Zoeken op auteur 'Hans van Hout'

Nieuw artikel

Veerle Bogaert | Hans van Hout | Maarten Vinkers

2013, nummer 5

Recensie over ‘Research in higher professional education’
Integratie van onder- zoek in het onderwijs: Effectieve inbedding van onderzoek in curricula

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Boeken en Bladen

Het mbo, een nadere kennismaking

Hans van Hout | Ib Waterreus | Ton van Weel

2013, nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Kwaliteit en selectie

Duco Adema | Hans van Hout | Ib Waterreus

2011, nummer 5

Redactioneel

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Studenten Boeien, Binden en Begeleiden

Sanne van Herpen | Hans van Hout | Maarten van de Ven

2011, Nummer 2

Het kabinet heeft onlangs nogmaals uitgedragen dat een kwaliteitsverhoging in het Nederlandse hoger onderwijs nodig is om
tot de top 5 van kenniseconomieën in de wereld te kunnen doordringen. Het kabinet wil de instellingen hierbij ondersteunen
door selectie mogelijk te maken. Maar wat dient een instelling nog meer te doen om de ‘juiste student op de juiste plek’ te
krijgen? Dit artikel biedt u een achttal adviezen waarbij Boeien, Binden en Begeleiden in het eerste jaar centraal staan.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kennis | Kwaliteit

Studiesucces

Duco Adema | Hans van Hout | Ton van Weel

2011, Nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Studiesucces en de kwaliteit van het onderwijsmanagement

Hans van Hout

2011, Nummer 2

De afgelopen jaren hebben de Nederlandse hogescholen en universiteiten, middels de koepelorganisaties HBO-Raad en VSNU, afspraken gemaakt met de minister om de rendementen te verhogen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit

Professional in the lead, ook in het hbo

Raoul Engelbert | Hans van Hout | Wilma Scholte | Rien de Vos

2009, Nummer 4

De ontwikkeling van het lectoraat in het Nederlandse Hoger Beroeps Onderwijs (hbo) is niet vanaf het begin een succesverhaal geweest. Niet alle hogescholen waren er in 2001 als de kippen bij om lectoren aan te stellen. Dit had enerzijds te maken met de tijdelijke financiering, zoals die in het convenant van het ministerie van OCW en HBO-Raad was geregeld. Maar daarnaast had men ook geen duidelijk beeld van wat de lectoren zouden moeten doen en wat hun competenties zouden (moeten) zijn. Vraag was ook of er voldoende animo zou zijn bij geschikte kandidaten om op tijdelijke basis in een beperkte setting aan de slag te gaan. Vervolgens was niet voor iedere instelling duidelijk hoe lectoren in de organisatie ingepast zouden moeten worden. Inmiddels zijn we acht jaar en drie evaluatiestudies verder, zijn er meer dan 350 lectoren en kenniskringen aan de slag, is de tijdelijke financiering eerst omgezet in een structurele financiering en inmiddels vaak onderdeel van de normale bekostiging van de instellingen. De speciale selectiecommissie voor het lectoraat, het bestuur van de Stichting Kennisontwikkeling HBO, is opgeheven, of beter gezegd aan een nieuwe taak geholpen, namelijk het beoordelen van onderzoeksvragen vanuit het hbo voor RAAK-PRO, een soort tweede geldstroom voor praktijkgericht onderzoek. Kortom, een succesverhaal. Vraag blijft of de oorspronkelijke doelen wel zijn gerealiseerd en of de positie van de lectoren adequaat is. In dit artikel pleiten wij voor een positie van de lector in het hart van de onderwijsorganisatie, gebaseerd op het principe van de ‘professional in the lead’. We beschrijven tevens de ervaringen die hiermee zijn opgedaan binnen het domein Gezondheid van de Hogeschool van Amsterdam.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Lectoraat | Leiderschap

Numeriek rendement in het wo

Hans van Hout

2008, Nummer 3

Het beleid van de overheid is erop gericht om een groter deel van een jaarcohort een ho-diploma te laten behalen. Dat kan gerealiseerd worden door instroom van groepen die tot nu toe in beperkte mate deelnamen aan het ho. Andere maatregelen zijn er vooral op gericht om degenen die deelnemen ook naar de eindstreep te brengen. Winst bij het wo zal vooral behaald moeten worden door uitval en vertraging te verminderen, omdat vwo’ers al voor bijna honderd procent naar het ho gaan. In het wo haakt ongeveer 25 procent af in het eerste jaar. Dat is een dramatisch cijfer, maar niet in de zin van uitval uit het ho. De meeste studenten komen vroeg of laat weer terug in het ho. Het levert dus naast teleurstelling en onzekerheid voor de student vooral vertraging op omdat de eventueel behaalde studiepunten doorgaans in de nieuwe opleiding niet gehonoreerd worden en de student weer van voor af aan moet beginnen. Het kost daarmee ook de instellingen veel geld. Minister, onderwijsraad, VSNU en studentenvakbonden zijn het er allemaal over eens dat dit een ongewenste situatie is. Toch is het vraag of het zal lukken om de percentages substantieel te verbeteren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Rendement

Boeken & Bladen

Hans van Hout

2008, Nummer 2

Situationeel opleiden en leren: Het potentieel van individuele competenties voor organisaties. Gerard Bergenhenegouwen (2007).
Met medewerking van Marjan Glaudé en een voorwoord van Joseph Kessels.138 pp, Deventer (Kluwer).

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Boeken en Bladen

Uiteindelijk kan slechts opheffing van de programmatische binariteit een fusie van hogeschool en universiteit rechtvaardigen

Hans van Hout

2007, Nummer 4

In dit artikel ga ik in op de doelen van samenwerking en fusie van een universiteit en een hogeschool. Intensieve samenwerking vraagt op een gegeven moment om stappen in de richting van een bestuurlijke fusie (opheffen van de organisatorische binariteit). Een gefuseerde instelling kan een rijk palet aan opleidingen en onderzoeksprogramma’s tot ontwikkeling brengen die veel beter aansluiten bij de diversiteit van studenten en de maatschappelijke behoeften dan de bestaande hogescholen en universiteiten afzonderlijk. Deze brede universiteit zal een verrijking voor het Nederlandse hoger onderwijs zijn. Maar als tornen aan de huidige tweedeling tussen hbo- en wo-opleidingen (programmatische binariteit) niet gerealiseerd kan worden of als dat niet het uiteindelijke doel is, dan kan men beter afzien van een fusie en genoegen nemen met een minder vergaande samenwerking op bestuurlijk en organisatorisch niveau.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Fusie

Boeken & Bladen

Hans van Hout

2007, Nummer 3

THE AMERICAN FACULTY: THE RESTRUCTURING OF ACADEMIC WORK AND CAREERS. Door Jack H. Schuster and Martin Fin- kelstein.
John Hopkins University Press.
2006. 555 pagina’s. 50,- (hard cover).

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Boeken en Bladen

De Bachelor-Masterstructuur op de schop

Hans van Hout

2007, Nummer 3

In 1999 werd door een groot aantal Europese ministers de zogenaamde Bologna-verklaring ondertekend (The European Higher Education Area, 1999). Hiermee verplichtten zij zich om in hun landen de Bachelor-Masterstructuur (BaMa) in te voeren. Hun belangrijkste doelstellingen waren: bevorderen van verenigbaarheid en vergelijkbaarheid van systemen van hoger onderwijs in Europa, versterken van de internationale concurrentiekracht van het Europese hoger onderwijs en vergroten van de ‘employability’ van de Europese burgers. Met de invoering van de BaMa werden er in principe drie niveaus onderscheiden in het hoger onderwijs, namelijk het bachelorniveau (minimaal drie jaar), het masterniveau (één of twee jaar) en het PhD (doctoraats)niveau. Hoewel er geen aanwijzingen zijn dat er in Nederland veel voorbereidend werk was verricht om de BaMa in te voeren, waren de meeste opleidingen in het wo al volgens die structuur vormgegeven op het moment dat de wet door de Staten Generaal werd geaccordeerd (2002). Na Letland was Nederland het tweede land dat de BaMa had ingevoerd. Heel opmerkelijk, vooral als we bedenken hoe lang meestal over wettelijke veranderingen in het hoger onderwijs wordt gedaan. Denk bijvoorbeeld aan de verkorting van de studieduur in het wo van zes of meer jaar naar vier jaar (idee gelanceerd door Posthumus in 1968, invoering tweefasenstructuur in 1982). Is het oude gezegde ‘Haastige spoed is zelden goed’ hierop van toepassing of is er sprake van een bijzondere veranderingsbereidheid in het hoger onderwijs geweest?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Geen

Boeken & Bladen

Hans van Hout

2007, Nummer 1

Toetsen in het hoger onderwijs. Door Henk van Berkel en Anneke Bax (red.). 2006. Houten: Bohn Staf- leu van Loghum (2e druk). ISBN 90 313 4811 2. 29,50 hardcover.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Boeken en Bladen