Zoeken op trefwoord 'Leven lang leren'

Leven lang leren

Duco Adema

Thema 2010, Nummer 1

Redactioneel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leven lang leren | Redactioneel

Gevolgen van de economische crisis voor het hoger onderwijs

Dr. J.M. Waterreus

Thema 2010, Nummer 1

De economische crisis heeft direct en indirect ook gevolgen voor het hoger onderwijs. Op het eerste gezicht lijken de directe gevolgen van de kredietcrisis voor het onderwijs misschien beperkt; onderwijs wordt immers grotendeels publiek bekostigd en is in die zin weinig gevoelig voor verschuivingen in private investeringen. De publieke uitgaven staan echter ook onder druk als gevolg van dalende belastinginkomsten. Daarnaast moeten eventuele hogere onderwijsuitgaven (bijvoorbeeld als gevolg van een te verwachten langere verblijfsduur in het onderwijs) in principe worden gecompenseerd door elders op de onderwijsbegroting te bezuinigen. Tegelijkertijd heeft de crisis ook meevallers in petto voor het onderwijs, zoals een grotere animo voor het beroep van leraar.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leven lang leren

Open en flexibel onderwijs als een strategie voor een leven lang leren

Piet Henderikx

Thema 2010, Nummer 1

De kloof tussen beleid en realiteit is in het hoger onderwijs wellicht nergens groter dan in het segment van het leven lang leren. Dit artikel stelt drie pijlers voor om deze kloof te dichten: open kennisdeling, open en flexibele onderwijstrajecten, en flexibel onderwijs op vraag. Elk van deze pijlers is noodzakelijk om een antwoord te bieden op de behoeften en uitdagingen waarmee universiteiten en hogescholen geconfronteerd worden in een kennissamenleving. Daarin ontwikkelen onderzoek en innovatie zich exponentieel, terwijl onderwijs en leven lang leren achterblijven. Universiteiten en hogescholen zullen nieuwe rollen moeten vervullen als knooppunten van kennis, open voor de burger, de wereld van het werk en de samenleving.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leven lang leren

Naar een gevarieerd tertiair onderwijs!

Ferdinand Mertens

Thema 2010, Nummer 1

Het moet begin jaren negentig zijn geweest. Ik hield een inleiding op de Hogeschool van Amsterdam over de ontwikkeling van het ho/hbo en aan de orde kwam de vraag naar ‘masteropleidingen’ in het hbo. De aanwezigen begrepen mijn scepsis niet. Ik had de vraag voorgelegd ‘wie in de samenleving daar nu om vraagt’. En: ‘Komen we nu echt bepaalde kennis tekort en zo ja, welke dan?’ Op mijn vraag waarom de docenten dat nu zo graag wilden, kwam een interessant antwoord: ‘Je kunt de goede docenten selecteren en je krijgt heel gemotiveerde studenten, dus dat wordt heel leuk onderwijs.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leven lang leren

Een volwassen hoger onderwijs

Jules Warps

Thema 2010, Nummer 1

De economische crisis benadrukt opnieuw het belang van een hoger opgeleide bevolking voor onze economie en samenleving. In die context is de deelname van oudere of ‘volwassen’ studerenden aan hoger onderwijs van groot belang om bijvoorbeeld de Nederlandse doelstelling van vijftig procent hoogopgeleiden in 2020 te realiseren. Ook zijn specifiek voor deze volwassenen doelstellingen geformuleerd: twintig procent zou in 2010 deel moeten nemen aan educatieve activiteiten, terwijl Nederland volgens EU-cijfers nog op driekwart van deze zelf gestelde norm blijft steken.1 Waarin onderscheiden deze volwassen studenten zich van de reguliere instroom en hoe kan hun deelname aan het hoger onderwijs worden vergroot?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leven lang leren

Naar een helder systeem van volwassenenonderwijs

Kathleen Torrance

Thema 2010, Nummer 1

Welke mogelijkheden heeft de minister van Onderwijs om het aanbod van onderwijs voor volwassenen op middelbaar en hoger niveau te verbeteren? Deze vraag stond centraal in een medio 2009 verschenen verkenning van de Onderwijsraad. Het volwassenenonderwijs in kwestie is divers en kleurrijk, maar vormt geen transparant geheel. Ook sluit het onvoldoende aan op de wensen en noden van de doelgroep. De raad geeft aanbevelingen gericht op het bereiken van meer transparantie en meer wisselwerking tussen publieke en private aanbieders. Steun van de overheid aan deelnemers zou zich moeten richten op het wegnemen van belemmeringen op het gebied van tijd, geld en informatie.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leven lang leren

Van secundair naar hoger onderwijs: de brug als ontmoetingsplaats

Joke Denekens, Saskia van Bueren en Cis Van Den Bogaert

Thema 2010, Nummer 1

Beperkte slaagkansen van startende studenten blijven een constante zorg voor het hele onderwijsveld. De impact daarvan is groot op de individuele student, op instellingen voor hoger onderwijs en op onze samenleving, die meer hoogopgeleiden nodig heeft om succesvol deel te nemen aan de kenniseconomie. Dit artikel geeft aan hoe het hoger onderwijs waardevolle initiatieven kracht kan bijzetten door concrete samenwerking met het secundair onderwijs. Hierbij staat het concept van de brug als ontmoetingsplaats centraal. Verder beschrijft het artikel hoe de Universiteit Antwerpen dit concept tracht te concretiseren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leven lang leren

Afstandsleren: een praktijkperspectief

Catherine De Roo en Robin Suykerman

Thema 2010, Nummer 1

Wie kent hem niet, de getalenteerde jongeman die veel te vroeg gestopt is met studeren? Het eerste jaar op kot, eindelijk het studentenleven – met nadruk op het laatste deel. In het tweede jaar duikt plotseling faalangst op en haakt hij nog vóór de examens af. Nu is hij al zeven jaar magazijnier. Met zijn knobbel voor cijfertjes doet hij op dit moment niks meer. Hij kan andere taken aan en kijkt dagelijks uit naar mogelijkheden, maar de deur naar promotie blijft potdicht. De onvoltooide hogeschoolopleiding zorgt voor een knagend gevoel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leven lang leren