Zoeken op auteur 'Peter van der Sijde'

Een pragmatisch valorisatiemodel

Mirjam Leloux | Peter van der Sijde

2009, Nummer 3

In dit artikel introduceren wij een pragmatisch valorisatiemodel voor universiteiten. We gaan hierbij in op de stappen binnen het valorisatieproces. Vervolgens beschrijven wij in een casestudy hoe dit valorisatiemodel binnen de Universiteit en het Universitair Medisch Centrum van Groningen vorm heeft gekregen. De rol die verschillende partijen in dit valorisatiemodel spelen, wordt ook weergegeven. Beschreven wordt hoe omgegaan wordt met het intellectueel eigendom, hoe dit wordt beheerd en hoe besluitvorming plaatsvindt. Ten slotte wordt aangegeven hoe de verschillende stappen in het proces in Groningen worden doorlopen en gefinancierd.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Valorisatie

Bedrijfsleven en universiteit: leren over, van en met elkaar

Peter van der Sijde

2008, Nummer 2

Onderwijs en bedrijfsleven zijn twee verschillende werelden (zie bijvoorbeeld Shrivastava & Mitroff, 1984); verschillen die maar al te vaak worden aangegrepen om niet samen te hoeven werken. Maar ondanks dit, bijna ongemerkt, lijkt het er op dat het hoger onderwijs veel van het bedrijfsleven overneemt. De wereld van het hoger onderwijs en het bedrijfsleven hebben een andere cultuur (mensen gaan anders met elkaar om en gebruiken andere normen en waarden), een andere structuur (het hoger onderwijs is anders georganiseerd dan het bedrijfsleven) en een andere markt (andere klanten en toeleveranciers en verschillende producten). Beide typen organisaties streven andere doelen na: bedrijven streven naar winst, universiteiten naar publicaties in vooraanstaande tijdschriften en het hbo en wo streven beide naar de verhoging van de in- en uitstroom van studenten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bedrijfsleven-Hoger Onderwijs

Interactie tussen hbo en bedrijfsleven: vier casestudies in kenniscirculatie

Mirjam Leloux | Atse Nederveen | Peter van der Sijde

2007, Nummer 2

In de huidige economie is kennis als basis voor innovatie een belangrijke concurrentiefactor voor ondernemingen. Een goede kennisinfrastructuur is hierbij voorwaarde. Maar waar halen de ondernemers hun kennis en informatie meestal vandaan? Vooral uit vakbladen, van internet, en via leveranciers, collega’s en concurrenten1 (Kraaijenbrink & Groen, 2006). Daarnaast wordt ook veel samengewerkt met andere bedrijven. Uit onderzoek2 (Van Gent, 2005) blijkt dat ondernemers bij hun zoektocht naar informatie momenteel niet of nauwelijks bij een kennisinstituut, zoals een hogeschool of universiteit aankloppen. Eén van de oorzaken hiervan is onbekendheid. Diensten van dergelijke kennisleveranciers zijn meestal niet gemakkelijk te vinden, ook niet via internet. Ook acht men de kennisleverancier niet altijd relevant voor de (kennis)vraag. Vaak meent de ondernemer, niet ten onrechte, dat de kennisinstelling de ‘taal’ van de ondernemer niet spreekt. Initiatieven bij kennisinstellingen waarbij docenten, studenten en bedrijven samenwerken zijn schaars: de initiatieven vanuit de kennisinstelling richting het bedrijfsleven richten zich meestal op het aanbieden van stageplaatsen, afstudeeronderzoeken en projectgroepen. Ondernemers zoeken naar pragmatische oplossingen voor hun vraagstelling, en dat is niet altijd eenvoudig te combineren met het curriculum van de kennisinstelling.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Geen

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.