Zoeken op trefwoord 'Bedrijfsleven-Hoger Onderwijs'

Het hoger beroepsonderwijs als bron van kenniscirculatie

Heike Delfmann, Sierdjan Koster, Piet Pellenbarg

Thema 2010, Nummer 2

Hogescholen kunnen een prominente rol spelen in de (regionale) disseminatie van kennis. Deze functie wordt voor hogescholen steeds belangrijker, hoewel er nog problemen zijn bij de invulling ervan. Hogescholen profileren zich nog vooral als onderwijsinstellingen, waardoor de disseminatie van kennis naar het bedrijfsleven nog onvoldoende vorm krijgt.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bedrijfsleven-Hoger Onderwijs

Bedrijfsleven en universiteit: leren over, van en met elkaar

Peter van der Sijde

Thema 2008, Nummer 2

Onderwijs en bedrijfsleven zijn twee verschillende werelden (zie bijvoorbeeld Shrivastava & Mitroff, 1984); verschillen die maar al te vaak worden aangegrepen om niet samen te hoeven werken. Maar ondanks dit, bijna ongemerkt, lijkt het er op dat het hoger onderwijs veel van het bedrijfsleven overneemt. De wereld van het hoger onderwijs en het bedrijfsleven hebben een andere cultuur (mensen gaan anders met elkaar om en gebruiken andere normen en waarden), een andere structuur (het hoger onderwijs is anders georganiseerd dan het bedrijfsleven) en een andere markt (andere klanten en toeleveranciers en verschillende producten). Beide typen organisaties streven andere doelen na: bedrijven streven naar winst, universiteiten naar publicaties in vooraanstaande tijdschriften en het hbo en wo streven beide naar de verhoging van de in- en uitstroom van studenten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bedrijfsleven-Hoger Onderwijs

Bedrijfsorganisatie en universiteit: bron van inspiratie?

Vaststelling: organiseren tussen sturing en zelfsturing

Thema 2008, Nummer 2

Organisatietheorie heeft de laatste jaren heel wat nieuwe inzichten opgeleverd. Deze zijn niet in het minst tot stand gekomen ten gevolge van de vele uitdagingen die door kennisintensieve activiteiten worden gesteld aan organisaties en hun medewerkers maar meer door de grote nood aan meer creativiteit, inventiviteit en innovativiteit in bedrijfs- organisaties heeft ervoor gezorgd dat het traditionele organisatiebeeld sterk veranderd en geëvolueerd is gedurende de laatste twintig jaar. In deze bijdrage wil ik stilstaan bij de ingrijpende organisatieveranderingen die bedrijven gekenmerkt hebben. Deze hebben tot significante doorbraken geleid in de manier waarop bedrijven tegenwoordig geleid worden en werkrelaties vorm krijgen. Het hoger onderwijs, en meer bepaald de universiteiten, zijn tot nu toe vrij immuun gebleven voor deze evolutie. Echter, in deze evolutie kan ook een fundamentele uitdaging naar het hoger onderwijs toe, en meer specifiek de universiteiten, onderkend worden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bedrijfsleven-Hoger Onderwijs

Topsectoren vragen andere aanpak onderwijs- en onderzoeksbeleid

Thomas Grosfeld en Jan Klaver

Thema 2011, nummer 4

Met het aantreden van het kabinet Rutte-Verhagen is het bedrijfslevenbeleid en daarbinnen het industriebeleid1 een nieuwe koers ingeslagen: die van het topsectorenbeleid. Dit beleid krijgt ook forse gevolgen voor het onderwijs- en
onderzoeksbeleid. De auteurs staan stil bij de redenen waarom in het bedrijfsleven- en industriebeleid de focus nu op topsectoren wordt gericht en wat voor ander soort beleid dat vraagt. Daarna gaan zij in op wat dit op het onderwijs- en onderzoeksbeleid vraagt.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bedrijfsleven-Hoger Onderwijs

De universiteit schiet tekort

Arnoud W.A. Boot

Thema 2008, Nummer 2

Het Nederlandse hoger onderwijs en universiteiten moeten een volgende kwaliteitsslag gaan maken: een waar kwaliteit van het onderwijs en investeren in de omgeving centraal staan. Meer dan ooit is de universiteit de ‘lokale verankering van globalisering’. Als het ergens aan ontbreekt in de Nederlandse universitaire wereld, is het wel concurrentie op het gebied van met name onderwijs, waardoor onvoldoende kwaliteitsprikkels bestaan met als consequentie een onvoldoende maatschappelijk rendement op de toch aanzienlijke investeringen in het hoger onderwijs. De universiteit moet de markt op, maar wie dit interpreteert als weer een roep tot commercialisering van het hoger onderwijs, zit verkeerd. Topuniversiteiten bewaken hun eigen wetenschappelijke en onafhankelijke positionering. De maatschappij vraagt om kritische en creatieve geesten, en juist ook om mensen die nieuwe wegen willen inslaan. Distantie en abstractie – kenmerken van wetenschapsbeoefening – passen hier ten enenmale bij.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bedrijfsleven-Hoger Onderwijs

De hogeschool - Belangrijke partij voor bedrijfsleven met goede balans in onderwijs en onderzoek

drs. P.M.C. van Kempen

Thema 2012, nummer 5

Vanaf het begin van het nieuwe millennium hebben hogescholen er een taak bijgekregen. Sinds 2000 is er met de instelling van lectoraten naast de onderwijsfunctie van de hogeschool een onderzoekstaak toegevoegd. Daarnaast is er via de RAAK- projecten kenniscirculatie met het innovatieve mkb tot stand gekomen. Met de aanbevelingen van de Commissie de Boer (2009) zijn daar nog eens de Centers of Expertise bijgekomen. Sinds vorig jaar zijn de eerste drie Centers of Expertise operationeel. Via de instellingsplannen die zijn beoordeeld door de reviewcommissie liggen er nu achttien voorstellen voor deze Centra waarover de Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek positief heeft geadviseerd.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bedrijfsleven-Hoger Onderwijs

TETRA als opstap naar innovatie in ondernemingen en ho

Inge Arents

Thema 2013, nummer 5

TETRA is een van de subsidieprogramma’s bij het IWT. Dat is het agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Techno- logie van de Vlaamse overheid dat via steunprojecten innovatie stimuleert. TETRA steunt toepassingsgerichte projecten die een innovatief concept bestuderen waarvan de resultaten door (socialprofit-)ondernemingen in Vlaanderen gebruikt worden. Daarmee sluit het programma aan bij de doelstellingen van hogescholen en universiteiten om via hun maat- schappelijke dienstverlening en onderwijs in te spelen op de noden van bedrijven en socialprofitondernemingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bedrijfsleven-Hoger Onderwijs | Onderwijsvernieuwing

Waarnemingen van een bestuursvoorzitter van een hogeschool

Marcel Wintels

Thema 2008, Nummer 2

Bijna acht jaar geleden kwam ik als relatief jong bestuurder bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, vanuit een tienjarige achtergrond als adviseur en ondernemer in het bedrijfsleven. Komende zomer maak ik de overstap naar Fontys. Vanuit mijn ervaringen beschrijf ik op verzoek van de redactie van TH&MA een aantal indrukken. Persoonlijk getint, en daarmee dus subjectief gekleurd, maar wellicht toch met punten van herkenning voor de lezer.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bedrijfsleven-Hoger Onderwijs

UAS: geen mini-universiteit, maar kennispartner van het werkveld

Chiel Renique

Thema 2012, nummer 5

Chiel Renique, lid van de kernredactie van TH&MA Hoger Onderwijs, ondervroeg drie leidende personen binnen een drietal sectoren over de ontwikkeling van hogescholen als Universities of Applied Sciences. Rein Willems was tot september 2012 voorzitter van het topteam Chemie; Heleen Dupuis is voorzitter Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink is voorzitter FME.1 De conclusies laat ik aan de lezer, maar wat opvalt, is een verrassende eensgezindheid op hoofdlijnen, ondanks de verschillende karakters van de sectoren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bedrijfsleven-Hoger Onderwijs

Een economisch perspectief op de lerarenopleidingen

Drs. A.T. Evers

Thema 2008, Nummer 2

Lerarenopleidingen, met name de tweedegraadslerarenopleidingen, kampen al langer met problemen die te maken hebben met het rendement van hun opleidingen. In deze discussie staat vooral het afstudeerrendement centraal. Het begrip rendement is echter veel breder en het is dan ook de vraag of het in de discussie alleen maar over afstudeerrendement moet gaan. Op basis van literatuur en gesprekken met experts wordt in dit artikel ingegaan op verschillende vormen van rendement en worden er aanbevelingen gedaan hoe middelen effectief in te zetten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bedrijfsleven-Hoger Onderwijs

Balans in de driehoek beroepspraktijk, wetenschap en onderwijs

Joost Miedema, Nico van der Sijde, Gertjan Schuiling

Thema 2013, nummer 5

Het kenniscentrum CaRES van de Hanzehogeschool Groningen heeft begin dit jaar een set kwalitatieve indicatoren voor praktijkgericht onderzoek opgesteld. Er zijn criteria geformuleerd voor de rubrieken Praktijk, Wetenschap en Onderwijs. Daarbij hebben lectoren en kenniskringleden uitgesproken te streven naar kennispakketten. Een kennispakket is een serie samenhangende kennisproducten die balans brengen tussen de drie domeinen die het onderzoek in het hbo moet bedienen: beroepspraktijk, wetenschap en onderwijs. De criteria zijn opgesteld tijdens interne reviews van eigen onderzoek. Daarbij is gebruik gemaakt van een landelijk door lectoren ontwikkelde reviewmethode.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bedrijfsleven-Hoger Onderwijs | Onderzoek

Two roads diverged in a yellow wood

Esther de Smet

Thema 2013, nummer 5

De (inter)nationale wereld der universiteiten gonst van beleidsinitiatieven met betrekking tot de wetenschappelijke voetafdruk op de maatschappij. Complexe evaluatiesystemen worden opgezet om impact in kaart te brengen en te meten. Buzzwords als Grand Challenges, Engagement en Stakeholders vliegen ons om de oren. Maar wat zijn de drijfveren achter dit discours? Hoe kunnen universiteiten met hun onderzoek meer dan ooit een sleutelfunctie vervullen in de maatschappij? En belangrijker, op welke manier laten we dit oprecht leven bij onze onderzoekers?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bedrijfsleven-Hoger Onderwijs | Onderzoek

Nieuwe allianties, noodzakelijk voor een economische schaalsprong

Gaston Crolla

Thema 2011, nummer 4

De gemeente Almere heeft ingezet op een economisch offensief, om te komen tot een extra werkgelegenheidsimpuls van zeker 50.000 banen. Een sterke focus op slechts enkele sectoren en de keuze voor een Economic Development Board, waar
kennisinstellingen een belangrijk onderdeel van uitmaken, moeten de sleutel tot succes vormen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bedrijfsleven-Hoger Onderwijs | Kennis

Leren en werken in social labs

Maria Custers, Marian Thunnissen & Maud Hendrickx

Thema 2018, nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bedrijfsleven-Hoger Onderwijs | Onderwijsvernieuwing

Ondernemerschap versus small business in het onderwijs

Giel Kirkels & Tjip de Jong

Thema 2008, Nummer 2

In het onderwijs, de politiek en het bedrijfsleven wordt veel gesproken over het belang van ondernemerschap voor Nederland. In het vormgeven van ons onderwijs komt dit belang vooral terug in initiatieven die zogeheten small business (het opstarten en runnen van (kleine) bedrijfjes) stimuleert. Door middel van een studiereis langs acht grote Amerikaanse universiteiten vergelijken we hoe ondernemerschap wordt gestimuleerd in het Nederlandse en het Amerikaanse onderwijs. Als we deze onderwijssystemen vergelijken valt ons onder andere het verschil op tussen de termen ondernemerschap en small business. In dit artikel beschrijven we hoe dit verschil tot opvattingen leidt die de wijze van het stimuleren van ondernemerschap sterk beïnvloeden. Daarnaast geven we enkele concrete voorbeelden, good practices en adviezen van toonaangevende Amerikaanse universiteiten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bedrijfsleven-Hoger Onderwijs

ACE – Automotive Center of Expertise

Leon Verhoeven, Bart Mooij

Thema 2011, nummer 5

Op 26 januari 2011 maakte staatssecretaris Halbe Zijlstra bekend dat de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en Fontys Hogescholen in samenwerking met het bedrijfsleven een van de Centres of Expertise in het hbo krijgen: het Automotive Center of Expertise. Naast Automotive, zijn er ook Centers of Expertise opgericht voor
Chemie (Hogeschool Zuyd) en Water (NHL en Van Hall Larenstein).

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bedrijfsleven-Hoger Onderwijs | Kwaliteit

De partner-universiteit: een nieuw appèl op universiteiten en afgestudeerden

Chiel Renique

Thema 2013, nummer 4

Na een lange loopbaan, eerst binnen het onderwijs en de laatste 25 jaar als secretaris onderwijs bij VNO-NCW en MKB-Nederland, denk je wel eens, wat is er nu in al die jaren veranderd en wat niet? Wat bijvoorbeeld niet is veranderd zijn de klachten van docenten over de nieuwe generatie studenten, dat is van alle tijden. Wat wel is veranderd, is de kijk vanuit de samenleving op de rol van universiteiten. Achtereenvolgens wil ik behandelen: de aard van de verschuiving in positionering, de opkomst ervan in Europees en nationaal beleid, de impact ervan op het appèl dat op universiteiten en afgestudeerden wordt gedaan.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bedrijfsleven-Hoger Onderwijs

Hoger onderwijs als krachtige motor van socio-eco-innovatieve groei biedt kansen

Dr. Ir. Peter-Paul Knops-Gerrits

Thema 2013, nummer 2

De Europese hoger onderwijsruimte (EHEA) is een concept dat door de Europese ministers voor Onderwijs in 1999 in de Verklaring van Bologna werd vooropgezet voor 2010. Nadat deze in 2010 met de Boedapest-Wenen-verklaring werkelijkheid geworden is, zal deze in de toekomst verder geïmplementeerd worden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bedrijfsleven-Hoger Onderwijs | Onderwijsvernieuwing

Hoger onderwijs als internationale koopwaar

Guy Aelterman & Dirk Van Damme

Thema 2018, nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyse en Commentaar | Bedrijfsleven-Hoger Onderwijs | Bologna

De lesboer, de klerk en de vorser

Pieter Pijlman

Thema 2014, nummer 4

Is het mogelijk om een beroepsprofiel voor hbo-docenten te ontwikkelen dat verdergaat dan de dooddoener ‘een leven lang leren’? Docent bestuurskunde Pieter Pijlman denkt van wel. Het wordt hoog tijd voor een beroepsvereniging, vindt hij. De Duitse collega’s kunnen daarbij als lichtend voorbeeld dienen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bedrijfsleven-Hoger Onderwijs | Personeelbeleid

Studentzelfregie in het hoger onderwijs

Jan Willem van den Boogert

Thema 2019, nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bedrijfsleven-Hoger Onderwijs | Competentiegericht onderwijs | Prestatieafspraken | Professionalisering

Luisteren naar de noden uit het werkveld

Jan Schelstraete

Thema 2015, nummer 1

De Belgische werkgeversorganisatie voor kleinhandelsketens kampte met het probleem dat geen enkele achttienjarige bewust koos voor een loopbaan als winkelmanager. Dat verandert nu de Hogeschool Gent een speciale bachelor retailmanagement aanbiedt.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bedrijfsleven-Hoger Onderwijs | Innovatie | Onderwijsvernieuwing

Studentzelfregie in het hoger onderwijs (2)

Jan Willem van den Boogert

Thema 2019, nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bedrijfsleven-Hoger Onderwijs | Competentiegericht onderwijs | Prestatieafspraken | Professionalisering