Zoeken op auteur 'Chiel Renique'

Onderzoek in het hbo: van pionieren naar nationaal regieorgaan binnen NWO

Chiel Renique | Richard Slotman

2013, nummer 5

Op 15 april 2013 is een convenant getekend voor de oprichting van Het Nationaal Regie-orgaan Praktijkgericht Onder- zoek SIA, te situeren binnen de NWO-organisatie met ingang van 2014. Dit is een mijlpaal in de historie van onderzoek in het hbo. In deze bijdrage schetsen we de aanloop en geven we inzicht in de wijze waarop onderzoek nu een plaats krijgt in de NWO-structuur.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

De nieuwe governancecode van de hbo-raad

Chiel Renique

2013, nummer 4

Ongetwijfeld ingegeven door veel media-aandacht voor financiële uitglijders van bestuurders van (semi-)publieke instellingen, wordt bij goed bestuur relatief veel aandacht geschonken aan financieel risicomanagement. Ook de salarissen van bestuurders is een geliefd onderwerp. Daardoor raakt de zorg en governance ten aanzien van de primaire taak van de instelling vaak onderbelicht.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit

De partner-universiteit: een nieuw appèl op universiteiten en afgestudeerden

Chiel Renique

2013, nummer 4

Na een lange loopbaan, eerst binnen het onderwijs en de laatste 25 jaar als secretaris onderwijs bij VNO-NCW en MKB-Nederland, denk je wel eens, wat is er nu in al die jaren veranderd en wat niet? Wat bijvoorbeeld niet is veranderd zijn de klachten van docenten over de nieuwe generatie studenten, dat is van alle tijden. Wat wel is veranderd, is de kijk vanuit de samenleving op de rol van universiteiten. Achtereenvolgens wil ik behandelen: de aard van de verschuiving in positionering, de opkomst ervan in Europees en nationaal beleid, de impact ervan op het appèl dat op universiteiten en afgestudeerden wordt gedaan.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bedrijfsleven-Hoger Onderwijs

UAS: geen mini-universiteit, maar kennispartner van het werkveld

Chiel Renique

2012, nummer 5

Chiel Renique, lid van de kernredactie van TH&MA Hoger Onderwijs, ondervroeg drie leidende personen binnen een drietal sectoren over de ontwikkeling van hogescholen als Universities of Applied Sciences. Rein Willems was tot september 2012 voorzitter van het topteam Chemie; Heleen Dupuis is voorzitter Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink is voorzitter FME.1 De conclusies laat ik aan de lezer, maar wat opvalt, is een verrassende eensgezindheid op hoofdlijnen, ondanks de verschillende karakters van de sectoren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bedrijfsleven-Hoger Onderwijs

Macrodoelmatigheid

Duco Adema | Chiel Renique | Ton van Weel

2012, nummer 2

Redactioneel

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Sturing op brede opleidingsgebieden met programmeervrijheid en zelfregie

Chiel Renique | Ton van Weel

2012, nummer 2

De macrodoelmatigheid van het opleidingenaanbod is een goed voorbeeld van hoe twee aangrenzende hoger onderwijssystemen de kunst van elkaar proberen af te kijken. Nederland startte in 1993 met de Adviescommissie nderwijsaanbod (ACO) die tot voorbeeld diende voor de Vlaamse Erkenningscommissie die in 2003 het levenslicht
zag. Nederland besloot in datzelfde jaar de ACO op te heffen maar keerde, mede op basis van de Vlaamse ervaringen, op zijn schreden terug en richtte in 2009 de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs op. TH&MA Hoger Onderwijs had een boeiend gesprek met de beide voorzitters over hun ervaringen, verzuchtingen en visies.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doelmatig

Een zesje is geen carrière start!

Chiel Renique

2012, nummer 1

Zolang werkgevers hoge cijfers niet belangrijk vinden en docenten goede studenten niet adequaat belonen, gaan studenten niet beter presteren. Dat was de stelling van professor Harrie Verbon vorig jaar in de Volkskrant. De redactie heeft enkele bedrijven het bewuste artikel voorgelegd voor commentaar.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Excellentie | Selectie

Verslag conferentie VNO-NCW, MKB-Nederland en TH&MA

Duco Adema | Chiel Renique | Gertrud Visser

2011, Nummer 1

De redactie van TH&MA en VNO-NCW en MKB-NL hebben gezamenlijk een congres georganiseerd dat op 25 januari
2011 heeft plaatsgevonden in het kantoor van VNO-NCW en MKB-NL, de Malietoren, in Den Haag. Circa 85 personen,
bestuurders van universiteiten en hogescholen, faculteitsbestuurders en directies, en vertegenwoordigers van bedrijven, branches en overheid hebben aan het congres deelgenomen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

Werken aan excellentie

Pierre van Eijl | P. Reimer | Chiel Renique

2011, nummer 4

Hoe kunnen studenten die meer kunnen en willen dan het reguliere onderwijsprogramma hen biedt extra worden uitgedaagd? Deze vraag speelt in het Nederlandse hoger onderwijs en heeft de afgelopen jaren geleid tot nieuwe uitdagingen voor deze studenten zodat hun talenten verdergaand ontwikkeld kunnen worden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Excellentie

New Earth, New Chemistry

Chiel Renique

2011, nummer 4

Chiel Renique sprak met Rein Willems over de actieagenda van de topsector Chemie en in het bijzonder hoe het topteam Chemie aankijkt tegen de relatie met onderwijs en onderzoek. De actieagenda draagt als titel: New Earth, New Chemistry.1 Als er voor Rein Willems iets zeker is, dan is dat de noodzaak van structurele samenwerking tussen de sector en de kennisinfrastructuur. Ook vraagt de actieagenda om aanvulling en aanscherping van het sectorplan voor het scheikundeonderwijs en onderzoek.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie | Kennis

Met hoger onderwijs en onderzoek naar de top

Chiel Renique

2010, Nummer 3

In april 2010 brachten VNO-NCW, MKB-NL en LTO-NL een gezamenlijke agenda uit voor duurzame groei en werkgelegenheid, onder de titel 'Optimistisch'. Centrale vraag: wat er moet gebeuren om Nederland weer bij de top te krijgen van best presterende economieën? Wereldwijd is er ondanks de lichtpunten hier en daar toch nog een behoorlijk sombere stemming. Het bedrijfsleven in Nederland is ervan overtuigd dat het mogelijk is om weer tot economische groei en bloei te komen. Dat komt niet vanzelf, zoals het voorjaar na een lange koude winter. We zullen er hard aan moeten werken met een beleidsinzet op vele fronten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Congres

Hogescholen als belangrijke schakel in de kennisketen

Chiel Renique

2008, Nummer 2

Het bedrijfsleven is een zeer natuurlijke bondgenoot van de hogescholen. Immers, hogescholen zijn beroeps- en praktijkgericht en dat past goed bij de innovatievragen van met name middelgrote en kleinere ondernemingen. Recente nota’s die samen met of over het hbo zijn uitgebracht, hebben ook die signatuur: ‘Aan de slag met innovatie’ in 20041 en ‘Hogescholen en branches; partners in professie’ in 2006.2 Een structurele samenwerking is bovendien sinds 2003 aangegaan in de Stichting Innovatie Alliantie, waarin onder meer de HBO-raad, VNO-NCW en MKB-Nederland deelnemen.3 Doel van de stichting is om de kenniscirculatie tussen regionale partijen te bevorderen, in het bijzonder tussen de hogescholen en het mkb, en zo bij te dragen aan het vergroten van het innovatief vermogen van het mkb.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kennis

Bachelor-master gezien vanuit het bedrijfsleven

Chiel Renique

2008, Nummer 5

De invoering van de bachelor-masterstructuur in 2002 (een Duitse wetenschapper noemde het eens in een inleiding ‘bamafizierung’) is in Nederland vrij geruisloos verlopen. We waren een van de eerste landen die het voor elkaar hadden. Dat lijkt een mooi resultaat, maar toch valt daarop af te dingen. Zeker bij aanvang was het veelal het verhangen van de bordjes en vanaf het begin zat en zit er spanning tussen een verticaal geleed, binair stelsel van hogescholen en universiteiten en een naar Angelsaksisch model, horizontaal geleed stelsel van bachelor en master.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: BAMA

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.