Hoe kunnen studenten die meer kunnen en willen dan het reguliere onderwijsprogramma hen biedt extra worden uitgedaagd? Deze vraag speelt in het Nederlandse hoger onderwijs en heeft de afgelopen jaren geleid tot nieuwe uitdagingen voor deze studenten zodat hun talenten verdergaand ontwikkeld kunnen worden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Excellentie

Speerpunten en topsectoren

Duco Adema

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Topsectoren vragen andere aanpak onderwijs- en onderzoeksbeleid

Thomas Grosfeld

Met het aantreden van het kabinet Rutte-Verhagen is het bedrijfslevenbeleid en daarbinnen het industriebeleid1 een nieuwe koers ingeslagen: die van het topsectorenbeleid. Dit beleid krijgt ook forse gevolgen voor het onderwijs- en
onderzoeksbeleid. De auteurs staan stil bij de redenen waarom in het bedrijfsleven- en industriebeleid de focus nu op topsectoren wordt gericht en wat voor ander soort beleid dat vraagt. Daarna gaan zij in op wat dit op het onderwijs- en onderzoeksbeleid vraagt.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bedrijfsleven-Hoger Onderwijs

Het strategisch speerpuntenbeleid onderzoek van de UGent

Jeroen Vanden

Het streven naar excellentie door zwaartepuntvorming en prioriteitsstelling en het stimuleren van interdisciplinariteit zijn de buzzwords van zowat elke institutionele onderzoeksstrategie. Op menig conferentie worden ze naar voor geschoven
als de ingrediënten voor het behoud of het bereiken van een internationale toppositie op het vlak van onderzoek, opleiding en innovatie. In deze case study wordt geschetst hoe de Universiteit Gent de kwantitatieve en kwalitatieve groei van haar onderzoek via een gerichte sturing wil waarborgen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie

New Earth, New Chemistry

Chiel Renique

Chiel Renique sprak met Rein Willems over de actieagenda van de topsector Chemie en in het bijzonder hoe het topteam Chemie aankijkt tegen de relatie met onderwijs en onderzoek. De actieagenda draagt als titel: New Earth, New Chemistry.1 Als er voor Rein Willems iets zeker is, dan is dat de noodzaak van structurele samenwerking tussen de sector en de kennisinfrastructuur. Ook vraagt de actieagenda om aanvulling en aanscherping van het sectorplan voor het scheikundeonderwijs en onderzoek.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie | Kennis

Economische topgebieden en onderzoek & onderzoek

Fientje Moerman

Column

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Antwerpen-mode-ontwerpen

Eric Ubben

Creatief ondernemerschap is een trendy en zelfs sexy begrip. Het wijst op een duidelijke verschuiving in de perceptie van enterpreneurship. Ondernemer zijn is niet langer het exclusieve domein van de grijzend man in maatpak. Ook van de muzikant, galeriehouder, theatermaker en modeontwerper wordt verwacht dat zij of hij een businessplan maakt, strategische keuzes maakt, overtuigt en verleidt.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyse en Commentaar | Profilering

Nieuwe allianties, noodzakelijk voor een economische schaalsprong

Gaston Crolla

De gemeente Almere heeft ingezet op een economisch offensief, om te komen tot een extra werkgelegenheidsimpuls van zeker 50.000 banen. Een sterke focus op slechts enkele sectoren en de keuze voor een Economic Development Board, waar
kennisinstellingen een belangrijk onderdeel van uitmaken, moeten de sleutel tot succes vormen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bedrijfsleven-Hoger Onderwijs | Kennis

Een nieuw industrieel beleid in Vlaanderen

Kris Peeters

De discussie over de beleidskeuze voor bepaalde sleutelsectoren of speerpuntdomeinen, hangt samen met de noodzaak tot het uittekenen van een beleidsstrategie over de langere termijn. Daarbij moeten klemtonen gelegd worden die van deze strategie een succes maken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie

EIT: Hoger onderwijs een belangrijke pijler voor innovatie

Karen Maex

Begin 2005 lanceerde José Manuel Barroso het idee om een Europees instituut voor technologie op te richten. In de eerste gedachte liet hij zich voornamelijk inspireren door het befaamde Massachusetts Institute of Technology (MIT) in de VS. Na lange discussies en veelvuldig overleg besliste het Europees Parlement in 2008 om het Europees Instituut
voor Innovatie en Technologie (EIT) op te richten.1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie

Een prachtig avontuur

Christiaan de Vries

In een periode waarin het hoger onderwijs in zwaar weer verkeert, is het extra van belang de aandacht te richten op de interne regie. In dit artikel bespreken we de voorwaarden hiervoor. De Christelijke Hogeschool Ede heeft een kwaliteitssprong doorgemaakt in de samenwerking tussen bestuur en management, die ook de verbinding tussen onderwijs en onderzoek faciliteert. We nemen de dynamica van dit proces van de CHE onder de loep. We gaan ook na wat de condities zijn die dit alles hebben mogelijk gemaakt en wat de stappen zijn die de hogeschool neemt om haar sturingsconcept verder te verbeteren en te vernieuwen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Academisering | Onderwijsvernieuwing

Innovatie met impact

Christien Bok | Annette Peet

Sinds eind jaren negentig stimuleert SURF – de samenwerkingsorganisatie van instellingen in het hoger onderwijs en onderzoek – ICT-innovatie in het hoger onderwijs, met als doel de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. In drie artikelen schetsen we achtereenvolgens de ontwikkeling van een instrumentarium voor innovatieprogramma’s; de zoektocht naar een zinvol framework voor het vormgeven van evaluatie; en in dit laatste deel van het drieluik geven we inzicht in de impact van de programma’s en lessons learned.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie

Zondagmiddag na Prinsjesdag

Sijbolt Noorda

Column

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column