Zoeken op trefwoord 'Kennis'

Hogescholen als belangrijke schakel in de kennisketen

Chiel Renique

Thema 2008, Nummer 2

Het bedrijfsleven is een zeer natuurlijke bondgenoot van de hogescholen. Immers, hogescholen zijn beroeps- en praktijkgericht en dat past goed bij de innovatievragen van met name middelgrote en kleinere ondernemingen. Recente nota’s die samen met of over het hbo zijn uitgebracht, hebben ook die signatuur: ‘Aan de slag met innovatie’ in 20041 en ‘Hogescholen en branches; partners in professie’ in 2006.2 Een structurele samenwerking is bovendien sinds 2003 aangegaan in de Stichting Innovatie Alliantie, waarin onder meer de HBO-raad, VNO-NCW en MKB-Nederland deelnemen.3 Doel van de stichting is om de kenniscirculatie tussen regionale partijen te bevorderen, in het bijzonder tussen de hogescholen en het mkb, en zo bij te dragen aan het vergroten van het innovatief vermogen van het mkb.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kennis

Van een melkunie naar een kennisunie

Marijk van der Wende

Thema 2007, Nummer 4

Hogeronderwijsbeleid in Europa poogt een antwoord te geven op globalisering en meer in het bijzonder de wereldwijde concurrentie met kennis als primaire factor voor economische groei. De Europese Unie heeft zich tot doel gesteld om ’s werelds meest dynamische kenniseconomie te worden. Veel aandacht gaat daarom uit naar de prestaties in de Europese kennissector: onderzoek, hoger onderwijs en innovatie (de zogenaamde ‘kennisdriehoek’) en naar het oplossen van de ‘Europese kennisparadox’, waardoor beschikbare kennis uit onderzoek te weinig leidt tot innovatie en daarmee tot vergroting van productiviteit en economische groei.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kennis

Kennis in context

Henk Borgdorff, AnneLoes van Staa & Johannes van der Vos

Thema 2007, Nummer 5

Dat het hoger beroepsonderwijs via praktijkgericht onderzoek een belangrijke rol te spelen heeft in de kennissamenleving is niet langer omstreden. Wel bestaat er onduidelijkheid over de aard van de onderzoeksfunctie van de hogescholen. Waar hebben we het precies over als we over onderzoek in het hoger beroepsonderwijs spreken? In dit artikel geven wij ons antwoord op deze vraag.1 Daarmee sluiten we aan bij en bouwen we verder op het eerder in TH&MA verschenen tweeluik van Frans Leijnse, Jacqueline Hulst en Loek Vromans over de veranderende positie van de hogescholen.
We nemen tevens stelling ten opzichte van de opvattingen van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid met betrekking tot het onderzoek aan de hogescholen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kennis

Themaspecifieke subsidies instrument om kennisbenutting te stimuleren?

Karen van der Wiel, Debby Lanser, Ryanne van Dalen

Thema 2013, nummer 5

Sinds begin jaren ‘90 wordt in Nederland steeds meer publieke financiering van onderzoek gerelateerd aan specifieke beleidsdoelen. Zo zijn termen als valorisatie, maatschappelijke relevantie, publiek-private samenwerking en topsectoren niet meer weg te denken uit het huidige wetenschapsbeleid. Deze doelen lijken vaak samen te hangen met het beter benutten van de kennis die met publiek geld wordt geproduceerd. Tegelijkertijd worden ook steeds meer onderzoeksgelden geoormerkt voor bepaalde groepen onderzoekers en voor specifieke onderzoeksthema’s. Voorbeelden hiervan zijn de budgetten voor wetenschappelijke talenten binnen de Vernieuwingsimpuls, het fundamenteel onderzoek binnen de topsectoren (TOP-subsidies) en de Technologiestichting STW, die zich specialiseert in de financiering van toepassingsgericht onderzoek.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Financiering | Kennis

New Earth, New Chemistry

Chiel Renique

Thema 2011, nummer 4

Chiel Renique sprak met Rein Willems over de actieagenda van de topsector Chemie en in het bijzonder hoe het topteam Chemie aankijkt tegen de relatie met onderwijs en onderzoek. De actieagenda draagt als titel: New Earth, New Chemistry.1 Als er voor Rein Willems iets zeker is, dan is dat de noodzaak van structurele samenwerking tussen de sector en de kennisinfrastructuur. Ook vraagt de actieagenda om aanvulling en aanscherping van het sectorplan voor het scheikundeonderwijs en onderzoek.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie | Kennis

Naar een efficiënte en herkenbare kennisinfrastructuur hbo chemieopleidingen

Eveline van Hoppe, Ellen Hilhorst

Thema 2012, nummer 2

In navolging van het kennisinfrastructuurplan natuur- en scheikunde voor de universiteiten is begin 2011 een start gemaakt met een kennisinfrastructuurplan voor de hbo chemieopleidingen. Het plan moet leiden tot een onderwijs- en onderzoekaanbod van de hbo-instellingen dat zowel kwantitatief als kwalitatief aansluit bij de (toekomstige)
arbeidsmarktbehoefte. Dit plan sluit goed aan bij de adviezen van de commissie Veerman en de commissie de Boer, later overgenomen in het strategisch plan hoger onderwijs van OCW. Bij het tot stand komen van het plan zijn zowel opleidingsdirecteuren van DAS (Domein Applied Science in het hbo) als brancheverenigingen uit het werkveld betrokken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doelmatig | Kennis

Naar een efficiënte en herkenbare kennisinfrastructuur hbo chemieopleidingen

Eveline van Hoppe, Ellen Hilhorst

Thema 2013, nummer 2

In navolging van het kennisinfrastructuurplan natuur- en scheikunde voor de universiteiten is begin 2011 een start gemaakt met een kennisinfrastructuurplan voor de hbo chemieopleidingen. Het plan moet leiden tot een onderwijs- en onderzoekaanbod van de hbo-instellingen dat zowel kwantitatief als kwalitatief aansluit bij de (toekomstige) arbeidsmarktbehoefte. Dit plan sluit goed aan bij de adviezen van de commissie Veerman en de commissie de Boer, later overgenomen in het strategisch plan hoger onderwijs van OCW. Bij het tot stand komen van het plan zijn zowel opleidingsdirecteuren van DAS (Domein Applied Science in het hbo) als brancheverenigingen uit het werkveld betrokken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kennis

Zie kennis als een proces

Daan Andriessen & Anton Franken

Thema 2016, nummer 1

De term ‘valorisatie’ gaat volgens Daan Andriessen en Anton Franken uit van het verkeerde concept. Juist in het hoger beroepsonderwijs zijn andere manieren nodig om het nut van praktijkgericht onderzoek te meten. ‘Wat ons betreft gaat het in het hbo vooral om het creëren van waarde voor de maatschappij en voor het eigen onderwijs.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kennis

Universiteiten in de regio

Luc de Schepper, Wim Vanhaverbeke, Ann-Pascale Bijnens

Thema 2014, nummer 1

Van universiteiten wordt in toenemende mate verwacht dat zij, naast hun taken van onderwijs en onderzoek, ageren als lokale kennisfabrieken die communiceren met de regio en een bron zijn voor regionale economische innovatie. In deze bijdrage wordt de rol van de universiteit toegelicht in de concepten van Full Regional Innovatie Systeem (FRIS), het innovatieweb en open innovatie. Hoewel vanuit het perspectief van een universiteit geschreven, gaan bepaalde aspecten ook op voor andere kenniscentra, zoals hogescholen en strategische onderzoekscentra.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kennis

Studenten Boeien, Binden en Begeleiden

Drs. Sanne van Herpen, Dr. Maarten van de Ven, Prof. dr Hans van Hout

Thema 2011, Nummer 2

Het kabinet heeft onlangs nogmaals uitgedragen dat een kwaliteitsverhoging in het Nederlandse hoger onderwijs nodig is om
tot de top 5 van kenniseconomieën in de wereld te kunnen doordringen. Het kabinet wil de instellingen hierbij ondersteunen
door selectie mogelijk te maken. Maar wat dient een instelling nog meer te doen om de ‘juiste student op de juiste plek’ te
krijgen? Dit artikel biedt u een achttal adviezen waarbij Boeien, Binden en Begeleiden in het eerste jaar centraal staan.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kennis | Kwaliteit

Nieuwe allianties, noodzakelijk voor een economische schaalsprong

Gaston Crolla

Thema 2011, nummer 4

De gemeente Almere heeft ingezet op een economisch offensief, om te komen tot een extra werkgelegenheidsimpuls van zeker 50.000 banen. Een sterke focus op slechts enkele sectoren en de keuze voor een Economic Development Board, waar
kennisinstellingen een belangrijk onderdeel van uitmaken, moeten de sleutel tot succes vormen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bedrijfsleven-Hoger Onderwijs | Kennis

Valorisatie: de keuze van de exploitatiestrategie

Dr. Mirjam S. Leloux, Emiel Hoeboer MSc, dr. Arjan van Rooij

Thema 2013, nummer 1

Valorisatie: het tot economische en/of maatschappelijke waarde laten komen van geoctrooieerde kennis blijft een echte uitdaging. De topsector Life Sciences and Health (LSH) wil in 2025 behoren tot de wereldtop, met een bedrijfsleven dat tot de top drie van snelste groeiers in Europa hoort en meer dan 10 procent van zijn omzet in R&D investeert (www.top-sectoren.nl/lifesciences).

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kennis

Typisch Rotterdams

Angelien Sanderman & Cobi van Beek

Thema 2016, nummer 1

Omdat de meerwaarde van de bestaande kenniscentra niet altijd even duidelijk was, besloot Hogeschool Rotterdam het praktijkgericht onderzoek anders op te zetten. Drie jaar later blikt het college van bestuur tevreden terug op het proces. ‘Langzaam maar zeker gaan de nieuwe concepten leven in de organisatie.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kennis

sidebar afbeelding
cover tijdschrift

2018, nummer 3

Taalkwesties in het hoger onderwijs