Zoeken op auteur 'Hubert Coonen'

Kanttekeningen bij een ambitie

Hubert Coonen

2016, nummer 3

De Nederlandse minister van onderwijs heeft structureel een miljard euro beschikbaar gesteld voor de kwaliteitsverbetering van het hoger onderwijs. Gaat deze investering het verwachte resultaat opleveren? Hubert Coonen plaatst enkele 'constructief-kritische' kanttekeningen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

Kwalificatiestructuur onderwijsberoepen in ontwikkeling

Hubert Coonen | Kitty Kwakman

2009, Nummer 5

Het LPBO, het Landelijk Platform Beroepen in het Onderwijs, is in 2005 door de toenmalige minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Maria van der Hoeven, ingesteld. Het platform buigt zich over vragen met betrekking tot de kwalificatiestructuur van de onderwijsberoepen in Nederland. Onderwijsondersteuners, leraren uit diverse sectoren van het onderwijs, schoolleiders en bestuurders maken deel uit van het platform. In de eerste instellingsperiode van 2005 tot 2010 heeft het LPBO over een groot aantal vragen van de bewindslieden rapporten uitgebracht. In dit artikel passeren deze diverse rapporten (in kaders) de revue. Inmiddels heeft het LPBO een duidelijke positie in het Nederlandse onderwijsbestel verworven. Het zijn de professionals van de scholen zelf die de bewindslieden op hun verzoek rechtstreeks en zonder last of ruggespraak informeren over hun zienswijze met betrekking tot vraagstukken die in de onderwijsberoepenstructuur spelen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personeelbeleid

Professioneel leraarschap en onderwijsinnovatie

Hubert Coonen

2008, Nummer 3

De Commissie Parlementair Onderzoek Onderwijsvernieuwingen (2008) heeft de gemoederen behoorlijk beziggehouden. Het optreden van de overheid bij grootschalige onderwijsvernieuwingen in het voortgezet onderwijs, waaronder de invoering van de tweede fase, de ontwikkeling van het vmbo en de aandacht voor het ‘nieuwe leren’, werd door de commissie met een groot politiek mea culpa aan de kaak gesteld en als volledig mislukt beschouwd. Het beleid was inhoudelijk onvoldoende doordacht en beproefd, er werd om politieke redenen vaak te voortvarend geopereerd, er was
te weinig tijd alsook te weinig geld en de betrokkenheid van het onderwijsveld was onvoldoende.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvernieuwing

Van startbekwaam naar excellent leraarschap

Hubert Coonen | Remko Schuurmans

2008, Nummer 1

In alle sectoren zijn scholen de laatste jaren bezig met de implementatie van Integraal Personeelsbeleid (IPB). Eén van de doelen van dit beleid is het stimuleren van de professionele ontwikkeling van leraren en deze in lijn te brengen met de organisatiedoelen. De professionalisering van leraren is daarnaast actueel geworden door de invoering van de Wet op de beroepen in het onderwijs (Wet BIO), die leraren verplicht te voldoen aan de wettelijk vastgestelde bekwaamheidseisen. Deze bekwaamheidseisen geven richting aan de professionele ontwikkeling van de leraar. Periodiek worden deze bekwaamheidseisen geactualiseerd waardoor waarborgen ontstaan dat leraren hun vak op een professioneel niveau uitoefenen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personeelbeleid

Tekort aan professionele leraren bedreigt onderwijskwaliteit en kennissamenleving

Hubert Coonen

2007, Nummer 5

Het rapport van de Commissie Leraren, opgesteld onder leiding van Alexander Rinnooy Kan, zet opnieuw het kwalitatieve en kwantitatieve probleem met het leraarschap in Nederland scherp op de kaart. Het is vijf voor twaalf, de handen moeten aan de ploeg anders wordt onze kennissamenleving een fiasco met grote sociale en economische gevolgen. In hoofdlijnen adviseert de commissie dat de opleiding van de leraar beter moet, het salaris omhoog moet als aanvullende scholing, prestaties en complexe werkomstandigheden daar aanleiding toe geven, er meer gezag bij de beroepsgroep van leraren moet worden gelegd en er dringend behoefte is aan een nieuwe balans in de machtsverhouding tussen managers en leraren. Focus dus op de kwaliteit van de leraar zelf, op de beroepsgroep als stimulerende gemeenschap en op de professionele schoolorganisatie die ruimte maakt voor de lerende leraar. Het rapport is duidelijk van toon, bevat in de kern weinig wat we nog niet wisten en roept een beperkt aantal, overigens niet-onbelangrijke en voor een deel nieuwe disputen op zoals bijvoorbeeld het register van leraren, de organisatie van de beroepsgroep, de koppeling van opleiding aan salaris, de certificering van het opleidingsaanbod en de invoering van exameneisen voor lerarenopleidingen. Daar ga ik hier niet verder op in. Ik concentreer me op de vraag welke tradities er onder druk staan en wat er nodig is om tot uitvoering van het advies te komen. Op deze cruciale vragen wordt in het advies niet expliciet ingegaan.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personeelbeleid

Loopbaanperspectieven voor onderwijspersoneel

Hubert Coonen

2006, Nummer 4

In de afgelopen jaren is duidelijk sprake van een maatschappelijke tendens om meer te investeren in de professional. Dat is ook in het onderwijs het geval. In dat kader komen in dit essay drie onderwerpen aan de orde. Op de eerste plaats de problemen waarmee de leraar wordt geconfronteerd. Het betreft problemen met de kwaliteit en de vernieuwing van het jeugdonderwijs, problemen met de individuele en maatschappelijke opbrengsten van het onderwijssysteem en problemen met de professionaliteit van het leraarschap zelf. Het oplossen van deze problemen vraagt om een professionele aanpak. Om de problemen de baas te worden, wordt er op de tweede plaats gepleit voor duurzame investeringen in de beroepsbekwaamheid van leraren. Dat vraagt onder meer om een samenhangende en uitdagende carrièrestructuur die verbonden is aan het primaire onderwijsproces in de klas. De egalitaire arbeidscultuur in de school zal door het aanscherpen van bekwaamheidsverschillen tussen onderwijspersoneel onderwerp van discussie worden. Op de derde plaats komt de positie van de lerarenopleidingen aan de orde. Het leraarschap vereist een grondige initiële opleiding van onbetwiste kwaliteit. Ook na de opleiding zullen leraren moeten blijven investeren in hun beroepsbekwaamheid. Lerarenopleidingen die hieraan willen bijdragen hebben specifieke expertise nodig, hetgeen vraagt om helderheid over de plaats van de lerarenopleidingen in de kennisketen. Ook de verwevenheid van professionalisering met schoolontwikkeling vraagt bijzondere expertise van lerarenopleidingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personeelbeleid