Zoeken op auteur 'Remko Schuurmans'

Groeibehoefte van docenten binnen het primaire proces: Determinanten voor een specialistische carrièreontwikkeling

Karin Sanders | Remko Schuurmans

2008, Nummer 3

In de huidige discussies over carrièreontwikkeling in het onderwijs gaat het vooral om de professionele groei van docenten. Hiermee lijkt het onderwijs vooral geschikt voor docenten met een sterke groeibehoefte: docenten die zich primair richten op verdere ontwikkeling en verfijning van kennis en vaardigheden binnen het eigen vakgebied. In dit artikel worden aan de hand van een vragenlijst gegevens van 145 docenten uit het voortgezet onderwijs verzameld. De groeibehoefte van docenten wordt gerelateerd aan het kunnen (vooropleiding, locus of control en doeloriëntatie) en het willen (intrinsieke motivatie), evenals aan de mogelijkheden die zij percipiëren om binnen hun werksituatie te kunnen leren (taakidentiteit en autonomie). Uit de resultaten blijkt dat naarmate docenten meer gericht zijn op het verwerven van meesterschap, waarin ze zich richten op het ontwikkelen van bekwaamheden, ze meer een interne locus of control hebben en ze meer autonomie in hun baan percipiëren, ze meer behoefte hebben om zich te ontwikkelen in kennis en vaardigheden in hun eigen vakgebied. In de discussie van dit artikel wordt ingegaan op de maatschappelijke en wetenschappelijke implicaties van deze resultaten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personeelbeleid

Van startbekwaam naar excellent leraarschap

Hubert Coonen | Remko Schuurmans

2008, Nummer 1

In alle sectoren zijn scholen de laatste jaren bezig met de implementatie van Integraal Personeelsbeleid (IPB). Eén van de doelen van dit beleid is het stimuleren van de professionele ontwikkeling van leraren en deze in lijn te brengen met de organisatiedoelen. De professionalisering van leraren is daarnaast actueel geworden door de invoering van de Wet op de beroepen in het onderwijs (Wet BIO), die leraren verplicht te voldoen aan de wettelijk vastgestelde bekwaamheidseisen. Deze bekwaamheidseisen geven richting aan de professionele ontwikkeling van de leraar. Periodiek worden deze bekwaamheidseisen geactualiseerd waardoor waarborgen ontstaan dat leraren hun vak op een professioneel niveau uitoefenen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personeelbeleid