2013, nummer 2

In de kennisbank van TH&MA HOGER ONDERWIJS  (TH&MA) zijn artikelen opgeslagen van verschillende jaargangen. Als abonnee kunt op verschillende manieren in het archief zoeken: op trefwoord en vrij op zoekterm. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van de kennisbank gebruik te maken moet u zich eerst registreren  Daarna kunt u inloggen. Heeft u nog vragen? Kijk eerst op de pagina met veelgestelde vragen.

Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: helpdesk@instondo.nl.Excellente leerlingen aan de universiteit, een onverwachte kansengroep

Annick Hayen | Monique Maelstaf | Els Smeyers

De meeste Vlaamse universiteiten bieden of zullen in de zeer nabije toekomst programma’s voor excellente studenten aanbieden. De Universiteit Hasselt breidt deze doelgroep nog uit. Sinds 2008 stelt zij in het kader van uhasselt@school een aantal opleidingsonderdelen open voor excellente leerlingen uit het secundair onderwijs. De Universiteit Hasselt startte met het programma, omdat de meeste secundaire scholen niet over mogelijkheden beschikken om deze excellente leerlingen op te vangen. De universiteit wil met dit initiatief een tegemoetkoming bieden aan leerlingen die hieraan behoefte hebben.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Excellentie

De 'Hubris Factor'

Hans Uijterwijk

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Column

Trefwoorden: Column

Het mbo, een nadere kennismaking

Hans van Hout | Ib Waterreus | Ton van Weel

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Het mbo tussen onderwijs en arbeidsmarkt

Loek Nieuwenhuis

In Nederland is de afgelopen vijftig jaar beleid ontwikkeld, gericht op het realiseren van een startkwalificatie voor iedereen. Jongeren kunnen zich hiermee melden op de arbeidsmarkt voor middelbaar vakmanschap. Deze beleidskeuze is niet vanzelfsprekend: in veel OECD landen is een stelsel voor middelbaar beroepsonderwijs niet of slechts partieel ontwikkeld (OECD, 2010). Jongeren die niet in de academic track terechtkomen, melden zich in die landen zonder beroepskwalificatie op de arbeidsmarkt, en zijn afhankelijk van hun werkgever voor interne scholing. Men spreekt dan van een interne arbeidsmarkt.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arbeidsmarkt

Pleidooi voor een toekomstbestendig mbo/ROC

Hermien Hendrikx

Het ROC lijdt aan een veelheid aan eisen, die aan het mbo gesteld worden in combinatie met een grillige politiek bestuurlijke koers in de afgelopen twintig jaar. Hierdoor kan het ROC zijn kerntaken onvoldoende goed uitvoeren. Het is tijd voor een commissie, die in opdracht van de branche zelf, zich buigt over een langetermijnvisie op het mbo. Een commissie niet primair gevoed vanuit de politiek, maar vanuit de wetenschap en adviesraden. Dat geeft koers én rust, waardoor
ROC’s regie kunnen nemen en optimaal kunnen werken aan de kwaliteit van het primair proces.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arbeidsmarkt

Sectorkamers: toekomst van het overleg bedrijfsleven en beroepsonderwijs

Gertrud van Erp

Een goed opgeleide beroepsbevolking versterkt de innovatieve kracht van de Nederlandse economie en is van groot belang voor het goed functioneren van de arbeidsmarkt. Daarom is de kwaliteit van het middelbaar en hoger beroepsonderwijs van strategisch belang voor het Nederlandse bedrijfsleven. Goed overleg en afstemming tussen het (georganiseerd) bedrijfsleven en het beroepsonderwijs is dus noodzaak.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arbeidsmarkt | Bedrijfsleven-Hoger Onderwijs

Beroepsgericht examineren in het middelbaar beroepsonderwijs

Josje Jasper

Niet alleen in het hbo ook in het mbo is goed examineren een uitdagende opgave. Het enorme aantal uitstroomprofielen, de betrokkenheid van het - zeer diverse - werkveld, de eis van authentieke afname, vanzelfsprekend met behoud van validiteit, betrouwbaarheid en transparantie, zoveel mogelijk georganiseerd aan het einde van de opleiding, maakt het examineren een complexe zaak met veel valkuilen. Aan oplossingen daarvoor wordt gewerkt.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Prestatieafspraken | Studentenbeleid

De waarde van mbo-4 opleidingen op de arbeidsmarkt

Johan Coenen | Ger Ramaekers | Rolf van der Velden

Moet de Nederlandse mbo-4 opleiding tot het secundair beroepsonderwijs worden gerekend of tot het tertiair onderwijs? In deze bijdrage gaan we na wat de plaats is van de mbo-4 opleidingen als we kijken naar kennis en vaardigheden en naar arbeidsmarktsucces. De bevindingen geven geen aanleiding om mbo niveau 4 tot het hoger onderwijs te rekenen in de Nederlandse institutionele context.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arbeidsmarkt

Binnen een hbo-bachelor zijn Ad-programma's op hun plek

Emina van den Berg | Djoerd de Graaf

Zowel studenten als werkgevers hebben behoefte aan een opleiding tussen mbo en de vierjarige hbo-bachelor. Maar liefst wel een op hbo-niveau. Met de Associate degree-programma’s is in die behoefte voorzien. Bovendien lijkt de positionering binnen de hbo-bachelor sommige studenten te motiveren om na de Associate degree ook een bachelordiploma te behalen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Associate degree | Graduaatsopleiding

De ambities van de mbo-student

Louise Effers

De meeste eerstejaars mbo-studenten beginnen aan hun nieuwe opleiding met hoge ambities en verwachtingen. Toch vallen veel studenten in het eerste jaar uit. Een gebrek aan inhoudelijke aansluiting van de opleiding bij de eigen interesses en behoeften blijkt een belangrijke voorspeller van uitval in het eerste jaar. Hebben sommige mbo-studenten wellicht onrealistische verwachtingen bij de start? En wat kunnen scholen doen om te zorgen dat zij hun hoge ambities beter kunnen realiseren?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Beeldvorming | Rendement | Studentenbeleid

Zijn verschillen échte verschillen?

Anja van den Broek | Bas Kurver | Froukje Wartenbergh

Waar vroeger studenttevredenheid vooral een rol speelde bij de interne kwaliteitszorg, worden indicatoren voor studenttevredenheid steeds vaker gebruikt om, voor externe belanghebbenden, de kwaliteit van het onderwijs over het voetlicht te brengen. Studentoordelen worden ingezet voor studiekeuzeprocessen, in rankings en benchmarks en bij prestatieafspraken met de overheid.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit | Ranking

Regie op samenwerking en leerproces in vijf modellen

Aimee Hoeve | Marc van der Meer | Hester Smulders

In het middelbaar beroepsonderwijs is de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven een prominent en actueel onderwerp, dat traditioneel vorm krijgt via de beroepspraktijkvorming en bij het vormgeven van de kwalificatiedossiers. Deze vorm van samenwerking heeft antecedenten die teruggaan tot in de ontwikkeling van het leerlingstelsel, werd op bestuurlijk niveau bepleit door de Commissie Rauwenhoff (1990) en Van Veen (1993), en is vastgelegd in de Wet Educatie Beroepsonderwijs (1996).

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bedrijfsleven-Hoger Onderwijs | Kwaliteit

Docent zijn in het middelbaar beroepsonderwijs

Elly de Bruijn

‘De docent in het beroepsonderwijs opent de deuren naar de kennis, zienswijzen, vaardigheid, opvattingen en houdingen die horen bij de toekomstige beroepspraktijk van de student en draagt zorg voor de verwerving van een startpositie daarbinnen. Dat vraagt van docenten om de kleur en geur van een sector of functiedomein te verweven in het eigen zijn, denken en doen’ (de Bruijn, 2009, pagina 40, op citaat).

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personeelbeleid | Personen en Instellingen

Kijken naar kwaliteit van leiderschap

Age Halma

Op alle niveaus is kwaliteit van leiderschap van groot belang, zowel voor de talenten waarop het universitair onderwijs en onderzoek drijven, als voor de talenten in de ondersteunende processen. Universiteit Utrecht is systematisch gaan kijken naar de kwaliteiten van leidinggevenden, in de academie en in de ondersteunende processen. Om ontwikkelingsgericht te kunnen investeren en hen optimaal in te zetten. Een programma waar de top van de universiteit zich langjarig toe verbonden
heeft, want het universitaire DNA laat zich niet zomaar modificeren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit | Leiderschap

Hoger beroepsonderwijs in het volwassenenonderwijs

Carmen Wullaert

Nog bij veel mensen leeft het misverstand dat de enige opties na het secundair onderwijs gaan werken of een bachelor- of masteropleiding aan een hogeschool of universiteit zijn. Ook het hoger beroepsonderwijs biedt na het beëindigen van de secundaire schoolloopbaan heel wat opties. Toen op 30 april 2009 het decreet betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs door de Vlaamse Regering werd bekrachtigd, beoogde men de duidelijke positionering van deze kwalificatieniveaus.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)