Zoeken op auteur 'Hans Vossensteyn'

De relevantie van het hoger onderwijs

Renze Kolster | Hans Vossensteyn

2018, nummer 5

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

Bestuursbenoemingen over de grens

Harry de Boer | Renze Kolster | Hans Vossensteyn

2016, nummer 1

De Nederlandse minister van onderwijs wil de bestuursbenoemingen bij instellingen anders organiseren: personeel en studenten krijgen meer inbreng dan nu het geval is. Hoeveel inspraak heeft de universitaire gemeenschap eigenlijk in andere Europese landen? ‘Op het eerste gezicht lijken Nederlandse personeelsleden en studenten er in vergelijking met hun buitenlandse collega’s bekaaid vanaf te komen.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bestuur

Waar zijn we eigenlijk bang voor?

Hans Vossensteyn

2014, nummer 5

Hoewel het kabinet met enkele oppositiepartijen over- eenstemming heeft bereikt over de omvorming van de huidige studiefinanciering tot studievoorschot, blijven tegenstanders het nieuwe stelsel onder vuur nemen. De argumenten zijn genoegzaam bekend. Studeren wordt te duur voor studenten uit zwakkere milieus. Wij mogen jongeren niet laten starten met een studieschuld. Studenten zullen vluchten naar het buitenland om geen collegegeld te hoeven betalen of om de aflossing van de studieschuld te ontlopen. Het is de vraag of deze zorgen gegrond zijn en of meer internationale dynamiek juist niet wenselijk is.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Financiering

Private bijdragen en toegankelijkheid

Hans Vossensteyn

2013, nummer 3

Studiefinanciering en collegegelden zijn niet alleen in Nederland onderwerp van politieke discussie en beleidsverandering. Dat gebeurt elders ook met regelmaat van de klok. Daarbij is, net als in Nederland, in veel landen om ons heen sprake van cost sharing: de overheid wentelt steeds een groter deel van de kosten van studeren af op studenten en hun ouders. Dat gebeurt via collegegelden en studieleningen, maar ook door een afname van studiebeurzen, meer privaat hoger onderwijs en de (impliciete) verwachting dat studenten bijverdienen of meer ouderlijke bijdragen krijgen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Financiering | Studentenbeleid

Een sociaal leenstelsel

Duco Adema | Hans Vossensteyn

2013, nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Sociaal leenstelsel: het voorstel in perspectief

Ben Jongbloed | Hans Vossensteyn

2013, nummer 1

De basisbeurs als onderdeel van de studiefinanciering dreigt te verdwijnen. Studenten zullen meer moeten lenen. Het aanstaande kabinet voorziet een sociaal leenstelsel. Studenten en bestuurders in het hoger onderwijs staan op hun achterste benen. Hoe asociaal is het leenstelsel eigenlijk?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Financiering | Studentenbeleid

Post-graduation-policy

Elisabeth Epping | Hans Vossensteyn

2012, nummer 1

The mobility of international students is a major trend and highly supported in recent years, not only in the frame of exchange programs, but also in the form of degree mobility. Many foreign students move abroad to pursue a degree: in 1975, 600.000 students were mobile worldwide, compared to 2.8 million mobile students in 2007. Forecasts expect the number to increase to about 8 million by 2025 (OECD, 2009b). Critics claim that international student mobility typically shows a flow from the South to the North, in other words, from developing to developed countries. This may lead to a brain gain situation for developed countries and a brain drain for developing countries. The current article (based on the situation in 2010) explores to what extent four developed countries take measures to develop such a brain-drain brain-gain situation
into a situation of brain-circulation.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationalisering

Een internationaal perspectief op profilering en bekostiging

Hans Vossensteyn

2010, Nummer 5

Momenteel wordt gewerkt aan de uitwerking van de ideeën uit het rapport van de commissie-Veerman. Ook het nieuwe
kabinet lijkt hier verdere uitwerking aan te willen geven. Eén van deze ideeën richt zich op instellingsprofilering in relatie tot
publieke bekostiging. Hiervoor wordt intensief overleg gevoerd tussen belangrijke betrokken partijen: het ministerie van OCW,
de HBO-raad, de VSNU en de studentenbonden. Het profileringbeleid betreft een mogelijke herijking van de
sturingsinstrumenten in de relatie tussen de overheid en hogeronderwijsinstellingen

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationalisering | Profilering

Een toekomstbestendig hogeronderwijsstelsel

Wim van Niekerk | Hans Vossensteyn

2010, Nummer 2

Dinsdag 13 april 2010 heeft de commissie Toekomstbestendig Hoger Onderwijs Stelsel onder leiding van prof. dr. Cees Veerman het rapport 'Differentiëren in drievoud, omwille van kwaliteiten en verscheidenheid in het hoger onderwijs' gepresenteerd. Op verzoek van de voormalige minister Plasterk van het ministerie van OCW heeft de commissie een visie ontwikkeld op de toekomst van het Nederlandse hogeronderwijsbestel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Differentiatie en Binariteit

Boeken & Bladen

Hans Vossensteyn

2009, Nummer 5

Mapping the higher education landscape, Towards a European classification of higher education. Door Frans van Vught (ed. 2009)

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Boeken en Bladen

Van rankings naar multidimensionale classificatieaanpak

Hans Vossensteyn | Frans van Vught

2009, Nummer 5

Onlangs is de nieuwe Times Higher Education – QS World Universities Ranking gepubliceerd. Nederlandse universiteiten doen het goed en dat is groot nieuws. Of we het nu leuk vinden of niet, of we de methodologie toejuichen of verafschuwen, eigenlijk weten we allemaal wel dat de internationale rankings van hogeronderwijsinstellingen niet meer zijn weg te denken uit de internationale hogeronderwijswereld. Rankings zijn er, zullen er blijven en gaan meer aan belang winnen. Daarom moeten we ervoor zorgen dat rankings – en classificaties – ons brengen wat ervan verwacht wordt: een faire vergelijking van hogeronderwijsinstellingen op grond van hun prestaties.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ranking

Bachelor & master: een nieuw elan in het Nederlands hoger onderwijs?

Hans Vossensteyn

2008, Nummer 5

Zes jaar na de officiële invoering van de bachelor-masterstructuur en de accreditatie in het Nederlandse hoger onderwijs zijn deze grootse hervormingen officieel geëvalueerd. Internationaal gezien heeft Nederland een voortvarende aanpak getoond met de invoering van bachelor- en masterprogramma’s, wat een geheel eigen dynamiek teweeg heeft gebracht. In de evaluatie is naast een meta-evaluatie van alle monitoring die al heeft plaatsgevonden, ook gekeken naar hoe nationale en internationale experts aankijken tegen de Nederlandse ontwikkelingen en uitkomsten. Belangrijke issues zijn de overgangen tussen de bachelor- en masterfase, de rol van selectieprocedures en pre-mastertrajecten hierbij, net als de transities tussen hbo en wo.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: BAMA

Analyse & Commentaar

Hans Vossensteyn

2008, Nummer 2

In november 2007 is de Strategische Agenda voor het hoger onderwijs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verschenen.1 Dit ‘Hoogste Goed’ toont de visie van het ministerie op de toekomst van het hoger onderwijs in Nederland. Het is een zeer ambitieus plan waarin de ambities worden onderbouwd met praktische instrumen- ten. Sleutelwoorden in de strategische agenda zijn kwaliteitsverbete- ring, excellentie en differentiatie. Of dit prachtige streven ook met de genoemde middelen realistisch nagejaagd kan worden, staat in dit artikel centraal.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyse en Commentaar

“Extra-curriculair, maar niet voor niets”

Madelein Hofmijster | Hans Vossensteyn

2007, Nummer 2

Dit artikel gaat dieper in op extra-curriculaire activiteiten van studenten. Welke vormen bestaan hiervan, waarom zijn studenten extra-curriculair actief en hoe kijken zij naar de vergoeding van dergelijke activiteiten? Extra-curriculaire activiteiten worden vergeleken met vrijwilligerswerk en de vormen van erkennen, waarderen en belonen die daarbij voorkomen. Het artikel is gebaseerd op een onderzoek dat is verricht in het kader van een minor opdracht.1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Boeken & Bladen

Hans Vossensteyn

2007, Nummer 2

Onderwijskundig handboek. Door Hans van Hout, Geert ten Dam, Marcel Mirande, Cees Terlouw en Jos Willems (red.). 2006. Koninklijke Van Gorcum BV, Assen. 361 pagina’s. ISBN: 90 232 4235 1.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Boeken en Bladen