Zoeken op trefwoord 'Onderwijsvernieuwing'

Van duizend bloeiende bloemen tot geleide groei

Christien Bok, Annette Peet

Thema 2011, Nummer 2

Sinds eind jaren negentig stimuleert SURF – de samenwerkingsorganisatie van instellingen in het hoger onderwijs en onderzoek – ICT-innovatie in het hoger onderwijs, met als doel de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. De laatste vijf jaar richten de innovatieprogramma’s zich – in het licht van Lissabon-afspraken - op onderwerpen als het verbeteren van de instroom en het verminderen van studie-uitval. Dit is deel 1 van een drieluik over innovatie met impact.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie | Onderwijsvernieuwing

Kenniscentrum Sociale Innovatie

Ton van der vegt

Thema 2011, Nummer 1

Bij sociale innovatie wordt de mens gezien als de drijvende kracht voor het zoeken naar oplossingen en verbeteringen in
de werkomgeving. In de noordelijke regio van Nederland is het Kenniscentrum Sociale Innovatie van Stenden
hogeschool te Leeuwarden hét centrum geworden voor sociale innovatie. In deze publicatie wordt beschreven op welke
wijze het ontwikkelproces van het kenniscentrum vorm heeft gekregen, welke afwegingen daarbij zijn gemaakt en wat de
nieuwe uitdagingen zijn.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvernieuwing

Het is te rustig in onderwijsland

Elma Drayer

Thema 2014, nummer 5

Wat moet er gebeuren om het hoger onderwijs gereed te maken voor de 21ste eeuw? Hoe maak je er een werkelijk innovatief, lerend systeem van? ‘We zouden best op dezelfde voet kunnen doorgaan’, zegt Peter van Lieshout. ‘Maar daar betalen we wel een prijs voor.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvernieuwing

Beter samenwerken met het werkveld

Mieke Beckers

Thema 2015, nummer 1

In het professioneel gericht hoger onderwijs staat een sterke oriëntatie op het werkveld en op de beroepsuitoefening centraal. Het doel van de professionele bachelor is immers inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Cijfers van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) tonen jaar na jaar aan dat de professionele bacheloropleidingen in Vlaanderen die doelstelling met verve halen. Van alle schoolverlaters zijn professionele bachelors één jaar na het afstuderen het minst werkzoekend: slechts 7 procent vond nog geen job (VDAB, 2014).

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvernieuwing

Een berustende blik op HOAK achteraf

Roel in ’t Veld

Thema 2009, Nummer 3

De beleidsnota HOAK (Hoger Onderwijs: Autonomie en Kwaliteit) werd in 1985 een begrip. Het stond voor een visie op een nieuwe verhouding tussen staat en hoger onderwijs. De overheid ging minder op details sturen en vooral op output. Het eigenmeesterschap van de instellingen nam aanzienlijk toe. Een nieuwe inspectie wijdde zich aan metakwaliteitszorg, terwijl de instellingen zelf de verantwoordelijkheid aanvaardden voor het stelsel van kwaliteitszorg. Het geïntegreerd plan, het HOOP (Hoger Onderwijs en OnderzoekPlan), formuleerde de uitgangspunten van de overheid voor toekomstig beleid. Een nieuwe wet verving de uiteenlopende voorafgaande wetten van uiteenlopende snit. In de dissertatie van Miriam Lips, ‘Autonomie in kwaliteit’1, kan men de geschiedenis van de totstandkoming van de nota nalezen. Er was sprake van een constructief overleg- en besluitvormingsklimaat.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvernieuwing

Creativiteit gevraagd

Eric Halsberghe

Thema 2014, nummer 5

De zoektocht naar vernieuwende invalshoeken voor de financiering van het hoger onderwijs begint met het in kaart brengen van de kenmerken van een goed financieringssysteem en van te vermijden mechanismen. Nieuwe inzichten ontstaan door het tijdsperspectief te verruimen en de context te verbreden. Invalshoeken voor nieuwe en vernieuwende benaderingen zijn: het vereenvoudigen van de financieringssystemen, het bevorderen van
de zelfregulatie, het belang van onderzoek en de integratie ervan in het onderwijs, de samenwerking met andere organisaties, het goedkoper maken van het onderwijs en met be- staande middelen méér realiseren voor welvaart en welzijn. Toekomstgerichte benaderingen vereisen dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt: de overheid, het hoger onder- wijs, het bredere maatschappelijk netwerk, het werkveld en de student zelf.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvernieuwing

Participatie door een multidisciplinaire lens

Resi Niesten-Baeten, Anouke Bakx & Audrey Seezink

Thema 2015, nummer 1

Slechts 51 procent van de voltijd hbo-bachelorstudenten behaalt het diploma binnen de nominale studieduur (Centraal Bureau voor Statistiek, 2013). De meeste studenten doen langer dan één jaar over de propedeuse en 36 procent is al voor het einde van het eerste studiejaar met de gekozen opleiding gestopt (Inspectie van het onderwijs, 2012). In de meerjarenafspraken met het ministerie van onderwijs is vastgelegd dat hogescholen in- spanningen zullen leveren om het studiesucces structureel te verhogen (OCW-HBO raad, 2011).

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvernieuwing

De tien zegeningen van bama

Hans P.M. Adriaansens

Thema 2009, Nummer 3

Er gebeurt weleens iets goeds in het hoger onderwijs. De ondertekening van het Bologna-akkoord in juni 1999 en de daarin overeengekomen introductie van bama zijn daar voorbeelden van. Met de introductie van bama is in de jaren daarna geleidelijk een begin gemaakt. De ontwikkeling ging langzaam en is bovendien nog zeker niet voltooid, ook al omdat verbetering van het hoger onderwijs niet noodzakelijk parallel loopt aan de gevestigde persoonlijke en institutionele belangen. Vandaar dat het goed is om de zegeningen van bama nog eens op een rijtje te zetten. Ik tel er tien.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: BAMA | Onderwijsvernieuwing

Een commissie op de stoel van de onderwijswetenschappen

P.R.J. Simons

Thema 2008, Nummer 3

De commissie-Dijsselbloem heeft geluisterd naar wetenschappers (onder wie ondergetekende), maar heeft ze niet goed begrepen, selectief van hun interviews gebruikgemaakt en op eigen houtje en met één pennenstreek wetenschappelijke debatten beslist. Ik geef hiervan enkele voorbeelden: internationale vergelijkingen, resultaten van onderwijsvernieuwing, het nieuwe leren, evidence based education en onderwijsvernieuwing van onderop.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvernieuwing

Het Vlaams hoger onderwijs: reeds veel gerealiseerd maar nog talrijke uitdagingen

Marc Luwel

Thema 2009, Nummer 3

Het hoger onderwijs krijgt in Europa maar ook daarbuiten een steeds complexere taak en moet naast zijn traditionele taken enerzijds steeds directer bijdragen tot het in stand houden en het verbeteren van de competitiviteit van de economie en anderzijds tot het versterken van de maatschappelijke cohesie. Van de hogeronderwijsinstellingen en het onderzoek dat er verricht wordt, verwacht de samenleving immers antwoorden op nieuwe uitdagingen als duurzaamheid, vergrijzing, maatschappelijke uitsluiting en etnische spanningen op lokaal en mondiaal niveau.1
Ook het Vlaams hoger onderwijs heeft de voorbije vijfentwintig jaar een gedaanteverandering ondergaan, maar omdat universiteiten en hogescholen hun centrale rol in de kennissamenleving verder kunnen uitbouwen, moeten enkele knopen snel worden doorgehakt. In het kader van deze bijdrage is het onmogelijk om een volledig beeld te schetsen van de ontwikkelingen van het Vlaams hoger onderwijs en van de uitdagingen die wachten. Slechts enkele van de – volgens de auteur – meest markante ontwikkelingen worden kort besproken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvernieuwing

Het ongelijk van Dijsselbloem

Marc Vermeulen

Thema 2008, Nummer 3

In den beginne was er het paard... Het was een lelijk, ongetemd en lomp beest, onberekenbaar, sterk en stinkend. Gaandeweg slaagde de mens erin het paard te domesticeren en steeds beter in te schakelen in het dagelijks leven vooral daar waar kracht vereist was: voor de ploeg, in de tredmolen of voor een rijtuig. Die laatste toepassing werd vervolgens tot grote hoogte geperfectioneerd. Rijtuigen ontstonden er in vele maten, van een simpele boerenkar tot onze gouden koets. In de negentiende eeuw begonnen mensen te experimenteren met voertuigen die door een motor aangedreven werden. De eerste automobielen waren breekbaar, niet comfortabel en moesten begeleid worden door een ruiter (te paard) met een rode vlag. Stel nu dat er een parlementaire adviescommissie had moeten kijken naar de kwaliteit van deze vernieuwing en ze had dat moeten doen zo rond 1910. De kans is groot dat alle ontwikkelwerk aan auto’s verboden was. Dit is het kerndilemma bij de beoordeling van innovaties.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvernieuwing

TETRA als opstap naar innovatie in ondernemingen en ho

Inge Arents

Thema 2013, nummer 5

TETRA is een van de subsidieprogramma’s bij het IWT. Dat is het agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Techno- logie van de Vlaamse overheid dat via steunprojecten innovatie stimuleert. TETRA steunt toepassingsgerichte projecten die een innovatief concept bestuderen waarvan de resultaten door (socialprofit-)ondernemingen in Vlaanderen gebruikt worden. Daarmee sluit het programma aan bij de doelstellingen van hogescholen en universiteiten om via hun maat- schappelijke dienstverlening en onderwijs in te spelen op de noden van bedrijven en socialprofitondernemingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bedrijfsleven-Hoger Onderwijs | Onderwijsvernieuwing

De docent als sleutelfiguur bij blended learning

Lore Demedts, Frederic Raes, Olaf Spittaels, Griet Lust & Hilde van Puyenbroeck

Thema 2015, nummer 1

Door de vooruitgang van technologie vervagen meer en meer de grenzen tussen traditioneel contactonderwijs en digitaal leren. Blended learning betreft alle vormen van leren die ondersteund worden door een doordachte combinatie van online of digitaal leren en face-to-face-leren. Blended learning bereidt studenten voor op een leven lang leren in een digitale informatiemaatschappij. Ze worden geconfronteerd met digitale leeromgevingen waarbinnen ze de nodige zelfsturende competenties moeten aanwenden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie | Onderwijsvernieuwing

Excelleren in tweedracht

Frans Leijnse

Thema 2009, Nummer 3

In de afgelopen vijfentwintig jaar is er in het Nederlandse hoger onderwijs een revolutionaire ontwikkeling op gang gekomen die een einde zal maken aan de strikte binariteit van het stelsel zoals wij die kennen. Die ontwikkeling heeft minder te maken met veranderingen in het onderwijs, als wel met de professionalisering van onderzoek en kennisproductie. Op dit terrein hebben eerst de universiteiten, maar nu in hoog tempo ook de hogescholen zeer forse stappen voorwaarts gemaakt. Onvermijdelijk zullen hierdoor ook de diversiteit en kwaliteit van opleidingen in positieve zin worden beïnvloed. Dichotome categoriseringen raken daarbij steeds meer achterhaald en worden vervangen door genuanceerder classificaties. De kennissamenleving bevrijdt het hoger onderwijs langzaam uit zijn zelfgekozen keurslijf en bedient zich daarbij vaak van Europese interventies. Op weg naar de wereldtop is ons land tot op heden meer volgend dan leidend gebleken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvernieuwing

Hoe verder na Dijsselbloem?

W.H.F.W. Wijnen

Thema 2008, Nummer 3

Nu de intensiteit van de schermutselingen rond het rapport van de commissie-Dijsselbloem (‘Tijd voor Onderwijs’) duidelijk minder wordt, is het misschien zinvol om even stil te staan bij de vraag: Hoe nu verder? De publiciteit over het rapport zou de suggestie kunnen wekken dat het werken aan onderwijsvernieuwing maar beter achterwege kan blijven. Recente vernieuwingen van het onderwijs als basisvorming, tweede fase en vmbo worden immers beschouwd als mislukt en de bestraffende vinger wijst in heel wat richtingen: de overheid, de Tweede Kamer, de procesmanagers, de pedagogische centra, de onderwijsdeskundigen, de inspectie, het ministerie, de schoolleiders enzovoort.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvernieuwing

De borging van het gerealiseerde eindniveau in Vlaanderen

Lucien Bollaert

Thema 2012, nummer 4

Naar aanleiding van het Inholland-incident heeft het vertrouwen in het eindniveau van de Nederlandse hogeschoolopleidingen een deuk gekregen. Het incident zindert na tot in Vlaanderen en bepaalt zelfs mee het overleg over het Vlaams nieuw accreditatiestelsel (NAS). Beide hogeronderwijssystemen leunen in de Bologna-structuur dicht tegen elkaar aan en worden uiteindelijk geaccrediteerd door de binationale Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). In dit artikel licht NVAO-bestuurder Lucien Bollaert in persoonlijke naam de Vlaamse systematiek nader toe.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvernieuwing

Nieuwe beroepen ontstaan, oude verdwijnen

Kathleen Torrance & Marcel Kleijn

Thema 2016, nummer 1

Dat onderzoek en onderwijs met elkaar verweven moeten zijn, zal niemand betwisten. Het een kan het ander beïnvloeden en versterken, zo luidt de consensus. Maar hoe? De AWTI (Adviesraad voor wetenschap, technologie en innvovatie) onderzocht het vraagstuk en komt met drie conclusies en twee aanbevelingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvernieuwing | Personen en Instellingen

Professioneel leraarschap en onderwijsinnovatie

Hubert Coonen

Thema 2008, Nummer 3

De Commissie Parlementair Onderzoek Onderwijsvernieuwingen (2008) heeft de gemoederen behoorlijk beziggehouden. Het optreden van de overheid bij grootschalige onderwijsvernieuwingen in het voortgezet onderwijs, waaronder de invoering van de tweede fase, de ontwikkeling van het vmbo en de aandacht voor het ‘nieuwe leren’, werd door de commissie met een groot politiek mea culpa aan de kaak gesteld en als volledig mislukt beschouwd. Het beleid was inhoudelijk onvoldoende doordacht en beproefd, er werd om politieke redenen vaak te voortvarend geopereerd, er was
te weinig tijd alsook te weinig geld en de betrokkenheid van het onderwijsveld was onvoldoende.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvernieuwing | Professionalisering

Evidence based werken in onderwijsontwikkeling

Geert Speltincx

Thema 2013, nummer 1

Al enkele jaren wordt het belang van evidence based werken in onderwijsontwikkeling benadrukt. De kloof tussen onder- zoek en praktijk blijkt in vele gevallen nog erg groot. Karel de Grote-Hogeschool startte in 2008 met het project Onderwijs op maat. Evidence based werken, werd één van de basisprincipes. Een verslag van het verbinden van onderwijsonder- zoek, -praktijk en -beleid.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvernieuwing

De toekomst van het hoger onderwijs in Nederland

Alexander Rinnooy Kan

Thema 2009, Nummer 3

Veel van de vragen die nu in het onderwijs spelen, waren twintig jaar geleden al aan de horizon zichtbaar of stonden al in het centrum van de aandacht. Het is verstandig om met een zekere regelmaat te kijken wat er bereikt is en wat er nog te doen is de komende jaren. Het ontbreekt ons ook niet aan ambities: de Lissabonstrategie, de Kennisinvesterings- agenda en de Strategische agenda voor het hoger onderwijs zijn voorbeelden. Binnenkort loopt de eerste ronde ten einde. De resultaten zijn bemoedigend, zelfs positiever dan wat er destijds werd verwacht. Dat geeft goede hoop voor wat er in de tweede ronde voor elkaar gekregen kan worden. Die goede voornemens moeten vooral worden vastgehouden. Ook in relatie met de huidige ontwikkelingen als de financiële crisis zijn de ambities voor het hoger onderwijs misschien urgenter dan ooit tevoren.1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvernieuwing

Zeven lessen succesvoller vernieuwen

Jan Geurts & Willem van Oosterom

Thema 2008, Nummer 3

De centrale conclusie die de commissie-Dijsselbloem trekt uit haar analyse van de onderwijsvernieuwingen in het voortgezet onderwijs (vo) van de laatste twintig jaar is dat deze de kwaliteit van het onderwijs niet echt hebben gediend. Het is daarom nodig de vernieuwing van het onderwijs wezenlijk anders te gaan organiseren. In de ogen van de commissie behoort de overheid zich te beperken tot het ‘wat’ of het uiteindelijke resultaat dat het onderwijs moet opleveren. Professionals of docenten zijn aan zet als het gaat om het ‘hoe’, dat wil zeggen op welke manier de gewenste resultaten tot stand dienen te komen. In de afgelopen jaren hebben wij in het kader van audits veel gesprekken gevoerd met bestuurders, directeuren, docenten en leerlingen over vernieuwingen in het beroepsonderwijs.1 Op basis van deze ervaringen komen wij, geheel in lijn met wat de commissie over het vo zegt, tot de conclusie dat ook in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs op de meeste scholen een grote kloof bestaat tussen het management en de professional.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvernieuwing

Onderzoek in het hbo

Jos Willems

Thema 2013, nummer 4

In korte tijd is onderzoek aan hogescholen een ingeburgerd fenomeen geworden in Nederland. Dat heeft uiteraard consequenties voor het onderwijs. Dat is een van de belangrijkste redenen waarom de overheid de hogescholen deze taak (en beperkte middelen daarvoor) heeft toegekend. Wat die consequenties moeten zijn is nog een zoektocht. Vooralsnog lijkt het erop dat hogescholen hun onderwijs enten op dat van universiteiten: studenten de principes van wetenschappelijk onderzoek bijbrengen. In dit artikel wordt betoogd dat dit niet de bedoeling is geweest en dat het meer dan twijfelachtig is of daarmee de betere professionals verkregen worden die iedereen beoogt.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvernieuwing

De digitale leer- en werkomgeving: een onderwerp met een toekomstvisie!

Petra Boezerooy & Jocelyn Manderveld

Thema 2009, Nummer 3

In 2008 heeft SURFfoundation in samenwerking met Nederlandse hogeronderwijsinstellingen vier toekomstscenario’s over de digitale leer- en werkomgeving 2020 ontwikkeld. Het assenstelsel van de vier scenario’s wordt gevormd door de dimensies: ‘instellings- versus gebruikersgestuurd curriculum’ en ‘instellings- versus gebruikersgestuurde digitale leer- en werkomgeving’. De scenario’s geven elk een beeld van het hoger onderwijs en de samenleving in 2020.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvernieuwing

Het traject mbo-hbo: van ondoelmatige leerweg tot koninklijke route

Ron Bormans & Jules Warps

Thema 2012, nummer 5

Hoewel geen hoofdthema voor de commissie-Dijsselbloem, refereert zij er in haar rapport wel meerdere malen aan: het ontmoedigingsbeleid begin jaren negentig om ‘omwegen’ in onderwijscarrières en het stapelen van opleidingen te voorkomen. Maatregelen werden getroffen om ‘de juiste leerling’ eerder in de schoolloopbaan op ‘de juiste plaats’ te laten terechtkomen. De route van mbo naar hbo werd inefficiënt, kostbaar en dus ongewenst verklaard.
Binnen amper tien jaar leek dit beleid al een draai van 180 graden te hebben gemaakt en inmiddels blijft in het streven naar vijftig procent hogeropgeleiden zelfs geen middel onbeproefd om het studentenpotentieel ongeacht leeftijd, herkomst, sociaaleconomische achtergrond of onderwijsroute een passend aanbod in het hoger onderwijs te kunnen bieden. Hoe heeft deze ommekeer zich voltrokken en hoe haalbaar is het streven naar de ‘vijftig procent’?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvernieuwing

Aanwinst voor het hoger onderwijs?

Sytske Teppema, Paul Herfs

Thema 2014, nummer 2

De functie van Ombudsman Personeel is in het hoger onderwijs nog vrij onbekend. In dit artikel belichten wij de taken, bevoegdheden en resultaten van deze ombudsman. Verdient de functie van Ombudsman Personeel grotere bekendheid? Of anders gezegd, in hoeverre heeft een ho-instelling baat bij de aanstelling van een Ombudsman Personeel?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvernieuwing | Personeelbeleid

Als een steentje in de vijver

Ronald Stevens

Thema 2014, nummer 3

Audits zijn nu vaak te veel geënt op het beoordelen van simpele situaties. De werkelijkheid is complexer, ook in het hoger onderwijs, vindt Ronald Stevens. Een goede auditor moet meer beogen dan alleen control. Hij zorgt er tevens voor dat een organisatie zich verder ontwikkelt en blijft werken aan kwaliteit.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bestuur | Onderwijsvernieuwing | Studentenbeleid

Het Vlaams hogeronderwijsbeleid

Walter Nonneman

Thema 2009, Nummer 4

Het Vlaams hogeronderwijslandschap is sinds de devolutie van 1989 drastisch veranderd.1 Vanaf de start is onder het motto ‘wat we zelf doen, doen we beter’ (sic) duchtig gereguleerd – deels uit noodzaak, deels uit regeldrift. Nadat de federale wetgeving op het hoger onderwijs meer dan twee decennia stabiel was, is er sinds de hogeronderwijsbevoegd- heid in handen kwam van de Vlaamse Gemeenschap nauwelijks een jaar geweest zonder decreet of reparatiedecreet.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvernieuwing

De ongemakkelijke waarheid achter het Dijsselbloem-rapport

Frans de Vijlder

Thema 2008, Nummer 3

Het proces naar en het verschijnen van het rapport van het parlementair onderzoek naar de onderwijsvernieuwingen heeft in de Nederlandse onderwijswereld veel losgemaakt. Het rapport is naar een aantal partijen, waaronder de politiek zelf, hard in zijn conclusies en dat is van de opstellers een bewuste keuze geweest. De emoties zijn hoog opgelopen en sommigen hebben over, of naar aanleiding van, het rapport wel heel stevige uitspraken gedaan. Een aantal mensen in en rond het veld meent er hun gelijk voor ‘twintig jaar afbraak van het onderwijs’ in terug te kunnen lezen. De verantwoordelijken worden aangewezen: de pedagogische centra, de bewindslieden van vooral de PvdA, de ideologische procesmanagers.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvernieuwing

Geschiedenis en toekomst van het toezicht op het hoger onderwijs

Frans L. Leeuw

Thema 2013, nummer 1

Voorjaar 2012 bracht de WRR de Sectorstudie Toezicht Hoger Onderwijs uit, geschreven door Huisman & de Vijlder (H & de V). Het rapport is onderdeel van het WRR-project over de rol en positie van toezicht. Eind 2012 organiseerde de Haagsche Hogeschool een seminar over dit rapport, waarbij mij gevraagd werd te reageren. De uitnodiging was snel aanvaard, want het is verheugend te zien dat er weer eens serieus gesproken zou worden over toezicht in en op het hoger onderwijs. Daar was lange tijd namelijk niet of nauwelijks sprake van, zoals ik uit eigen ervaring weet. In deze beschouwing ga ik ten eerste in op de vraagstelling van de auteurs. Daarna behandel ik een enkele vergeten gebeurtenis uit de recente geschiedenis. En ten slotte analyseer ik hun vier opties voor toekomstig toezicht.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvernieuwing

Elektronisch Leerdossier in het hoger onderwijs

Roel van Asselt

Thema 2009, Nummer 5

Niet alle innovaties lopen via vooraf uitgestippelde ontwikkelpaden. Wellicht gebeurt dat nooit strikt op die manier. Zo kunnen er simultane ontwikkelingen zijn die vooraf niet met elkaar verbonden zijn, maar elkaar wel kunnen beïnvloeden en versterken naarmate de problematiek manifester wordt. Uit onverdachte hoek kan innovatief materiaal ontdekt en ingezet worden om de problemen te helpen oplossen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvernieuwing

Investeren in onderwijs loont

Leon van de Zande

Thema 2008, Nummer 4

In de reeks bachelor-master in TH&MA van 2002 verschenen twee artikelen over de invoering van de bachelor- masterstructuur aan de Universiteit Utrecht onder de titel ‘Iets nieuws onder de zon?’ De Universiteit Utrecht wilde met de invoering van het nieuwe stelsel een grootschalige onderwijsvernieuwing en kwaliteitsverbetering tot stand brengen. In het eerste artikel werden de uitgangspunten beschreven van het Utrechtse onderwijsmodel; het tweede beschreef de invoeringsstrategie. Op het moment dat de artikelen werden gepubliceerd, konden nog geen resultaten worden gepresenteerd. We zijn nu zes jaar verder. Wat heeft de onderwijsvernieuwing nu opgeleverd en op welke manier is de UU op de ingeslagen weg doorgegaan?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvernieuwing

Research- enhanced learning and teaching is a strategy

Didi Griffioen

Thema 2011, nummer 3

Tien jaar geleden is het hbo op grotere schaal onderzoek gaan doen, o.m. om de kwaliteit van onderwijs te verhogen. Nu de lectoren hun plek steeds meer vinden en de kwaliteit van hun werk bewaakt wordt via een kwaliteitszorgsysteem, schuift de aandacht terug naar de oorspronkelijk beloofde verbetering van het onderwijs. Dit artikel formuleert een generiek profiel voor de hbo-professional, met onderzoek als didactisch middel in de hbocurricula. Professionals die opgeleid zijn voor de 21e eeuw en een nauwere integratie tussen onderwijs en onderzoek zijn het beoogde effect.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit | Onderwijsvernieuwing

Het woud der verwachtingen

Dirk Smits

Thema 2014, nummer 5

Het verrichten van onderzoek is al twintig jaar een van de drie decretale opdrachten van de hogescholen in Vlaanderen. In 2013 werden alle academisch gerichte bachelor- en masteropleidingen (behalve die in de kunsten) geïntegreerd in de universiteiten; de hogescholen boden enkel nog professionele bachelorop- leidingen aan. Dit veranderde niets aan de opdracht tot het verrichten van onderzoek. Wel kwam de focus voor de hogescholen volledig te liggen op het praktijkgericht onderzoek.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvernieuwing

De regulering van studierichtingen in de eerste helft van de jaren tachtig

Jeroen Huisman

Thema 2013, nummer 2

In deze bijdrage wordt teruggeblikt op het overheidsbeleid ten aanzien van het studierichtingen aangeboden door de Nederlandse universiteiten in het begin van de jaren tachtig. Centraal staan twee vragen: hoe werd het geheel aan studierichtingen1 gereguleerd en hoe effectief was het overheidsbeleid? Betoogd zal worden dat de problematiek rond het ‘opleidingenaanbod’ toentertijd niet wezenlijk anders was dan de huidige problematiek zoals die wordt geschetst in de Strategische Agenda voor Het Hoger Onderwijs (2011).

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvernieuwing | Studentenbeleid

De grootste innovatie in de wetenschap komt van beter management

Daniël Lakens

Thema 2013, nummer 5

Het doel van wetenschap is om robuuste kennis te vergaren. De samenleving staat een deel van haar geld af aan de wetenschap om nieuwe technologieën te ontwikkelen, te leren hoe we mensen gezond kunnen houden of krijgen, te begrijpen hoe onze wereld werkt, en hoe interventies veranderingen teweeg brengen. Als de samenleving een televisie koopt die het niet doet, dan kunnen mensen dat zelf makkelijk vaststellen, en het apparaat terugbrengen om hun geld terug te vragen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvernieuwing

Een prachtig avontuur

Christiaan de Vries

Thema 2011, nummer 4

In een periode waarin het hoger onderwijs in zwaar weer verkeert, is het extra van belang de aandacht te richten op de interne regie. In dit artikel bespreken we de voorwaarden hiervoor. De Christelijke Hogeschool Ede heeft een kwaliteitssprong doorgemaakt in de samenwerking tussen bestuur en management, die ook de verbinding tussen onderwijs en onderzoek faciliteert. We nemen de dynamica van dit proces van de CHE onder de loep. We gaan ook na wat de condities zijn die dit alles hebben mogelijk gemaakt en wat de stappen zijn die de hogeschool neemt om haar sturingsconcept verder te verbeteren en te vernieuwen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Academisering | Onderwijsvernieuwing

De toekomst begint nu!

Lucy Wenting & Linda de Greef

Thema 2015, nummer 1

In september 2014 begon de Universiteit van Amsterdam met een compleet nieuwe, interdisciplinaire opleiding. Dat ging uiteraard niet geheel vanzelf. Lucy Wenting en Linda de Greef delen hun ervaringen graag. En komen op grond daarvan met aanbevelingen voor wie hetzelfde overweegt.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie | Onderwijsvernieuwing

Opbrengsten en kosten van excellentie

Kim van Broekhoven, Bianca Leest, Maarten Wolbers, Jim Allen, Barbara Bel , Rolf van der Velden, Ben Jongbloed, Renze Kolster & Don Westerheijden

Thema 2016, nummer 2

Hoewel de Sirius-subsidie voor excellentieprogramma’s inmiddels is afgeschaft, gaan veel instellingen door met deze nieuwe onderwijsvorm. De kosten betalen ze uit eigen middelen. Maar wat hebben de programma’s eigenlijk opgeleverd?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvernieuwing | Personeelbeleid

Hoger onderwijs als krachtige motor van socio-eco-innovatieve groei biedt kansen

Dr. Ir. Peter-Paul Knops-Gerrits

Thema 2013, nummer 2

De Europese hoger onderwijsruimte (EHEA) is een concept dat door de Europese ministers voor Onderwijs in 1999 in de Verklaring van Bologna werd vooropgezet voor 2010. Nadat deze in 2010 met de Boedapest-Wenen-verklaring werkelijkheid geworden is, zal deze in de toekomst verder geïmplementeerd worden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bedrijfsleven-Hoger Onderwijs | Onderwijsvernieuwing

Gezocht: Aanjagers innovatief beroepsonderwijs

Frans de Vijlder, Marion Rozema

Thema 2013, nummer 4

De economische recessie laat een gure wind waaien door het investeringsbeleid van de overheid. De tijd van goed gevulde subsidiepotten voor innovatie in het beroepsonderwijs is voorbij. Toch is de roep om beter beroepsonderwijs niet verstomd. Volgens de Rijksbegroting 2014 van OCW moeten we van goed naar excellent om tot de top vijf van onderwijslanden te horen. Wat betekent dit voor het innovatieklimaat in de komende jaren?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvernieuwing

Nieuwe rollen, nieuwe regels

Karin Scager, Fried Keesen, Femke Kirschner & Jan van Tartwijk

Thema 2015, nummer 1

De Universiteit Utrecht wil in het eenjarige honoursprogramma ‘Young Innovators’ excellente studenten een ‘extra, maatschappelijk gerichte uitdaging’ bieden. Zij krijgen veel autonomie en dragen medeverantwoordelijkheid voor de inrichting van het programma. Maar de omslag van traditioneel onderwijs naar een omgeving waarin studenten hun eigen leerproces sturen bleek nog niet zo gemakkelijk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvernieuwing | Professionalisering

Ruim baan voor universitaire onderwijscentra

Inge van der Heul, Ib Waterreus

Thema 2012, nummer 3

Om de kwaliteit van het onderwijs systematisch te verbeteren is samenwerking tussen onderwijspraktijk en onderwijsonderzoek cruciaal. De Onderwijsraad pleit daarom in een advies voor het versterken van de verbinding tussen onderzoek en praktijk door de vorming van netwerken van scholen en onderzoekers in uoc’s (universitaire
onderwijscentra), naar analogie van het medische onderzoek in umc’s.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit | Onderwijsvernieuwing

Anders denken én anders doen

Jo Tondeur, Heleen Becuwe, Natalie Pareja Roblin, Els Castelein & Jeroen Thys

Thema 2015, nummer 1

Hoe kun je de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders het beste aanpakken? Het inrichten van ‘teacher design teams’ biedt een mogelijk antwoord. In zo’n team werken vier tot zes docenten samen aan de ontwikkeling van curriculummaterialen. ‘Daardoor treden ze meteen ook in discussie met collega’s over hun vak, denkbeelden, noden en wensen.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvernieuwing

Ruim baan voor universitaire onderwijscentra

Inge van der Heul, Ib Waterreus

Thema 2013, nummer 3

Om de kwaliteit van het onderwijs systematisch te verbeteren is samenwerking tussen onderwijspraktijk en onderwijsonderzoek cruciaal. De Onderwijsraad pleit daarom in een advies voor het versterken van de verbinding tussen onderzoek en praktijk door de vorming van netwerken van scholen en onderzoekers in uoc’s (universitaire onderwijscentra), naar analogie van het medische onderzoek in umc’s.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit | Onderwijsvernieuwing

Luisteren naar de noden uit het werkveld

Jan Schelstraete

Thema 2015, nummer 1

De Belgische werkgeversorganisatie voor kleinhandelsketens kampte met het probleem dat geen enkele achttienjarige bewust koos voor een loopbaan als winkelmanager. Dat verandert nu de Hogeschool Gent een speciale bachelor retailmanagement aanbiedt.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bedrijfsleven-Hoger Onderwijs | Innovatie | Onderwijsvernieuwing

T-shaped juristen gevraagd!

Martijn Snoep

Thema 2015, nummer 1

Juristen redden het in deze complexe samenleving niet meer met kennis van het recht alleen. Ze moeten óók weet hebben van psychologie, sociologie, politicologie. Helaas is het juridisch onderwijs hier allerminst op ingesteld.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie | Onderwijsvernieuwing

De opmars van de academische entrepeneur

Mirjam Leloux, Florentin Popescu & Andries Koops

Thema 2014, nummer 5

Onze kenniseconomie vraagt in toenemende mate dat universiteiten, als nieuwe aanjagers van regionale innovatie, hun kennis valoriseren: de entrepreneurial university ontstaat (Etzkovitz, 2003). Valorisatieactiviteiten van ondernemende universiteiten omvatten de volgende activiteiten (Tijsen, 2006): kennisoverdracht (bijvoorbeeld in consultancy of contractonderzoek), technologieoverdracht (bijvoorbeeld het uitgeven van octrooien), en overdracht van producten en diensten via spin-offs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvernieuwing

Verbeteren en verantwoorden

Bianca Leest, Maarten van de Ven, Marcel Vooijs & Jeroen Winkels

Thema 2015, nummer 1

Het nieuwe accreditatiestelsel, ingevoerd in 2011, zou veel oude bezwaren wegnemen. Door de wijzigingen zou de aandacht zich meer kunnen richten op de inhoud van het geboden onderwijs. Bovendien zou de administratieve last voor het wetenschappelijk personeel afnemen. Is dat gelukt? De universiteiten van Leiden en Nijmegen lieten er onderzoek naar doen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvernieuwing