Zoeken op auteur 'Ib Waterreus'

Boekbespreking - Stage op het juiste moment

Ib Waterreus

2019, nummer 4

Kevin Boudreau & Matt Marx:
From Theory to Practice. Field Experimental Evidence on Early Exposure of Engineering Majors to Professional Work

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Boeken en Bladen

Rubriek: Boekbespreking

De juiste balans

Ib Waterreus

2017, nummer 5

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

Boekbespreking - Halfvol of halfleeg?

Ib Waterreus

2017, nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

Boeken en Bladen

Hanne ten Berge | Veronica Bruijns | Didi Griffioen | Albert Pilot | Ib Waterreus

2015, nummer 4

Breed of specifiek?
Sociale media als vliegwiel
Grijp je kans!
Uiteenlopende beelden
Landkaart voor de beginnende docent

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Boeken en Bladen

Boeken en bladen

Pim Breebaart | Jeroen Huisman | Ib Waterreus

2014, nummer 5

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Boeken en bladen

Ib Waterreus

2013, nummer 4

Pedro de Bruyckere & Casper Hulshof (2013)
Jongens zijn slimmer dan meisjes (en andere mythes over leren en onderwijs)

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Boeken en Bladen

Het mbo, een nadere kennismaking

Hans van Hout | Ib Waterreus | Ton van Weel

2013, nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Doelmatig macrodoelmatigheidsbeleid

Ib Waterreus

2012, nummer 5

Ingrijpen in het huidige opleidingsaanbod in het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs is alleen doelmatig als het zich beperkt tot die opleidingen waarbij echt iets aan de hand is. Voor instellingen zouden daarom indicatoren moeten worden ingevoerd die hen stimuleren zelf hun opleidingsportfolio nauwlettend te monitoren, te ver- antwoorden en zo nodig aan te passen. In het uiterste geval moet de overheid kunnen besluiten opleidingen te sluiten of juist open te houden. Dat beveelt de Onderwijsraad aan in het advies ‘Zicht op een macrodoelmatig opleidingsaanbod’.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Profilering

De instelling dit, de overheid dat

Djoerd de Graaf | Ib Waterreus

2012, nummer 5

In zijn reactie op het advies van de Onderwijsraad geeft Ton Van Weel aan, dat de raad volgens hem een wel erg ruime definitie van macrodoelmatigheid hanteert. Daarnaast zou de raad teveel heil verwachten van het vergroten van transparantie en een grotere rol van de overheid. Van Weel vreest dat meer overheidsbemoeienis niet leidt tot een doelmatiger opleidingsaanbod, en denkt dat de overheid zou kunnen volstaan met het niet of minder bekostigen van kleine opleidingen.

Trefwoorden: Column

Ruim baan voor universitaire onderwijscentra

Inge van der Heul | Ib Waterreus

2012, nummer 3

Om de kwaliteit van het onderwijs systematisch te verbeteren is samenwerking tussen onderwijspraktijk en onderwijsonderzoek cruciaal. De Onderwijsraad pleit daarom in een advies voor het versterken van de verbinding tussen onderzoek en praktijk door de vorming van netwerken van scholen en onderzoekers in uoc’s (universitaire
onderwijscentra), naar analogie van het medische onderzoek in umc’s.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit | Onderwijsvernieuwing

Kwaliteit en selectie

Duco Adema | Hans van Hout | Ib Waterreus

2011, nummer 5

Redactioneel

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Persistence rates in science, engineering, technical and mathematics (STEM) Field Majors

Ib Waterreus

2011, Nummer 2

Boeken en bladen

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Boeken en Bladen

Boeken & bladen

Ib Waterreus

2010, Nummer 5

Boekenrubriek

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Boeken en Bladen

Gevolgen van de economische crisis voor het hoger onderwijs

Ib Waterreus

2010, Nummer 1

De economische crisis heeft direct en indirect ook gevolgen voor het hoger onderwijs. Op het eerste gezicht lijken de directe gevolgen van de kredietcrisis voor het onderwijs misschien beperkt; onderwijs wordt immers grotendeels publiek bekostigd en is in die zin weinig gevoelig voor verschuivingen in private investeringen. De publieke uitgaven staan echter ook onder druk als gevolg van dalende belastinginkomsten. Daarnaast moeten eventuele hogere onderwijsuitgaven (bijvoorbeeld als gevolg van een te verwachten langere verblijfsduur in het onderwijs) in principe worden gecompenseerd door elders op de onderwijsbegroting te bezuinigen. Tegelijkertijd heeft de crisis ook meevallers in petto voor het onderwijs, zoals een grotere animo voor het beroep van leraar.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leven lang leren

Boeken & Bladen

Ib Waterreus

2009, Nummer 1

Geldstromen en beleidsruimte (Wegen voor nieuw hoger onderwijs en wetenschap deel 2). Door P.C. Kwikkers, B.W.A. Jongbloed, C.W.A. Gerritsen, J.J. Vossensteyn, F. Kaiser & A.C. van Wageningen (2009).

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Boeken en Bladen

Incentives voor extra onderwijskwaliteit

Ib Waterreus

2008, Nummer 1

Instellingen in het hoger onderwijs worden onvoldoende geprikkeld om topkwaliteit te leveren en talenten optimaal te benutten. De overheid zou daarom ervaring moeten opdoen met financiële prikkels om universiteiten en hogescholen aan te moedigen extra onderwijskwaliteit te leveren. Dit artikel gaat in op de bestaande incentives in het hoger onderwijs en de mogelijke effecten van verschillende incentives op de onderwijskwaliteit.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Overkill aan overhead?

Ib Waterreus

2007, Nummer 1

In 2004 heeft de Onderwijsraad een verkenning Bureaucratisering in het onderwijs gepubliceerd. Deze verkenning maakt in de eerste plaats duidelijk dat het om een complex onderwerp gaat waar relatief weinig over bekend is. Zowel in Nederland als in andere landen is het empirische onderzoek naar bureaucratisering en kostendoelmatigheid beperkt. Wel concludeert de raad dat het aandeel van de onderwijsmiddelen voor administratie en beheer sinds 1980 fors zijn toegenomen: met 80 procent in het hbo en 30 procent in het WO. Belangrijkste oorzaak hiervan ligt in het feit dat de onderwijsmiddelen per student zijn afgenomen, terwijl de beheerstaken met name op rijksniveau zijn toegenomen. Mede in reactie op deze verkenning zijn verschillende initiatieven ontplooid, zoals de ontwikkeling van een bureaucratiemeter door het ministerie van OCW en pogingen in verschillende onderwijssectoren om de uitgaven te benchmarken.1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Overhead

Doelgericht investeren in het hoger onderwijs: publiek én privaat

Ib Waterreus

2006, Nummer 4

Volgens een themanummer van The Economist is het niet erg waarschijnlijk dat Europa in 2010 de meest concurrerende kenniseconomie ter wereld zal zijn. Europese universiteiten moeten daartoe bijvoorbeeld steeds meer studenten afleveren, maar krijgen geen extra publieke middelen en ook niet de ruimte om extra private middelen binnen te halen. Bezuinigingen op de kwaliteit lijken daarmee onvermijdelijk. Tegelijkertijd groeit de achterstand op bijvoorbeeld Amerikaanse topuniversiteiten die wel kunnen putten uit een grote verscheidenheid aan financieringsbronnen. Mede dankzij private investeringen zijn de uitgaven aan hoger onderwijs in de vs twee keer zo hoog als in Europa, wat mogelijk verklaart dat 17 van de wereld top 20 universiteiten in de vs staan en 70% van de Nobelprijswinnaars er werken. Landen als China en India volgen het Amerikaanse voorbeeld en dreigen Europa in rap tempo in te halen.1
Wanneer het Europese hoger onderwijs niet verder terrein wil verliezen, dan lijken financiële hervormingen in het hoger onderwijs onontkoombaar, ook in Nederland. In theorie kan dit echter op verschillende manieren, zoals door extra publieke en/of private investeringen of een doelmatiger inzet van de bestaande middelen. In deze bijdrage staat de vraag centraal welke publiek-private financieringscombinaties kunnen bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit van het hoger onderwijs, met behoud van de toegankelijkheid en de doelmatigheid.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Financiering