2007, Nummer 2

In de kennisbank van TH&MA HOGER ONDERWIJS  (TH&MA) zijn artikelen opgeslagen van verschillende jaargangen. Als abonnee kunt op verschillende manieren in het archief zoeken: op trefwoord en vrij op zoekterm. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van de kennisbank gebruik te maken moet u zich eerst registreren  Daarna kunt u inloggen. Heeft u nog vragen? Kijk eerst op de pagina met veelgestelde vragen.

Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: helpdesk@instondo.nl.Academisering van het kunstonderwijs in Nederland en Vlaanderen in internationaal perspectief

Gert Jan van Helden

In dit artikel wordt allereerst de stand van zaken gegeven betreffende de academisering van het kunstonderwijs in Nederland en Vlaanderen. Er wordt vervolgens een vergelijking gemaakt met de positie van het kunstonderwijs in Duitsland, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Hierbij staan drie vragen centraal: 1) Is het zinvol om de Kunsten bij de universiteiten onder te brengen?
2) Behoort ‘onderzoek in de Kunsten’ tot universitair onderzoek? 3) Moet het mogelijk zijn om op het gebied van de Kunsten te promoveren? Op basis van deze internationale vergelijking en een analyse van het begrip ‘onderzoek in de Kunsten’ worden aan de hand van drie scenario’s aanbevelingen gedaan voor de verdere ontwikkeling in Nederland en Vlaanderen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Academisering

Gedeelde smart.

Leo Goedegebuure

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

“Extra-curriculair, maar niet voor niets”

Madelein Hofmijster | Hans Vossensteyn

Dit artikel gaat dieper in op extra-curriculaire activiteiten van studenten. Welke vormen bestaan hiervan, waarom zijn studenten extra-curriculair actief en hoe kijken zij naar de vergoeding van dergelijke activiteiten? Extra-curriculaire activiteiten worden vergeleken met vrijwilligerswerk en de vormen van erkennen, waarderen en belonen die daarbij voorkomen. Het artikel is gebaseerd op een onderzoek dat is verricht in het kader van een minor opdracht.1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

(Des)-Integratie of kantelen

Johan Vanderhoeven

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Shared Service Centers

Duco Adema

Redactioneel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel | Shared Service Centers

Wordt u al (goed en efficiënt) geholpen?

Ludvig Daae | Ronald Koorn

Universiteiten staan voor de uitdaging de kwaliteit van de administratieve dienstverlening te uniformeren en te verbeteren en daarbij tegelijkertijd de kosten omlaag te brengen. Met de inrichting van Shared Service Centers proberen universiteiten deze uitdaging aan te gaan. Het gaat hierbij om het opzetten van centrale eenheden die administratieve diensten leveren. Daarbij kan gedacht worden aan het concentreren van bijvoorbeeld de financiële,de studenten-, de personeels- en de salarisadministratie, maar ook aan het centraliseren van ICT-diensten. In dit artikel wordt ingegaan op de achtergronden van Shared Service Centers bij universitaire organisaties en een aantal generieke aspecten en problemen (succes- en faalfactoren) die hierbij een rol spelen. Vervolgens wordt een aantal mogelijke oplossingsrichtingen gegeven om deze problemen te voorkomen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Shared Service Centers

Omgaan met multidisciplinariteit en autonomie: een businessmodel voor onderhoud van IT

Jan Landuyt

Hogeschool Gent heeft in Vlaanderen het grootste multidisciplinaire studieaanbod van wetenschap en techniek over de verzorgende sector tot en met kunstopleidingen. Dit stelt deze hogeschool voor de uitdaging op een positieve wijze om te gaan met deze diversiteit. Een exploitatiemodel voor het onderhoud van de IT-infrastructuur van de departementen wordt voorgesteld. Een businessunit werd gecreëerd die dit onderhoud tegen vergoeding overneemt op basis van een formele overeenkomst met ‘Service Level Agreements’.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Shared Service Centers

Shared Service Centers: de governance bepaalt het succes!

V.E.W.M. van Doorn | P.G. Noordam

Het onderwerp Shared Service Centers heeft bij vele organisaties zijn intrede gedaan. Belangrijkste redenen voor het vormen van een Shared Service Center zijn de verhoging van de kwaliteit en de reductie van de kosten. De resultaten van de invoering van een Shared Service Center zijn wisselend. Verwachte besparingen worden niet altijd gerealiseerd en/of het implementatietraject duurt langer dan verwacht. Eén van de kritieke succesfactoren is de wijze waarop de governance wordt ingericht. In dit artikel wordt hierop nader ingegaan.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Shared Service Centers

Meer geld vrijmaken voor onderwijs en onderzoek

Laudy Konings

In de publieke (en private) sector worden onder budgetdruk en behoefte aan meer kwaliteit, servicealternatieven gezocht voor te ver doorgevoerde decentralisatie en/of knellende, te veel op afstand opererende, centrale ondersteunende diensten. Er is echter geen universeel ontwerp voor ondersteunende processen: naast centraal en decentraal komen allerlei andere vormen voor: Standaardisatie, Concentratie, Shared Services en Outsourcing.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Financiering | Shared Service Centers

Praktijkcase: Gemeenschappelijk Diensten Centrum van formaat

Alex Crezee | Robert Leeftink

55 scholen, 2.500 medewerkers en 27.000 leerlingen in Noord-Holland en Utrecht. Cijfers die de omvang aangeven van de Amarantis Onderwijsgroep. Deze onderwijsgroep is 1 januari ontstaan uit ISA (vwo, havo en vmbo) en ROC ASA (mbo). Een belangrijk onderdeel van de fusie, die in 2007 en 2008 verder gestalte krijgt, is het inrichten van een Gemeenschappelijk Diensten Centrum (GDC). Een complexe en ingrijpende operatie. Niet alleen vanwege de grootte en diversiteit van de organisatie. Maar ook omdat sprake is van twee verschillende onderwijsvormen die zijn samengegaan, vergelijkbaar met een hogeschool en een universiteit. Met verschillende wet- en regelgeving, bekostiging, typen docenten, et cetera. In dit artikel staat een impressie van de bevindingen tot nu toe centraal. Een en ander gelardeerd met aansprekende voorbeelden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Shared Service Centers

Het smalle pad

Sijbolt Noorda

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Analyse & Commentaar

Peter Kwikkers

Nederland besteedt miljarden aan haar hoger onderwijs en onder- zoekinstellingen. In 2007 prijkte een slordige 6 miljard euro op de OCW-begroting. Universiteiten en hogescholen doen onderzoek en geven onderwijs dat in Europa een behoorlijk aanzien heeft. Daar hoeft dus niet zoveel over gezeurd te worden. Het kan altijd beter natuurlijk, maar de oorzaken van onderprestatie liggen vooral in de randvoorwaar- delijke sfeer: in de organisatie en de hoogte van de financiering. Daar- om stellen we voor de verandering maar eens een andere vraag: maken de universiteiten als zodanig hun derde wettelijke taak wel waar?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyse en Commentaar

Drievoudige aanpak kenniscirculatie hbo-MKB

Daan Andriessen | Ger Olsder | André Ras | Ton Schurgers | Gilbert Silvius

Kernprobleem in de kenniscirculatie tussen het hbo en het MKB is het identificeren van de behoefte aan kennis bij het MKB. In het project Unikum, mogelijk gemaakt door de Digitale Universiteit, worden studententeams ingezet om bij individuele MKB-bedrijven de behoefte aan kennis te analyseren en de bedrijven hierover te adviseren. Studenten ontwikkelen hierbij vakinhoudelijke en adviescompetenties en de aansluiting tussen het hbo en het MKB wordt erdoor verbeterd.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Interactie tussen hbo en bedrijfsleven: vier casestudies in kenniscirculatie

Mirjam Leloux | Atse Nederveen | Peter van der Sijde

In de huidige economie is kennis als basis voor innovatie een belangrijke concurrentiefactor voor ondernemingen. Een goede kennisinfrastructuur is hierbij voorwaarde. Maar waar halen de ondernemers hun kennis en informatie meestal vandaan? Vooral uit vakbladen, van internet, en via leveranciers, collega’s en concurrenten1 (Kraaijenbrink & Groen, 2006). Daarnaast wordt ook veel samengewerkt met andere bedrijven. Uit onderzoek2 (Van Gent, 2005) blijkt dat ondernemers bij hun zoektocht naar informatie momenteel niet of nauwelijks bij een kennisinstituut, zoals een hogeschool of universiteit aankloppen. Eén van de oorzaken hiervan is onbekendheid. Diensten van dergelijke kennisleveranciers zijn meestal niet gemakkelijk te vinden, ook niet via internet. Ook acht men de kennisleverancier niet altijd relevant voor de (kennis)vraag. Vaak meent de ondernemer, niet ten onrechte, dat de kennisinstelling de ‘taal’ van de ondernemer niet spreekt. Initiatieven bij kennisinstellingen waarbij docenten, studenten en bedrijven samenwerken zijn schaars: de initiatieven vanuit de kennisinstelling richting het bedrijfsleven richten zich meestal op het aanbieden van stageplaatsen, afstudeeronderzoeken en projectgroepen. Ondernemers zoeken naar pragmatische oplossingen voor hun vraagstelling, en dat is niet altijd eenvoudig te combineren met het curriculum van de kennisinstelling.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Geen

Boeken & Bladen

Hans Vossensteyn

Onderwijskundig handboek. Door Hans van Hout, Geert ten Dam, Marcel Mirande, Cees Terlouw en Jos Willems (red.). 2006. Koninklijke Van Gorcum BV, Assen. 361 pagina’s. ISBN: 90 232 4235 1.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Boeken en Bladen