Zoeken op auteur 'Ton van Weel'

Het laatste bastion van de verzuiling?

Ton van Weel

2015, nummer 4

De verzuiling mag dan dikwijls zijn doodverklaard, in het Vlaamse hoger onderwijs leeft ze onverminderd voort. Tegen de maatschappelijke trend in blijven twee van elkaar gescheiden netwerken de Vlaamse jeugd bedienen. En het ziet er volgens Ton van Weel voorlopig niet naar uit dat dit zal veranderen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Profilering

Het mbo, een nadere kennismaking

Hans van Hout | Ib Waterreus | Ton van Weel

2013, nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Macrodoelmatigheidsadvies van de Onderwijsraad denkt teveel institutioneel en ontbeert de nodige gewiekstheid

Ton van Weel

2012, nummer 5

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de Onderwijsraad zijn advies ‘Zicht op een macrodoelmatig opleidingsaanbod’ uitgebracht. Bezorgdheden over wildgroei, arbeidsmarktrelevantie en marktfalen met betrekking tot het opleidingsaanbod liggen bij parlementsleden ten grondslag aan de adviesaanvraag. De titel dekt op treffende wijze de lading: meer transparantie moet de macrodoelmatigheid ten goede komen. Het evenwichtige advies kan evenwel op bepaalde punten ter discussie worden gesteld, niet in het minst wat betreft de ruimte die de overheid krijgt toegemeten. Een kritische bespreking van het advies, van beneden de landsgrens, lijkt op haar plaats.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

Reputatie, marketing en beeldvorming

Duco Adema | Jeroen Bartelse | Frans de Vijlder | Ton van Weel

2012, nummer 3

Redactioneel

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Macrodoelmatigheid

Duco Adema | Chiel Renique | Ton van Weel

2012, nummer 2

Redactioneel

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Opleidingsbeëindiging: niet louter een kwestie van efficiëntie

Ton van Weel

2012, nummer 2

Het sluiten van een opleiding is geen sinecure. Menig hogeschool- en universiteitsbestuur zal dat beamen. Er kunnen goede redenen voor bestaan, maar dat wil nog niet zeggen dat het daarmee een gemakkelijke of voor de hand liggende bestuurshandeling is. Ook buiten de Lage Landen worden geregeld initiatieven op touw gezet door instellingsbesturen om het eigen onderwijsaanbod bij te sturen, zeker in tijden van economische teruggang. De gedachte is zowel binnen als buiten de landsgrenzen dezelfde: reducties en samenvoegingen van opleidingen werken kostenbesparend en verhogen de efficiëntie. Of die beleidstheorie echt stand houdt, kan op basis van een
lezing van het onderzoek uit de Verenigde Staten van Amerika op zijn minst in twijfel worden getrokken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

Sturing op brede opleidingsgebieden met programmeervrijheid en zelfregie

Chiel Renique | Ton van Weel

2012, nummer 2

De macrodoelmatigheid van het opleidingenaanbod is een goed voorbeeld van hoe twee aangrenzende hoger onderwijssystemen de kunst van elkaar proberen af te kijken. Nederland startte in 1993 met de Adviescommissie nderwijsaanbod (ACO) die tot voorbeeld diende voor de Vlaamse Erkenningscommissie die in 2003 het levenslicht
zag. Nederland besloot in datzelfde jaar de ACO op te heffen maar keerde, mede op basis van de Vlaamse ervaringen, op zijn schreden terug en richtte in 2009 de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs op. TH&MA Hoger Onderwijs had een boeiend gesprek met de beide voorzitters over hun ervaringen, verzuchtingen en visies.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doelmatig

Internationalisering

Duco Adema | Frans de Vijlder | Ton van Weel

2012, nummer 1

Redactioneel

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationalisering

Studiesucces

Duco Adema | Hans van Hout | Ton van Weel

2011, Nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Boeken & Bladen

Ton van Weel

2011, Nummer 1

Meester over meester? Een probleemverkenning over juridisering en onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Boeken en Bladen

Profilering en doelmatigheid van het onderwijsaanbod

Ton van Weel

2010, Nummer 5

De thematiek van de brede opleidingen staat opnieuw in de aandacht. In Nederland heeft de commissie-Veerman (2010)
zich onomwonden uitgesproken voor brede bacheloropleidingen. De rapporten van de commissie-Soete (2008 en 2009)
beogen met hun rationalisatievoorstellen ook brede opleidingen in Vlaanderen. In nummer 3 van TH&MA onderschrijft
Chiel Renique van de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-NL volmondig deze ontwikkeling: weg met de smalle
opleidingen, een brede vorming staat centraal. Een en ander vraagt om meer duiding en problematisering.
et betoog van Renique vertrekt vanuit de basisstelling
dat het in het hoger onderwijs niet mag ontbreken
aan een goede basiskwaliteit. Maar het mag daar
tezelfdertijd niet bij blijven. Het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek moeten namelijk op bepaalde
plaatsen boven de rest uitstijgen. Met het huidige beleid
en management is dat niet mogelijk. Daarom moeten er
keuzes worden gemaakt. Ten eerste moet de wildgroei aan
studierichtingen ingedamd en teruggeschroefd worden en
ten tweede moeten onderwijs- en onderzoeksactiviteiten
worden gebundeld waarbinnen gedifferentieerd kan worden,
bijvoorbeeld in de vorm van minoren of afstudeerrichtingen.
In navolging van de commissie-Veerman is profilering
bijgevolg het toverwoord: onderwijsinstellingen moeten
overgaan tot het maken van strategische keuzes: waarin
wil de hogeschool of universiteit uitblinken? Het mes kan
zodoende worden gezet in het excessieve onderwijsaanbod
en breed opgezette bacheloropleidingen zien het licht. Het
moet voor Renique om echte keuzes gaan: ‘Als het profilering
wordt, bovenop alles blijven doen wat er nu aangeboden
wordt, dan wordt de versnippering alleen maar groter.’1
Dat een

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Profilering

Boeken & Bladen

Ton van Weel

2010, Nummer 2

Toelatingsexamen arts en tandarts 1997-2008. Een kroniek over twaalf jaar bijkomende toelatingsvoorwaarden voor de opleidingen arts en tandarts in Vlaanderen. Door Jan Adé (2008)

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Boeken en Bladen

Het Vlaamse hoger onderwijs tussen integratie en impasse

Ton van Weel

2010, Nummer 2

Het 'maatschappelijk debat' houdt het Vlaamse hoger onderwijs in zijn greep. De eis van de vakbonden en de studenten om een grootscheepse herstructurering vooraf te doen laten gaan door een maatschappelijk debat, is ingewilligd door de Vlaamse regering en ingeschreven in het Regeerakkoord. Op tafel ligt de hamvraag waar de academische hogeschoolopleidingen thuishoren: aan de hogeschool of aan de universiteit? De meningen daarover lopen uiteen en de discussie beperkt zich allang niet meer tot die vraag. Een aantal actoren grijpt de gelegenheid zelfs aan om de Bolognahervorming compleet te herzien en richt zijn pijlen van kritiek op een verkeerde interpretatie van de 'binariteit'. In deze bijdrage wordt een poging gedaan om het relaas te geven van de ontwikkelingen in dit belangrijke dossier tot begin april 2010.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Differentiatie en Binariteit

‘Er liggen hier geweldig veel opportuniteiten’

Dirk Coenjaerts | Serge Simon | Ton van Weel

2009, Nummer 4

Acting dean Philippe Naert (UAMS) aan het woord over leiderschap, management en governance in het hoger onderwijs – en nog veel meer.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap

Analyse & Commentaar

Ton van Weel

2009, Nummer 3

Op 28 en 29 april 2009 kwamen de ministers bevoegd voor hoger onderwijs uit 46 landen bijeen in Leuven en Louvain-la-Neuve voor de vijfde opvolgingsconferentie van het Bolognaproces. Tien jaar na dato – de aanvankelijke einddatum – zijn de gemaakte engagementen hernieuwd en is een nieuwe beleidsagenda voor het komende decennium afgesproken. De Leuvenverklaring tracht een nieuwe glans te geven aan het Bolognagebeuren door het technische karakter van de voorgaande communiqués te overstijgen en het proces een inhoudelijke en stra- tegische doelstelling mee te geven. Wat hebben de ministers besloten?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyse en Commentaar

Boeken & Bladen

Ton van Weel

2009, Nummer 3

Rethinking the University after Bologna. New Concepts and Practices beyond Tradition and the Market.
Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen (Eds.) (2009)

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Boeken en Bladen

Vlaamse hogescholen weldra universiteit?

Duco Adema | Ton van Weel

2009, Nummer 2

Redactioneel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Boeken & Bladen

Ton van Weel

2009, Nummer 1

Universiteiten in Europa in de 21e eeuw. Door Kurt De Wit (2008).

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Boeken en Bladen

Implementatie van de Bologna-verklaring zet Vlaams hoger onderwijs in beweging

Dirk Coenjaerts | Ton van Weel

2008, Nummer 5

In dit overzichtsartikel schetsen we hoe het Vlaamse hoger onderwijs een complete metamorfose onderging als gevolg van de implementatie van de Bologna-verklaring en de daaropvolgende communiqués. Na een korte aanloop tot in 1999 geven we vervolgens in vijf stappen aan hoe de overheid via afzonderlijke decreten een kader schept om aan de Vlaamse hogeronderwijsruimte binnen die van Europa gestalte te geven. Daarna concluderen we met een aantal belangrijke gevolgen en uitdagingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: BAMA

Boeken & Bladen

Ton van Weel

2008, Nummer 4

In pursuit of excellence: essays on the organization of higher education and research Stijn Kelchtermans (2007) Niet-gepubliceerd proefschrift toegepaste economische wetenschappen,
K.U.Leuven (te raadplegen op: repository.libis.kuleuven.be/ dspace/handle/1979/954).

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Boeken en Bladen

Associaties: samenwerking in Vlaanderen tussen hogescholen en universiteiten

Dirk Coenjaerts | Ton van Weel

2007, Nummer 4

De implementatie van de Bolognaverklaring (1999) in Vlaanderen heeft meer teweeggebracht dan dat enkel op basis van de verklaring vermoed kon worden. Ondanks een aantal grote hervormingen in de jaren negentig van de vorige eeuw van het Vlaamse hoger onderwijs bleef het sterk onderling verdeeld. Door een grote fusieoperatie in de hogescholensector halverwege de jaren negentig was dit ook niet helemaal vreemd te noemen. Het structuurdecreet van 20031, waarmee Bologna werd ingevoerd, legde – voor het eerst – een gemeenschappelijke regelgeving op voor zowel universiteiten als hogescholen. Vooral de oprichting van de zogenaamde associaties – samenwerkingverbanden tussen één universiteit en één of meerdere hogescholen – bracht universiteiten en hogescholen samen. Deze bijdrage wil een overzicht bieden van de ontwikkelingen in het Vlaamse hogeronderwijslandschap sinds 2003.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Fusie