Zoeken op auteur 'Sijbolt Noorda'

Boekbespreking: Toch teleurgesteld

Sijbolt Noorda

2022, nummer 1

Hotels, persvrijheid, boekrecensies, corruptie, innovatieve steden, gevangenisstraffen, CO2 -uitstoot, mensenrechten, toeristenbestemmingen: ranglijsten zijn er op elk mogelijk gebied en in alle soorten en maten. Vergelijken en zien wie de beste is blijken ook buiten de sport een hoge attractiewaarde te hebben. Geen wonder dat sinds de jaren negentig ook buiten de Verenigde Staten rankings van universiteiten populair zijn geworden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

Rubriek: Boekbespreking

Boekbespreking: Plots stond het Leidse leven stil.

Sijbolt Noorda

2021, nummer 5

Charlotte Boin doet een researchmaster sociologie aan de Erasmusuniversiteit. Ze is gefascineerd door rampen en crises die de gewone gang van zaken ontregelen en ons dwingen om te leven met onzekerheid
en nieuwe omstandigheden. In 2020 schreef ze haar scriptie over de overtuigingen van de tegenstanders van de maatregelen die de Nederlandse overheid nam om de covid-19-pandemie te bestrijden. Nu ligt er een boek met interviews over de impact van de pandemie op de Leidse universitaire gemeenschap. Zelf zegt ze erover (in een interview met universitair weekblad Mare): ‘Het moest een tijdsdocument worden met informatie die je niet snel in de kranten kunt terugvinden, maar met details die we anders over een paar jaar zijn vergeten.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Oordeelsvorming

Rubriek: Boekbespreking

Alle verschil is moeilijk

Sijbolt Noorda

2021, nummer 5

Een hogeschool of een universiteit is een ingewikkeld geval. Alleen al daarom nodigt het uit tot simplificatie. Zodat het hanteerbaar en overzichtelijk wordt. Ik kan me nog goed herinneren hoe snel en gemakkelijk ik, na een aantal jaren als lid van een universiteitsraad onder de indruk te zijn geraakt van de complexiteit van de instelling, haar vele onderdelen en de uiteenlopende belangen ervan, weer terugviel op de eenvoud van de eigen vakgroep, de kwesties die net voor ons van levensbelang waren en de behartiging van juist die aangelegenheden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

Rubriek: Hoofdredactioneel

De misleidende suggestie van een veelkleurige wereldkaart

Sijbolt Noorda

2021, nummer 3

Omgaan met veranderingen

Bij gebrekkige academische vrijheid denken we al snel aan autoritaire regimes die zich mengen in universitaire aangelegenheden. Maar we moeten ook naar onszelf kijken, zegt Sijbolt Noorda. ‘Onze rol op het wereldtoneel wordt aanzienlijk geloofwaardiger als we in eigen huis in staat blijken de grif beleden autonomie van hogeronderwijsinstellingen op voorbeeldige wijze te beschermen.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Academische vrijheid en verantwoordelijkheid

Hoofdredactioneel - Yes, we are all individuals!

Sijbolt Noorda

2021, nummer 3

Laat me beginnen met een paar herkenbare generalisaties. In ons soort landen horen sociale fragmentatie, een onbekommerde subjectivering en een bij voorkeur onbelemmerde keuzevrijheid tot de belangrijkste karakteristieken van de sociale werkelijkheid. De digitale versie van die werkelijkheid is dankzij een sterke drang tot zelfexpressie en laagdrempelige toegang tot snelwerkende communicatieplatforms een ware kasba geworden van individuele waarnemingen, meningen en tegenwerpingen. Wie daar snel handelt en creatief de aandacht trekt scoort hoog, anders dan wie de tijd neemt en de nuance verkiest. Deze digitale realiteit is op haar beurt effectief werkzaam in de analoge wereld, als motor en maatstaf, met gelijkaardige gevolgen, waarvan uitvergroting, versnelling en vergroving opvallende kenmerken zijn en jezelf zijn het hoogste ideaal. Alles conform de roep van de massa uit Monty Python’s Life of Brian: Yes, we are all individuals!!

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Academische vrijheid en verantwoordelijkheid | Redactioneel

Rubriek: Hoofdredactioneel

Hoofdredactioneel - Nieuwe wijn in oude zakken?

Sijbolt Noorda

2021, nummer 1

Ze waren stomverbaasd dat jaar op jaar vele honderden aankomende studenten een uitnodiging van hun universiteit afsloegen. Ze, dat waren onze Amerikaanse collega’s, allen bestuurders van zo’n hoog gereputeerde universiteit. De studenten om wie het ging hadden zich met uitstekende school- en toetsresultaten gekwalificeerd voor toelating. Daarom kregen ze een bijzonder aantrekkelijk aanbod: vrijstelling van collegegeld, en een flinke beurs. En toch kwamen ze niet.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Meritocratie

Rubriek: Hoofdredactioneel

Hoofdredactioneel - Rijk als het leven zelf

Sijbolt Noorda

2020, nummer 4

Onlangs was ik in Tbilisi. Dat wil zeggen, op het scherm leek het alsof ik daar aan een vergadertafel zat. Het was een doorsnee universitair zaaltje. Met als enige versiering twee vlaggen, naast de Georgische die van de Europese Unie. Van eerdere bezoeken weet ik dat dit niet uitzonderlijk is. Hoewel geen lid van de unie, zie je in Georgië de Europese vlag heel wat vaker dan in Nederland of Vlaanderen. De EU staat voor moderniteit en ontwikkeling, democratie en onafhankelijkheid. Daarmee wil je je graag afficheren, wanneer je machtige, andersdenkende buren hebt met wie je op gespannen voet leeft.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Europa | Redactioneel

Rubriek: Hoofdredactioneel

Boekbespreking - Wiens vrijheid?

Sijbolt Noorda

2020, nummer 3

Klaas van Berkel & Carmen van Bruggen (red.):
Academische vrijheid. Geschiedenis en actualiteit

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Boeken en Bladen

Rubriek: Boekbespreking

A test of character

Sijbolt Noorda

2020, nummer 3

Some considerations on higher education and the COVID-19 crisis

For higher education, as much as for other sectors of society, the COVID-19 pandemic is an unintentional experiment on our customs and habitudes. If we experience it as a wake-up call, it might lead to serious joint efforts of universities and research institutes for the long term in enhancing sustainable development.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bestuur | Crisis management | Lerende organisatie

Hoofdredactioneel - Afscheid van vertrouwde paden

Sijbolt Noorda

2020, nummer 2

Voor het hoger onderwijs is duurzaamheid als de koele hand van een moeder op het voorhoofd van een koortsig kind. Aangenaam en welkom, maar niet genoeg.

Hoger onderwijs is erop gericht studenten in staat te stellen zich te ontwikkelen tot burgers en beroepsbeoefenaren voor de samenleving van de toekomst. Met gemiddeld genomen een houdbaarheid van ten minste veertig jaren. Deze eenvoudige definitie demonstreert een hoge verantwoordelijkheid maar ook een hoge mate van ongewisheid. Hoe lastig is het immers toekomstige ontwikkelingen goed in kaart te brengen om daarop met passende studiewegen op in te kunnen spelen! Zal wat ons vandaag nuttig en nodig lijkt te wezen inderdaad nuttig en nodig blijken te zijn?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Duurzaamheid | Redactioneel | SDG's

Rubriek: Hoofdredactioneel

Zijden handschoenen

Sijbolt Noorda

2020, nummer 1

Kanttekeningen bij een aardige agenda

De schrijvers van de nieuwe Strategische agenda lijken niemand voor het hoofd te willen stoten, constateert Sijbolt Noorda. Kernvragen blijven buiten beschouwing, terwijl die vaak juist essentieel zijn op de weg naar succes.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Strategische agenda's

Boekbespreking - Aanbevolen voor alle bestuurders

Sijbolt Noorda

2019, nummer 5

Colin McCaig:
The Marketisation of English Higher Education. A Policy Analysis of a Risk-based System

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Boeken en Bladen

Rubriek: Boekbespreking

Hoofdredactioneel - Leren voor het leven

Sijbolt Noorda

2019, nummer 5

Laat ik om te beginnen eens een oeroude Latijnse zin citeren. Quemadmodum omnium rerum, sic litterarum quoque intemperantia laboramus; non vitae sed scholae discimus. Oftewel: ‘Zoals bij alles, lijden we ook bij de studie aan onmatigheid; we leren niet voor het leven, maar voor de school.’ Ligt er te veel nadruk op kennisverwerving en is leren een doel op zichzelf, dan kan de betekenis ervan voor het leven zomaar uit het zicht raken. Een observatie van een Romein van tweeduizend jaar geleden, maar nog even toepasselijk als destijds.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kennis | Leven lang leren | Redactioneel

Rubriek: Hoofdredactioneel

Hoofdredactioneel - Zelfbestuur met z'n allen

Sijbolt Noorda

2019, nummer 3

Autonomie wordt graag op het schild gehesen als noodzakelijke voorwaarde voor goed hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Dankzij zelfbestuur kan men eigen doelstellingen kiezen en voorkeuren bepalen. Zonder de nodige professionele onafhankelijkheid kunnen hogescholen en universiteiten hun methodes van onderwijs en onderzoek niet vrijuit ontwikkelen, en al evenmin programma’s en projecten naar eigen keuze vormgeven.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap

Rubriek: Hoofdredactioneel

Hoofdredactioneel - Soortenrijkdom

Sijbolt Noorda

2019, nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Binariteit | Differentiatie en Binariteit | Diversiteit

Hoofdredactioneel - Wat is ons unique selling point?

Sijbolt Noorda

2018, nummer 5

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

Boekbespreking - Te zuinig met zout en peper

Sijbolt Noorda

2018, nummer 5

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

The contribution of university to society

Sijbolt Noorda

2018, nummer 5

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

Hoofdredactioneel - ...staan wetten in de weg en praktische bezwaren

Sijbolt Noorda

2018, nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Boekbespreking - Lessen in (on)haalbaarheid

Sijbolt Noorda

2018, nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Boeken en Bladen

Hoofdredactioneel - Eindelijk

Sijbolt Noorda

2018, nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Rubriek: Hoofdredactioneel

De eeuwige roep om differentiatie

Sijbolt Noorda

2018, nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Differentiatie en Binariteit | Redactioneel

Bij het 25-jarig bestaan

Sijbolt Noorda

2018, nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Internationalisering heeft haar onschuld verloren

Sijbolt Noorda

2017, nummer 5

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

Hoofdredactioneel - A never ending story

Sijbolt Noorda

2017, nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

Hoofdredactioneel - Zeeën van data

Sijbolt Noorda

2017, nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

Hoofdredactioneel - Universitatea Emanuel din Oradea

Sijbolt Noorda

2017, nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

In the interest of fair and beneficial benchmarking

Sijbolt Noorda

2017, nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

Hoofdredactioneel - Blinden betasten een olifant

Sijbolt Noorda

2017, nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Boekbespreking - Uitnodiging om aan de slag te gaan

Sijbolt Noorda

2016, nummer 5

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

Hoofdredactioneel - Eenvoudig zal het niet zijn

Sijbolt Noorda

2016, nummer 5

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

Boekbespreking: The university in the 21st century

Sijbolt Noorda

2016, nummer 4

Memoires na het emeritaat

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

Nieuwe impulsen

Sijbolt Noorda

2016, nummer 4

'Als je heel hard gaat sturen, heb ik ontdekt, dan krijg je
allemaal schijnwerkelijkheden. Mensen zijn heel slim in
het creëren van gedoogzones. Dwang in de richting van
een professional is altijd inherent beperkt effectief.
Nog los van het feit dat je er een prijs voor betaalt. Je zult dus
gesprekken moeten voeren. Wij als bestuurders moeten leren om
problemen gewoon aan die professional voor te leggen. Ik denk,
maar misschien ben ik wel naïef, dat je dan een bevredigend
antwoord krijgt – in 80, 90 procent van de gevallen.'

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

Taaie taboes

Sijbolt Noorda

2016, nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

Boeken en Bladen - Mooi werk

Sijbolt Noorda

2016, nummer 2

Pieter Slaman, Wouter Marchand en Ruben Schaik: Kansen in het Koninkrijk. Studiebeurzen 1815-2015.
Boom, Amsterdam. ISBN 9789089535405; 232 blz. € 19,90

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Boeken en Bladen

Opleiding splijt samenleving

Sijbolt Noorda

2016, nummer 2

Ineens zie je het overal, heeft iedereen het erover. Een modieus thema, een buzzword, een kakelverse trend, of een stokoud onderwerp dat een comeback maakt. In Nederland en ook in Vlaanderen is het fenomeen de afgelopen maanden in volle glorie waar te nemen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Hoofdredactioneel

Sijbolt Noorda

2016, nummer 1

Uw hoofdredacteur beschikt over een zoldertje waarop zich in vele tientallen dozen grofweg geordend oude jaargangen van tijdschriften bevinden. Van Schakend Nederland tot Hermeneus. Ook eerdere edities van Th&ma hebben daar hun laatste rustplaats gevonden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Hoofdredactioneel

Sijbolt Noorda

2015, nummer 5

"Meneer, een hoogleraar werkt niet aan een kantoor- meubel.”
Onze faculteit zou binnenkort verhuizen, naar de bovenste verdieping van het nieuwste en grootste gebouw van de stad. Ik had als jong assistent de opdracht gekregen een inrichtingsvoorstel te maken. En geheel in de geest van de nieuwe tijd – we schrijven 1971 – had ik de bru- taliteit alle medewerkers in dezelfde stijl te willen huisves- ten. Op afgemeten toon werd me door de decaan te verstaan gegeven dat ik er niets van begrepen had. Een hoogleraar werkt niet aan een kantoormeubel. Verschil moet er zijn.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Hoofdredactioneel

Sijbolt Noorda

2015, nummer 4

Buitenlandse betrekkingen. Samenwerken over de grens. Leermiddelen van elders. De internationale dimensie is voor docenten, onderzoekers, bestuurders en beleidsmakers in het hoger onderwijs vanzelfsprekend. Gesneden koek. Tegelijkertijd is de wereld van het onderwijs – het tertiair onderwijs incluis – in hoge mate nationaal cultuurgoed, gestempeld en beheerst door eigen tradities en taboes, ingeslepen voorkeuren en verhoudingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Hoofdredactioneel

Sijbolt Noorda

2015, nummer 3

Onzekerheid. Ambiguïteit. Onvoorspelbaarheid.
Dit drietal mijden beleidsmakers, bestuurders en be- oordelaars als de pest. Niet weten of doelen worden gehaald, criteria van toepassing zijn of uitkomsten
vaststaan is onaangenaam. Dat deze drie juist van lastige en complexe programma’s en projecten het vaste gezelschap zijn, doet daaraan niet of nauwelijks af.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Hoofdredactioneel

Sijbolt Noorda

2015, nummer 2

Toegang tot hoger onderwijs is een kwestie van kiezen of gekozen worden. Een egalitaire samenleving hecht aan vrije keuze en gelijke kansen voor iedereen. In een competitieve samenleving zijn selectie en gekozen worden de gewoonste zaak van de wereld. Zoals het eraan toe gaat in Japan, is in Vlaanderen vooralsnog ondenkbaar. In de praktijk van de meeste open democratieën ligt het niet zo zwart-wit. Het egalitaire gedachtengoed wordt gemengd met allerlei voorkeuren en specifieke doelstellingen om achterstanden te compenseren of uitmuntendheid te stimuleren. Kijk maar naar Nederland. Anderzijds stellen competitieve modellen hun selectiemethoden voortdurend bij om gewenste resultaten te bereiken en introduceren quota om minderheden te bevoordelen. Zoals in de Verenigde Staten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Hoofdredactioneel

Sijbolt Noorda

2015, nummer 1

Onderwijsvernieuwing heeft geen gemakkelijk leven. Haar woon- of verblijfplaats zijn beleidsbrieven of decreten, onderzoeksrapporten en handboeken. Ze staat meestal opgesteld naast andere ing-woorden als flexibilisering, digitalisering en modernisering. Komt ze van hogerhand, dan wordt haar nut en noodzaak steevast betwist. Ontstaat ze in de praktijk van alle dag, dan telt ze niet of nauwelijks mee.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Hoofdredactioneel

Sijbolt Noorda

2014, nummer 5

Cijfers liegen niet. Landen en regio’s met een goed opgeleide beroepsbevolking gaat het beter dan daar waar het scholingsniveau lager ligt. Wie zich wil voorbereiden op een welvarende toekomst doet er goed aan in onderwijs te investeren. Een land dat dit nalaat zal er ooit een prijs voor betalen. Klagers over de hoge kosten krijgen steevast het belegen citaat om de oren: “If you think education is too expensive, try ignorance.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Hoofdredactioneel

Sijbolt Noorda

2014, nummer 4

Katzina, ze is een uitgever. Dat is wat uitgevers doen. Het is modern. Jij verwacht te veel van mensen, dat is nergens goed voor. Integriteit is een delicatesse. Echt, Pecorino, lach erom. En doe verder precies waar je zelf
zin in hebt.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Rubriek: Hoofdredactioneel

Het hoger onderwijs mag niet op zijn lauweren rusten

Sijbolt Noorda

2014, nummer 3

Te lang vasthouden aan oude recepten is een van de klassieke oorzaken van functieverlies en stagnatie. Het hoger onderwijs, vindt Sijbolt Noorda, kan zich dat niet permitteren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bestuur | Marketing | Redactioneel

Hoofdredactioneel

Sijbolt Noorda

2014, nummer 3

Opleiding en arbeidsmarkt’ leek ons wel een goed onderwerp voor onze jaarlijkse conferentie. Er doken steeds geregelder negatieve cijfers op over de arbeidsmarktkansen van hogeropgeleiden. Zou dat nog een gevolg zijn van de financiële crisis? Of was het de indicatie van een structurele frictie? In beide gevallen een kwestie die opleiders zou interesseren, dachten we.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Internationalisering moet

Sijbolt Noorda

2014, nummer 2

‘Internationalisering moet.’ Deze uitspraak is in de wereld van het hoger onderwijs een populair motto. De achterliggende gedachte is dat hoger opgeleiden in vrijwel elke beroepsgroep baat hebben bij internationale ervaring en kennis van zaken. Waar ze in de bagage ontbreken, wordt dat als een tekort beschouwd.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationalisering

Vijf ongemakkelijke vragen over internationalisering

Sijbolt Noorda

2014, nummer 2

Internationalisering wordt gezien als een probaat middel voor de modernisering van hogeronderwijsinstellingen. Bij nader inzien blijkt het een verzamelbegrip te zijn. Er valt heel veel onder, waarvan de werking niet zonder meer positief is. Daarom is het beter op te houden met generaliserende pleidooien voor internationalisering. In plaats daarvan moeten we afzonderlijke doelstellingen en maatregelen beter definiëren en stuk voor stuk op hun waarde schatten, voordat we ze al te geestdriftig omarmen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationalisering

Moocs en ander nieuws

Sijbolt Noorda

2014, nummer 1

Wie z’n brood verdient door congressen te organiseren kan de laatste tijd geen beter thema kiezen dan de zogenaamde moocs. We komen er massaal op af. Uit nieuwsgierigheid, om mee te doen, om de boot niet te missen of om onze scepsis bevestigd te krijgen. Misschien is het wel de toekomst van het hoger onderwijs. Misschien is het wel de toekomst van de versimpeling en verzakelijking van het hoger onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

Echte excellentie

Sijbolt Noorda

2012, nummer 5

Succesvol onderwijs kan niet zonder een flinke dosis prestatiedrang. Docenten die eruit willen halen wat erin zit, uit zichzelf en uit hun leerlingen. Studenten die een diploma willen verdienen en zich op hun beurt graag inspannen om het beste uit zichzelf te halen. Als het onderwijs één eenbaansweg was, viel het met de ordening van het onderwijsstelsel alleszins mee. Iedereen stimuleren en belonen, achterblijvers extra bijstaan en aansporen, en we zouden het ideaal benaderen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Een kale boel

Sijbolt Noorda

2012, nummer 4

‘Onze studenten moesten leren meer uit ervaring te leren.’ Professor Tan Tai Yong van de Nationale Universiteit van Singapore verraste zijn gemengd Europees-Aziatisch gehoor met stevige kritiek op de eenzijdigheid van de Aziatische universitaire studies. ‘Alles draait om cijfers en beheersing van de leerstof. Dat is te smal en maakt studenten niet erg geschikt voor een lange loopbaan, waarin ze zich steeds weer op nieuwe situaties moeten kunnen instellen. Op een campus moet meer gebeuren dan wat er in een collegezaal gebeurt.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Bridgende honkballers en korfballende wetenschapsters

Sijbolt Noorda

2012, nummer 3

Column

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Schapen met vijf poten

Sijbolt Noorda

2012, nummer 2

Column

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

De teloorgang van het welbegrepen eigenbelang

Sijbolt Noorda

2012, nummer 1

Column

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Zondagmiddag na Prinsjesdag

Sijbolt Noorda

2011, nummer 4

Column

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

De nieuwe kalief van Cordoba

Sijbolt Noorda

2011, nummer 3

Column

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Tegen de vijf-minuten-universiteit:

Sijbolt Noorda

2011, Nummer 2

Column

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Een zonnige toekomst?!

Sijbolt Noorda

2011, Nummer 1

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Alleen het beste is (niet) goed genoeg

Sijbolt Noorda

2010, Nummer 5

Column

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

De hang naar hetzelfde

Sijbolt Noorda

2010, Nummer 4

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Strijkkwartet voor twee strijkers

Sijbolt Noorda

2010, Nummer 3

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

'Minder bissen dankzij het flexdecreet'

Sijbolt Noorda

2010, Nummer 2

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Levenslang (bn.), zo lang het leven duurt

Sijbolt Noorda

2010, Nummer 1

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

De betovering van ranglijsten

Sijbolt Noorda

2009, Nummer 5

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Birnbaum in Utrecht

Sijbolt Noorda

2009, Nummer 4

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Vijfentwintig jaar later

Sijbolt Noorda

2009, Nummer 3

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Hoger onderwijs in soorten en maten

Sijbolt Noorda

2009, Nummer 2

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Leeuw of Nassau?

Sijbolt Noorda

2009, Nummer 1

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Bijvangst

Sijbolt Noorda

2008, Nummer 5

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Een autobiografische mijmering

Sijbolt Noorda

2008, Nummer 4

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

De school, niet het systeem

Sijbolt Noorda

2008, Nummer 3

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

De omgekeerde wereld

Sijbolt Noorda

2008, Nummer 2

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

N= 1

Sijbolt Noorda

2008, Nummer 1

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Terug van weggeweest

Sijbolt Noorda

2007, Nummer 5

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Fusies

Sijbolt Noorda

2007, Nummer 4

Column.

Trefwoorden: Column

Frozen by god.

Sijbolt Noorda

2007, Nummer 3

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Het smalle pad

Sijbolt Noorda

2007, Nummer 2

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Jeder denkt an sich, nur ich denke an mich

Sijbolt Noorda

2007, Nummer 1

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Min of meer al doende kiezen

Sijbolt Noorda

2006, Nummer 5

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Niet bij geld alleen

Sijbolt Noorda

2006, Nummer 4

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Kwaliteitsbeleidkeuzemogelijkheden

Sijbolt Noorda

2006, Nummer 3

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column