Zoeken op auteur 'Serge Simon'

Prestatiesturing van universiteiten

Serge Simon

2013, nummer 1

Ook de universiteiten ontkomen niet aan de aandacht die de maatschappij heeft voor prestaties en output. Universiteiten kosten de maatschappij immers veel geld: wat krijgt die maatschappij ervoor terug? Er moeten meer studenten komen, meer diploma’s afgeleverd worden, meer publicaties geschreven worden, er moet meer onderzoek gebeuren, de kwaliteit moet omhoog.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Prestatieafspraken

Valorisatie

Serge Simon

2011, Nummer 1

Redactioneel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel | Valorisatie

‘Er liggen hier geweldig veel opportuniteiten’

Dirk Coenjaerts | Serge Simon | Ton van Weel

2009, Nummer 4

Acting dean Philippe Naert (UAMS) aan het woord over leiderschap, management en governance in het hoger onderwijs – en nog veel meer.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap

Besparingen door de overheid: Effect op de universiteiten in Vlaanderen

Serge Simon

2010, Nummer 3

De recente financiële crisis heeft ook haar effect op de financiële armslag van de overheid in Vlaanderen. De budgettaire overschotten op Vlaams niveau zijn duidelijk verleden tijd. Investeringen in allerlei beleidsdomeinen moeten worden teruggeschroefd. Ook het hoger onderwijs deelt in de klappen - er moet bespaard worden. Zo zijn via het recente programmadecreet van de Vlaamse overheid de extra budgetten voor het rationalisatiefonds grotendeels geschrapt, worden enkele bijzondere initiatieven qua investeringen op een lager pitje gezet en wordt er voor het eerst gebruikgemaakt van het principe van 'aanwendingspercentage'.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Financiering

Leiderschap en management in het hoger onderwijs in Vlaanderen

Serge Simon

2009, Nummer 4

Hogescholen en universiteiten in Vlaanderen vertonen, ondanks hun complementariteit, toch een belangrijke overlap in hun missie. Zij bevinden zich in een gelijkaardige regelgevende context en bieden deels concurrentiële opleidingen aan. Je zou verwachten dat wat de gehanteerde aanpak betreft op het vlak van leiderschap en management deze instellingen dan ook erg op elkaar lijken. Toch is dat niet per definitie zo; er zijn verschillen vast te stellen. We inventariseren een enkele typische kenmerken van de toepassing van leiderschap en management in de verschillende soorten instellingen aan de hand van twee casussen, namelijk de Universiteit Antwerpen (UA) en de Karel De Grote Hogeschool (KdG). Daarnaast proberen we deze te kaderen in de specifieke organisatorische, bestuurlijke of maatschappelijke context waarbinnen de instelling zich positioneert.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap

Over succes van instellingen van hoger onderwijs, succes van economieën en ... McKinsey

Serge Simon

2008, Nummer 1

Bestuurders en managers binnen de instellingen van hoger onderwijs worden bij het ontwikkelen van het instellingsbeleid voortdurend geconfronteerd met het beleidsdilemma tussen de keuze voor excellentie of massaliteit. Het doel is telkens de instelling als geheel zo succesrijk mogelijk te maken en het liefst op duurzame wijze. Enige groei in dit succes is natuurlijk altijd gewenst. Universiteiten in het bijzonder zijn echter geen monolithische, uniforme instellingen. Ze bestaan uit een groepering van kleine en grote entiteiten, zoals faculteiten, departementen, onderzoeksgroepen, scholen, ... Ze hebben stuk voor stuk hun eigen opleidingen en onderzoeksthema’s, ofwel hun eigen ‘producten’. En die producten worden in de markt geplaatst, die per definitie instellingsoverschrijdend is. Succes van een universiteit kan gedefinieerd worden als de optelsom van het succes van die samenstellende entiteiten. Dit succes wordt dan afgemeten ten opzichte van het succes van andere instellingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Overhead aan de Vlaamse Universiteiten

Serge Simon

2007, Nummer 1

In dit artikel gaan we dieper in op de ‘overhead’-problematiek zoals deze bestaat bij de Vlaamse Universiteiten. Met overhead worden meestal de indirecte kosten bedoeld die ontstaan bij de betrokken universiteit bij het uitvoeren van één of meerdere academische activiteiten, in het bijzonder onderzoek, maar ook bij wetenschappelijke en maatschappelijke dienstverlening of onderwijs. De overhead wordt dan als een ‘vergoeding van de centrale beheerskosten en algemene exploitatiekosten’ betiteld. Deze overhead wordt meestal uitgedrukt door een zeker percentage te nemen op de directe onderzoekskosten. Een project met directe projectkosten van 100, en een overhead van 17 procent zal dus in totaal 117 kosten. Discussies over overhead voor projecten passen vaak binnen een meer globale discussie die vrijwel voortdurend binnen universiteiten gevoerd wordt (of woedt?) over de middelen die ter beschikking moeten of kunnen staan van de kernprocessen ten opzichte van de middelen die nodig zijn voor ondersteunende, beleidsvoorbereidende of managementactiviteiten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Overhead

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.