Zoeken op auteur 'Peter Kwikkers'

Een goed bestel knelt niet

Peter Kwikkers

2016, nummer 3

Over welke thema's gaat het te veel in het hoger onderwijs? En over welke te weinig? Peter Kwikkers, destijds als een van de beleidsadviseurs betrokken bij de totstandkoming van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, zet er negen op een rij. 'Beleid vertaald in regelgeving baseert zich te vaak op statistiekjes in plaats van op weloverwogen nadenken.'

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

Iedereen kan integer zijn

Peter Kwikkers

2014, nummer 4

In de term ‘rechtschapen’, synoniem van integer, liggen het woord ‘recht’ en de attitude van onkreuk- baarheid besloten. Goede smaak in handelen en nalaten bepaalt de stand op de integriteitsbarometer.
Een hoge stand levert publieke organisaties en ondernemin- gen veel op; bestuursschandalen gaan gepaard met hoge kosten, bezuiniging en (bijna) deconfiture. Niets is immuun voor gespuis, maar dat te beteugelen is een cruciaal facet van de kunst van het regelgeven.1 Dit speelveld ligt evenwel vol moeilijk grijpbare begrippen: op individueel niveau, organiek niveau en stelselniveau tegelijk. Integriteitsgebrek is hét morele probleem van de samenleving en dé breinbre- ker in het recht. Het veroorzaakt onrecht en schade, maar wordt door rechters niet altijd onrechtmatig geacht. Juridi- sche duiding is nodig als rem én als remedie, maar er zitten forse gaten in die dijken. Het is hoog tijd voor het genus integriteitswetgeving.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

De eisen van de samenleving en de kunst van het wetgeven

Peter Kwikkers

2013, nummer 3

Sinds de inwerkingtreding van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek van 8 oktober 1992 (Stb. 1992, 593) in 1993, heeft de WHW 125 maal wijzigingen ondergaan. De inhoudelijke veranderingen waren minder groot dan dit aantal doet vermoeden. Veel wijzigingen waren van zuiver technisch-juridische aard, en vele waren niet erg effectief of noodzakelijk of maar tijdelijk. Twintig jaar WHW. Tijd voor een Staatscommissie hogeronderwijswetgeving.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit

Magische krachten van onderwijs- en examenregelingen; update in veilige modus

Peter Kwikkers

2012, nummer 5

In tijden waarin de kwaliteit van het onderwijs en de onderwijsorganisatie, rendement en control vooropstaan, zijn onderwijs- en examenregelingen (OER) de vlaggenschepen van universiteiten en hogescholen. Zij horen tot hun grootste kwetsbaarheden en ook tot hun grootste kansen. OER zijn kerndocumenten voor bestuur, uitvoering, toezicht, accreditatie en kwaliteitsverbetering. Zij kunnen informeren, sturen en problemen voorkomen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

Positie en kwaliteit van examencommissies vanuit WHW-perspectief

Peter Kwikkers

2012, nummer 4

De onderwijswetten omvatten de juridische verwoording van het beleid en de bedoelingen van de wetgever. Het is daarom belangrijk de taak en rol van examencommissies bij de opleidingen van hogescholen en universiteiten te belichten, zoals deze liggen besloten in de recente wetswijzigingen Versterking besturing (Wet van 4 februari 2010, Stb. 2010, 119; TK 31 821) en Aanpassing accreditatiestelsel (Wet van 24 juni 2010, Stb. 293; TK 32 210). Behalve de besturing van de instelling en van het bestel als geheel, moest eerstgenoemde wetswijziging de positie van examencommissies en de tweede de kwaliteitzorg versterken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

Weten wij raad van toezicht? (2)

Peter Kwikkers

2010, Nummer 4

De aanvaarding van het wetsvoorstel Versterking besturing is aanleiding om de besturing van het hoger onderwijs te bezien in bestuursrechtelijk, organisatierechtelijk perspectief en met het oog op de bijzondere kenmerken van het hoger onderwijs- en onderzoeksbedrijf. Ook dit tweede deel van het tweeluik gaat in op 'checks and balances' in bestuur, toezicht en medezeggenschap in de context van de grote publieke belangen die onderwijs en wetenschap dienen. De analyse van de aangebrachte wetswijzigingen in deel 1 wordt in dit deel vervolgd met contouren van een ander bestuursdenken. Dit mondt onder andere uit in de aanbeveling om in plaats van sleetse Rijnlandse en Angelsaksische modellen een open collegiaal bestuursmodel (OCB) te hanteren, ook als rolmodel voor andere sectoren, en om te onderzoeken of universiteiten en hogescholen wel de plaats zijn voor raden van toezicht zoals nu zijn vormgegeven. Zeker nu in de verkiezingscampagne van 2010 alle partijen bezuinigingen zoeken in de gelederen van overheid en semioverheid is ook - eerst - een ander paradigma nodig.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Toezicht

Weten wij raad van toezicht? (1)

Peter Kwikkers

2010, Nummer 3

De aanvaarding van het wetsvoorstel Versterking besturing is aanleiding om de hogeronderwijsbesturing eens te bezien in bestuursrechtelijk, organisatierechtelijk, perspectief, en met het oog op de bijzondere kenmerken van het hogeronderwijs- en onderzoeksbedrijf. Dit artikel gaat over het geheel van 'checks and balances' in bestuur, toezicht en medezeggenschap in de context van de grote publieke belangen die onderwijs en wetenschap dienen: economische, maar ook socio-culturele. Dit artikel verschijnt in twee delen. Dit eerste deel omvat een analyse en bespreking van de nieuwe wetgeving. Het tweede deel, volgende maal in dit blad, gaat in op contouren van een moderner alternatief.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Toezicht

Analyse & Commentaar

Peter Kwikkers

2007, Nummer 5

De vergrotende trap van ‘rechtsstaat’ is ‘rechtswereld’. De maatschappij wordt in versnellend tempo internationaler en vertoont steeds ingewikkel- der systemen, structuren en ‘gedragingen’. Het is de cruciale overheids- taak om die te begrijpen en daarop te anticiperen en om in die wereld een weg vinden. Dit is moeilijk en wordt steeds moeilijker. De Rechtswereld raakt – jammer voor ambtenarenhaters – met minder ambtenaren uit zicht. Het is dan ook belangrijk om door te denken over de ambtenaar als beheerder van het recht, met name het overheidsrecht: de rechtsregels die uitgaan van de overheid en waarbij een overheid actor is1. De conclusie is onontkoombaar: Nederland kan niet met minder ambtenaren. We hebben juist veel verstandige, ervaren en goed opgeleide ambtenaren nodig die zich met stevigheid kunnen handhaven naast, soms tegenover, politici
die weleens tegengas behoeven om binnen de marges van recht en wijs beleid te blijven. Politici en ambtenaren kennen elkaars diepste geheimen en dat geeft weleens gedonder, maar zij zijn tot elkaar veroordeeld.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyse en Commentaar

Analyse & Commentaar

Peter Kwikkers

2007, Nummer 4

In TH&MA2 (p.48-49) is voorgesteld om, na onderwijs en onderzoek, het hoger onderwijs een derde – vernieuwende – functie als ‘geweten van de samenleving’ te geven met een richtinggevend wetsartikel: ‘Universiteiten en hogescholen bevorderen het moreel vermogen van de bevolking.’ In dit tweede artikel van een drieluik gaat het om een omvattend concept voor de overheid: De Onderwijzende Staat als leitmotiv voor de wetgevende en uitvoerende macht, voor de politiek die een ordening behoeft die een
duurzaam zelfsturend vermogen van individuen, bedrijven en organisaties bevordert. Hierna volgt een raamvertelling met tien vensters die pleit voor dit leidend concept dat ook in een nieuw Europees Verdrag en als uitwerking van de Lissabon-doelstellingen op zijn plaats zou zijn.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyse en Commentaar

Analyse & Commentaar

Peter Kwikkers

2007, Nummer 2

Nederland besteedt miljarden aan haar hoger onderwijs en onder- zoekinstellingen. In 2007 prijkte een slordige 6 miljard euro op de OCW-begroting. Universiteiten en hogescholen doen onderzoek en geven onderwijs dat in Europa een behoorlijk aanzien heeft. Daar hoeft dus niet zoveel over gezeurd te worden. Het kan altijd beter natuurlijk, maar de oorzaken van onderprestatie liggen vooral in de randvoorwaar- delijke sfeer: in de organisatie en de hoogte van de financiering. Daar- om stellen we voor de verandering maar eens een andere vraag: maken de universiteiten als zodanig hun derde wettelijke taak wel waar?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyse en Commentaar

Instellingsaccreditatie of Opleidingsaccreditatie:

Peter Kwikkers | Ton Vis

2006, Nummer 3

Het debat over doelen en middelen van accreditatie dreigt onder te sneeuwen onder een binaire discussie over het aangrijpingsniveau ervan: opleidings- of instellingsniveau. Enerzijds is opleidingsaccreditatie van nature nauw gekoppeld aan onderwijskwaliteit en onderwijsinhoud. Anderzijds vormen instellingsaccreditatie en beoordeling van kwaliteitszorgprocessen een koppel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Accreditatie

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.