Zoeken op trefwoord 'Analyse en Commentaar'

Analyse & Commentaar

Renate Limbach en Ko Scheele

Thema 2006, Nummer 4

De waarde van intern toezicht. Raden van toezicht in het hoger onderwijs.

In het rapport ‘De waarde van intern toezicht’1 concludeert de inspectie dat in het hoger onderwijs de invulling van onafhankelijk, deskundig en transparant intern toezicht te verschillend is. Hierdoor ontbreekt het aan eenduidige waarborgen voor de kwaliteit, continuïteit en functione- ren van het interne toezicht. Het huidig wettelijk kader biedt hiervoor noch de garantie noch een voldoende waarborg. De inspectie doet voorstellen om de invulling van ‘goed bestuur’ beter te borgen en te stimuleren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyse en Commentaar

Analyse & Commentaar

Thea van der Steeg-Hamoen

Thema 2006, Nummer 5

Talent binnenhalen en behouden binnen het hoger beroepsonderwijs.

Voor een kennissamenleving is een goed opgeleide en breed inzetbare beroepsbevolking onmisbaar. Het is daarom van belang om alle individuele talenten in de samenleving maximaal te benutten. Talenten die verloren gaan, zijn niet alleen een verlies voor het individu zelf maar ook voor de samenleving. Door het niet- benutten van talent gaat enorm veel geld verloren. Mensen moeten hun talenten weten te gebruiken. Hierbij speelt onderwijs een belangrijke rol. Het onderwijs moet alles op alles zetten om het aanwezige talent vroeg- tijdig op te sporen, te stimuleren, te motiveren en aan te wenden. Wil ons land tot de Europese voorhoede behoren wat kennis en innovatie betreft, dan moet er aanzienlijk meer talent worden aangesproken dan nu het geval is. ‘Nederland wordt anders een kennisimporteur in plaats van een kennisexporteur en is dan mon- diaal aan de verliezende hand als leverancier van kennis en talent’ (Shell, 2006). Mark Rutte, partijvoorzitter VVD, ziet dat er in Nederland door het ‘al tien jaar somberen’ een emigratie van hersenen aan de gang is in plaats van een immigratie. Hoe definiëren we talenten? Is er enig inzicht in het percentage onbenut talent? Welke visie hebben politici en onderwijskundigen hierover? Op welke wijze geeft het hoger beroepsonderwijs zoals Fontys Hogescholen ruim baan aan talent; vragen waaraan ik in dit artikel een bijdrage wil leveren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyse en Commentaar

Antwerpen-mode-ontwerpen

Eric Ubben

Thema 2011, nummer 4

Creatief ondernemerschap is een trendy en zelfs sexy begrip. Het wijst op een duidelijke verschuiving in de perceptie van enterpreneurship. Ondernemer zijn is niet langer het exclusieve domein van de grijzend man in maatpak. Ook van de muzikant, galeriehouder, theatermaker en modeontwerper wordt verwacht dat zij of hij een businessplan maakt, strategische keuzes maakt, overtuigt en verleidt.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyse en Commentaar | Profilering

Analyse & Commentaar

Arjan Trommel, Van Assem & Partners

Thema 2009, Nummer 1

Moderne hbo-instellingen zijn het resultaat van een ontwikkeling van rationalisering en economisering die eind jaren tachtig in gang is gezet. De resultaten van deze ontwikkeling zijn inmiddels geoogst. Hogescho- len moeten op zoek naar een volgend ontwikkelingspad, betogen de auteurs. Volgens hen is duurzaam ondernemen het aangrijpingspunt dat de instellingen de komende decennia naar een nieuw niveau kan tillen. Hogescholen zijn door hun specifieke functie binnen de maat- schappij immers bij uitstek geschikt om te verduurzamen, zowel in hun bedrijfsvoering als in onderwijs en onderzoek. Juist nu is de tijd aange- broken voor maatschappelijke innovatie.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyse en Commentaar

Analyse & Commentaar

Peter Kwikkers

Thema 2007, Nummer 4

In TH&MA2 (p.48-49) is voorgesteld om, na onderwijs en onderzoek, het hoger onderwijs een derde – vernieuwende – functie als ‘geweten van de samenleving’ te geven met een richtinggevend wetsartikel: ‘Universiteiten en hogescholen bevorderen het moreel vermogen van de bevolking.’ In dit tweede artikel van een drieluik gaat het om een omvattend concept voor de overheid: De Onderwijzende Staat als leitmotiv voor de wetgevende en uitvoerende macht, voor de politiek die een ordening behoeft die een
duurzaam zelfsturend vermogen van individuen, bedrijven en organisaties bevordert. Hierna volgt een raamvertelling met tien vensters die pleit voor dit leidend concept dat ook in een nieuw Europees Verdrag en als uitwerking van de Lissabon-doelstellingen op zijn plaats zou zijn.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyse en Commentaar

Analyse & Commentaar

Annemarie Mars

Thema 2008, Nummer 5

De waarde van de middenmanager in organisatieveranderingen in het hoger onderwijs
Het lijkt wel of verandering de enige constante is in het hoger onder- wijs. Vaak spelen er meerdere veranderingen tegelijkertijd. Ze volgen elkaar in snel tempo op, of beide. Maar veel veranderingen mislukken (Boonstra, 2000; Cozijnsen, 2004) en één van de belangrijkste redenen daarvoor is de menselijke factor. De mensen die geacht worden anders te gaan werken, haken tussentijds af of er blijkt op enig moment dat de mensen nooit waren aangehaakt. Of ze zeggen ja, maar handelen daar niet naar. De belangrijkste uitdaging in verandering is dus om mensen mee te krijgen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyse en Commentaar

Analyse & Commentaar

Peter Kwikkers

Thema 2007, Nummer 2

Nederland besteedt miljarden aan haar hoger onderwijs en onder- zoekinstellingen. In 2007 prijkte een slordige 6 miljard euro op de OCW-begroting. Universiteiten en hogescholen doen onderzoek en geven onderwijs dat in Europa een behoorlijk aanzien heeft. Daar hoeft dus niet zoveel over gezeurd te worden. Het kan altijd beter natuurlijk, maar de oorzaken van onderprestatie liggen vooral in de randvoorwaar- delijke sfeer: in de organisatie en de hoogte van de financiering. Daar- om stellen we voor de verandering maar eens een andere vraag: maken de universiteiten als zodanig hun derde wettelijke taak wel waar?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyse en Commentaar

De regulering van studierichtingen in de eerste helft van de jaren tachtig

Jeroen Huisman

Thema 2012, nummer 2

In deze bijdrage wordt teruggeblikt op het overheidsbeleid ten aanzien van het studierichtingen aangeboden door de Nederlandse universiteiten in het begin van de jaren tachtig. Centraal staan twee vragen: hoe werd het geheel aan studierichtingen1 gereguleerd en hoe effectief was het overheidsbeleid? Betoogd zal worden dat de problematiek rond het ‘opleidingenaanbod’ toentertijd niet wezenlijk anders was dan de huidige problematiek zoals die wordt geschetst in de Strategische Agenda voor Het Hoger Onderwijs (2011).

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyse en Commentaar | Doelmatig

Gelijke kansen? De waarde van massaal hoger onderwijs!

Pim Breebaart

Thema 2010, Nummer 1

In dit artikel1 zal ik de relatie leggen tussen de idealen van de Amerikaanse en Franse Revoluties en massaal hoger onderwijs. In de moderne geschiedenis worden de scholingseisen voortdurend hoger die gesteld worden aan de burger. Ooit was basisonderwijs genoeg, maar via de ambachtsschool, de hbs en het hbo is nu de master de standaard. Voor bijna alle burgers geldt dat ze zonder dit diploma niet aan de echte bovenkant van de samenleving terecht kunnen komen. De betere banen en topbanen in het bedrijfsleven en de overheid zijn voorbehouden aan diegenen die een master hebben.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyse en Commentaar

Research in a teaching university

Pim Breebaart

Thema 2010, Nummer 2

Op donderdag 28 mei 2009 verzorgde ik een workshop over de onderzoeksfunctie in een hogeschool. Ik vertelde mijn verhaal aan de hand van een aantal stellingen. In dit artikel heb ik deze stellingen uitgeschreven. Mijn belangrijkste stelling was dat hogescholen hun studenten veel operationele competenties leren, maar het leren van academische competenties ernstig hebben verwaarloosd. Competenties zijn nodig om een beroep later goed te kunnen uitoefenen. Academische competenties leren kan het best als er voldoende onderzoeksomgeving bestaat. En omdat de hogescholen veel meer dan de universiteiten een belangrijke emancipatorische functie vervullen, is dit bovenal voor de bottom half van onze samenleving van groot belang.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyse en Commentaar

Analyse & Commentaar

Hans Vossensteyn

Thema 2008, Nummer 2

In november 2007 is de Strategische Agenda voor het hoger onderwijs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verschenen.1 Dit ‘Hoogste Goed’ toont de visie van het ministerie op de toekomst van het hoger onderwijs in Nederland. Het is een zeer ambitieus plan waarin de ambities worden onderbouwd met praktische instrumen- ten. Sleutelwoorden in de strategische agenda zijn kwaliteitsverbete- ring, excellentie en differentiatie. Of dit prachtige streven ook met de genoemde middelen realistisch nagejaagd kan worden, staat in dit artikel centraal.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyse en Commentaar

Analyse & Commentaar

Peter Kwikkers

Thema 2007, Nummer 5

De vergrotende trap van ‘rechtsstaat’ is ‘rechtswereld’. De maatschappij wordt in versnellend tempo internationaler en vertoont steeds ingewikkel- der systemen, structuren en ‘gedragingen’. Het is de cruciale overheids- taak om die te begrijpen en daarop te anticiperen en om in die wereld een weg vinden. Dit is moeilijk en wordt steeds moeilijker. De Rechtswereld raakt – jammer voor ambtenarenhaters – met minder ambtenaren uit zicht. Het is dan ook belangrijk om door te denken over de ambtenaar als beheerder van het recht, met name het overheidsrecht: de rechtsregels die uitgaan van de overheid en waarbij een overheid actor is1. De conclusie is onontkoombaar: Nederland kan niet met minder ambtenaren. We hebben juist veel verstandige, ervaren en goed opgeleide ambtenaren nodig die zich met stevigheid kunnen handhaven naast, soms tegenover, politici
die weleens tegengas behoeven om binnen de marges van recht en wijs beleid te blijven. Politici en ambtenaren kennen elkaars diepste geheimen en dat geeft weleens gedonder, maar zij zijn tot elkaar veroordeeld.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyse en Commentaar

Analyse & Commentaar

Jo Box

Thema 2006, Nummer 5

De leerrechten hebben de afgelopen tijd het debat over het hoger onderwijs beheerst. Begin 2004 is het idee door toenmalig staatssecretaris voor het Hoger Onderwijs Mark Rutte gelanceerd. Al snel werd het daarna zijn ‘ding’, zijn ‘footprint’ in het hoger onderwijs. Verrassend snel en gladjes heeft Rutte zijn voorstel door de Tweede Kamer kunnen loodsen, nog net voordat hij aftrad. Maar in het zicht van de haven is het nu vastgelo- pen. Zijn opvolger Bruno Bruins heeft de invoering uitgesteld tot 1 september 2008. De recente verkiezingen hebben de zaak nog meer onzeker gemaakt. De komende tijd zal leren of het scheepje definitief op de klip- pen is gelopen of toch nog vlot komt. En of het misschien terug naar de werf moet voor enige reparatie of ombouw.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyse en Commentaar

Analyse & Commentaar

Ton van Weel

Thema 2009, Nummer 3

Op 28 en 29 april 2009 kwamen de ministers bevoegd voor hoger onderwijs uit 46 landen bijeen in Leuven en Louvain-la-Neuve voor de vijfde opvolgingsconferentie van het Bolognaproces. Tien jaar na dato – de aanvankelijke einddatum – zijn de gemaakte engagementen hernieuwd en is een nieuwe beleidsagenda voor het komende decennium afgesproken. De Leuvenverklaring tracht een nieuwe glans te geven aan het Bolognagebeuren door het technische karakter van de voorgaande communiqués te overstijgen en het proces een inhoudelijke en stra- tegische doelstelling mee te geven. Wat hebben de ministers besloten?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyse en Commentaar

Analyse & Commentaar

Jonathan J.B. Mijs

Thema 2008, Nummer 4

Een kritische beschouwing van de voorliggende herziening van het Nederlands-Vlaamse accreditatiestelsel.
Gesluierd in beleidsspecialistische taal, werd recent één van de langver- wachte wijzigingen in het Nederlands hoger onderwijs gepresenteerd, dat van het accreditatiestelsel. ‘Het [voorstel] biedt onafhankelijke, externe borging en stevige kwaliteitszorg zonder dat er sprake is van bureaucratische invuloefeningen’, aldus minister Plasterk in zijn aan- kondiging eerder dit jaar (TK 31 288, nr. 21). Wie het debat over kwa- liteitszorg in het hoger onderwijs een beetje heeft gevolgd, moet het voorstel met plezier gelezen hebben. Het bewijst dat het poldermodel zijn kracht nog niet verloren heeft.

Jonathan J.B. Mijs, University of California, Berkeley Remie Bolte, Universiteit van Amsterdam

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyse en Commentaar

Analyse & Commentaar

Peter Dudok van Heel en Paul Vergeer

Thema 2009, Nummer 3

De auteurs zijn als organisatieadviseur regelmatig betrokken bij bestu- ringsvraagstukken en kijken terug op hun ervaringen bij universiteiten in de afgelopen jaren. Ze zien een grote verscheidenheid aan organisa- torische modellen, analyseren de oorzaak

Trefwoorden: Analyse en Commentaar

Het geheim van een geslaagde reorganisatie

Peter Blok, Marjon Ham

Thema 2012, nummer 3

Waarom slaagt de ene reorganisatie wel en de andere niet? Deze vraag kwam aan de orde tijdens een college bij de opleiding HRM van de Hogeschool van Amsterdam. Het is een interessante vraag voor toekomstige personeelsadviseurs. Kennis delen is actueel binnen de opleiding, daarom werd het projectteam van de Reorganisatie bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de UvA uitgenodigd en geïnterviewd door vierdejaarsstudenten. Het projectteam bestaat uit: Eric Fischer, Saskia Goedhard, Marianne Gloudi en Marjon Ham. Helaas kon Eric Fischer niet bij het interview aanwezig zijn.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyse en Commentaar