2013, nummer 3

De BSA-norm: minimumeis of streefwaarde?

Ivo Arnold

Hoewel de norm voor het bindend studieadvies oorspronkelijk was bedoeld als een minimum prestatie-eis, fungeert deze in de praktijk voor veel studenten als een streefwaarde. In dit artikel wordt betoogd dat hierdoor het uitstelgedrag van studenten wordt geaccommodeerd. Het verdient aanbeveling de norm voor het bindend studieadvies op te hogen naar het maximum van zestig studiepunten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit | Studentenbeleid

Deeltijdonderwijs: einde of nieuw begin?

Olchert Brouwer

In de media leek het even dat er een einde aan het deeltijdonderwijs zou komen. Dat werd tijd, was mijn eerste reactie. Eindelijk echt fulltime studeren. Want we kennen in het Nederlandse hoger onderwijs nu vrijwel alleen maar deeltijdonderwijs. Er zijn zoveel andere tijdrovende activiteiten als je studeert, dat velen niet anders dan parttime kunnen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Reputatie, marketing en beeldvorming

Duco Adema

Hogescholen en universiteiten voelen de noodzaak zich te profileren. De lange tijd vanzelfsprekend goede reputatie van het hoger onderwijs is door enkele incidenten onder druk komen te staan. Met de sterkere nadruk op kwaliteit zoals onder meer gevraagd wordt in de strategische agenda van staatssecretaris Zijlstra, neemt ook de wens van instellingen toe om de eigen identiteit meer te benadrukken. Kwaliteitsambities en profileringskenmerken worden in prestatieafspraken met de staatssecretaris vastgelegd. Ook voor de verbinding met de stakeholders kan niet langer volstaan worden met reclame en mediaslogans. De nadruk zal vooral moeten liggen op identiteitsontwikkeling en versterking binnen de instelling, zodat de profilering naar buiten wordt herkend en gedragen door medewerkers en studenten. In deze uitgave van TH&MA ervaringen, suggesties en beschouwingen om de reputatie van uw instelling te verbeteren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

Hanzehogeschool Groningen op zoek naar de eigen identiteit

Arwin Nimis en Jan J. de Jong

Branding is de afgelopen jaren hip geworden in de marketing en communicatie van het Hoger Onderwijs. Evenwel kan branding een zeer serieuze bijdrage zijn aan het succes van strategische planvorming met zowel grote werking naar de interne gemeenschap als externe stakeholders. Aan de hand van de casus Hanzehogeschool Groningen laten de schrijvers zien welke stappen zij hebben doorlopen. Met een begin bij het zoeken naar de eigen identiteit tot de implementatie en storytelling binnen de hele organisatie.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Marketing

Universiteit Gent: van grijze muis naar hippe vogel

Stein Baert

Het moet ergens midden maart dit jaar geweest zijn. Op weg naar mijn studio aan Amsterdam-Zuid, waar ik drie maanden als onderzoeker zou verblijven, kruiste ik acht jongeren. De volledige groep was getooid in een Ghent University-sweater. Ik stak mijn duim naar hen op. En hoewel ik de voorgaande jaren al meermaals fiere UGent’ers tegenkwam in Europese hoofdsteden, begon het die avond pas goed te dagen. We hadden met de UGent écht een stap vooruit gezet in het samen gaan houden van onze instelling. In artikel probeer ik mijn gedachten te ordenen over hoe het zover heeft kunnen komen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Beeldvorming | Marketing

Iedereen bachelor!

Karel van Goethem

In dezelfde week krijg je in de krant twee thema’s aangereikt die even tot nadenken stemmen. Op de voorpagina kondigt De Standaard op 2 april aan: ‘Fiscus start eigen hogeschool’. Je denkt meteen: vermits deze zelfbenoemde kwaliteitskrant geen zondageditie heeft, kon men op 1 april niet met de klassieke, maar in onbruik rakende ‘aprilvis’ uitpakken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Trends van marktpotentieel en reputatie hogescholen

Edgar de Beule

De laatste jaren heeft zich in het hoger onderwijs een interessante ontwikkeling voorgedaan. De focus is verschoven van kwantiteit – het aantrekken van zoveel mogelijk studenten – naar kwaliteit. De negatieve berichtgeving rondom enkele hogescholen, maar ook het advies van de commissie Veerman om de kwaliteit van hogescholen en universiteiten te waarborgen door een duidelijkere profilering, heeft zichtbare invloed gehad op de strategie en imago van het hoger onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Marketing

Reclame koop je. Reputatie bouw je

Noël Slangen

Het hoger onderwijs lijkt in een concurrentiestrijd te zijn verwikkeld om de meest flitsende reclamecampagne. Steeds vaker nemen ze daarvoor professionele reclamemakers in de arm. Vorig jaar hebben de vijf Vlaamse universiteiten bijvoorbeeld samen maar liefst 1,8 miljoen euro uitgegeven om studenten te werven. Maar is een reclamespot wel hét middel om meer studenten aan te trekken en een reputatie op te bouwen? Gebaseerd op zijn boeken ‘Communiceren in het New Normal’ en ‘Strategische communicatie’ zet communicatieadviseur Noël Slangen tien kritische succesfactoren voor Vlaamse hogescholen en universiteiten op een rij.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Beeldvorming

Duitsland : Frankrijk = hbo : wo = 1 : 0

Hans Uijterwijk

Eén van de plannen van de demissionaire staatssecretaris van OCW is het aantal vwo-studenten in het hbo flink te laten toenemen. Juist de laatste jaren blijkt dit aantal behoorlijk af te nemen. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 40 procent van de vijfde- en zesdeklassers in het vwo (ook) een hbo-opleiding overweegt, maar dat uiteindelijk nog niet de helft daadwerkelijk deze keuze maakt. Dat maakt ook direct duidelijk dat het geen eenvoudige opgave zal zijn om een kentering teweeg te brengen in de studiekeuze van deze groep scholieren. Het is zeker geen opdracht die uitsluitend bij de hogescholen kan worden neergelegd, ook het ministerie moet hier een flinke inspanning leveren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

De sleutelrol van professionals governance

Pieter Huisman, Frans de Vijlder

In deze bijdrage gaan we in op de ontwikkelingen van besturing, toezicht en de reputatie van het hoger onderwijs. Wat op de eerste plaats opvalt, zijn de verschillen in reputatie tussen hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Beeldvorming

DePest in reputatie

Marc Vermeulen

Nog geen dertig jaar geleden maakten toenmalige hbo-instellingen zich los uit de wet op het voortgezet onderwijs (in 1986). In het hoger onderwijsbestel schurkt deze nieuwkomer aan tegen het eeuwenoude universitaire onderwijsbestel, waar de aller jongste telg gesticht werd (de Open Universiteit) in dezelfde periode dat hogescholen hoger onderwijs moesten gaan worden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

De HOAK-Nota en de reputatie van het hoger onderwijs

Ferdinand Mertens

Verleden jaar was er nogal wat aandacht voor het feit dat 25 jaar geleden dat de beleidsnota Hoger Onderwijs: Autonomie en Kwaliteit (afgekort tot HOAK-Nota) verscheen. Dat deze nota ‘gevierd’ werd, duidt op het bijzondere van dit beleidsstuk. Het was een mijlpaal in het hogeronderwijsbeleid, die ook internationaal aandacht trok en Nederland een positieve reputatie en een rol als gidsland opleverde. Was het allemaal terecht? Wat is er overgebleven van die reputatie?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Beeldvorming

Bridgende honkballers en korfballende wetenschapsters

Sijbolt Noorda

Nederland is wereldkampioen. In bridge. Met korfbal. Maar ook honkbal. En in de wetenschap. Want er is geen ander land waar meer dan de helft van de onderzoeksuniversiteiten bij de beste honderd van de wereld horen als het gaat om het schrijven van Engelstalige wetenschappelijke artikelen die het meest geciteerd worden door collega-wetenschappers.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Wetenschap en technologie toe aan herpositionering in maatschappelijk innovatieweb?

Prof. Dr. Ir. Karen Maex

Europa kampt met een tekort aan werknemers in de wetenschappelijke en technologische sectoren. Wil Europa zijn welvaartspositie behouden en verbeteren en de meest dynamische kenniseconomie in de wereld worden in overeenstemming met de doelstellingen van Lissabon en Barcelona, dan zal er dringend iets moeten worden gedaan aan het tekort aan wetenschappers en onderzoekers in Europa.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Marketing

Nationale en internationale accreditaties

Rudy Martens

Twintig jaar geleden was in het internationaal studeren alleen weggelegd voor de betere (en gegoede) universitaire student, die na zijn bachelordiploma nog een extra specialisatiejaar buitenland wenste te volgen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Accreditatie

Het geheim van een geslaagde reorganisatie

Peter Blok, Mirjam Ham

Waarom slaagt de ene reorganisatie wel en de andere niet? Deze vraag kwam aan de orde tijdens een college bij de opleiding HRM van de Hogeschool van Amsterdam. Het is een interessante vraag voor toekomstige personeelsadviseurs. Kennis delen is actueel binnen de opleiding, daarom werd het projectteam van de Reorganisatie bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de UvA uitgenodigd en geïnterviewd door vierdejaarsstudenten. Het projectteam bestaat uit: Eric Fischer, Saskia Goedhard, Marianne Gloudi en Marjon Ham. Helaas kon Eric Fischer niet bij het interview aanwezig zijn.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Marketing

Ruim baan voor universitaire onderwijscentra

Inge van der Heul, Ib Waterreus

Om de kwaliteit van het onderwijs systematisch te verbeteren is samenwerking tussen onderwijspraktijk en onderwijsonderzoek cruciaal. De Onderwijsraad pleit daarom in een advies voor het versterken van de verbinding tussen onderzoek en praktijk door de vorming van netwerken van scholen en onderzoekers in uoc’s (universitaire onderwijscentra), naar analogie van het medische onderzoek in umc’s.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit | Onderwijsvernieuwing

Boeken en Bladen

Academische Kwartiertjes of Sporen door het hoger onderwijs
Martin Wiersma Directeur van EXPHO – Expertisecentrum Hoger Onderwijs
Hoger aanmeldingscijfer hogescholen
Spinozawinnaars
Atzo Nicolaï
Onderzoeksrapport TNO: investeren in innovatie noodzakelijk voor herstel economie

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Boeken en Bladen