2020, nummer 3

In de kennisbank van TH&MA HOGER ONDERWIJS  (TH&MA) zijn artikelen opgeslagen van verschillende jaargangen. Als abonnee kunt op verschillende manieren in het archief zoeken: op trefwoord en vrij op zoekterm. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van de kennisbank gebruik te maken moet u zich eerst registreren  Daarna kunt u inloggen. Heeft u nog vragen? Kijk eerst op de pagina met veelgestelde vragen.

Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: helpdesk@instondo.nl.Hoofdredactioneel - Toch over studentsucces

Bert Hoogewijs

Een miljoen coronabesmettingen in de Verenigde Staten, meer dan honderdduizend coronadoden in Europa, in Nederland meer dan tienduizend in het ziekenhuis opgenomen coronapatiënten, en een miljoen coronawerklozen in België. Zullen we het dan toch hebben over het verschil tussen studiesucces en studentsucces?
De ceo van een Gents bedrijf dat fairtradeherenhemden produceert, stelde dat het onmogelijk is om te focussen op hemden terwijl de vraag naar mondmaskers zo groot is.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Hoofdredactioneel

Trefwoorden: Redactioneel

Interview - Luc Sels

Elma Drayer | Luc Sels

Natuurlijk is aandacht voor studentsucces belangrijk, zegt socioloog Luc Sels, sinds drie jaar rector van KU Leuven. Maar oog hebben voor studievoortgang ook. ‘Voor mij is studierendement de vraag naar leer- en transfereffecten. Wat neemt iemand mee uit zijn studie naar zijn latere maatschappelijke rollen?’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Interview

Trefwoorden: Studentenbeleid

Trendbreuk of studiesucces light?

Folke Glastra | Daniël van Middelkoop

Een kritische blijk op het nieuwe beleid

Het op studiesucces gerichte beleid heeft het hoger onderwijs schade toegebracht, menen Folke Glastra en Daniël van Middelkoop. Wat dat betreft lijkt de recente accentverschuiving naar studentsucces hoopgevend. Maar betekent die ook echt een stap in de richting van maatschappelijk relevant hoger onderwijs?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Een brede kijk op studentsucces

Raymond Kubben

Adviezen vanuit de Onderwijsraad

Van een echte strategie voor het hoger onderwijs kan alleen sprake zijn als de strategische visie over het hele onderwijsstelsel gaat, zegt Raymond Kubben, raadsadviseur in de staf van de Onderwijsraad. Kijk bij de invulling van ‘studentsucces’ daarom naar het stelsel als geheel. Want de basis van dat succes ligt in het eerder genoten onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Column - Voor iedere student anders

Michiel van Veluwen

Op 2 december 2019 presenteerde minister Van Engelshoven de Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek. De introductie daarin van de term ‘studentsucces’ kun je opvatten als een (trend)breuk met het lange tijd heersende ‘rendementsdenken’. Er lijkt momentum te zijn voor een nieuwe definitie van studentsucces – nu ook deze editie van Th&ma gewijd is aan dit thema. Maar hoe komen we tot zo’n nieuwe definitie? Hoe vullen we die in? En wat denken
studenten zelf van de nieuwe term?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Column

Trefwoorden: Studentenbeleid

Geef de student meer ruimte en verantwoordelijkheid

Harry de Boer | Marijk van der Wende

Bevindingen van de Commissie beleidsdoorlichting hoger onderwijs

De eens vermaarde Nederlandse sturingsfilosofie is aan slijtage onderhevig. De uitgangspunten zijn onduidelijk en voor de positie van de student is nauwelijks aandacht. Het is daarom tijd, betogen Marijk van der Wende en Harry de Boer, de verantwoordelijkheden en bevoegdheden te verhelderen. Zo kom je tot een toekomstbestendig beleid – mét oog voor de rol van de student.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Een vrije maar verantwoorde keuze

Mieke Adriaens | Lot Fonteyne | Tinne De Laet | Anna Marconato | Isabelle Melis | Bart Tambuyzer

Het nut van ijkingstoetsen

Bij de vrije toegang tot het Vlaamse hoger onderwijs spelen ijkingstoetsen een belangrijke rol. Ze geven aspirantstudenten handvatten om na te denken over hun studiekeuze. Ze leveren bovendien een bijdrage aan studie- en studentsucces, zo blijkt uit evaluaties.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Selectie | Studentenbeleid

Kiezen, ijken, loten of selecteren?

Dylan Couck | Rens van Hoogdalem

Het toegangsbeleid in de Lage Landen vergeleken

Hoe kan het dat de Vlaamse en Nederlandse selectieprocedures in het hoger onderwijs zo anders zijn? Terwijl de stelsels zelf verder veel op elkaar lijken? Dylan Couck en Rens van Hoogdalem, beiden in eigen land actief als studentvertegenwoordiger, inventariseren de verschillen en brengen de knelpunten in kaart.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Selectie | Studentenbeleid

Column - Studiesucces is een keuze!

Jeroen Huisman

Lang is de discussie over studiesucces ten onrechte gedomineerd door rationeel-economisch denken. Beleidsmakers associeerden succes al snel met nominaal studeren of – in geitenwollensokkentaal – een stukje rendementsdenkengebeuren naar de studenten toe. Alsof studeren niets meer is dan vier jaar lang 60 studiepunten scoren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Column

Trefwoorden: Column | Studentenbeleid

Anticiperen op het juiste mooie weer

Sebastiaan Steenman

Wat moet een goede selectie voorspellen?

Bij het opstellen van een goede selectiemethode draait het om de vraag wat je precies wilt voorspellen. Sebastiaan Steenman brengt de verschillen in kaart in de definitie van studentsucces en legt uit wat hun betekenis is voor selectieprocedures. ‘Niet iedereen zit te wachten op hetzelfde weer, en we beseffen allemaal dat altijd hetzelfde weertype onvoldoende is voor een succesvol klimaat.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Selectie | Studentenbeleid

Over het effect van maatregelen vóór en na de poort

Koen Declercq | Kristof De Witte

Toelatingsproeven, bindend studieadvies en mentoring

De studentuitval in het hoger onderwijs baart menigeen zorgen. Op basis van recent onderzoek in Vlaanderen en Nederland reiken Kristof De Witte en Koen Declercq drie oplossingen aan. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als je een ‘milde toelatingsproef’ invoert?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Selectie | Studentenbeleid

Wees persoonlijk en betrokken

Machteld de Jong | Rutger Kappe

Gelijke onderwijskansen en studiesucces voor elke student

Is het realistisch te streven naar gelijke kansen voor alle studenten? Of is dit wensdenken van hogeronderwijsinstellingen? Rutger Kappe en Machteld de Jong juichen de aandacht voor kansengelijkheid toe, maar pleiten tegelijkertijd voor realiteitszin. ‘Een integrale aanpak over opleidingen heen is noodzakelijk.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

De student aan het roer

Fred Korthagen | Ellen Nuijten | Lennart Visser

Zelfmanagement bij leren

Studie-uitstelgedrag kan van grote invloed zijn op studentsucces, met alle negatieve gevolgen van dien. Wat kun je als docent of begeleider doen om studenten ertoe aan te zetten hun doelen te bereiken? Lennart Visser, Fred Korthagen en Ellen Nuijten ontwikkelden een cursus om zelfmanagement bij studenten te bevorderen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Autonomie als sleutel

Dimphy Hooijmaijers

Aandacht voor identiteitsontwikkeling

Bij Fontys Hogescholen vormde de Self-Determination Theory de grondslag voor het programma Studiesucces. Door deze theorie op te nemen in de werkwijze en veranderstrategie bouwt de instelling aan gedragsverandering en persoonlijk leiderschap. Bij studenten én docenten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Waterspiegel van het onderwijs

Ellen Klatter

Pedagogisch bewustzijn gevraagd

Studiesucces betekent voor menigeen eindcijfers en slagingspercentages. Nu het accent verschuift naar ‘studentsucces’ komt er meer aandacht voor de ‘persoonlijke omstandigheden van de student’. Blijkbaar hebben we de afgelopen jaren niet zo goed voor onze studenten gezorgd. Niet vreemd als sommige doelen ontbreken, vindt Ellen Klatter.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Column - Van alle tijden

Dylan Couck

Het studietraject van studenten is een van de weinige thema’s in het hoger onderwijs dat op regelmatige basis de Nederlandse en Vlaamse media weet te bereiken. Meestal schetsen die berichten geen rooskleurige situatie: deze of gene universiteit of hogeschool ziet zich genoodzaakt strengere maatregelen voor studievoortgangsbewaking aan te nemen, steeds minder studenten blijken hun diploma binnen de voorziene termijn te behalen, of politici pleiten voor een selectie aan de toegangspoort van het hoger onderwijs. Het is ook niet onbegrijpelijk dat er veel aandacht uitgaat naar de studievoortgang van studenten: de tijd die een student in het hoger onderwijs doorbrengt is sterk bepalend voor zijn toekomst, waarin zowel de student zelf als de maatschappij veel investeert.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Column

Trefwoorden: Column | Selectie | Studentenbeleid

Veel te vroeg voor verregaande flexibilisering

Rens van Hoogdalem

Voor- en nadelen van de huidige experimenten

De roep om flexibilisering klinkt steeds luider, de Strategische agenda noemt haar zelfs als een van de manieren om het hoger onderwijs toekomstbestendig te maken. Maar volgens Rens van Hoogdalem is het nog maar de vraag of studenten zitten te wachten op flexibel ingericht onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Strategische agenda's | Studentenbeleid

Flexibilisering bedreigt de onderwijskwaliteit

Janke Cohen-Schotanus | Klaas Visser

Pleidooi voor goed gestructureerde programma's

Volgens de Strategische agenda is flexibilisering een belangrijk middel op de route naar studentsucces. Kijkend naar kwaliteitsstandaarden voor opleidingen komen Klaas Visser en Janke Cohen-Schotanus tot een geheel andere conclusie. ‘Door studenten de regie te geven, zou het succes vanzelf volgen – maar daar is geen enkel bewijs voor.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit | Strategische agenda's | Studentenbeleid

Flexibel onderwijs vergoot kans op succes

Paul den Hertog | Ulrike Wild

Naar meer wendbaarheid

Flexibilisering van het onderwijs kan een belangrijke bijdrage leveren aan studentsucces, doordat het studenten beter in staat stelt invulling te geven aan de eigen ambities. Door maatwerk mogelijk te maken, stellen Ulrike Wild en Paul den Hertog, voorkomen instellingen onnodige uitval.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

A test of character

Sijbolt Noorda

Some considerations on higher education and the COVID-19 crisis

For higher education, as much as for other sectors of society, the COVID-19 pandemic is an unintentional experiment on our customs and habitudes. If we experience it as a wake-up call, it might lead to serious joint efforts of universities and research institutes for the long term in enhancing sustainable development.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bestuur | Crisis management | Lerende organisatie

De rooftocht van misleidende tijdschriften

Tim Engels | Joshua Eykens | Raf Guns

Inzichten uit de bibliografische databank

‘Rooftijdschriften’ solliciteren actief naar bijdragen van onderzoekers en doen zich op misleidende wijze voor als legitieme academische fora. Het Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring voert jaarlijks screenings uit naar dit soort twijfelachtige tijdschriften. Drie medewerkers vertellen over de kenmerken ervan en geven concrete tips om ze te mijden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Boekbespreking - Studie-uitstelgedrag verbeteren helpt

Pim Breebaart

Lennart Visser:
Academic Procrastination among First-year Student Teachers

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Boekbespreking

Trefwoorden: Boeken en Bladen

Boekbespreking - Puzzelen met feedback

Veronica Bruijns

Naomi Winstone & David Carless:
Designing Effective Feedback Processes in Higher Education. A Learning-focused Approach

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Boekbespreking

Trefwoorden: Boeken en Bladen

Boekbespreking - Kijken over elkaars muurtje

Kurt De Wit

Chang Zhu & Merve Zayim-Kurtay (red.):
University Governance and Academic Leadership in the EU and China

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Boekbespreking

Trefwoorden: Boeken en Bladen

Boekbespreking - Wiens vrijheid?

Sijbolt Noorda

Klaas van Berkel & Carmen van Bruggen (red.):
Academische vrijheid. Geschiedenis en actualiteit

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Boekbespreking

Trefwoorden: Boeken en Bladen