2010, Nummer 3

In de kennisbank van TH&MA HOGER ONDERWIJS  (TH&MA) zijn artikelen opgeslagen van verschillende jaargangen. Als abonnee kunt op verschillende manieren in het archief zoeken: op trefwoord en vrij op zoekterm. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van de kennisbank gebruik te maken moet u zich eerst registreren  Daarna kunt u inloggen. Heeft u nog vragen? Kijk eerst op de pagina met veelgestelde vragen.

Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: helpdesk@instondo.nl.Professionalisering van wat?

Petra Biemans | Ben Fruytier | Ton Korver

Het onderwijs aan de hogescholen is van oudsher vooral georiënteerd op de eisen die de professionele beroepspraktijk stelt. De entree van de lectoraten binnen het hbo in 2001 om de kennisfunctie van de hogescholen een extra impuls te geven, heeft aan deze oriëntatie niets veranderd. 'Professionalisering' was kort gezegd de opdracht die de lectoren meekregen. Die professionalisering hield in: het versterken van de externe oriëntatie binnen het hbo, de vernieuwing van het curriculum, de professionalisering van docenten en de versterking van de kenniscirculatie en kennisontwikkeling. Dit alles echter met in het achterhoofd de beroepspraktijk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Pedagogisch optimisme

Dirk van Damme

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Investeren of bezuinigen

Duco Adema

Redactioneel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Met hoger onderwijs en onderzoek naar de top

Chiel Renique

In april 2010 brachten VNO-NCW, MKB-NL en LTO-NL een gezamenlijke agenda uit voor duurzame groei en werkgelegenheid, onder de titel 'Optimistisch'. Centrale vraag: wat er moet gebeuren om Nederland weer bij de top te krijgen van best presterende economieën? Wereldwijd is er ondanks de lichtpunten hier en daar toch nog een behoorlijk sombere stemming. Het bedrijfsleven in Nederland is ervan overtuigd dat het mogelijk is om weer tot economische groei en bloei te komen. Dat komt niet vanzelf, zoals het voorjaar na een lange koude winter. We zullen er hard aan moeten werken met een beleidsinzet op vele fronten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Congres

Investeren in wetenschappelijk onderzoek is investeren in de toekomst

Elisabeth Monard

Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO) steunt kennisgrensverleggend onderzoek in alle wetenschapsdisciplines. De noodzaak van dergelijk onderzoek kan nauwelijks overschat worden. Dankzij het aangehouden beleid van de Vlaamse overheid is sinds midden jaren negentig van de vorige eeuw een grote dynamiek op gang gekomen in Vlaanderen op het vlak van wetenschappelijk onderzoek, technologie en innovatie. Ook de budgetten voor het vrije onderzoek op initiatief van de onderzoeker konden hierdoor groeien. Het aantal onderzoekers is sterk toegenomen en FWO-onderzoekers presteren op een hoog internationaal niveau. Er is aanzienlijke onderzoekscapaciteit opgebouwd en de verwachtingen van de onderzoekers om hier op voort te bouwen, zijn groot. Door de economische crisis komen de overheidsbudgetten weliswaar zwaar onder druk te staan, maar onderzoek is investeren in de toekomst, en daar moet de overheid voluit voor gaan.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Financiering

De financiering van het hoger onderwijs

Noël Vercruysse

Wereldwijd wordt het hoger onderwijs geconfronteerd met grote en kleine problemen: hoger onderwijs wordt ondergefinancierd en er is de verdere inkrimping van de overheidsbudgetten. Er is hier en daar bezorgdheid over de kwaliteit en de relevantie van het hoger onderwijs en over de inzetbaarheid van de afgestudeerden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Financiering

Draagt de overheid voldoende bij aan investeringen van studenten?

Lex Borghans

De titel 'Studeren is investeren' van het rapport van de werkgroep Hoger Onderwijs (2010) in het kader van de Brede Heroverwegingen is veelzeggend. Onderwijs wordt gezien als een investering en het is degene die studeert die deze investering zou moeten doen. Kennelijk wordt de huidige overheidsbijdrage aan de studie gezien als een cadeau aan de studenten, dat we ons in deze tijden van crisis niet meer kunnen permitteren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Financiering

Strijkkwartet voor twee strijkers

Sijbolt Noorda

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Vlaamse hogescholen willen door de crisis breken

Maurice Vaes

De economische crisis heeft de Vlaamse hogescholen in een financiële houdgreep genomen. Midden in diezelfde crisis zijn alle blikken van de samenleving op het hoger onderwijs gericht. Meer dan ooit is iedereen zich er van bewust dat elke schaarse euro voor het hoger onderwijs een toekomstige investering is. De hogescholen hebben hun medewerkers en studenten opgeroepen om met minder middelen meer te doen en door de crisis te breken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Financiering

Besparingen door de overheid: Effect op de universiteiten in Vlaanderen

Serge Simon

De recente financiële crisis heeft ook haar effect op de financiële armslag van de overheid in Vlaanderen. De budgettaire overschotten op Vlaams niveau zijn duidelijk verleden tijd. Investeringen in allerlei beleidsdomeinen moeten worden teruggeschroefd. Ook het hoger onderwijs deelt in de klappen - er moet bespaard worden. Zo zijn via het recente programmadecreet van de Vlaamse overheid de extra budgetten voor het rationalisatiefonds grotendeels geschrapt, worden enkele bijzondere initiatieven qua investeringen op een lager pitje gezet en wordt er voor het eerst gebruikgemaakt van het principe van 'aanwendingspercentage'.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Financiering

Nieuwe bekostiging hoger onderwijs

Wim Hiddink | Sjoerd van der Smissen | Dirk Westra van Holthe

Wat betekent de nieuwe bekostiging per 2011 voor uw instelling? Welke veranderingen binnen uw instelling zijn noodzakelijk en welke kansen biedt de nieuwe bekostiging om uw opbrengsten te vergroten? Dit artikel gaat in op de belangrijkste wijzigingen, zowel voor hbo-instellingen als universiteiten, wat deze wijzigingen betekenen voor uw instelling en welke kansen de nieuwe bekostiging biedt om opbrengsten te vergroten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Financiering

Weten wij raad van toezicht? (1)

Peter Kwikkers

De aanvaarding van het wetsvoorstel Versterking besturing is aanleiding om de hogeronderwijsbesturing eens te bezien in bestuursrechtelijk, organisatierechtelijk, perspectief, en met het oog op de bijzondere kenmerken van het hogeronderwijs- en onderzoeksbedrijf. Dit artikel gaat over het geheel van 'checks and balances' in bestuur, toezicht en medezeggenschap in de context van de grote publieke belangen die onderwijs en wetenschap dienen: economische, maar ook socio-culturele. Dit artikel verschijnt in twee delen. Dit eerste deel omvat een analyse en bespreking van de nieuwe wetgeving. Het tweede deel, volgende maal in dit blad, gaat in op contouren van een moderner alternatief.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Toezicht

Boeken & Bladen

Frans de Vijlder

A Chance for European Universities. Or: Avoiding the Looming University Crisis in Europe. Door Jo Ritzen (2010).

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Boeken en Bladen

Personen & Instellingen

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personen en Instellingen

Waarden en normen en hervorming van het hogeronderwijs

Paul de Knop

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column