Zoeken op auteur 'Klara De Wilde'

Kwaliteitszorg in Vlaanderen en de rol van VLIR en VLHORA

Marleen Bronders | Klara De Wilde

2009, Nummer 2

In 2004-2005 werd in het hoger onderwijs in Vlaanderen, naast de bachelor-masterstructuur, een accreditatiestelsel ingevoerd. Aan het bestaande stelsel van interne en externe kwaliteitszorg werd een extra luik toegevoegd, de accreditatie. Vlaanderen heeft bij de invoering van het accreditatiestelsel een aantal bewuste keuzes gemaakt. Zo is er expliciet voor geopteerd om, naast de verantwoordingsfunctie, een sterke nadruk te blijven leggen op de verbeterfunctie van de externe kwaliteitszorg. In dit licht werd er ook voorzien om bij een negatieve accreditatiebeslissing de opleidingen een ‘tweede kans’ te geven in de vorm van een tijdelijke erkenning. Verder werd er bewust voor gekozen om het eigenaarschap van de externe kwaliteitszorg blijvend bij de sector zelf te leggen en om de visitaties clustergewijs te organiseren. Hierna wordt verder ingezoomd op de operationalisatie en consequenties van deze keuzes. De huidige visitatie-accreditatiecyclus eindigt in Vlaanderen in 2012-2013 en de discussie over de toekomst van het Vlaamse kwaliteitszorgsysteem is dan ook volop aan de gang. Verder is er ook een aantal andere ontwikkelingen op het vlak van kwaliteitszorg binnen het hoger onderwijs in Vlaanderen, meer bepaald binnen het hoger beroepsonderwijs en de lerarenopleidingen, dat in onderhavig artikel wordt belicht.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bologna