Zoeken op trefwoord 'Innovatie'

Van duizend bloeiende bloemen tot geleide groei

Christien Bok, Annette Peet

Thema 2011, Nummer 2

Sinds eind jaren negentig stimuleert SURF – de samenwerkingsorganisatie van instellingen in het hoger onderwijs en onderzoek – ICT-innovatie in het hoger onderwijs, met als doel de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. De laatste vijf jaar richten de innovatieprogramma’s zich – in het licht van Lissabon-afspraken - op onderwerpen als het verbeteren van de instroom en het verminderen van studie-uitval. Dit is deel 1 van een drieluik over innovatie met impact.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie | Onderwijsvernieuwing

Innovatie

Duco Adema

Thema 2009, Nummer 1

Redactioneel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie | Redactioneel

Resultaatgericht innoveren

Jan Geurts & Hans Corstjens

Thema 2007, Nummer 4

Hogescholen innoveren hun onderwijs om beter aan te sluiten bij de leefwereld van de studenten en de behoeften en wensen van de samenleving. Ook spelen eigen ideeën over hoe de beroepsvorming van hbo’ers in de 21ste eeuw het best kan plaatsvinden, een grote rol. Behalve deze innovatiekant bestaat er ook een prestatiekant. Naar de omgeving en overheid dienen hogescholen rekenschap af te leggen over de kwaliteit van hun werk. Een opvallend gegeven is dat innoveren en presteren nu vaak totaal gescheiden werelden vormen. We zijn van mening dat nogal wat oorzaken en dus ook oplossingen voor onderwijsproblemen hier gezocht moeten worden. Wanneer de ontwikkeling van onderwijs niet is vastgekoppeld aan resultaatverbetering wordt vrijblijvendheid in plaats van eigenaarschap troef. In het verkeer tussen school en omgeving en ook binnen scholen kan ieder dan zijn of haar eigen gang gaan. Goede maar ook slechte prestaties blijven zo onzichtbaar.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie

Innoveren op vol vermogen of halve kracht?

Frans de Vijlder

Thema 2009, Nummer 1

Uit enquêtes voor het primair en voortgezet onderwijs blijkt dat tegen de honderd procent van de scholen aangeeft met een of meerdere innovaties bezig te zijn. Het ‘sociaal-wenselijkheidgehalte’ van deze antwoorden is ongetwijfeld hoog. Durf maar eens te beweren dat je niet innoveert! In het hoger onderwijs is dat niet anders. Maar waar hebben we het eigenlijk over? Is ‘innovatie’ wel zoveel meer dan een buzzword: een modewoord dat geen duidelijke betekenis heeft?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie

Innovatiebeleid en kromme prikkels

Frans Nauta

Thema 2011, Nummer 1

Er wordt in Nederland flink bezuinigd door de overheid op innovatiebeleid. Zo sterk zelfs, dat we het op deze manier in
de laatste dertig jaar niet eerder hebben gezien. Wat betekent dat voor de doelstelling om tot de top vijf van
kenniseconomieën in de wereld te behoren?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Financiering | Innovatie | Valorisatie

De kunst van het nietsdoen is heel hard werken

Thijs H. Homan

Thema 2009, Nummer 1

Veel veranderprocessen in het hoger onderwijs hebben het karakter van planned change. Daarbij worden doelstellingen geformuleerd en planningen en tussentijdse resultaten afgesproken. Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van de geplande verandertrajecten weinig succesvol is. In dit artikel wordt betoogd dat dit te maken heeft met het feit dat veel van de veranderambities ontwikkelprocessen impliceren, die juist niet of nauwelijks stuurbaar en managebaar zijn. Beschreven wordt hoe dergelijke processen verlopen en wat daarbij belangrijke mechanismen en dynamieken zijn. Aan de hand daarvan wordt geïllustreerd hoe dergelijke processen gefaciliteerd kunnen worden. Het uitgangspunt daarbij is ‘het organiseren van het toeval’.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie

Odysseus en Methusalem: Vlaamse beleidsinitiatieven voor attractie en retentie van toponderzoekers

Dr. Karen Haegemans

Thema 2011, nummer 3

De Vlaamse Regering investeert sinds 2006 in twee grote programma’s voor de opbouw van het menselijk kapitaal voor academisch onderzoek: Odysseus en Methusalem. Deze programma’s beogen de creatie van goede randvoorwaarden voor toponderzoek. Via langetermijn financiering voor gevestigde onderzoekers draagt Methusalem bij aan het
retentiebeleid, terwijl Odysseus zich richt op het aantrekken van onderzoekers die werkzaam zijn aan buitenlandse instellingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie

Het strategisch speerpuntenbeleid onderzoek van de UGent

Jeroen Vanden Berghe

Thema 2011, nummer 4

Het streven naar excellentie door zwaartepuntvorming en prioriteitsstelling en het stimuleren van interdisciplinariteit zijn de buzzwords van zowat elke institutionele onderzoeksstrategie. Op menig conferentie worden ze naar voor geschoven
als de ingrediënten voor het behoud of het bereiken van een internationale toppositie op het vlak van onderzoek, opleiding en innovatie. In deze case study wordt geschetst hoe de Universiteit Gent de kwantitatieve en kwalitatieve groei van haar onderzoek via een gerichte sturing wil waarborgen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie

De docent als sleutelfiguur bij blended learning

Lore Demedts, Frederic Raes, Olaf Spittaels, Griet Lust & Hilde van Puyenbroeck

Thema 2015, nummer 1

Door de vooruitgang van technologie vervagen meer en meer de grenzen tussen traditioneel contactonderwijs en digitaal leren. Blended learning betreft alle vormen van leren die ondersteund worden door een doordachte combinatie van online of digitaal leren en face-to-face-leren. Blended learning bereidt studenten voor op een leven lang leren in een digitale informatiemaatschappij. Ze worden geconfronteerd met digitale leeromgevingen waarbinnen ze de nodige zelfsturende competenties moeten aanwenden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie | Onderwijsvernieuwing

De robot zet de wereld op zijn kop

Albert Pilot, Pierre van Eijl & Josephine Lappia

Thema 2018, nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie | Onderwijsvernieuwing | Studentenbeleid

He who pays the piper calls the tune

Martin Decancq

Thema 2009, Nummer 1

Een academische opening in Vlaanderen. Een rij merkwaardig uitgedoste figuren, togati genaamd, schrijdt statig voorbij onder begeleiding van oorverdovend klaroengeschetter. Twee pedellen met een universiteitsscepter in de aanslag lopen voorop en tonen zich bereid elk gepeupel dat voor de voeten dreigt te lopen, uit de weg te slaan. De bonte stoet verdwijnt ten slotte in een universiteitsgebouw waar de plechtigheid zich naar haar einde sleept. Nagenoeg niemand komt bij het aanschouwen van dit tafereel in de verleiding te denken dat de universitaire wereld toch mooi heeft weten te ontsnappen aan de voorthollende veranderingen in onze postmoderne samenleving.
Integendeel, de aanwezige universiteitsbestuurders, academici en universitaire medewerkers zijn zich haarscherp bewust van de vele uitdagingen waar de moderne universiteit mee wordt geconfronteerd en van de moeizame zoektocht naar adequate ripostes vanuit de universiteit. De uitdagingen en de mogelijke antwoorden zijn het onderwerp van deze bijdrage. De lezer zij onmiddellijk gewaarschuwd: het verhaal draait vrij snel rond ‘geld’. Het omgaan met dit schaarse goed blijkt uiteindelijk de echte uitdaging te zijn voor de universiteiten in Vlaanderen en er is veel reden om te denken dat dit elders niet anders is.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie

New Earth, New Chemistry

Chiel Renique

Thema 2011, nummer 4

Chiel Renique sprak met Rein Willems over de actieagenda van de topsector Chemie en in het bijzonder hoe het topteam Chemie aankijkt tegen de relatie met onderwijs en onderzoek. De actieagenda draagt als titel: New Earth, New Chemistry.1 Als er voor Rein Willems iets zeker is, dan is dat de noodzaak van structurele samenwerking tussen de sector en de kennisinfrastructuur. Ook vraagt de actieagenda om aanvulling en aanscherping van het sectorplan voor het scheikundeonderwijs en onderzoek.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie | Kennis

Een nieuwe opleiding in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven

Machteld Verbruggen

Thema 2009, Nummer 1

Wanneer er in het onderwijs over innovatie wordt gesproken, heeft men het meestal over onderwijsvernieuwing in de zin van het gebruik van nieuwe onderwijs- of toetsvormen of de introductie van nieuwe technologieën zoals e-learning. Zelden heeft men het – in Vlaanderen althans – over de introductie van nieuwe producten of diensten in het onderwijs. De introductie van een nieuwe opleiding kan gezien worden als zo’n nieuw product.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie

Het belang van flow in onderwijs

Dr. Daan G. Andriessen & Hans Kunneman

Thema 2009, Nummer 1

Onze gedachtewereld is slechts een deel van onze innerlijke werkelijkheid. Een groot deel van die werkelijkheid bestaat uit gevoel, intuïtie en onbewuste processen. In onderwijs in Nederland is nauwelijks aandacht voor deze intuïtieve intelligentie. In dit stuk betogen wij dat we door uitsluiting van de waarde van de intuïtieve intelligentie in het onderwijsproces het kind met het badwater weggooien. Ook in onderwijsorganisaties bepaalt het omgaan met de onderbewuste, gevoelsmatige realiteit voor een groot deel het succes. Oog, oor en gevoel krijgen voor deze realiteit in onderwijsorganisaties is een belangrijke voorwaarde voor het creëren van flow in onderwijs. Pas wanneer de flow er is, vallen de intenties van managers en docenten in vruchtbare aarde en is er onderwijsinnovatie mogelijk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie

Een nieuw industrieel beleid in Vlaanderen

Kris Peeters

Thema 2011, nummer 4

De discussie over de beleidskeuze voor bepaalde sleutelsectoren of speerpuntdomeinen, hangt samen met de noodzaak tot het uittekenen van een beleidsstrategie over de langere termijn. Daarbij moeten klemtonen gelegd worden die van deze strategie een succes maken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie

Wie alleen maar wil feesten, komt echt niet hierheen - Barbara Oomen over het succes van de university colleges

Elma Drayer

Thema 2015, nummer 1

Waarom doen university colleges het zo goed in Nederland? Waarom zijn ze zo mateloos populair? En kunnen reguliere hogeronderwijsinstellingen daar wat van opsteken? Jazeker, zegt Barbara Oomen, decaan van het University College Roosevelt te Middelburg. ‘Onze benadering is: jij wilt leren, daarom zit je hier.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie | Kwaliteit

EIT: Hoger onderwijs een belangrijke pijler voor innovatie

Professor dr. ir. Karen Maex

Thema 2011, nummer 4

Begin 2005 lanceerde José Manuel Barroso het idee om een Europees instituut voor technologie op te richten. In de eerste gedachte liet hij zich voornamelijk inspireren door het befaamde Massachusetts Institute of Technology (MIT) in de VS. Na lange discussies en veelvuldig overleg besliste het Europees Parlement in 2008 om het Europees Instituut
voor Innovatie en Technologie (EIT) op te richten.1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie

Drieluik over innovatie met impact

Christien Bok en Annette Peet

Thema 2011, nummer 3

Sinds eind jaren negentig stimuleert SURF – de samenwerkingsorganisatie van instellingen in het hoger onderwijs en onderzoek – ICT-innovatie in het hoger onderwijs, met als doel de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. In drie artikelen schetsen we achtereenvolgens de ontwikkeling van een instrumentarium voor innovatieprogramma’s; de zoektocht naar een zinvol framework voor het vormgeven van evaluatie; en tenslotte geven we inzicht in de impact van de programma’s en lessons learned.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie | Kwaliteit

De toekomst begint nu!

Lucy Wenting & Linda de Greef

Thema 2015, nummer 1

In september 2014 begon de Universiteit van Amsterdam met een compleet nieuwe, interdisciplinaire opleiding. Dat ging uiteraard niet geheel vanzelf. Lucy Wenting en Linda de Greef delen hun ervaringen graag. En komen op grond daarvan met aanbevelingen voor wie hetzelfde overweegt.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie | Onderwijsvernieuwing

Innovatie met impact

Christien Bok, Annette Peet

Thema 2011, nummer 4

Sinds eind jaren negentig stimuleert SURF – de samenwerkingsorganisatie van instellingen in het hoger onderwijs en onderzoek – ICT-innovatie in het hoger onderwijs, met als doel de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. In drie artikelen schetsen we achtereenvolgens de ontwikkeling van een instrumentarium voor innovatieprogramma’s; de zoektocht naar een zinvol framework voor het vormgeven van evaluatie; en in dit laatste deel van het drieluik geven we inzicht in de impact van de programma’s en lessons learned.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie

Wetenschap en technologie toe aan herpositionering in maatschappelijk innovatieweb?

Prof. Dr. Ir. Karen Maex

Thema 2012, nummer 3

Europa kampt met een tekort aan werknemers in de wetenschappelijke en technologische sectoren. Wil Europa zijn welvaartspositie behouden en verbeteren en de meest dynamische kenniseconomie in de wereld worden in overeenstemming met de doelstellingen van Lissabon en Barcelona, dan zal er dringend iets moeten worden
gedaan aan het tekort aan wetenschappers en onderzoekers in Europa.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie

Mag het iets meer zijn?

Michel Tanret, Fred Brackx & Debora Van Durme

Thema 2015, nummer 1

Als enige in België kent de Universiteit Gent sinds vorig jaar een breed honoursprogramma: vijftig streng geselecteerde studenten uit alle disciplines volgen vier semesters lang colleges van eminente sprekers uit binnen- en buitenland. De belangstelling is enorm.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie

Hoe een valse start een leerzame les bleek

Tonnie van der Zouwen, Sandra Doeze Jager & Erik Blokland

Thema 2019, nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie | Lerende organisatie | Personeelbeleid

Luisteren naar de noden uit het werkveld

Jan Schelstraete

Thema 2015, nummer 1

De Belgische werkgeversorganisatie voor kleinhandelsketens kampte met het probleem dat geen enkele achttienjarige bewust koos voor een loopbaan als winkelmanager. Dat verandert nu de Hogeschool Gent een speciale bachelor retailmanagement aanbiedt.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bedrijfsleven-Hoger Onderwijs | Innovatie | Onderwijsvernieuwing

Maak kennis met Touch2Learn

Jeroen Lievens & Carolien Frijns

Thema 2018, nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie | Onderwijsvernieuwing | Professionalisering

T-shaped juristen gevraagd!

Martijn Snoep

Thema 2015, nummer 1

Juristen redden het in deze complexe samenleving niet meer met kennis van het recht alleen. Ze moeten óók weet hebben van psychologie, sociologie, politicologie. Helaas is het juridisch onderwijs hier allerminst op ingesteld.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie | Onderwijsvernieuwing

Ga op zoek naar je maatschappelijke voetafdruk

Pim Breebaart

Thema 2019, nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Beeldvorming | Innovatie | Kwaliteit | Rendement

Het begint bij de medewerker

Martin Wiersma

Thema 2019, nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie | Onderwijsvernieuwing | Personeelbeleid

sidebar afbeelding
cover tijdschrift

2018, nummer 3

Taalkwesties in het hoger onderwijs