Zoeken op auteur 'Isabelle De Ridder'

Op zoek naar evenwicht

Isabelle De Ridder | Kristiaan Versluys

2018, nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyse en Commentaar | Taalkwesties

Hoe kijkt het Vlaams hoger onderwijs naar de toekomst?

Cis Van den Bogaert | Isabelle De Ridder

2013, nummer 3

Het hoger onderwijs vervult in onze huidige maatschappij een belangrijke rol als verstrekker van opleiding en vorming aan jongeren en volwassenen. Maar deze maatschappij evolueert. Zal het hoger onderwijs in zijn huidige vorm die bijzondere plaats blijven innemen? In een omstandig advies ging de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) na wat de maatschappelijke trends zijn die de koers van het Vlaamse hoger onderwijs mee bepalen, de uitdagingen die hiermee gepaard gaan en de manier waarop het hoger onderwijs hierop kan inspelen. Dit artikel geeft de grote lijnen van dit Vlor-advies weer en gaat in op een aantal concrete aanbevelingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Democratisering hoger onderwijs: wat gebeurt er als de hype voorbij is?

Peter de Keyzer | Isabelle De Ridder

2013, nummer 3

De tweede democratiseringsgolf in het hoger onderwijs is een vrij recent fenomeen, maar is toch al zo vaak becommentarieerd en besproken dat vandaag tekenen van vermoeidheid optreden. De hype is duidelijk voorbij. Wat betekent ‘democratisering van het hoger onderwijs’ dan nog anno 2013? Moet het vandaag nog een beleidsprioriteit zijn? We bekijken het in deze bijdrage aan de hand van vijf vragen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personeelbeleid

Is toeleiding wenselijk bij de overgang van technisch secundair onderwijs naar hoger onderwijs?

Isabelle De Ridder | Koen Stassen

2011, nummer 5

In goedkoop en breed toegankelijk hoger onderwijs kan, in tijden van besparingen, de vraag gesteld worden of toeleiding wenselijk is. Toeleiding, selectievere doorstroom, specifieke vooropleidingseisen en toelatingsproeven zijn concepten die meer en meer de kop opsteken in het debat. De discussie over rendement wordt vaker gevoerd vanuit managementperspectief dan vanuit de onderwijskundige of maatschappelijke context.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Rendement | Selectie