2013, nummer 3

In de kennisbank van TH&MA HOGER ONDERWIJS  (TH&MA) zijn artikelen opgeslagen van verschillende jaargangen. Als abonnee kunt op verschillende manieren in het archief zoeken: op trefwoord en vrij op zoekterm. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van de kennisbank gebruik te maken moet u zich eerst registreren  Daarna kunt u inloggen. Heeft u nog vragen? Kijk eerst op de pagina met veelgestelde vragen.

Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: helpdesk@instondo.nl.Het timmermansoog van de docent

Beatriz Roman | Rob Vink

Het vergroten van de professionele ruimte van de docent wordt meer en meer als een belangrijke peiler gezien om tot kwaliteitsverbetering te komen. Het blijkt echter lastig om de dialoog over professionele ruimte op een constructieve manier te voeren. In dit essay doen we daartoe een aanzet. Het artikel is een samenvatting van een eerder gepubliceerd essay dat in opdracht van Zestor is geschreven (Vink, Roman en Vermeulen, 2012).

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit | Personen en Instellingen

Niet aan alle geld zit een luchtje

Hans Uijterwijk

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Een sociaal leenstelsel

Duco Adema | Hans Vossensteyn

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Voer een echt sociaal leenstelsel in

Babs Jacobs | Dinand Webbink

Kabinet Rutte-II wil een sociaal leenstelsel invoeren in het hoger onderwijs. Dat is een goed plan, maar bij de beleidsvoornemens van minister Bussemaker (2013) kan een groot aantal kritische kanttekeningen worden geplaatst. Deze bijdrage staat allereerst stil bij de vraag hoe de toegankelijkheid van het hoger onderwijs idealiter geborgd dient te worden en dat het sociaal leenstelsel daarvoor het meest geschikte instrument is. Er zal worden betoogd dat subsidies, in de vorm van
niet-kostendekkende collegegelden en studiefinanciering, geen geëigende instrumenten zijn om de toegankelijkheid van het hoger onderwijs te garanderen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Financiering

Sociaal leenstelsel garandeert toegang tot ho in Nederland

Debby Lanser | Bas ter Weel

De Nederlandse overheid draagt een beperkt steentje bij aan de kosten die studenten in het hoger onderwijs maken. Als de overheid besluit deze bijdrage te verlagen, is het van belang de toegang tot het hoger onderwijs te blijven garanderen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Financiering

Ouderlijk inkomen en deelname aan het hoger onderwijs

Brugt Kazemier

Uit onderzoek van het CBS, in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, blijkt een verband tussen het inkomen van de ouders en deelname aan het hoger onderwijs van het kind. Dit treedt vooral op via de vooropleiding van de kinderen, en in mindere mate bij de doorstroom en prestaties in het hoger onderwijs. Persoonlijke, demografische en omgevingsfactoren zijn echter belangrijker.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Leenstelsel in (studenten)perspectief

Thijs van Reekum

De ontwikkeling van de basisbeurs is samen te vatten als een transitie van beurs voor studenten uit arme gezinnen naar algemene voorziening voor iedereen en weer terug. De verschillen tussen hoger opgeleiden en lager opgeleiden wordt door de politiek geprobeerd terug te dringen. De vraag is of deze missie gaat slagen en welke randvoorwaarden zij gaat regelen in het sociaal leenstelsel. Studenten zijn niet voor afschaffing van de basisbeurs, maar mocht het dan toch komen dan wel onder twee belangrijke voorwaarden: toegankelijkheid en voldoende financiële waarborgen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Private bijdragen en toegankelijkheid

Hans Vossensteyn

Studiefinanciering en collegegelden zijn niet alleen in Nederland onderwerp van politieke discussie en beleidsverandering. Dat gebeurt elders ook met regelmaat van de klok. Daarbij is, net als in Nederland, in veel landen om ons heen sprake van cost sharing: de overheid wentelt steeds een groter deel van de kosten van studeren af op studenten en hun ouders. Dat gebeurt via collegegelden en studieleningen, maar ook door een afname van studiebeurzen, meer privaat hoger onderwijs en de (impliciete) verwachting dat studenten bijverdienen of meer ouderlijke bijdragen krijgen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Financiering | Studentenbeleid

Democratisering hoger onderwijs: wat gebeurt er als de hype voorbij is?

Peter de Keyzer | Isabelle De Ridder

De tweede democratiseringsgolf in het hoger onderwijs is een vrij recent fenomeen, maar is toch al zo vaak becommentarieerd en besproken dat vandaag tekenen van vermoeidheid optreden. De hype is duidelijk voorbij. Wat betekent ‘democratisering van het hoger onderwijs’ dan nog anno 2013? Moet het vandaag nog een beleidsprioriteit zijn? We bekijken het in deze bijdrage aan de hand van vijf vragen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personeelbeleid

Hoe kijkt het Vlaams hoger onderwijs naar de toekomst?

Cis Van den Bogaert | Isabelle De Ridder

Het hoger onderwijs vervult in onze huidige maatschappij een belangrijke rol als verstrekker van opleiding en vorming aan jongeren en volwassenen. Maar deze maatschappij evolueert. Zal het hoger onderwijs in zijn huidige vorm die bijzondere plaats blijven innemen? In een omstandig advies ging de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) na wat de maatschappelijke trends zijn die de koers van het Vlaamse hoger onderwijs mee bepalen, de uitdagingen die hiermee gepaard gaan en de manier waarop het hoger onderwijs hierop kan inspelen. Dit artikel geeft de grote lijnen van dit Vlor-advies weer en gaat in op een aantal concrete aanbevelingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Kwaliteit als cultuur: ruimte voor innerlijke drive hbo-docenten

Eva van der Fluit | Lieteke van Vucht Tijssen | Tonnie van der Zouwen

De kwaliteit van het hbo moet omhoog. Daarvoor is een kwaliteitscultuur nodig die ruimte geeft aan vakmanschap en het innerlijk streven naar kwaliteit door hbo-docenten. Dit artikel gaat in op de manier waarop die kwaliteitscultuur gestimuleerd kan worden, met een aanpak die top-down kaderstelling en organisatie brede betrokkenheid combineert. We illustreren dit met voorbeelden uit een traject bij Inholland.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit

Doorstart hoger beroepsonderwijs in Vlaanderen

Simon van Damme

In 2009 ontstond in Vlaanderen het hbo5: het hoger beroepsonderwijs op niveau 5 van de Vlaamse en Europese kwalificatiestructuur. Dit onderwijsniveau is echter nog steeds niet operationeel. Een nieuw decreet, ‘ter versterking van het hbo5’, zal de visies en bekommernissen van de verschillende aanbieders (secundaire scholen, centra voor volwassenenonderwijs en hogescholen) moeten verzoenen en leidt hopelijk op korte termijn tot een volwaardige uitbouw van het hbo5. Het
pleidooi om in de toekomst te komen tot een geïntegreerde hogeronderwijsruimte vormt de achtergrond voor het debat.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit

Nieuwe sleutel verdeling van middelen Bijzondere Onderzoeksfonds

Tim Engels | Eric Spruyt

Het Bijzondere Onderzoeksfonds is een belangrijk instrument voor het onderzoeksbeleid van de overheid en van de individuele universiteiten in Vlaanderen. Wat zijn de onderliggende redenen en de implicaties van de nieuwe verdeelsleutel in het BOF-besluit 2013?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Financiering

De eisen van de samenleving en de kunst van het wetgeven

Peter Kwikkers

Sinds de inwerkingtreding van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek van 8 oktober 1992 (Stb. 1992, 593) in 1993, heeft de WHW 125 maal wijzigingen ondergaan. De inhoudelijke veranderingen waren minder groot dan dit aantal doet vermoeden. Veel wijzigingen waren van zuiver technisch-juridische aard, en vele waren niet erg effectief of noodzakelijk of maar tijdelijk. Twintig jaar WHW. Tijd voor een Staatscommissie hogeronderwijswetgeving.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit