Zoeken op auteur 'Hans Uijterwijk'

Onder voorzitters: het betere koorddansen

Hans Uijterwijk

2019, nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bestuur | Leiderschap

Van historisch gegeven tot dogma

Hans Uijterwijk

2018, nummer 5

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

Maatwerk en transparantie gevraagd

Hans Uijterwijk

2018, nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bestuur

Boekbespreking - Van rolvastheid naar rolbesef

Hans Uijterwijk

2017, nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

En daar verschoven de prioriteiten weer

Hans Uijterwijk

2014, nummer 3

Nederland kent nu bijna een eeuw wetgeving rond het hoger beroepsonderwijs. In die honderd jaar liet de politiek voortdurend haar invloed gelden. Elk nieuw kabinet had immers zo zijn eigen opvattingen over hoe het hbo eruit zou moeten zien. Soms kreeg het veel speelruimte, dan weer werden de teugels strak aangehaald. In dit historisch overzicht laat Hans Uijterwijk zien dat bestuurders telkens nieuwe antwoorden moesten vinden op nieuwe eisen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bestuur | Studentenbeleid

Nieuw artikel

Hans Uijterwijk

2013, nummer 5

Een van de veel gehoorde klachten binnen het onderwijs is de snelheid waarmede beleid verandert. Iedere bewindspersoon komt weer met nieuwe ideeën en het veld wordt nauwelijks enige tijd gegund om eerder beleid te implementeren. Voor een onderwerp geldt dit echter zeker niet en dat is het binaire stelsel. Niets is in Nederland zo zeker als deze dualiteit binnen het hoger onderwijs en er is geen minister die daar iets aan heeft veranderd. Vele mooie verhalen ten spijt. De oud-voorzitter van de Vereniging Hogescholen, prof. dr. Frans Leijnse, constateerde dat het binaire stelsel van een historisch gegroeid gegeven tot een geloofsartikel is geworden. Ik durf te stellen door de over- heid tot dogma is verheven. Een bewindspersoon met durf, die het rapport van de Commissie Veerman serieus neemt, zet het onderwerp nu op de politieke agenda.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Het onderzoekcoconmodel

Hans Uijterwijk

2013, nummer 4

Eind juni 2013 werd in het gebouw van de Vereniging Hogescholen in Den Haag de Stichting Kennisontwikkeling in stilte opgeheven. In april 2001 werd deze stichting door het bestuur van de HBO-raad in het leven geroepen. Tot eind 2006 werd door het bestuur ervan de aanvragen voor lectoraten van hogescholen beoordeeld en werden vervolgens geld- middelen, conform de trekkingsrechten, toegekend.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Niet aan alle geld zit een luchtje

Hans Uijterwijk

2013, nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

De 'Hubris Factor'

Hans Uijterwijk

2013, nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Rubriek: Column

Het onderwijskastenstelsel

Hans Uijterwijk

2013, nummer 1

Het kastenstelsel wordt door iedereen geassocieerd met het systeem van sociale stratificatie in India. Peter Kloos beschrijft de kenmerken van het kastenstelsel:
• groepen waarvan men door geboorte lid wordt;
• hiërarchische rangschikking, waarbij de hogere katen zich intrinsiek beter voelen dan de lagere;
• interactie tussen de leden van de verschillende kasten is aan beperkingen onderhevig; kastengenoten zijn status-gelijken;
• de hiërarchie en het groepskarakter komen tot uitdrukking in een stel specifieke gewoonten, voorrechten e.d.;
• ze zijn in het algemeen geassocieerd met een bepaald beroep.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Commissie-adviezen: realistisch en uitvoerbaar?!

Hans Uijterwijk

2012, nummer 5

Politieke partijen die zetels verliezen bij verkiezingen stellen een commissie in om het verlies aan stemmen te onderzoeken. Ook bij de overheid is het een gebruikelijk recept om bij een probleem of een politiek gevoelige zaak een commissie in te stellen om alle facetten in beeld te brengen en met voorstellen te komen. Dat gebeurde ook nadat staatssecretaris Zijlstra in de Strategische Agenda Hoger Onderwijs had vastgelegd dat het wenselijk was de externe legitimering van examens beter te borgen en de toetspraktijk te versterken middels landelijke toetsing van een of meer kernvakken, dan wel gebruik te maken van externe examinatoren. De HBO-raad stelde, weinig origineel, in december 2011 de Commissie externe validering examenkwaliteit hoger beroepsonderwijs in, de commissie Bruijn. De HBO-raad koos bij de samenstelling van de commissie voor een typische top-down benadering. Een zware bemensing van hoogleraren en bestuurders, de commissie die weliswaar allerlei gesprekpartners consulteerde, maar niet sprak met examinatoren-docenten die toch veelal een pragmatische invalshoek hebben.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Governance: van luxe paard naar werkpaard

Hans Uijterwijk

2012, nummer 4

Incidenten hebben ertoe geleid dat de leden van de Raden van Toezicht in het hoger onderwijs hun rol anders zijn gaan invullen. Van notabel-bestuurder op gepaste afstand, dertig jaar geleden, naar goed geïnformeerde, proactieve toezichthouder met een veel grotere verantwoordelijkheid.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Duitsland : Frankrijk = hbo : wo = 1 : 0

Hans Uijterwijk

2012, nummer 3

Column

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

(H)erkenning?

Hans Uijterwijk

2012, nummer 2

Column

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Overdaad overhead?

Hans Uijterwijk

2012, nummer 1

Column

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Veertig jaar

Hans Uijterwijk

2011, nummer 5

Column

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

De geest uit de fles

Hans Uijterwijk

2011, nummer 4

Column

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Onderwijsobesitas

Hans Uijterwijk

2011, nummer 3

Column

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Eigenwijsheid of eigen wijsheid?

Hans Uijterwijk

2011, Nummer 2

Column

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Memo to the boss(es)

Hans Uijterwijk

2011, Nummer 1

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

NHTV: eigen karakter én Veerman-proof?

Hans Uijterwijk | Woutje de Zeeuw

2010, Nummer 5

Nu het kabinet-Rutte-Verhagen de aanbevelingen uit het rapport van de commissie-Veerman gaat implementeren, zal het
woord profilering aanmerkelijk vaker worden gebruikt. Maar wat betekent profilering voor de individuele instelling in het
hoger onderwijs? Op instellingsniveau is dat voor grote universiteiten en hogescholen lastig, omdat een breed spectrum
aan kennisdomeinen moet worden bediend. Voor gespecialiseerde en veelal kleinere instellingen ligt dat anders. Het feit
dat ze gespecialiseerd zijn, geeft al een stukje profilering, maar daar blijft het niet bij. Om hun bestaansrecht te
waarborgen, moeten ze hun profiel blijven aanscherpen. Dit artikel beschrijft wat profilering betekent voor NHTV
internationaal hoger onderwijs Breda.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Profilering

De lange mars door het binaire landschap

Hans Uijterwijk

2009, Nummer 2

Met de accreditatie van de wo-bacheloropleiding Vrijetijdswetenschappen aan NHTV internationaal hoger onderwijs Breda is een belangrijke stap gezet in de verdere ontwikkeling van het hoger onderwijs in Nederland. Hiermee wordt ook de cirkel gesloten die ooit begon met de belangrijke bijdrage die het NWIT, één van de voorlopers van NHTV, geleverd heeft aan de ontwikkeling van de vrijetijdswetenschappen aan de, toen nog jonge, Universiteit van Tilburg. In zekere zin zou men kunnen zeggen dat de verloren zoon weer terug is op de thuisbasis. Deze gang van zaken geeft ook de dynamiek aan binnen het hoger onderwijs in Nederland na de invoering van de Bama-structuur. Nieuwe mogelijkheden en kansen doen zich voor, zeker voor instellingen met een uitzonderlijk profiel, en NHTV neemt daarin inderdaad een bijzondere positie in.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Academisering