2010, Nummer 5

In de kennisbank van TH&MA HOGER ONDERWIJS  (TH&MA) zijn artikelen opgeslagen van verschillende jaargangen. Als abonnee kunt op verschillende manieren in het archief zoeken: op trefwoord en vrij op zoekterm. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van de kennisbank gebruik te maken moet u zich eerst registreren  Daarna kunt u inloggen. Heeft u nog vragen? Kijk eerst op de pagina met veelgestelde vragen.

Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: helpdesk@instondo.nl.Promoveren in het hoger beroepsonderwijs: een stand van zaken

Fer Boei | Didi Griffioen

Dit artikel rapporteert de resultaten van een onderzoek uit november 2009 onder hbo-medewerkers die deelnemen aan
een promotietraject.1 Het onderzoek heeft tot doel in kaart te brengen hoe promovendi in het hbo dit beleven, wat hun motivatie is om in een vrij complexe situatie te promoveren en hoe ze hun kans op succes inschatten. Kortom, het doel van dit onderzoek is een goed eerste beeld te geven van de huidige hbo-promovendus.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personeelbeleid

Naar een effectief bindend studieadvies

Ivo Arnold | Wouter van den Brink

Na een afwezigheid van drie jaar heet de Erasmus School of Economics (ESE) in september 2009 student A opnieuw welkom
binnen de poorten van de faculteit. Student A schreef zich in 2005 eerder in voor de studie Economie & Bedrijfseconomie, maar
kreeg in september 2006 een negatief bindend studieadvies (BSA). Aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) betekent dit
dat een student zich de volgende drie jaar niet kan inschrijven voor de desbetreffende opleiding. Sinds september 2006 heeft
student A geproefd aan de studies Bedrijfskunde, Bestuurskunde en Fiscaal Recht, alvorens terug te keren naar de economische
wetenschap, waar blijkbaar toch zijn hart ligt. Sinds september 2009 heeft student A helaas nog geen studiepunt gehaald.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Profilering

Duco Adema

Redactioneel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Profilering | Redactioneel

NHTV: eigen karakter én Veerman-proof?

Hans Uijterwijk | Woutje de Zeeuw

Nu het kabinet-Rutte-Verhagen de aanbevelingen uit het rapport van de commissie-Veerman gaat implementeren, zal het
woord profilering aanmerkelijk vaker worden gebruikt. Maar wat betekent profilering voor de individuele instelling in het
hoger onderwijs? Op instellingsniveau is dat voor grote universiteiten en hogescholen lastig, omdat een breed spectrum
aan kennisdomeinen moet worden bediend. Voor gespecialiseerde en veelal kleinere instellingen ligt dat anders. Het feit
dat ze gespecialiseerd zijn, geeft al een stukje profilering, maar daar blijft het niet bij. Om hun bestaansrecht te
waarborgen, moeten ze hun profiel blijven aanscherpen. Dit artikel beschrijft wat profilering betekent voor NHTV
internationaal hoger onderwijs Breda.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Profilering

Alleen het beste is (niet) goed genoeg

Sijbolt Noorda

Column

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Hanzehogeschool Groningen: profileren op kwaliteit

Henk Pijlman

Het rapport van de commissie-Veerman heeft inmiddels van veel kanten lof ontvangen. Dat kan ook bijna niet anders.
De commissie heeft overtuigend en duidelijk aangegeven hoe we in Nederland het hogeronderwijsstelsel in de toekomst
kunnen en moeten ombuigen. Met als leidende beginsel: onderwijs en onderzoek zijn cruciale, dragende krachten van
onze welvaart.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Profilering

En profil: van marktdenken naar plandenken in een onderzoeksuniversiteit

Paul F. van der Heijden

In april van dit jaar verscheen het rapport ‘Differentiëren in drievoud’ van de Commissie Toekomstbestendig Hoger
Onderwijsstelsel, ook wel de commissie-Veerman genoemd, naar de voorzitter ervan, oud-minister en oud-voorzitter van
het college van bestuur van de Universiteit Wageningen. Een van de aanleidingen voor dit rapport, geschreven in
opdracht van de minister van OCW, was de grote toename van het aantal studenten in het Nederlandse hoger onderwijs.

Trefwoorden: Profilering

Kiezen voor kwaliteit!

Ad de Graaf | Roeland Smits

Differentiëren in drievoud, zo luidt de titel van het advies van de commissie-Veerman. Maar de ondertitel (‘omwille van
kwaliteit en verscheidenheid in het hoger onderwijs’) is nog belangrijker dan de titel zelf. Immers, in die ondertitel komt
de échte ambitie van de commissie-Veerman tot uitdrukking. Het gaat primair om kwaliteit; differentiatie, of zo men wil:
verscheidenheid, is een belangrijke voorwaarde om deze kwaliteit te kunnen verwezenlijken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit | Profilering

Profilering en doelmatigheid van het onderwijsaanbod

Ton van Weel

De thematiek van de brede opleidingen staat opnieuw in de aandacht. In Nederland heeft de commissie-Veerman (2010)
zich onomwonden uitgesproken voor brede bacheloropleidingen. De rapporten van de commissie-Soete (2008 en 2009)
beogen met hun rationalisatievoorstellen ook brede opleidingen in Vlaanderen. In nummer 3 van TH&MA onderschrijft
Chiel Renique van de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-NL volmondig deze ontwikkeling: weg met de smalle
opleidingen, een brede vorming staat centraal. Een en ander vraagt om meer duiding en problematisering.
et betoog van Renique vertrekt vanuit de basisstelling
dat het in het hoger onderwijs niet mag ontbreken
aan een goede basiskwaliteit. Maar het mag daar
tezelfdertijd niet bij blijven. Het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek moeten namelijk op bepaalde
plaatsen boven de rest uitstijgen. Met het huidige beleid
en management is dat niet mogelijk. Daarom moeten er
keuzes worden gemaakt. Ten eerste moet de wildgroei aan
studierichtingen ingedamd en teruggeschroefd worden en
ten tweede moeten onderwijs- en onderzoeksactiviteiten
worden gebundeld waarbinnen gedifferentieerd kan worden,
bijvoorbeeld in de vorm van minoren of afstudeerrichtingen.
In navolging van de commissie-Veerman is profilering
bijgevolg het toverwoord: onderwijsinstellingen moeten
overgaan tot het maken van strategische keuzes: waarin
wil de hogeschool of universiteit uitblinken? Het mes kan
zodoende worden gezet in het excessieve onderwijsaanbod
en breed opgezette bacheloropleidingen zien het licht. Het
moet voor Renique om echte keuzes gaan: ‘Als het profilering
wordt, bovenop alles blijven doen wat er nu aangeboden
wordt, dan wordt de versnippering alleen maar groter.’1
Dat een

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Profilering

De beschrijving van de leerresultaten en de profilering van opleidingen

Ludo Melis

Het profiel van een opleiding bepalen, opleidingen op een heldere wijze positioneren in het globale aanbod, opleidingen
vergelijken en dit realiseren op een transparante wijze zijn geen eenvoudige opdrachten. Een mogelijke weg is systematisch
werken aan het uittekenen van leerresultaten. Dit artikel beschrijft hoe het hoger onderwijs in Vlaanderen de bepaling van
domeinspecifieke leerresultatenkaders aanpakt en hoe deze werkwijze kan bijdragen tot de profilering van opleidingen

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Profilering

Een internationaal perspectief op profilering en bekostiging

Hans Vossensteyn

Momenteel wordt gewerkt aan de uitwerking van de ideeën uit het rapport van de commissie-Veerman. Ook het nieuwe
kabinet lijkt hier verdere uitwerking aan te willen geven. Eén van deze ideeën richt zich op instellingsprofilering in relatie tot
publieke bekostiging. Hiervoor wordt intensief overleg gevoerd tussen belangrijke betrokken partijen: het ministerie van OCW,
de HBO-raad, de VSNU en de studentenbonden. Het profileringbeleid betreft een mogelijke herijking van de
sturingsinstrumenten in de relatie tussen de overheid en hogeronderwijsinstellingen

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationalisering | Profilering

Heilige huisjes

Dirk van Damme

Column

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Hounourmaster: nieuw perspectief van exceellentiebevordering?

Pierre van Eijl | Stan van Ginkel | Albert Pilot

Aandacht voor talent en excellentie heeft een prominente plaats in de beleidsplannen van universiteiten en hogescholen. De
ontwikkeling van honoursprogramma’s wordt nu opgepakt in de bachelorfase, maar ook steeds meer in de masterfase. De
aandacht voor talentontwikkeling in de master zal binnenkort naar verwachting versterkt worden door de toegekende
subsidies uit het Siriusprogramma voor het opzetten van excellentietrajecten. In dit programma is ruim elf miljoen euro
beschikbaar voor excellentiebevordering in de masterfase.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Excellentie

Boeken & bladen

Ib Waterreus

Boekenrubriek

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Boeken en Bladen

Uitdagingen voor de toekomst

Paul de Knop

Column

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column